Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1879

i t litnemès ielag hebben om dergelijke raken te rekken Nu de onderhandrlingen tusscheu Oastenr k en Tnrk e eooTer zqn gevarderd dat de ouderteekening der overefukamat op handen was kouden de garuiïoeneu in Bosnië en de HertegowiuaMetk wordoa verminderd Meer dan BOOU man z a in de laatste dagen door Karinthiè huiswaarts getogen tot roote vreugde der officieren en inauschappen dïe in de kleine Bosnische garuizoensplaatsen stellig niet de aangenaamste dagen van huu leven Jiebben doorgebracht Omtrent 4en g at der bevolking giiTeu te Toor het overige de gi ustigite getalgen lateu Het was dan ook volstrekt niet om de orde te bewareu maar negeus de onzekerheid omtrent de verdere plannen der Porte dat het Oostenrgksche leger hier zoo lang op sterkte werd gehouden Aan de generaals Todtleben Loris Melikoff en Ohourko is de benoemiug ten deel gevallen tot gouverneursgeneraal in Odessa Charkow en St P tersbnrg Een treurige roeping voor deze d ippOT krijgsoverslen die buiteu tegenspraak verlichte en ontwikkelde mannen zyn dea tiran Ie moeten spelen in hun eigen land en roet faun eerlijken degen dat ongrijpbare en onbedwingbare mouster te moeten Ternietigen dat men de revolutie noemt door eeuwen van wanbeheer en dwingelandij gewettigd niet in hare middelen maar nel voor een groot deel althans in hare bedoelingen Bat het te Petersburg ernst is met deu staat vnii beleg bigkt uit het volgende bericht Heden is op de boeken der straten een verordening aangeplakt van den voorloopigen gouverneur generaal Ghourko Hieriu wordt gelast dat zoowel over dag als des nachts bij de deur van rik huis in Petersburg een washt sal worden geplaatst dezr wachter zal org dragen dat nergens zonder behoorlijke machtiging biljetten Warden aangeplakt dat op straat geen gevaarlgke voorwerpen worden geworpen in geval dit geschiedt zullen de daders door de huiswachters wordeu aangehouden Wauceer aan deze Terplichtingen niet wordt voldaan wordeu de buiswaohters gestraft met eene boete van 2S roebels of teven dagen gevangenisstraf wanneer het feit voor de eerste maal wordt gepleegd en met verbanning uit ïa stad bg herhaling van het vergrgp De bewoners van huizen waarvan de wachters den voorgeschreven dienst niet verrichten worden gestraft met eene boete van 600 roebels Deze voorschriften treden in werking drie dagen na de publicatie in het poIitie bUd Verder wordt n genoemde verordening gelast dat alle handelaars in wapenen binnen zeven dagen bg f den commandant van de stad eete zullen overleggen van al de in hun magazijnen voorhanden voorwerpen Vuurwapenen en andere wapenen benevens patronen zullen voortaan alleen mogen worden verkocht bg vertoon van een door den stadscom mandant afgegeven verlof Bg het niet nakomen van Tan deze bepaling wordt de Winkel gesloten Wanneer een wapen zonder verlof van den commandant wordt verkocht terwgl nog geen lijst van de voor handen voorwerpen is ingeleverd wordt de dader gestraft voor de eerste maal met een boete tot 600 roebel j bg de tifeede maal met verbeurdverklaring v m al de voorwerpen en verbod van verkoop Par ticuliere personen welke vuurwapenen bezitten zgn Terplicht daarvan kennis te geven aan de politie alleen die praonen mogen hun wapenen behouden aan welke dit door den stadsoommaodant l worden yergnnd Personen welke hun wapenen behouden xonder vergnnnjng zuUen behalve door verbeurtTeiklaring van het wapen worden gestraft met een boete van 600 roebel of vijf maanden gevangenisstraf BINNENLAND GOUDA 24 April 1879 GietereuTpHd werd bg de laatste repetitie door de Goodaohe Orohestvereeniging aan baren Direotenr een art ebbenhouten met goud sierlgk gemonteerden dirigeerstok aangeboden als een blgk van waardee ring van den belangeloozen gver waarmee de heerTan MiUigen ga tgd en moeite voor de dilettauten I VeReuiging sinds twee jaren ten beste geeft De I inseriptie op een gouden plaatje in t midden van den atok luidt Dt werkende lede der OmitoheOreitUvereeHtfinf urn iim Directeur Jprü 1879 Heden morgen ten 7 ure is dOQr den keurmeester Tan het Tleeaoh den heer N Simons met hulp der politie bg den slachter M Hoogendoorn in de Tierde kade aan de Samemelksloot in beslag genomen het vleesch Tan 8 kalveren en 1 schaap hetwelk tls sehadelgk voor de oonsumtie ook door den SjjkaTeearta den heer S Overbosoh is afgekeerd en onder toezicht der politie begraven Dinsdagavond werd in eene Teigadering tu het Departement f Gouda der Maatachappg tot N t tim tMf o l ii4 nïi raAlkl sUp ïeu toestand van de Spaarbank eu Hulpbauk We ontleenen daaraan het volgende Uï SPAARBANK In de 61 zittingen werd ingebracht 86042 27 terugbetaald werd 71429 66 waaronder aau intoést 51 40 BIgft 709U 2fl Zoodat de aan de Bank toeTertroawde som Teritteerderde met I41jS1 0t Door tnsscheitkomst der postkantoren werd wederom niets ingebracht in weerwil dat ook door elders wonenden van deze Bank werd gebruik gemaakt 278 nieuwe inleggers hebben zich aangemeld waardoor het aantal boekjes klom tot 3682 waarvan er op uit December 1444 liepen Er werd geplaatst Op prolongatie ƒ 24000 Op hypotheek 14800 Op obligatie aan de Hulpbank 1080 39880 Op uit December was het actief aldus samengesteld Kas 1387 24 Beleeniiig 4600 Hypotheek 7Ï976 Prolongatie tegen doorloopende rente k S B3000 Prolongatie tegen veranderlijke rente 4000 Interest te goed 748 37 j ƒ 136610 81 Aan rente werd verkregen 6621 48 Ten vootdeele der inleggers versoheen 8425 19 Blgft f 2098 29 Salarissen en Onkosten 684 24 Vermeerdering van het reiertéfonds ƒ 1412 04 Het kapitaal der Bank bedraagt thans ƒ 10288 04 £ h de Schuld aan crediteuren 126322 56 136610 61 Sedqrt 1 Januari 187 8 werd de rente ten bate der inleggers verschenen berekend in maandelijksche in plaats van in twee maanoelijksche termguen De HULPBANK Het Itapitaal deze inrichting bestond uit 136 aan deelen 4 26 ƒ 3400 eigen kapitaal afgeloste sandeelen 160 en aflossingsfonds 49 84 ƒ 8699 84 Daarenboven heeft de Bank bg de alhier gevestigde Spaarbank een doorloopend crediet van 2000 waarvan in Juni ƒ 820 en in October 260 werd opgenomen Op 31 December was de schuld afgelost Er werden 62 aanvragen goedgekeurd 1 minder dan het vorige jaar 19 personen hadden vroeger een leening bij de Bank aangegaan Er werden gesloten 1 eening i f 20 20 leeningen 40 200 y 60 360 60 240 80 MO 1 100 1400 160 600 j 200 1800 260 250 300 1800 9 ff 400 S600 2 10420 In 1876 was ƒ 10880 ter leen reratrekt Aan boeten werd 1 72 ontvangen De liorgen van twef nalatige debitenrs moeiten aangesproken worden De intrest ten behoeve der Bank Tenohenen bedroeg ƒ 400 89 makende met de boeien 1 72 ƒ 40ai61 Na aftrek der salaneten en onkoeten 197 48 Blgft 205 13 Daarran nit e kêeren aan 136 aandeelhouders een der aandeelhondert telde zgne oonpons ter be ehikking Tan de Bank 4 148 60 Vermeeidering Tu het afloa ingtfondi 66 68 In ons Torig Komntr konden wy il ti gedeeltelgk den uitslag mededeelen der verkiezingen voor Kerkvoogden Notabelen en Commissarissen van opjpeitoezicht der Hervormde gemeente U Maandag gehouden Wg herhalen daarom dengehMlen uitslag Er waren uitgebracht 865 stemmen doch het stembureau verklaarde 2 billetten Tan onwaarde en 3 waren blanco zoodat het getal geldige temmen 659 bedroeg Gekozen werden tot Kerkvoogden de hh W B van Straaten met 597 C Knaap met 483 en C Uoogenboorn met 398 stemmen vocirts verkregen Mr J van Mierop 247 O Toornvliet 123 H W Ott 39 en vele anderen minder stemmen h tot Notabelen de hh W de Jong m t 507 H Overeijndef met 448 A W van Kloijve met 374 C Brunt met 866 J Prakel met 381 en H Jager met 274 stemmen Nog verkregen dS hh J H Boen 258 P O van der Mettien 234 è Lnngeraar die verzocht had niet in aanmerking te komen 218 G Toornvliet 218 H W Otto 138 W van t Riet 121 en vele anderen minder temmen c tot oommiasariesen van oppertoezioht de bh H van Zanen roet 566 J A Bemy met 626 W Post Drost met 483 Dr D Terpstr met 316 D K van Meerten met 276 en C Kooiman met 270 stemmen Voorts werden nitgebracht op dehh G A Muller 267 D Hoogenboom Cz Ï55 D C Samsom 222 L van der Wolf 49 W van tBiet 44 G M Woerlee eveneens 44 eu Tete andereu minder stemmen Voorts werd door loting beslist dat de Heer W de Jong voor do buitengewone Taeatnre in bet eolIrgic van Notabelen werd gekoien eu derhaWe in 1883 moet aftreden gelpe beslissing trof in het oollegie van oppertoezioht den heer J A Beny die alzoo reeds in 1881 zal aftreden Bg eene Terkiezing oor Bestuursleden ran den Haagseben Dierentuin was bgna gekozen iemand die noch aandeelhouder noch zelfs lid van den tuin was Dit wordt als eene bijzonderheid vermeld In minder sterke mate deed hetzelfde eit zich ook alhier voor b J de kerkelgke verkiezingen ran de Hervormde gemeente II Maandag gebonden Niét alleen werden op een Doopsgezinde eu een BooonohKatholiek stemmen nitgebraoht maar celb en dit achten we nog wel zoo merkwaardig werden hrrhaaldelgk personen die niet aan de beurt ran aftreding waren gestemd voor het eallegie marintg reeds zitting hadden De verschillende feesten en plechtigheden ter eere van het bezoek door HH HM den Koning en de Koningin aan Amsterdam loopen onder begunstiging van goed weder naar wensoh af De Koningin heeft in de Hollandsohe taal haar eriientelgkbeid betuigd voor het nationaal geaehenk De Stnttceurutt rermeldt den intoeht van HH MM deu Koning en de Koningin binnen Amsterdam in de volgende woorden Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben gister op de bg het programma vastgestelde wgze Hun plechtige intrede in Amsterdam gehouden De hoofdstad prgkte in den luisterrijksten feesttooi en overal langs den weg dien de Koninklgke stoet van het station tot aan het Paleis volgde verdrong tloh een ontelbare schare die met levendige geestdrift haar hulde en eerbiedigen welkomstgroet aan Hunne Majesteiten braohl Prins Alexander Dinidagoehtend nur Ft vertrokken Bg de Dinadag plaats gehad hebbende verkiezing van een lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Dordrecht waren 1063 stemmen nitgebraoht waarvan 12 van onwaarde Uitgebraoht werden op de heeren mr J B ran Osenbmggen 481 6 A Loefif 314 G H V th 176 jhr mr de Saromin Lohman 65 Kenoheoiaa 42 en op verschillende anderen geiamelgk 22 tamnen oodat tusschen beiden eerttgenoemdeo herstemming moet plaats hebben Door de Arr Beohtkank te Botterdtm ia o a veroordeeld G W beaoh van het ongeoorloofd rijden orer den spoorweg met paard en wagfen te Moordreoht tot 10 dagen gev cell Te recht stond o a N de J landbonwerskneoht wonende te Hiuitreoht bekl ran lasn van een bedienend beambte Eisoh 6 weken ger cell Orer 8 dagen uitspraak Op rerzöek van eenige ingelanden Tan het waterschap Hoenkoop nabij Oudewater zal eene rergadering worden gehouden van het bestuur met de stemgerechtigde ingelanden ter bespreking van de daar telling van een stoongemaal h tig ten dienit TM liritalsolMti allflin ot Vo mogelgk in reitenlgitfg Cm de naburige waterschappen Dgkvefd Vliet en BoosendMl Daart ger l Ride on men zeer zeker Toor die wat rs aj n een b langrijke ifCrbeterin in het leven roepen want de waarde van de daann gelegen landergen is veel te groot om het langer nog kjdelgk aan te zien dat zg van tgd tot tij geheel innndeeren waardoor de waarde vermindert en de bouwman bttiten de gelegenheid is e n ar eisch te bewerken Door den Ikeer J Goldbeif te HnzenwMde is een opgaaf van de koeten gedaan zoo voor Hoenkoop alleen ah van de stichting in vereeniging met Dgkveld Vliet en Kooswdael elk eveneens atzonderlgk T OndeWRter ii beroepen Dr H C Bervoets te Veenendoal Voor bet beroep naar Bodegraven is bedankt door B S Vermeer e Zwolle Dr A Kuyper is beroepen tot predikant bg de Jfed ïlerr gemeente te Kotterdnm Dezer dagen hield de heer Groeneveld nit Botterdam in Utrecht een voordracht over het onderwijs in handenarbnd 1 middel van opvoeding De tentoongeatelde voori erpen maakten den besten indruk Een bezwaar tegen de algemreae invoering vooral TOor de rolksachool zag men in de kostbaarheid der grondstolTen waarom men zich altijd zon moeten beperken t zg in t atotal leerlingen t zg in t programma Tegen de opmerking dat de oproedcnde rormende zgde der zaak door dit laatste grootendeels te loor zon gaan werd de opmerking gesteld dat het rolledig programma zeker de voorkeur zou verdienen maar dat zg voor wie men het Tolle g programma niet kan uitvoeren aan een beperkt programma toch meer zouden hebben dan aan niets vooral omdat men aldus een middel zou hebben om aan aanstaande werklieden een bron i ii ver dienste ie openen voor t geval zg in hun £ gen vak geen werk mochten hebben zooals dat in vele vakkeu in zekere tgden des jaars voorkomt De heer Groeneveld verklaarde zich bereid om wanneer men t over de voorwaarden eens kon worden van tgd tot tgd te Utrecht les te komen geven als een roldoend aantal leerlingen ran zgn onderwgszou willen pro tteeren Voor e n 41 1 pCt geldleeuing der gain l aenwardeo ten bedrage van 60 000 is voor ƒ 220 700 ingeschreven De benoodigde som werd boven of i pari gegund Ook in de gemeente Breda was voor een gevraagd bedrag van ƒ 36 000 i 4Vi pOt niet minder dan ƒ 226 600 ingeteekend Het benoodigde werd boven pari gegnnd 7 V 4 De aanvragen voor inzendingen naar de tentoonstelling van nationale en kolani ile ngverbeid in den loop van dezen zomer te Arnhem te houden zgn Zoovele dat de beschikbare mimte in de gereedstaande len toonatellingslokalen niet voldoende is Daarom zgn door het bestuur maatregelen beraamd om de nienwe ooucrlzaal van Musis Sjorum en het daaraan grenzend terrein geheel voor de expositie in te nemen Uit Duitsohhind wordt geklaagd dat er noch dngeI ks uil Nederlind brieven worden ontvangen sledits gefrankeerd met en postzegel van 10 eents Het porto is 12 Vi eeyt en wordt voor ontoereikend gefrankeerde bievei dubbel berekend zoodat men bg ontvangst T n iflk en lirièf 25 penningen 16 oent moet bgpas en Bg den gemeeiteraad ran Maastriolit is in overweging een voorstel van het lid mr FMnqnihet om hel beleg der stad door Parma in tS7tt dil jaar feeateiyk te herdenken De Vrge Evangelische gemeente te Hanlerwgk doopt sjnd eenigen tgd door onderdompeling in een grooten houten bak taande in het lokaaltje waarin Bg haar godsdienstoefening houdt In t koude zoowel als in t warme seizoen dient voor het bad het water uit t kanaal Een pas ondergedompeld achttienjarig m iqe is than ernstig ongesteld naar men verzekert ten gerolge ran het gskonde wd Op Woensdag 7 Mei zal de lerering ran donkerden liehtblauw otdinair laken oor het leger in bet eentraal magazgn ika kleeding luitriiiling enz te Amsterdam bg insohrtjving in bet openbaar worden herbesteed Die totfen bestaan nit 66000 metei donkerblauw ordinair laken in 14 peroeelen ieder van 4000 met r en 180U0 meier liohtbl w ordinair laken in 9 peroeelen ieder ran 2000 meter De Kon Ned Beiersch bierbrouwerij te Amsterdam beeft in t afgeloopen jaar een winst behaald Tan mim 18 000 Door afsohrgring op den ver li po tl Wi t f4rig ja ir i 38 00 tfi Mt h t nadeelig saldo thans op ntiin 15 000 teruggebracht Met ingenomenheid maken wg melding van een zeer belangrgk werkje getiteld ffVolksonderwgs over Alcohol ten behoeve der Nederlmdieie Fertemgmg tot Aftchttffing va SItrte lirank uit het Engelscb vertaald door ds C S Adama van Scheltema met medewerking ran prof J W Gnoning Hrl streven der vereeniging is dit boek op onze cholen openbare en bgzondere evenals in Engeland met het beste gevolg geschiedt ingang te TënËhaHeli dew l het ook hier te lande in een dikwerf gevoelde leemte ui vooriien en Van het lager onderwgs terecht mag verwacht worden dat hel met oordeel algemeen en stelselmatig daartoe aangewend op de volksmeeniug ten aanzien van het drankgebrnik zgn heilzamen invloed weldra eu allengs terker zal doen gevoelen Dr Bichardson de soirijver van het werkje wiens groote begaaf heden hem plaatsen onder de eerste Britaohe geneeskondigen is ook in het buitenland vooral in Amerika niet onbekend Ook daar worden zgne verdiensten erkend en gewaardeerd zoodat een geschrift als een boek van zuivere wetenschappelijke resultaten geashreven dcor een man van zoo uitstekende zaakkennis en door mannen van naam met zooveel zorg in t Hollandsoh vertaald toegang verdient op onze scholen en voor het tegenwoordige geslacht en volgende geslachten waarlijk zegen zal aanbrengen Het wericj zrU in een Engels A gewaad gestoken munt nit door kearige bewerking en is uitgegeven door de Ned Vereenijiag lol Afechaffing va Sterke Drank bg de boekhandelaren H W Mooy te Amsterdam en J Audriessen te s Gravenhage De Japanneezen bezitten eene zeer navolgenswaardige wgze van vleeschbewaiing Zg leggen het versche vleesch in eene porseleinen schaal en gieren kokend water daarop totdat het vleesch volkomen daardoor bedekt Is Het eiwit stolt op de oppervlakte van het vleeaob komt dus eene va te korst die het ferdere doordringen van het water tegenhoudt daarfla giet men een bugje U oKe op het Water en pUatst de achaal in de kelder Het vleessh zal niet bederven In Engeland wordt deze methode reeds lang gevolgd Volgens een verslaggever der hdépendance zgn er 21 Igken nit de mijn te Prameries opgedolven Nade 88 geredden waarvan melding ia gemaakt warentot des namiddags ten 5 nreu geen levende werklieden meer gevonden Biykens nader obderzoek kunnen er tijdens de ramp niet meer dan 288 man 1ude mga geweest ty ofschoon dr penoon met deuitdeeling der lampen beUst meent er 316 te hebben uitgedeeld Het cgfer tan 360 is dat der gezamenlijke mgnwarkers waarvan velen niet dagelgks in de mgn afdalea Het aantal siaohtoffers wordt dus op 100 begroot Herhaaldelgk is in berichten van de Elaap melding gemaakt van mededeelingen die kolonel Pearson ofschoDu hg te Ekowe even nanW il iugesloten nis Pai a in 1870 71 door de Duitacbers aan genrrual Chelmsford heeft doen toekomen Dit geschiedt door middel van den helisgraaf of spiegiltelegraaf In September 1875 vestigde reeds de heer Mauoe een beambte der Perzische telegraafmaalschappij de aandacht op deze wijze van correspondeeren NieuW was het denkbeeld niet De zonnestralen zijn reeds voor vele eeuwen gebruikt om signalen te geven Aan de vloot van Alexander den Groote werd door spiegels de weg in de Perzische golf gewezen De lu iianen in Noord Amerika seinen door het zonnelicht in spiegels te weerkaatsen en de Eusseo wendden een dergeiyke methode aan gedurende het beleg van Sebastepol In Engeland werden bg de opneming voor een kaart door een drdnibaren spiegel in verbinding met een combinatie van lelesoopen driehoeken met zgden van meer dan IDO Engelsfhe mgleu bepaald Dit werktuig door kolonel Colley en kapitieu Drummond uitgevonden noemde men helioataatr maat daar men in Eogehind iKtrekke jk weinig zon heeft kon men er niet veel op vertrouwen De heliograaf van Manee i een toestel om zonnestralen door weerkaatsing over te brengen De sigualen die er mede gegeven worden zgn als het terrein en de atmosfeer daarvoor gunstig zgn zeer Ter zichtbaar en zjjn reeds op 60 en 100 Engeliohe mqlen dnidelgk te verstaan De toestel bestaat in een spiegel met een zeer vernuftig mechanisme om de zonnestralen met ab solnte juistheid op een bepaald punt te werpen in weerwil van de abgnbare beweging der zon Door op een toets te drukken wordt de kartere of langere duur van den liohtbliksem geregeld ongeveer als bg de telegraaf van Morse Ecu tweede spiegel dient om het seinen nogelgk te maken on fhankelgk van den stand der zon Het geheele instrnment weegt sieohts 4 kilo en rust op een hoo gen drirvoet 9en r al majo r Bok rts dit thans en Ie nf detUng In Afghanistan 1iolB ian iert en Generaal Napier hebben het vroeger reeds in Indie gebruikt Verleden jaar bg de expeditie legen de Afridi bewees de heliograaf uitstekende diensten en thans zijn alle Bngeliehe ofdeelingeu in Afghanistan er van voorzien Generaal Stewart seinde er mede van den Khojakpas tot Oirisoh een afstand van 60 Engelsehe mglen In Spanje werkt de heliograaf van de zuidelijke knal naar Genta in Afrika en oA te Gibraltar wordt hij gesteld daar de snelle troom der zeeëngte het leggen rao een ónderzeeaehen telegraafkabel zeer moeiltjk maakt lu Prankigk België en de Ver Staten is hg bg het het leger ingevoerd Hadden de troepen ran lord Chelmsford behoorlijk den heliograaf gebruikt d tt ware de tachting te Isandnla voorkomen geworden Thans zgn naar bet oorlogstooneel in Zuid Afrika zelfs heliografen gezonden die te paard kunnen worden gebruikt Van een proefneming vier jaren geleden in Niéuw ZuidWules gedaan wordt meegedeeld dat men spiegels van 6 dnim middellijn gebruikte Eerst was de afstand tussehen de twee spiegels slechts 8 10 Eng mjjlen Een Eng mgl a 1600 meter Daarna beproefde men het op 40 mijlen van een ISOO voet bongen berg naar een vanrtortn die 40i voet boven den zeespiegel stond De cgmmnnieatie werd een geheelen dag onderhooden door middel van lichtreflexen van korter of langer dnnr die letters woorden en geheele volzinnen Toontelden De lichtbliksems werden eenvoudig door een kleine beweging van deu spiegel voortgebracht Bg ntaanlicht slaagden de proeven op een afstand ran 4 tot 6 mijlen Waarschijnlijk zal men snacbta elektrisch licht kunnen aanwenden STAAT van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden in de 2e helft der maand Maart 1879 uit Gouda verzonden en door tusschenkomst van het Foatkantoor aldaar leng te bekomen B Eikelenboom Barneveid Wed Peenman J Zwaan E Drost s Gravenfaage Caroline Lodewijk Amsterdam I L van Zyi Botterdam Hq vanVUet Utrecht Van de Hnlpkantorcn Beeaw k P van Wangeren uiet vermeld Waddingsveen i H Dog Amsterdam Oonda den 23n April 1879 De Direeteur v h Pbstltantoor te Oonda VAN KRÜIJNE Kaotoügereclit te Gouda Terechtzitting van Woenadng 23 April 1879 Kantoureohier Mr J H tam MIEROP Ambtenaar Tan het Openbaar Miiristerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD M Hoogendoorn slachter wonende Vierde Kade wgk B no 228 te Gouda tot eène boete ran tien gulden of gevang van drie dagen wegens te Gouda slachten van een schaap dat niet door een der keurmeesters van Gouda was goedgekeurd terwijl het vleesch bedorven en sehadelgk voor de gezondheid was L J L vrachtrijder wenende te Gouda tot eene boete van één gulden en eene boete van drie gulden of gevang van één dag voor iedere boete wegens rijden met een slccperswagen bespannen met een paard in de Spoorifraat te Gouda terwgl de straat bedekt was met sneeuw zonder dat ei § a rd was voorzien van een sehaUclinkeude bel en 2 op het jnagpnd te Gouda een wagen bespannen met een paard g heel zonder toezicht laten taan C L vraohtrgder wonende te Gonda tot eenboete van één gulden en eene boete Van drie gulden of gevang van één dog voor i re boelewegen 1 rgden met een leepeiBwagen tie panuenmet een paard onder noodzaak over bet roet klinker bestrate voetpad van de Nienwe Haven te Gonda 2 eene wagen beapacnen met een paai geheel onder toezicht laten t an p den IUtt n HigeIte Gonda T T landbouwer wonende te Moordreeht tot eene boete van drie gnklen of gevang Tan éeu dag wegens geheel zonder toezicht taten staan van een met een paard bespannen wogen op de Markt te Gonda J A Toertnan wanende te Gouda tot eene boete Tan drie gulden of gerang ran één dfg wegens rgden harder dan in matigen draf met een wagen bespannen met een paard op den Katteo ingel te Gonda A de G en W V jongens wonende te Gqnda ieder tot ene boete van é n galden of gevnng van é n dag wegens te zamen en in vereeniging spelen met geld op den openbaren weg aan het Bolwerk te Geuda