Goudsche Courant, zondag 27 april 1879

Birafait de docUler van een der besttturders aan H M en mej Carolina den Tex de dochter van den burgemeester aan de hertogin vaa Saksen een prachtige bouquet aanboden Zoodra het hooge gezelschap in den aalou tour den troon had plaats genomen hield jhr G A Tindal tot UH MM eene toespraak waarna hy de Koningin uitnoodigde het droogdok te willen do jpcu welke plechtigheid op de Tuigende iigie geschiedde In eene flesch voor deze gelegenheid expres geblazen en die met een oranjekoord aan den top van den voorsteven was bevestigd was eenig vocht Deze flesch werd H M toegereikt met verzoek haar tegen den steven te willen slingeren Dit geschiedde de flesch brak en met het vocht werd de steven bij wgze van doop oor hare bestemming gewyd waarop een gordijn met de Waldecksche kleuren door onzichtbarcn omlioog werd getrokken eu de naam van het dok ui Kouiuginuedok zichtbaar werd HH MM hebben ook een bezoek gebracht aan de Prinsei Marie van de maatschappij Nederland dat TOor het droogdok ligt Omtrent het Vaderlandsch Album dat aan UH HM ia aangeboden vernemen wij nog het volgende Het album bevat 434 bijdragen van geleerden letterkundigen en beoefenaars van kunst en welen chap Deze bijdragen bestaan uit 23 Ictterkuudi g voortbrengselen in proza 41 dito iii poëzie 52 teekeningen aquarellen 20 muziekstukken 38 bouwkundige ontwerpen 26 gravures etsen enz 41 praclitWerkeu in kleurendruk 76 afbeeldingen van groote werken in Nederland 99 afbeeldingen van Nederlaudsche spoorwegen 15 photograph leu van kunstwerken Voorts een statuette Aan de afdeeliugen proza poëzie en toonkunst zgn als titels toegevoegd 2 wapenkundige ontwerpen en 1 calligrafische teekening De bijdragen liggen in 9 portefenilles geplaatst in een prachtige kuustkast hoog 1 50 M lang 1 56 M diep 1 M van een geheel Nederlandsch karakter De wapens van Nederland eu WaldeckI rmont versieren de kroonlyst in wier fries nau de hoeken prykeu de busten van Rembrandt Vondel Boerhaave Swcelinck van Carapen en Chriatiaan Hoygens De kastdeuren vertooncn de zinnebeelden TSB kunst en wetenschap de beide pilasters aan de Toonyde de naanxcijfers der Koningin Bloemen lover en vogels zijn op verschillende punten aingtbrucht Sen tiende portefeuille bevat de naamlijst der medewerkers Tevens vindt men daarin de oirkonde der aanbieding De voorzitter de heer F C Tromp H M de Koningin toesprekende zeide dat velen er prijs op hadden gesteld U M te tooiien wat haar nieuwe vaderland was eu is wat het kon en kau welke groote werken en belangryke voorwerpen van kunst en wetenschap die in vreemde landen worden bewonderd en gevolgd het bezit Hg hoopte tevcna dat de Koningin het album zou beschouwen als een welkomstgroet en een bewijs van eerbiclige genegenheid van velen die op het gebied van kunst letteren en wetenschap in de voorste rijen staan en daardoor de eer en glorie van Nederland bestendigen en verhoogen Gelijk wij heblieE gezegd beantwoordde H M die toespraak met dankbetuiging en onderhield zich in liet Nederlandsch met de leileu der commissie van aanbieding H M droeg by de aanbieding van de onderscheiden geschenken de rivière van het Nationaal Haldeblyk Aan tafel was H M met het juweelen borstsieraad dat by dat geschenk behoort getooid Amst üt Door de vereeniging Snip aan minveraoffenitn te Oioningen is besloten seheurpapier van de leden der vereeniging byeen te brengen ten einde de opbrengst te doen strekken ten voordcele van de armen die s winters worden bedeeld Om de venameliug van dat papier zoo groot mogelijk te doen lyn zal het by de leden worden opgehaald Te Vlaardingen is in eene bijeenkomst van Beeders en boekhouders van haringsohepen in beginsel besloten weder eene jagery gemeenschap te sluiten hoofd akelgk op den voet van het vorig jaar namelijk dat de haringjagerg door 6 schepen lol warden uitgeoefend welker vertrek bepaald is van de beide eerste op 3 Juni de twee daaropvolgende op 10 Juni en de beide laatste op 14 Juni j dat de jaaglyd 12 Juli zal geëindigd zijn en de zelfvangers 24 Juli mogen binnenkomen dat echter die schepen voor het einde van den jaagtyd taogen binnenkomen welke een eigen vangst aan boord hebben voor loover loggerschepen betreft van 10 lost gepakte tonnen en voor bomschepen van 100 tonnen Een belangrijke recbtsqnaestie is voor het kantongerecht te Oud Bcierland behandeld t Gold de vraag of iemand die wel rolgena het beweren van anderen gedoopt is doch geen belijdenis heeft afgelegd is lid der kerk en als zoodanig belasting schuldig De heer A Hcrweijer van Stryensas was door het kerkbestuur van Sinjeii als zoodanig gedagvaard Voor eisoher trad op mr Tyssen uit Dordrecht In een breedvoerige rede trachtte spreker te bcwyzen dat gedaagde schuldig was Met alleen werden een massa rcglemeuteu en verordeningen door hem te berde gebracht doch ook zeker wel de oudste bij ons bekende wet de Mozaïsche Spivker trachtte vooral ook te bewijzen dat het kerkbtsiuur in dezen wel was bevoegd al was het niet door het algemeen stemrecht gekozen De verdediger mr Schuiten uit Dordrecht betwiste met tact het recht van het zoogenaamde kerkbestuur op grond van onbevoegdheid en verdedigde daarbij zijne stelling dat men door den ons toegedicnden doop geen lid dier kerk wordt Immers beweerde hij die doop wordt ons geheel willekeurig toegediend Zonder toestemming van de zijde des beklaagden was hy zoo luidt het geschiedverhaal duur twee vrouwen naar de kerk gedragen onder luid protest van den delinquent die dour huilen eu spartelen toen al bewijs vuu tegunstaud leverde doch voor de overmacht moest bezwyken Woensdag had de uitspraak in de zaak plaats By een bleed gemotiveerd vonnis werd den eischer zyn eisch ontzegd omdat het kerkbestuur niet wettig was gekozen dewyl voor de stcinmiug slechts de meerderjarige maiislidmaten waren opgeroepen en niet alle lidmaten De heer Herwcyer werd dus vrijgesproken van het betalen vnn hoofdelyke kerkoinsl ig Te geiyk met de zaak van Herweger werd ook voor denzelfden rechter behandeld de zaak van het kerkbestuur van Strijen contra J Verbruggen Genoemde Verbruggen herinnerde zich uiet gedoopt te zijn en had geen belydeuis afgelegd dewyl uu de eischer in quaestie het bewijs niet kon leveren was de zaak vroeger uitgesteld tot gisteren Niettegenstaande het kerkbestuur door het voorafgaande met Herweijer onbevoegd was verklaaril verklaarde de vertegenwoordiger van den eischer de heer C Steehouwer in zake Verbrnggeu zyn eisch te handhaven Het tairyk publiek vermaakte zich dan ook niet weinig met die slatscène Het Spinoza comité ontving uit Parys bericht dat het model voor het standbeeld in het begin der volgende maand gereed zal zyn Het zal waaischijnlyk ter bezichtiging gesteld worden in den aanstaanden Salon Eene vervolging wordt ingesteld legen een aantal personen die de nummers der in hun bezit zijnde F irijsche tentoonstelllngsloten veranderen ten einde langs dien weg prijzen te kuuuen opeischen die ze niet hadden gewonnen Het proces belooft zeer belangwekkend te zullen worden Met den Ilollandschen en Oosterspoorweg zijn Zaterdag j l 1805 Zondag 3778 en Maandag 6863 reizigers te Amsterdam aangekomen Van die 12 446 reizigers werden 11 447 in looaal verkeer vervoerd en hadden 8152 biljetten voor hegn en weder Aan het Vlr Dagblad wordt het volgende medegedeeld Biunen weinige dagen kan het kun besluit worden verwacht waarbij de militaire geneeskundige School te Amsterdam wat betreft de opleidiug voor artsen by do marine en de koloniën wordt opgeheven en eene regeling der opleiding voor ofiicieren van gezondheid der vloot en voor het Indische leger wordt vastgesteld overeenkomstig het advies der commissie van enquête voor de te volgen wijze van opleiiling van militaire attsen echter eeuigszins gewyzigd naar aanleiding der nieuwe geneeskundige wetgeving Dit koninklijk besluit zal hoogstwaarsohgnlgk binnen kort gevolgd worden door een voorstel tot reorganisatie van den geneeskundigen dienst der marine en van het OostIndische leger welk voorstel op dit oogenblik bg de beide betrokken departementen een punt van ernstige overweging uitmaakt Twee Deensohe officieren van de marine de kapt ter zee Mac DougaQ en een officier van minderen rang belast met een zending van het Deensohe krijgsbestuur bezoeken tegenwoordig ons land en bezichtigen thans de maritieme etablissementen en de kustversterkingen in de stelling van den Helder Het bestuur van het genootschap tot bevordering van de christelgke heiliging van den Zondag heeft den Koning verzocht wettelijke verordeuingeu in te voeren krachtens welke in het belang van de Zondagsiuat van althans een deel der spoorwegbeambten in Nederland alle vervoer eu doorvoer van koopmansof vrachtgoederen langs de spoorwegen gedurende den Zondag worden verboden zoodat de verzending van vrachtgocderen daags voor deu Zondag in ontvangst genomen eerst 24 uren later moge plaats hebben en loopende goederentreinen gedurende den Zondag moeten stil blyviu Onder den gewonen stapel couranten brieven enz die we gisteren in den loop van den middag van hel postkantoor outviiigen behoorde ook een min of meer gehavende cu met tal van postzegels eu adressen bedekte briefkaart die in de Engelsche taal het volgende opsijhrift droeg Deze briefkaart is per post verzond met oogmerk om haar een reis te laten doen ilver de hoofdslcden vau alle lauden in Europa ka binnen den lijd van 80 dagen in Engeland terui te ontvangen op zoodanige wijze als hierouder u aangegeven Alle persuucu aau wie deze kaart geadresseerd is zullen deu afzender grootelyks verplichten door het oude adres te schrappen eu het daaropvolgende met kleine letter in te vullen met bijvoeging van de noodige postzegels op de daarvoor opengekten plaats De verstrikte postzegels zullen gaarne terugbetaald worden en op verlangen van de betrokken personen ontvangen zij na de terugkomst der kaart er een unu keurige afbeelding van Moge zy een goede reis hebben en spoedig terugkeereu tot K B Horne 28 Pavement York Engeland De kaart was door den afzender den 25n Februari jl te York ter post bezorgd en had tot dusver uvereeukomstig de opgegeven adressen de volgende plaatsen gepasseerd York Copenhagen Christiania Stockholm Hetsingfurs Si Petersourg Berlijn Budapest Veeenen Belgrade Bucharest Coustantinopel Athene Bime Bern van wiiku laatste stad zy Donderdagmiddag ons bureau bereikte Na de kaart opnieuw gefrankeerd eu A het aangcwezeu adres de Fransolie consul te BMtsel op geschreven te hebben is zg door ons met de eerstvolgende post doorgezonden Over Brussel gaat zij verder naar Pargs Midrid eu Lissabon naar York terug Wg hebben den afzender inmiddels kennis gegeven van de outvaugst eu verzending zijner kaart en ons aanbevolen voor de toegezegde afbeelding Stand Men deelt ons roede dat de minister van waterstaat voorloopig bepaald heeft dat de spoorwegArnhem Nymegen den 15 Juni a s voor het publiek verkeer zal worden geopend U D Uit de SlaaUeouraHt van eergisteren hebben wq vcrnoBien dat zich een Vereeniging van gepensioneerde onderotticieren en minderen van het Ned leger te i Hnge heeft geconstitueerd voorloopig voor den tyd van 26 jaren Uit de door den Koning goedgekeurde statuten blijkt dat het doel deier vereeniging aller ondersteuning ten volle verdient Zij beoogt n l de billijke belangen der gepensioneerde onderofiiciereu on minderen te behartigen deze in algemeene vergaderingen te bespreken on zich te zijner tijd als bevoegd lichaam tot hoogere macht te wenden en binnen de grens vau haar vermogen weldadig te werken in het belang van hulpbehoevende leden hun weduwen en Wezen Het aantal leden is onbepaald dtze worden verdeeld in gewone leden buitengewone leden en donateurs leden Gewone leden betalen ƒ 1 contributie als onderoflieicr en ƒ 0 80 als mindere of als buitengewoon lid als zoodanig kunnen b v onderofficieren en minderen in werkelijke dienst toetreden Met uitzondering van t Oravenhage waar hel bestuur gevestigd is kunnen er lu iMlere gemeente vnn het Kijk leden der Vereeniging tot correspondenten benoemd worden Men leest in De Maatiode Een B Cath gecstelgke had eergister te Bolte dam een zeer onaangename ontmoeting Na des morgens een zieke vrouw die van de HH Sacramenten der stervenden was voorzien bezocht te hebben werd hij des avonds weder by baar ontboden Hy gaf aan het verzoek gevolg en vond op de kamer der zieken een man een broeder der vrouw die van elders gekomen was en ontdekt had dat zy door een booze hand was aangeraokt Naar zyn meening kon de priester dit kwaad wegnemen dan was de zieke genezen Daarom had hij den geeatelgke ontboden en verzocht hem nu de zieke te helpen De verbaasde priester trachtte hem te beduiden dat hij een bggeloovig denkbeeld had hetwelk de Catholieke Kerk veroordeelt en dat de priester in zulken toestand niets doen kan maar redeneeren had geen invloed op den man en het baatte niet dat de priester hem op den aard der ziekte wees waaraan de vrouw leed Stokstgf hield hy vol dat zij aangeraakt was eu de priester haar genezen kon en moest Toen deze nu duidelijk verklaarde dat hij niets doen kon en niets doen zou begotf de man bedreigingen te doen hooren werd uiterst vertoornd en verklaarde dat de priester de kamer niet verlaten zou voor hij aan zyn verlangen voldaan bad Daarentegen verklaarde de priester moedig dat hy liever sterven zou dan aan dit bygeloof toe te geven Dat tooneel duurde vgf kwartier lang tot het den geestelijke eindelyk door een list gelnktc het vertrek en het huis te verlaten Uitgeput kwam de waardige gcestelyke wiens zenuwgestel reeds sedert lang geschokt is in de pastorie aan Gisteren maakte een gedeelte van bet bataljon mineurs en sappeurs wederom eene militaire wandeling thans naar Buanik met zich voerende de vervoerbare veldkeuken ten einde nogmaals na te gaan of het mogelijk is een marcheerenden troep van warm eten tgdeus deu marsoh te voorzien De eerste proef Maandag genomen is uitstekend geslaagd KUNSTNIEÜWS Donderdag 11 heeft het laatste concert plaats gehad van de Goudsehe Orchcstvereeniging en ongaarne zoude ik van haar afscheid nemen tot een volgend jaar zonder een enkel woord over die uilvoering lu den regel komen solisten van buiten nu was dit uiet het geval en ik meen de tolk te zyn van allen die het concert bywoonden wanneer ik zeg dat wg in onze stad krachten hebben om een goed concert te geven Daartoe heeft vooral geholpen de welwillende medewerking van Mrj M v V alhier De liederen die zg ons ten gehoore heeft gebracht getuigden van juiste opvatting gepaard aan een fraai geluid en beschikking over voldoende stemmiddelen het kon niet anders of rie sohoone liederen moesten tot hun recht komen De indruk dien de zangeres ons heeft gelaten is dan ook die dat wg wenschen haar nog meermalen te hooren Bij voortgezette studie belooft dit geluid dat in de hoogere tonen bepaald schoon is te noemen veel Het was niet de eerste maal dat wij kennis hebbeu gemaakt met den heer van Milligen als pianist wij kunnen omtrent hem kort zijn omdat wg weten dat hij dat instrument volkomen machtig is vroeger hebben wy ons daaromtrent reeds geuit het zy voldoende dat hij zijn onden roem heeft gehandhaafd Het conoert in O Mol van Uendelssuhn het Scheren en Marehe funèbre uit de B Mol aonate van Chopin Widmnng van Sehnmann Liszt werden meesterlijk gespeeld Tot het welslagen van het eerste nommer bracht vooral bg de uitstekende wijze waarop de heer Corn S B 8 deu heer van Milligen adsisteerde De beer 8 bekend als goed pia niit gaf ons de beste verwachtingen Ook hem tonden wy gaarne als solist zien optreden Kenden wy den heer van Milligen als pianist als liederenoomponist nog niet Voor zooverre het ons gegeven is daarover een oordeel ait te spreken zeggen wy dat de heer van Milligen getoond heeft een degelyk zelfstandig toondiehter te zyn No 2 en no 4 spannen de kroon Zy zyn schoon van vorm boaw en samenstelling en voldoen aau alle eiaohen van de kanst daarby dragen zy allen een origineel karakter Wij wensehen den heer van Milligen geluk met deze eerstelingen en hopen dat die liedi ren die eerstdaags in dmk zullen verschijnen in vele handen inifen komen zü verdienen het ten volle Ook bet orehest heeft gelukkig gewerkt Gaarne roepen wg aan de Goudsehe Orohestvereeniging een tot weerziens toe B MOL INGEZONDEN Mynheer dt Redacleur I Gisteren las ik in de Gemengde berichten van de N PM Ct da er bedorven varkenavleeaoh was in beslag genomen bg den tagryn E van Geraert ouder Dilfshnven Weet U die mesr couranten leest dan ik mg ook te zeggen wat een tagrgn ia F Hiermede Zal U tktt verplichten UËd Dienstw Dienaar X Wij verwijzen onzen Correspondent naar Van Dale s Woordenboek waar hg op filodz 1066 kol 1 vinden zal Taoeijn m Koopman van oud ijzer ond gereedschap oud touwwerk enz Ook is dezelfde beteekenis te vinden in Kramers Holl Fransch Woordenboek Btn Laatste Berichten Brussel 25 April De Nomtlltt du Jour meldt uit geloofwaardige bron dat de Koning aan den Fans een brief geschre en heeft ten einde zijn leedwezen er over uit te drukken dat hy België bedreigd ziet met ernstige scheuringen tengevolge van de beduchtheid der geestelykheid met belrekking tot de herziening der onderwijswet De Koning ontHng daarop een eigenhandig antwoord van den Paus waarin Zijne Heiligheid verklaort hel te betreuren dnl de Belgische Regeeriug raken wil aan de onderwijswet hoewel het her ieningsonlwerp geen radicale inbreuk maakt op de rechten der Kerk De Paus hoopt dat de Belgische Eegeering bü de behandeling van het ontwerp nog conoessien zal doen Pest 25 April De Petier Correipondem meldt uit Weeneu De gemeenschappelijke minister conferenties zijn heden afgeloopen Ten aanzien van alle drie punten namelgk het bestuur van Bosnië en de Herzegowina de aansluiting der Servische spoorwegen eu het handelsverdrag met Servië is eenstemmigheid verkregen Donderdag a s lal de groote Ministerraad daaromtrent de definitieve besluiten vaststellen In beginsel is beslaten dat Bosnië en de Herz owina in het Oostenrijksch Hongaarsch tolverbond opgenomen zullen worden de onderhandelingen over de wijze waarop zullen weldra beginnen De Hongaarsche ministers zyn naar Pest teruggekeerd en komen Donderdag weder naar Weenen Scliuttcrsraad te Gouda By vonnis van 8 April uitgesproken 26 April is veroordeeld M IJ muciekant wegens gedrag tegen de oudergeschiklheid in eene geldboete van ƒ 3 en de kosten van het geding Burgen ij lie Stand GEBORENi 2S April Gersrds JoIudd ouders G i vso Baaien eo G de Bree OVEKLEDEN 24 A pril H Sebriek 47 j 28 J A Schomen 12 m D Stooa wed J WiitKhat 7S j OSIDEBTROUWD 25 A riL 1 O Ameu t KraliDgen 27 j M A de Leede 22 j J vaa Looo 23 j en J Boer 18 j C vinder Wegden 2tj en A C Cltbel 21 j P Looi 28 j en J de Rultw 23 j K vsa Wilgen 21 j en D vin in Spelt 20 j C nn der GrtKf tt en 6 K de Ronde 22 j H de Mink 23 j en C Feate 25 ADVERTENTIES Voor de talrgke bewijzen van vriendschap en belangstelling ter gelegenheid onzer 25 JABlGE ECflTVEREENIGING ondervonden betaigen wg onzen oprechten dank A BOUWMEESTER EN ECHTOEMOOT Voor de vele bewgzen van innige deelneming zoo ran hier als elders bg het orerlgi den van den heer H M vak LOON ontvangen betnigt de Familie haren oprechten donk Wed H M tan LOON ViSMB S C VAN LOON MooTdre At 24 April 1879 Het BESTUUR der Leidsche StoombootMaatschappg eVOLHAROING geeft kennis dat van den 4n Mei a s de TUSSCHENDIENSTËN 11 15 van ou iaen 12 30 van Lddtn des ZONDAGS zullen vervallen Wordt gevraagd om mede NAAR DEN HAAG te gaan alfl MEID ALLEEN of als NOODHULP tegen 1 MEI eene knappe voor een KLEIN GEZIN Med adiesseere sich bg Mevrouw BRONTING Rotterdamsche dyk Mevrouw DROSSAERS vraagt tegen MEI O EEN MËI Z als NOODHULP tot AUGUSTUS die genegff is mede BUITEN DE STAD TE GAAN Zich te vervoegen Oost Haven B 84 Er bestaat gelegenheid in een fatsoenlijk Burgergezin tot PLAATSING van voor 28 per maand KAMER en VRIJE SLAAPPLAATS Franco brieven onder N 2G1 Bureau dezer Courant MMLEAAR EN LABES 03SrX EE WItJS in de FRANSCHE ENGELSCHE en HOOGDUITSCHE TAAL enz J VERBOON Crabethstraat De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 1 JUi a 8 GovDA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg Mejnfvrouw de Wed A HARDI JZER Sociëteit Vredebeait op de Makkt a H Kdt OraciBN Mevrouw DU PUI VRAAGT door onvoorziene omstandigheden tegen MEI eene KEUKENMEID of NOODHULP G M vandePAVOORDT Aben GOUWE C 4 bericht de ontvangst der Nieuwste Modellen van Pames en Kinderhoeden WUNAGEimJUB Een gerenommeerd Huis in Bordeaux Bnrgerclandisie in Holland gnnstig bekend wenscht zijne zaken nit te breiden en vraagt AGENTEN voor den verkoop tegen provisie die houne orders zouden garandeeren Zeer gunstige voorwaarden Het huis waarborfft de goede kwaliteit der Wgnen Brieven franco met opgave van referenties aan den Chef van het Hnis thans in Holland onder letters Z P bg NUGH VAN DITMAR te Rotterdam SALIIAK PASTILLES voor Verkoudheid Hoesten enz in doozea van 25 en 20 cents bg J C Zeldenrijk J IARKT 60UDi Fhotographisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DOXDERDAG cd ZONDAG 7 Portretten k fi il liUI Mïïi ea hetgeen verder te voorschgn zal wordengebracht zullen op DINSDAG den 29 APRIL1S79 des voormiddag ten nege ars wordeo verkocht aan het vAlRSTAL te Gouda tenoverstaan van deu Denrwaarder B H vaw du WERVE aldaar VIERDE JAAE De ondergeteekende biedt zich weder ditjaar beleefdelijk aan tot de geheele UITROEIING fvan WANDOEDIERTE in aHe Woningen en Slaapkamers ponder het Behang Hout u Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zjjn terwgl voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zgn Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is terwgl eene garantie van 3 jareu wordt verzekerd Adres J de JOjVG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gottda