Goudsche Courant, woensdag 23 april 1879

huVU in plaats van tot tWec tot drie maanden eenzame I opsluiting en ƒ 8 boete Ife tweede zaak gold den zoon Fieter K die uadat ziijne moeder reeds verwond was op haar gesohreenw was toegesneld en een der aanranders had over tene heining geworpen terwyl hy twee anderen met een mes kleine verwondingen toebrnoht Althans te dier zake werd hg door de Kotterd rechtbank tot zes weken eenzame opeluiling veroordeeld De bdcloagde hield ook hedeu vol geenerlei verwonding te hebben toegebracht en alleen ter verdediging zijner ouders drie der aanranders onzacht te hebben op zijde geduwd l oor twee getuigen a décharge werd verklaard dat A S en zijuc gezellen deu bekl reeds te voreu op het gs hadden gesard De verdediger mr D S Van Jümbden betoogde dat het bewijs in deze niet afdoende geleverd was te meer daar de getuigen k charge uiet ten volle Tertrouwbaar waren wegens hun belang bij de voorgaande zaak van een hunner n l A S Doch al was er voldoende bewijs dan Ing in bet geiveld tegen lijue ouders gepleegd voor den appellant eene protxicatie Derhalve concludeerde pleiter tot vrijspraak en subsidiair tot oplegging eener zeer lichte straf Do d ger mr Gregory achtte het bewijs in deze volkomen geleverd en hoewel toegevende dat hier provocatie plaats had meende Z E G A dut de rechtbank reeds daarom voor de drie feilen eene lichte straf had opgelegd lu beide zaken Donderdag uitspraak De commissaris des konings in deze provincie heeft bepaald dat de aflevering vaa de bij de nationale militie voor de lichting vuu dit jaar in te lijven manschappen zul geschieden o a te s Gravenhage in den Koekamp Vrijdag 2 Mei ten 8 nre te Rotterdam in de Beurs Vrijdag en Zaterdag 9 en 10 Mei ten 8 ure te Leiden in het luvalideuhuis Donderdag 15 Mei ten S i ure te Dordrecht in de kazerne der Fontonniers Maandag 12 Mei ten 8 nre en te Gouda Maandag 6 Mei ten 8 j nre De Eerste Kamer heeft Zaterdag al de 22 aan de orde gestelde ontwerpen aangenomen na korte discussie over die betreffende de vereeuigiug van Stad en Ambt Almelo en de besmettelgke ziekten Gisteren werden eveneens met algemeene sternaten aangenomen de procureurswet de verhooging Tan hoofdstuk 6 der Staatsbegrooting en de wijziging der wet op het middelbaar onderwijs waarbq de Minister Kappeyne verklaarde dat een algemeene herziening van de middelbaar onderwijswet wordt voorbereid Met 24 tegen 4 stemmen werd de wijügiug van de wet op de militaire pensioenen bij de zeemacht aangenomen nadat verschillende sprekers hadden verklaard dat bun bezwaren waren weggenomen dooi s Ministers memorie van antwoord Het ontwerp tot herziening der belastbare opbrengst van ongebouwde eigendommen werd na eenige discussie aangenomen met 22 tegen 2 stemmen Du Kamer is daarna op reces gescheiden De leden van de Tweede Kamer der StatenGene ranl zgu tegen 28 April des namiddags ten 3 ure bijeengeroepen Zaterdag werd te Ijciden ie Zïsie algemeene vergadering gehouden van de Vereenigiiig vanjZuid Holiundsche onderwijzers en onderwijzeressen om bij overlijden hnnue weduwen kiuileren of andere eifgeuamen eene toelage in Sens te verzekeren Uit het verslag bleek dat gcduren Ie het jaar 187S aan de vereeuigiug 15 leden door den dood ontvallen waren 2 donateurs en 2 leden hadden bedankt en l wegens wanbetaling van zijn lidmaatschap vervallen was verklaard Aan de weduwen of kinderen van de 15 over leden deelnemers werd ƒ 6596 50 uitbetaald 12 onderwijzers en 1 underwgzeres traden gedurende het jaar 1873 als leden toe zoodat de vereeuigiug in het geheel 4 leden verloor en zij op 1 Januari 1879 telde 4 donateurs en 1 douatrioe benevens 241 leden waardoor de uitkeering op dien datum voor de erven van een lid der Ie klasse bedroeg ƒ S44 der 2e klasse ƒ 486 50 der 3e klasse ƒ 427 der 4e klasse ƒ 337 der 6e klasse ƒ 286 en der 6c klasse 123 In het bestuur der vereeni ing was de Secretaris de heer J F Lancel vervangen door den heer i Wayster Een hartelijk woord van dank werd door den voorzitter namens de vereeoiging aan den afgetreden Secretaris gebracht voor de belangrgke diensten gedurende eene reeks vau jaren aan de vereeniging bewezen Uet voorstel van het bestuur om in plaats van boveo de 45 niemand boven de 35 jaar als lid toe te laten werd aangenomen De kiesvereenigiog Burgerplicht te Amsterdam heeft aan de Tweede Kamer der Staten Generaal het een adres verzonden waarin het nensoek wordt gedaan lyom het wetsvoorstel tat aanleg en verbetering vau sommige wcrkeu iii het belang der biunonlundsolie scheepvaart onverwgld in behandeling te willen nemen In de jongste vergadering van de kiesvereeniging Vrijheid en Orde te Deventer werd het besluit ge nomen Zoo dikwerf er eene vacature in den ïeineenteraad ontstaat zal het bestuur eene vergadering samenroepen van alle kiesgerechtigaen onverschillig of zij leden dezer kiesvereeniging zgu of niet In deze verga lering zal aan ieder de gelegenheid gegeven worden een oandidaat aan te bevelen üe candidaten die na hoogstens drie vrge stemniiugcn minstens een vierde der uitgebrachte stemmen op zich vereeuigd hebbeu zullen met een kort verslag der vergadering aan Je kiezers worden bikeud gemaakt Het uitgebreide versUg der tweede kamer over het wetsontwerp tot heffing eener elFectenbelastiug is in het laatst der vorige week openbaar gemaakt Wij ontleenen daaraan bet onderstaande Algemeene beschouwingen over den staat van s lands geldmiddeleu Men verlangde en omtrentdit verlangen hecrschte iu twee der nfdeelingennagenoeg eenstemmigheid een uitgewerkt overzichtte ontvangen van de w iarschijulijke uilgaveu enontvangsten in dit jaar en iu de onmiddellijk volgende jaren om te weten of een duurzame belustingverhooging nu reeds noodig nas Iu andere atdeelingen verklaarde men zich niet daartegeu maarmeende men toch dut de toestand zich uit hetgeenaan de kamer bekend wus genoegzaam liet beoordeblcn Op tal van gronden kwam iu drie dernfdeelingeii de groote meerderheid tot de slotsom dat er uiet slechts tijdelijk maar blijvend en toenemend eene groote gapiug tusschen gewone behoeftenen inkomsten bestaat waarin wilde men onze finaucicnniet in den groud bederven door liet nemen vankrachtige maatregelen moest worden voorzien liet moet in de onderstelling dut het evenwicht tusschen outvangsteu en uitgaven verbrokenis dnt evenwicht wordeu hersteld p Is dit te verkrijgen door het betrachten van gepaste zuinigheidof tijn nieuwe belastingen onvermijdelijk Bg debehandeling dezer vraag werd in sommige der afdeelingeu levendig gekLiagd over de geweldige uitzetting der taatsuitgaven iu de laatste jureu overde weelde die in de staatshuishouding bijna op elkgebied heevschte en ver de kostbare Wgzet waaropsommige door de staten geueraal tot stand gebrachtewetten werden uitgeroerd Naar het gevoelen vananderen hecrschte in deze klachten groote overdrgving Overigens werd algemeen beaamd dat nevens hetvermeerderen der bronnen van inkomst gepastezuinigheid de dringende eisch van het oogeublikwas Vele leden konden niet deelen in de verwachting dat 3 of 4 millioen s jaars op de gewonestaatsuilgaven te besparen zouden zijn en dat langsdien weg het verbroken evenwicht zou hunnen wordenhersteld Deze leden achtten verhoogiug van belastingnoodzakelijk althans tijdelgk maar dan ook eeneverfaooging tot het strikt noodige beperkt geenszinseene zoodanige wanrdujr de schatkist van meermiddelen werd voorzien ten einde al weder de staatsuitgaven uit te kunnen breiden In dien zin lietzich in sommige der afdeelingen de meerderheid uit Aangenomen dat verhooging vun belastingnoodig is waar moet die verhoogiug in verbandmet het bestaande btelsel van belastingen gezochtworden Alleen op het gebied der directe belastingen Bij de overweging dezer vraag werd door de overgrooté meerderheid de uitspraak des ministers volgenswelke bezwaarlijk verhooging of uitbreidiug vanverbruiksof indirecte belastingen zou kunnen wordenaanbevolen te absoluut geacht Verschillende indirectebelastingen werden aan de hand gedaan maar afgescheiden van de keuze uit de aanbevolen bronnen van inkomst werd door verscheidene leden de overtuiging uitgesproken dat waar zoo veel uoodig en toeneming der behoeften zeer waarschgnigk is wel steedseen groot gedeelte van het benoodigde nit de indirectebelastingen en accijnsec waarin de groote menigtebgdraagt zal moeten worden gevonden Bg het baspreken der vraag in ivcike richting de aanvullingder rijksmiddelen moest plaats hebben werden verschilleude deukbeeldeu geopperd O a werd aanbevolen het zoeken van die aanvulling in het verkrijgen door den staat van een deel der aanzienlijkewinsten die de Nederlandsche bank thans verwerften het brengen van eene betere verhouding tusschende rgksen gemeentebelastingen en het terugkomenop de uitkeering van het 4 6 van het personeel Is als door directe belasting in de behoeftender schatkist moet worden voorzie eene belastingop het roerend vermogen billijk en rechtvaardig karakter en object der voorgestelde elFcctenbelasting Vrgstelling van hypothecaire en andere schuldvorderingen Fersonen die aan de belasting behoorenonderworpen te wordeu De meerderheid kon de I juistheid der in J 3 van de memorie van toelichting vooropgezette stelling toegeven Terwijl op het vermogen in vast goed belegd de groudbelasting drukt terwgl van de inkomsten uit arbeid nijverheid of handel de patentbelasting wordt geheven terwijl zelfs het improductief gedeelte van het roerend vermogen het meubilair getroffen wordt is het voortbrengend gedeelte van dat vermogen het kapitaal in ett ecten en andere dergelijke waarden belegd tot dusver bijna geheel van belasting vrijgesteld Het mag daarom indien er nieuwe bronnen van inkomst voor de schatkist gezocht moeten worden als grondslag eener nieuwe belasting in de eerste plaats in aanmeiking komen De rechtvaardigheid en billijkheid werd echter door velen bestreden Bij de verdediging vau het hootdbegiusel der wet worden de inkomsten uit effecten met die uit onroerend goad en uit ngvet beid of arbeid geheel eu al op een lijn gesteld en beweerd dat de eene evenzeer moeten getroffen worden als de andere Gaal vroegen sommigen die gelijkslelling op f Bij het bespreken van het punt nopens het kar ikter en object der belasting bleek het verschil van gevoelen over de vraag of de voorgedragen heffing als een knpitual belusting dan wel als een partiele iiikomsten belusting moest worden beschouwd Voor zoover men zich uitliet werd door de meerderheid de gekozene grondslag voor eene belasting op het roerend vermogen te beperkt geacht die belasting moest ook toi de hypothecaire en andere schuldvorderingen warden uitgestrekt Wat meer bepaald de hypothecuire vorderingen betreft werd aangemerkt dat er zeer gegoede ingezetenen zgn die een groot kapitaal Uiin hypoth keu b zitten of zelfs wier vermogen uitsluitend daarin bestaat Aan velen kwam het twijfelachtig voor als hypothecaire schuldvorderingen warden vrijgesteld of de in den vorm van pandbrieven door liypotlieekbauken uitgegeven obligatiën wel door de b lasting kunnen wordeu getroffen Over het 1 dan niet begrijpen van bloote schuldvorderingen zonder zakelijk onderpand in den maatregel beenchte verschil van gevoelen AI plaatst men zich geheel op het standpunt des ministers en wordeu dus alleeu effecten object der belasting ligt dan in de wet geen overgroot bezwaar in zoover daardoor do effectenen geldhandel te zeer zou wordeu benadeeld Bij een deel der leden woog dit Iwzwaur zeer sterk Zg vreesden dut de belasting het noodlottig gevolg zou kunnen hebbeu van de geld nurkt die thans in onze groote handelsplaatsen bestaat en zulk een krBehüg n steun voor den goederenhandel oplevert te doen verloren gaan of daarauu althans een gevoeligen slag toe te brengen Deze verschillende besohonwingen drjegeu er toe bij dat in sommige der afdeelingen eiu groot aantal bden met ernst de vraag in overweging nam of de inkomsten van het roerend vermogen niet op eene andere minder aan bedenking onderhevige wijze kondeu worden getroffen Ook het denklieeld der invoering van eene algemeene inkomsten belasliiig in de plaats van de voorgestelde partieel werd door somraigeu weer op den voorgrond gebracht Maatstaf eu bedrag der belasting Ook detegeuslonders der effecteji bclusting erkenden dat hette heffen bedrag niet hoog is Sommige leden warenniet vreemd aan het denkbeeld om slechts een halfper a illc te hellVii vooral indien de hypothecaire enbloote schuldvorderingen ouder de beiusibare voorwerpen werden opgenomen en ook rechtspersonenwerden getroffen Wgze van bcfflug Dat bij belastingen alsdeze moeielijk anders dan op eigen aangifte kanworden aangeslagen werd door de meeste ledenerkend maar daarin lag dan ook juist zelfs volgensecRige voorstanders der wet het zwakke punt van dergelijke heffingen Vooral echter werd de eigenaangifte bedenkelijk gekenrd omdat daarbij de eerIgkheid de waarheidsliefde vau den belastingplichtige op zulk eene zware proef werd gesteld dezegeplaatst werd tusschen zijne beurs en zgn geweten Wel heeft de minister gemeend de juistheid en goedetrouw der aangiften te moeten verzekeren door debepaling op te nemen dat zij gedaan worden onderaanbod van eede maar velen achten dit en ecnenmalein strijd met het standpunt waarop leden van hettegenwoordig ministerie zich ten aanzien van deeedsaflegging hebben geplaatst Waarschijnlgke opbrengst der belasting Menachtte de berekening van het hier te lande aanwezigekapitaal onzeker Men geloofde niet aan vermeerdering van het nationaal vermogen althans iu de laatstejaren ma ir onderstelde veeleer vermindering VIII Heffing der ptovtnoiale en gemeentelijke opcenten op de effectenbelastiug Zullen die opcenten mogen geheven worden Volgens de bestaande wetgeving ongetwijfeld ja eu zelfs tot een door die wetgeving niet beperkt bedrag Velen vreesden dat zoo al niet sommige provinciën dan toch een minder of grooter aantal gemeenten van deze hure bevoegdheid een te ruim gebruik zou maken Zoo de faeifing van dergelijke opcenten niet geheel werd verboden lan toch in ieder geval het mazimum ran te heffen opcenten moeten worden bepaald IX Invloed op het kiesteoht en de kiesbevoegdlieid Trad de belasting iu werking dan zou de invloed daarvan op de kiesbevoegdheid niet oubelungrijk zijn en bet heeft daarom wel eenigermate bevreemd dat de minister dit punt geheel ter zijde laat Verscheidene leden aarzelden niet te erkennen dat m hunne schatting die invloed van een zeer beilz imen aard zou zijn Men ileed echter opmerken dat dezaak ook hare schaduwzijde hud Bij de behandeling vau art 2 werd een levendige strijd gevoerd over de vraag of de bewgzen van aandeel iu noamlooze vennootschnppeu wier dividendeu reeds door het patentrecht worden getroffen aan de effectenbehisting moesten worden ontworpen Velen achtteu dit hoogst onbillijk Door velen ook werd s ministers voorstel billijk geoordeeld Voorts vroeg men wat verstaan moest worden onder aandeelen iu geldleentnge ten loste vau bijzondere personen builen t lands woonachtig en teu laste vau de iugezeteneu des rgks doch gevcstigel in of ten laste van goederen buiten s lauds gelegen wordt ouder dit laatste ook begrepen eene hypolheciire vordering gevestigd op goedereu buiten s lands gelegen Onder buiten s lands is hier ook gewis Nederl Ojst eu West Iudië te verstaan en de vraag heeft dus met liet oog op de aldaar gevestigde cultuur en andere ondernemingen gewicht Moeten onder de opgenoemde aandeelen ook begrepen worden aaudeeleii iu inoatechappijen of vereenigingen die onverdeeld grondbezit ten onderwerp hebben Wordt vrijstelling bedoeld van aandeelen in geldlceningeu ten laste van kerken of kerkgenootschappen Hoe staat het volgeus deze wet mat de waarborg of reserve fondsen der spaarbpnken of liever met de aaudcehn in zulke ingtelliiigen Ougetwgfeld is het de bedoeling ook de schatkistpromessen te tnileD Maat moeten duu ook uiet de zoogenaamde reoepissen eu ander huudelspapier aan de belasting wordeu ouderworpeu Bgj art 3 werd door velen gewenscht de uitbreiding dezer belasting ook tot ficlleve personen De bepaling zoo men meent van den Isten Maart Is den tijd tot grondslag van de belistingheffing werd niet gelukkig gekozen geacht Uet bezit op den voorafgaaudeu Isteu Januari kwam rationeeler oor Over de meeste andere artikelen werden aanmerkingen gemaakt of ophelderiiigeu gevraagd Vrgdagmorgen omstreeks 8 unr is in een aardappelvaartsig liggende iu den Amstel bg de Blaawebrug braud ontstaan door bet omvallen van een pot smeer die over het vuur hing De brand nam zoo spoedig toe dut l t geheels vertrek in volle vlam loud eu de achippersvi oaw roet twee kleine kinderen niet dan mat groote moeite tijn gered De schade van den armen schipper die uiet verzekerd was wordt op f 200 geschat vooi hem veel te groot om te kuimen dragen Ontrent de oorzaak scbrgft meB Terwgl deietschipper een potje soheepsameer ter smelting op de kombuis had gezet eu daarna aan het dek was gegaan om eenige werkzaamheden te verrichten wilde zijne vrouw die in het achteronder aanwezig was het smeer van het vuur nemen ivoarbtj zij hel ongeluk had een weinig te storten In een oogenblik tijd sloiul het gaiische woonvertrek in volle vlam eu de vrouw en twee kinderen werden doorliet voorbgkomend publiek d Kir het luik gered De zetschipper heeft bij deze ramp alles verloren zoowel Igfkletslereu van hem eu zgu gezin als ameublement Zyn in den Ualsten tgd vele mededeelingen gedaan van geslepen en met overleg uitgedachte en uitgevoerde opilichtergen het betrof toch altgd eene kleine schade Thans heeft de politie de hand gelegd op een voornaam heer die toouls wordt medegedeeld zich noemt Henri Edmoud d Orvul de Montenay en voorgeeft te zgn reutenier te Londen Onze lezers zullen na keunis te hebben geuemsu vau het volgende verhaal met ons van meeuing zijn dat het een zonderlinge renteuier is In den zomer van het jaar 1877 toen h i in het Amstel hdtel logeerde begaf hy zich tot een soiled huis dat handel drijft in edelgesteenten Een familielid van een der leden dier firma had hij op een reit van Amerika na ir Londen leeren kennen waarom hij juist die firma had gekozen Hg vertelde dat hij met zgu vrouw in onmiu leefde en tgdelgk in geldgebrek verkeerende gaarne een paar juweelen oorknnppen wilde vcrkoopen Na feni e onderhandelingen werd hem daarvoor ƒ 1200 betaald Deze week begaf hg zich tot dezelfde firma Hij verhaalde dat hg eerst in het Amstel Hdtel had gelogeerd doch nu de voorkeur had gegeven aan het Bible Hêtel dat hij thans Weder met zijn vrouw was verzoend en haar nu een geschenk van diamanten wilde geven waarom hij zich tot die firma die hem in den zomer van 1377 zeer solide had behandeld wendde met verzoek hem eenige slecnen te laten zien Alsnu werden b ni venchiUende partijtjes voorgelegd doch hij kon zijn keus maar niet bepalen en zou gaarue zien dan men den volgenden dag om 11 uren met de diamanten aan zijn hotel kwam dan bod hg meer tgd eu kon meer op zgn gemak ziju keuze doeu Op den bepaalden tijd werden hem verschillende partijijes diamant door een lid der firma vertoond Op eens neeint hij een dier partijtjes ter waarde van circa ƒ 10 900 van de tafelen zegt dit even aan zijn schoonmoeder te willen laten zien om te vragen wat haar oordeel daarover is In plaats daarvan snelt hg de trappen af het h3tel uit en de straat op Men gaat hem ijlings na en een bediende die in den gang had staan wachten had niettegenstaande zijn boegen leefiijil het geluk den slimmen oplichter in de Heerenstraat te achterhalen eu hem door de politie te laten arresteeren waarna hij naar de gevangenis werd overgebracht Men schrijft uit Brassel onder dagteekening van 18 dezer Groot ziju de verslagenheid eu de deelneming hier ter stede en alom iu den lande bij het vernemen der verschrikkelijke bijzonderheden vau de ontzettende ramp gisterenmorgen in de kolenmijn van Framerict Henegouwen voorgevallen en uwen lezers bereids door een telegram bekend Zonder de nadere mededeelingen af te wachten welke hun door speciale verslaggevers uaar het tooneel des onheils afgezonden sedert werden geseind hebben nagenoeg alle dagbladen der hoofdstad en van de provinciën nog gisteren in hunne kolommen openbare inschrijvingeu opengeeteld om de nagelaten betrekkingen der talrgke op zoo vreeselgke wijze om het leven gekomen slachtoffers althans iu den eersten nood bg te springen Toch bigkt het gelukkig dat de ramp zooals gewoonlijk in de eerste ontroering ceuigszins is overdreven en men er in slageu zal een groot aantal der onder de aarde bedolven mguwerkera te redden Niettemin zul het aantal der ougelukkigen welke op de of andere wgze bij de noodlottige gebeurtenis I belrakken zijn groot genoeg blgveu om de ontsteltenis te verklaren die zich van de nijvere door de uanhondende haudelscrisis der laatste maanden toch reeds zoo zwaar beproefde btvolking van Henegouwen iu het algemeen en van Frameries iu het bijzonder heeft meester gemaakt Het is de tweede maal in drie jaren tgds dat de Jgrappe door een mgugusontplofSug getroffen wordt iu December 1876 verloren er niet minder dan 112 arbeiders bet leven Sedert waren de werkzaamheden in de groeve als te gevaarlgk gestaakt totdat zij ceuige maauden geledeu dool deu heerschenden nood gedwongen hervat werden Gisterenmorgen nu waren de onderscheidene ploegen als naar gewoonte achtereenvolgens van af 4 uur iu de miju uedergelatAn Omstreeks half acht bespeurde men aan de ingang der mijugraeveu een gaslucht weiuige oogenblikkeu later gevolgd door een vreeselgke ontplolSug welke tot iu de stad Bergen werd gehoord Het mijngaa was door aanraking met het vuur der stoom werktuigen in brand geraakt plotseling omgezet in een reusachtige vuurkolom welke geilureude ruim twee uren vlammend bief Door de elk uider opvolgende schokken bg de ontploffingen verwekt stortten de in vlam staande gebouweu in alle uitzicht op oniuiddtllijke hulp daardoor verijdelende Vijflien slachtoflers zich nabij den ingang bevindeu werden het eerst meer üt min ernstig gekwetst in veiligheid gebracht een wertuigkuudige wiens kleedereu iu vlam ttondeu gaf eenige oogenblikkeu later den ge st Tegen het middaguur was men den brand meester en kon men er eindelgk aan denken bijstand I te verstrekken auu de 224 ongelukkigen op de verschillende verdiepiugeu der groeve aauwezig Van i alle zijden wat iuroiddels hulp komen opdagen de minisier van openbaren werken de gouverneur van Henegouwen eeu door den Koning afgezonden ordonuansofficier en tulrijke andere anloriteilen verschenen achiereenvolgens op het tooneel des onheils Een sterk detachlement linietroepen en gendarmic uit Bergen ontboden wuikte voor de handhaving der orde en leende eeu krachtige hand tot redding Hartverscheurend was het schouwspel van den aanblik dier honderden vrouwen en kinderen vrienden en bloedverwanten om de gapende groeve geschaard en telkens hun vreugde of smart luclit gevecde wanneer tg ouder de geredden een der huunen ontdekten of wel in bun bigde veiwaohting teleurgesteld werden Des avouds te 11 uur woren 83 arbeiders behouden aan den dag gebracht luier zgn er nog vele gered Uit het vorstendom Lippe is dezer dagen een groot I aantal metselaars naar Szegedin vertrokken op uit noodiging der Oostcnrgksclie regeering Zij zullen I warden gebezigd tot den herbouw van gemelde stad I en jaren lang zullen zg daar werkzaam bigven De staat geeft kosteloos de noodige baksteenen Het is van algemeene bekendheid dat een zeer groot gedeelte der bevolking van het vorstendom Lippe al melseluur alom in Duitschlnud gedurende een aanmerkelijk gedeelte van het jaar werkzaam zgn en om hunne geschiktheid als zoodanig groote vermaardheid hebbeu verworven 1 lil t Is ons een genoegen aan onzeP A H I J K lezers te kunnen mededeelen dat de ÉÉÉIÉW VI beroemde Kleedermagazijoen voormannen en kinderen van La BELLB JARDINIJËHB besloten hebben hun geïllustreerden catalogus naar Holland te zenden Deze uitgebrtide inrichting eene der merkwaardigheden in de hoofdstad bevat allet wat tot het toilet van den man behoort het onderscheidt zich vau alle andere toortgelgke inrichtingen door hare lage prijzen elegante coupe soliditeit en de keuze barer stoffen Wg raden ten zeerste hen die verlangen zich smaakvol te kleeden aan den catalogus vau La Belle Jardiniere aan te vragen welke hun ijralii franco zal wordeu toegezonden fiurgerlijke Stand 6EK0REN 18 April Jicoba WillemiiiB ouaen A Groenerelt eo JS Verwaai 19 SiiaoB Petrus oodert S aa Leeuwen en C van der Heijden Fieter Aria ouders A Vingerling en K Hszebroek 20 Msrtiua Daders F an den Toorn en D Itelonje Jacob Johannes onders P Marrec en C P t erdries Johanilcs ouders J I Dijkman rn i van Wyk 21 Dirk ouders D Scbinkel en H van der Starre Hendrika Chtislina Maria onders A H da Groot en A W Smeeman Anna Clasina Trinetta ouders L fielouje en K Begeer ÜVËKLEDEN 18 April O Rage 2j m IS W de Joon 3m 20 J J Smit 32 j Urn A H na der Klegn 15 j 21 C C de Booij 6 j C de Hoop 1 j 3 m J C de Lange M j A Uithol 62 j ii tv F Blok 3 m T Gibbon 4S j ADVERTENTIËN V Bevallen van eene Dochter K BEQEEE geliefde Echtgeaoot van L BELONJE Tfe Gouda 21 April 1879 Gonwe Oe ondergeteekende betnigt haarinnigen dank voor de vele blijken van deelneming cüe zg heeft untvangei wegens het overlgden van haar echtgenoot Zy hoopt dat haar stadgenooten haar han belangatelling zullen bigven toonen door haar in haar broodwinning te begunstigen immers alleen daardoor kan het haar mogelijk gemaakt worden de acht kinderen te onderhoadeu die haar echtgenoot haar heeft nagelaten Een oom harer aanbehnwd kinderen de heer J L Cats heeft zich aangeboden belangloos haar slagerij te drijven op den voet zooals dit tot na toe is geschied Zij zal haar begnastigers door het leveren van goede waar en door prompte en civiele bediening trachten genoegen te geven Zg hoopt op begunstiging en aanbeveling Wed vat CREVELD GoDDA 8 April 1379 van Mkkb Voor de belangstelling ondervonden gedurende de ernstige otigesteldheid van han oudste Dochtertje en bg het overlgden van hun jongste Zoontje betuigen de Heer en Mevrouw J W SCHOUTEN hun welmeenenden dank Gouda 18 April 1879 Vpor de talrijke beitgzen van deelneming b i het overlijden mijner geliefde Dochter zoo van hier als elders ondervonden betuig ik ook namens mijne kinderen mijn oprechten dank Wkd A KOOREVAAR Goitda 23 April 1879 Hohsm Db Heer en Mevrouw van ÜVEN betuigen hun dank voor de bewgzen van deelnemiog ondervonden bg het overlijden van hunne Behnwdzuster en Zaster Mejaf ouw E J KOOREVAAR Gouda 23 April 18Ï