Goudsche Courant, woensdag 23 april 1879

Hf TrUdag 25 A N 2287 BORST CARAMELS w N Raaumaakebs CROCOIAT FERRÜGI EIIX tegen hoest en verkoudlieid Haven 17 staalhondende chocoload 1879 GOUDSCHE COURANT Nieows en Advertentieblad roor Gonda en Omstreken Gez van DANTZIG berichten de ONTVANGSI der NIEUWSTE MODELLEN van li S @® hebben de eer te berichten zij van Brussel zijn geretonmeerd met de Nieuwe Modellen van DAMES M KL DERnOEDËN Tevens bevelen zj zich aan tot het WASSCHEN en KRULLEN van VEEREN De oridergeteekende heeft de eer te berichten dat hij zijn mi HELE onvcrvalscht zal UITRIJDEN voor ZES CENT DE PINT te beginnen ONDER DE BOOMPJES A OUDIJK Znidplaspolder De ondergeteekende heeft door deze de eer aan UEd te berichten dat hij bjj zijne reeds lang gunstig bekende BIERBOTÏELARIJ heeft gevoegd den HANDEL IN MIUTEEALE en Geneeskrachtige Wateren LIMONADE GEMBERBIEE Etc Door concurreerende prijzen en puike qualiteiten hoopt hg met vele orders te worden vereerd zullende hg niets onbeproefd laten om het hem te schenken vertrouwen zich waardig te maken Met achting C P BACKERS Gouda Markt A 105 Voor een SOLIED ARTIKEL zonder monster tegen hooge provisie gevraagd EË miËDAGËW die dagelijks WINKELIERS en PARTICULIEREN bezoekt Jranco onder N 256 Bureau dezer Courant onverbrandbare zuinigheids LAMPEKOUSEN VOOR PETROLEUM SMITS KROES Breda Tor beantwoording der talrijke aanvragen maken wy hiermede bekend dat door ons geene orders worden uitgevoerd maar men zich tot verkrijging van ons fabrikaat gelieve te wenden tot de Heeren P KOCH fe Co Gouvemcstraat Rotterdam Uitsluitend alleenverkoopers voor Nederland mMw MI Gouda Oostbaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fan UITGEVOERDE LEVENSGROOTE G VAN DER ZWALM VRAAUT EEN BEDIENDE van 16 a 17 Jaren Adres Dubbele Buurt B 13 METAALVKIJE MINESALE WATEBEN BEREID volgens het SUSTEEM BEINS op KOÖELFLESSCHEN MINERAAL SODA en SELTZERWATER GEMBERBIER LIMONADE GAZEUSE en CHAMPAGNE CIDER verkrijgbaar bjj J C ZELDENRIJK De Heer A SMITS is voornemens als administrateur van het Boschho e aan de Nieuwe Haven te Gouda op den 28 APRIL 1879 des middags ten 12 ure bjj enkele inschrjjving AAN TE BESTEDEN a Het bouwen van VIER nieuwe Woningen iHet doen van herstellingen aan de Woningen behoorende bij dit Oestioht Inlichtingen en aanwijzingen worden gegeven door den Architect BÜRGERSDIJK II i EMÏill 1 Het is mjj aangenaam mgne geachte clientèle te berichten dat ik mgn Zaak heb verplaatst naar de DUBBELDE BUURT B 10 Bljjf mjj bij voortduring beleefdelijk aanbevelen Hoogachtend H C EDAÜW Ju J MKÜISC ATTEST over Ie heil arae werking van het echte Dr l OPPS 4 ATI1ERI MO DVVATEa tegen Scorbutisch Rhnmatiscbe Hondziekten ziek Tandrleesch en hevigste Tandpijnen te stillen Ik verklaar dat ik gedurende eenige jaren het ANATHERIN MONDWATER van den K K Hof Tandarts Dr J G POPP te VVeenen met het brate gevolg aanwendde tegen ScorbutiBohEhumatische Mond iektcn ziek Tandvleesch aUmede tegen Tandpijn en het thans nog overal voorschrijf daar ik in mijn praktijk dikwijls van de heilzame werking van dit middel overtuigd ben geworden Groa Uiklos Dr J FETTER M P Depots in alleen ecbte Anathcrin Frfparaten zgn gevestigd en te verkrygen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te fiotterdam bij P E an Santen Kolif npoth en A Sohippereijn Co blauwe porce leinwinkel te s Hnge bij J L E Suabilié apoth te Delft bij A J van Kijn en 3 E Kauwenhoten te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden b j E Noordijke te Utrecht bg P Altena en Kraan te Amsterdam bij P V Vïindheim Co en H H Ulolh Ct apotheek te Oudewater bij T J van Vreumlugen te Schoonhoven bij A Wolff Openbare Vrijwillige Verkooping te HEKENDORP IN HET GBMEEH TEHUIS op Woensdag 30 April 1879 s voormiddags Elf nre van mm wooNHuim met SCHUREN TUINGROND en BOUWIjAND te zamen groot ruim 56 Aren Kadastraal Sectie A N 2026 1586 1421 1600 1920 1637 1538 1539 1540 1714 1715 1716 1971 en 1972 ged alles naast of bjj elkander gelegen aan de Hooge Brug te Hekendorp en onmiddeljjk aan of zeer nsbjj de Dubbele Wierikken Zeer geschikt tot oprigting eenerPABRIJK Breeder bjj Billetten en informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris MONTIJN e Gouda Gez RIJKEN Markt A 54 berichten hare retour vail BRUSSEL van de NIEUWSTE MODELLEN VAN öffls iiiiMni Ook bevelen zjj zich minzaam aan tot het MAKEN VAN Openbare Verkooping op het terrein van den afgebroken watermolen inden Polder BLOEMENDAALnab g Gouda op WOENSDAG 23 APRIL 1879 des voormiddags ten 10 nre van een Qroote Partj ZWAAR en LIGT EIKEXHOVT alsmede GREENEN en DENNEN FÜNDEERPLATEN BINTEN PALEN PLANKEN LATTEN enz tot alle doeleinden geschikt IJzer gesmeed en gegoten HARDSTEENEN DEKZEttKEN en meer RIBT OP SCBELFT Een ZOMEKHUfS niet afdak geheel van HOUT met PANNEN gedekt gemakkelijk tot verplaatsing nit elkander ta nemen Al het te verkoopene ligt onmiddelgk aan het water en is zeer gemakkeljjk te vervoeren Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mmi mm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderijjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth OOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie vatt Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen I II lil GoüDA Drük van A Beinkkvt VOESTENMOOED Kwamen in den Uatsten tyd reeds herhaaldelnk berichten tot ons dat hooggeplaatste ambtenaren het slaehtoffsr van sluipmoontonaara geworden waren wezen die berichten óp en aitgebreide vereeni ing die door geweld wilde trachten te verkrggen wat door zedelgke iniddelen niet mogelgk scheen bleek het herhaaldelgk dat de binnenlandsche toestand van Rusland veel zeer veel te wenschen overliet nog dnideljjker is dat geworden nn zelfs het leven van den Keizer door de hand eens slnipmoordenaars bedreigd is nu een Rus het wapen tegen Vadertje heeft durven opheffen en tecbts door toevallige omstandigheden het leven ran den Keizer aller Rassen gespaard ii Zal nn Hnsland nitgepot door een kostbaren boitenlandschen oorlog lich moeten voorbereiden op jaren van strgd in eigen boezem zal bet geweld nog meer dan tot nu toe heersebappg gaan voeren in het groote rjjk en daardoor de leeds bestaande ellende vermeerderen De berichten der laatste dagen laten daaromtrent geen twgfel De staat van beleg in alle provinciën moet bet middel zgn om voorgoed een einde te maken aau alle revolntionaire denkbeelden Een streng landvoogd zal macht oefenen over allen en Het bloed dat vei oten tal worden de banvonniisen die ten uitvoer snllen gelegd worden zullen om wraak schreeawen en men zal geweld met geweld trachten te keer te gaan Wie lal ons ooit zegwen hoe rael oiunbakligen snllen gctioSba wonM wie zal ze tellen die slachtoffers van persoonlijke veten in het geheim aangeklaagd en zonder vorm van proces door onkundige krggsicaden veroordeeld omdat men weet dat de gver Voor de goede zaak zal a emeten worden naar bet aantal veroordeelden Ongelukkige toestand Wel wordt h et weder bevestigd wie het zwaard Opnemen willen door het zwaard vergaan Verre ii het van ons den sluipmoordenaar te willen verontschnldigen wg beklagen hem maar wg beklagen ook den vont die door de traditiën van zgn geslacht gedwongen is een reKeeringsstelsel te bestendigen dat onvermgdelijk tot veïderf van volk en staat moet voeren Wat na toch in Rnsland plaats heeft is het onvermgdelgk gevolg van den trenrigen toestand waarin dat rgk sedert jaren verkeert Heeft de regeering steeds het geweld gehuldigd walen de knoet of Siberië de eenige middelen om rast en vrede te bewaren de zncht tot vrgheid kon bg de meer ontwikkelden niet nitblgven en deie trachtte men te verkrggen door gebroik te laken van dezelfde middelen door de legeering sedert jaren gebruikt om alle vrgheid tegen te gaan De duizenden ongelnkkigen in Siberië d mishandelde Polen hadden hnn wiekers gevonden on bloed om bloed is de Isaze geworden tot veler schade tot veler schande Duizenden vielen tjjdens de Fransche revolutie als offers van het wangedrag der voorgeslachten en het getal dier offers kan nog niet vergeleken worïen met dat der martelaren die onder hét Koningschap dei Bourbons geleden hebben Vreeaelgk was de wraak van de nakomelingen dier martelaren de guillotine verving het zwaard van den bedl de Temple volgde op de Bastille Zal ook Rusland die crisis nog moeten doorleven zal ook daar nog het oog om oog en tand om tand de rekening tnsschan verdrokkers en verdrakteu moeten vereffenen De Bourbons hebben nooit geleerd en het tchgnt dat ook Alexander hoe zachtzinnig hg moge zgn geen voordeel getrokken heeft van A leuea vaa het verledtae dan toch zon hy weten dat de woelingen van het volk niet door geweld kannen bedwongen worden dan zon hg geen staat van beUg ll ben doen afkondigen maar integendeel getracht hebben door het invoeren van verbeteringen den ellendigen toestand te veranderen dan zou hg niet tevreden met den naam v n Vadertje en de kinderlgke onderwerping van den onontwikkelde getracht hebben de liefde te winnen van de meer ontwikkelden onder gn volk een liefde die op redelijke gronden nioet rnsten dan maar waartoe meer de waanzinnige handeling van den sluipmoordenaar zal nog jaren lang ellende over Rusland brengeh en een geschikte gelegenheid zgn om ook in andere landen n maals pogingen aan te wenden om de zocht naar vrgheid het streven nate verbetering met geweld te keeren Moge de keizer een voorbeeld nemen aan Italie s redelgken koning en genade voor recht doen Iden daardoor zon hg meer doen tot bevrediging der opgewekte hartstochten dan door de tereehtstelhog va den onzinnige die door velen als een m titj mt voor de faeiUge zaak zal beschouwd worda Gelukkig mogen wg anm m een beteren toestand verbeogen Onze vorst doet zgn intrede in de hoofdstad met zgn jeagdigt gemalin en duizenden zgn opgegaan uit alle deelen des lands om den vorsten bun holde te bieden Wat ons moge verdeelen wg zgn één ia eerUed voor ons vorstenhuis Heeft onze vorst van ons geen laagheden ie wachten bM 9z6n wg hem niet d B UadtfighMt e ei i iiué HlP dr a voor aga heerechere koestert onze achting rust op anden op hechter grondslagen Wg weten wat Oranje voor ons is geweest wg weten wat Oranje zoo noodig voor ons d ign Wederzgdsch vertrouwen is de band die ons vereenigt met ons vorstenhuis Jaren lang is het zoo geweest en nog jaren zal het zoo blgven omd de wet de reenten en de plichten zoowel van het volk als van de vorst regelt Hier vrgheid ginds geweld en dwang hier rust en vrede daar geweld en nfoord hier welvaart daar ellende wonder dat de keus voer velen nog aoo moeiIgk is of behoeven de vorsten geen acht te geven op de lessen der geschiedenis dikwgta zoo duur gekocht Voor wie leeren wil is hier in de laatste dagen veel te leeren geweest moge de les voor Europa niet verloren eaani L BUITENLAND BullcDlandscb Overzicht In SpaDJe zijn Zondag de verkiesingen voor de oortn in den lin der regeericg nilgerallen Dat doen ig dan ook tteeda in dat land waar de ilaativorm de politieke ontvilckeling dea voika zoover vooruit ia Het nieam miniaterie maakt daar na ontbinding eeoe nieuwe kamer in i jn geeat terwijl de oonttitntianeele begiuaelen welke de groodwet huldigt eene tegenovergestelde werking tonden verlaugen Niettegeoataande de n iuiater van binnenlandeehe ukcit eene oircalaire aan i jae ambtenaren heeft geriobt om heu aaa te eporen tot hel waar borgen der meest roogelyke vrijheid biJ de voorbe reiding tot het verkiezingswerk lezen wij in een telegram omtrent den uilslag der verkieiiugen dank i j deo door ambtenaren uitgeoefenden druk ijjn de verkiezingen ent Spanje i geaohiedenia van de laatste jaren leert ons nut aan de waarheid van dat bericht twijfelen Over de verkiezing van den Commnne msn Blanqui tot lid der Kamer lal veel nagepraat worden en niet zonder reden men ziet daarin een uieaw bewg van da oaverbeterljjkheid van de radiooleo zoo iemand door het feit der verkiezing nog niet genoegzaam overtuigd waa behoeft hg slechts de radicale bladen in te zien daar wordt de vrrzekeriaggegeven lat de verkiezing van BUnqai aleohts het voorstel ia van hetgeen volgen zal loo zal men eveneens de temgroepiug doordrüvea vjn Frinquet Ualon Liasugeray enz en aangezien de Begeering zelf door het bf euadigeo van Commone maanen bij honderden meewerkt zal weldra het geheele Commune persoueel weder tegenwoordig zgn gereed om het oude handwerk Ie hervatten Of de Begeering nn wijken zal en Orévy na de verkiezing van Blanqui zal doen wat hij daarvdor weigerde daarvan weet niemand ieta met eenige zekerheid te zeggen men maakt gevolgtrekkingen nit het karakter van Gréry eu die zijn niet gnnstig voor Bhuiqni hg is te veel een man van karakter om te wyien voor zulk een liedreiging Niet Chrévy wordt echter by deze gelegenheid t meeat genoemd meer de Miniaters die de gematigde republikeinsche partij vertegenwoordigen Waddington Say Le Boyer Het voomitzieht op de biropeuing der Kamer is zooals men ziet niet opwekkend Hen verzekert dat de stemmen op Blanqui uitgebracht nietig zullen worden verklaard op grond van de wet en Idvertujon ata gekozen beschouwd Eindelijk ia het aaa den Engeliohen opperbevel hebber ia bet Kaapland lord Chclmaford mogen gelukken Ekowe te ontzetten een tijding die in htt Lagerhuis met gejuich werd begroet en niet zander reden want men was bedacht voor het lot der bezetting die krap te eten had in den laataten tgd Waarechijahjk heefi de opperbevelhebber zelf deze operatie geleid omdat hij wist dat zjjn reputatie er niet op vooruitgegaan was De verliezen der £ i gelu hea bg dei ondarneuiog igu betrekkelijk groot en met verlangen worden nadere berichten over den atrjjd tegemoet gezien dat de Zulu s eeu sterke overmacht vormden bigkl reeds uit hel aantal hunner dooden 2500 man Toor het mei krocht doorzetten van den strijd tegeu de Zulu s wordt nog eenige tgd vau voorbereiding vereisehl maar dan ia het ook met de Kaffers gedaan want de strijdkrachten waarover de ICugelscheu thans aau de Kaap baschikken zgn t ilrgk genoeg De Duitsche Rgksdag is thans in het bezit van alle stukken betreffende de tarieven en de tabaksbelasting Voor zoo veel men oonleelen kan ia de indruk niet gunalig Ztlfa voonlandera van hel stelsel achteu de memonèn van toelichting de Motive oppervlakkig en onvoldoende Vrij zeker acht men het dat de ontwerpen helzg geheel of althans wat bgtonder belangrijke onderdeelen betreft in handen znllra worden gesteld van bijzondere eommissien zoodat de beraadslagingen eerst znllen kunnen beginnen wanneer bgzondere rapporten zijn uitgebracht De Duitsche oommiaaoris voor de Australische leO v toonstelling Beulesnx is naar Londen vertrokkeii Hen verwacht de indiening van een vooratef lot subsidie bij den Rgkadag de Begeering stelt aieh van hel deelnemen van de Duitaebera aaa dest onderneming veel nut voor Hel achgnt dat er eindelijk eeaif vertronwbaar lioht geworpen it in ds zaken van Oost Bnmalü D Ctnttpvttimct UtMU wier betiekkiopa jact de Franeebe regeering bekend t jn geeft eens uiteaazetting van den toestand De onderhandelingan zoodaa voornamelgk tusschen Engeland en Busland gevoerd zijn en geleid hebben tot de volgende uilkomateo vtrlenging van het mandaat der intemaltonale eommissie met a jaar benoeming van Akko paaha tot gouverneur hel recht van dien goovcrnear om binnen het jaar mei toeatemming van d meerderheid der eommisaie vreemde troepen in het land t halen de Forte belooft gedurende datzelfde eartte jaar geen gebruik te maken van haar reeht om de vestingen aan den Bülkon te bezetten bezetting van Bourgaa door een klein Turktoh garnizoen De beteekeuis van dit lastate punt is dot daardoor het sonvereiuiteitsrecht van den aultan op OoM Bumelié wordt erkend Het eenige wat do nog moet gebeuren it de Forte te winnen voor dit plan dat heel wat beneden de Tnrksohe eisehen blijft Hen wachte dus nog geene onmiddelijka beslissing wgl de ondervinding geleerd heeft dat de Tuiksoko dipUt