Goudsche Courant, zondag 27 april 1879

Woensdag 30 April 1879 W 2289 GOUDSCHE COURANT De inzending van advertentièn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave heeft hij te kennen gegcve dat hij e n oor t T ÏT M Rhijn Spoorweg Ter gelegenheid van den INTOGT van HH MM den Koning en de Koningin IN DEN HAAG en de groote illuminatie loopt op MAANDAG 28 APRIL a s een EXTRA A V01 DTREIIV Ie 2e en 3e KI van DEN HAAG ten 10 45 naar UTRECHT stoppende aan alle Tusschen Stations Heeren Landbouwers ens STARt en BRIG HAMS C verbeterde GBAS KN GBAAIT MAAI MACHINES Streosiil iiiachlii $ iilt d rabrlckcn van E II Ueitfall en anderen voor HANDEN en PAARDENKRACHT uit de Fabrieken van Hunt en Tawüll STOOMDOBSCHMACHINES en LOCOMOBILES nit de Fabriek van Clayton Shüttlewobth ZAAIWEBKTUIGEN voor alle GRANEN ZADEN en GUANO uit de Fabriek van Jahss Smuth Sons bekroond met 370ouden en 63ZüvereH en andere MedaiUea RANSOMES SIMS HEAD S PATENT Hooischudders eu Hooiharken CULTIVATORS of HAKPLOEGEN uit de Fabriek van Coleman ft Moeto Wortcisnijders Mocsmakers Aardappelrooyers Paarden en VEE KEINIGINGShACHINES KARNMACHINES MELKMACHINES en verder alle mogelgke WERKTUIGEN behoorende tot den Landbouw Op franeo aanvragen zyn geillustreerde Prgscouranten en nadere inSchtingen te bekomen VERBETEBDE GECOMBINEERDE CIRCULEER en BANDZAAGMACHINE8 voor handbevfegiüg Verbeterde STEEK en BOORMACHINES Alle werktuigen worden gegarandeerd eu zqn tegen fabrieksprgzen te bekomen b j de Indnstriëele Agenten J O MVLT WR Co te Gouda en DaUrn by Gorincltem ATTEISTIE s v pL miimm m mmmi mmim bij ANDRIES van DANTZIG Hoo rslraal Markt TOT SPOTPRIJZEiV Onlvangfen eene gfpoote partij MAI TELS de nieuwste IWodellen en JAPOIMSTOFFEI 40 pCt beneden Gewone Prijzen HOOGSTRAAT MARKT A 131 Een BEKWAAM mSELAAItS ENEDBT VOOBHANDBN KONI NQmNEBBOOD OÜSTESTJES TVEKSCH GEBAK HIEBBNBANKBT BOTKEKOBKBN PIUNCESSBNBBOOD KATTBNTONGEN BEELINER KOEKEN UTBECHTSCHE THBEKAHDJES DIVBR8 KLEIN OBBAK BNZ W N RAAIJMAAKERS BANKETBAKKER HAVE gevraagd bg B MULLAART Nieuwe Haven AAKBËSTËDIKG KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente van OudtmUer zullen op VBLIDA6 16 MEI 1879 aanbesteden Het opbouwen eener PASTORIE op de bestaande foadaiüenten Waarvan aanwgzing zal worden gedaan op DINSDAG 6 MEI des voormiddags 10 uur door den Opzichter J N van WIJNGAARDEN bg wien de teekeniog ter inzage ligt en gedrukte Bestekken verkrggbaar zgn ad 75 Cents van af 30 APRIL 1879 De ondcrgeteekende heeft de eer door deze het publiek kennis te geven dat hg DONDERDAG a B 1 MEI zyne Stalhouderij Uitspanni ng en Kofrichuls ZAL OPENEN en hoopt door eene goede en nettb bediening ieders gunst te verwerven My ten zeerste aanbevelende Hoogachtend üBd Dw Dienaar A JOI KHEID Crabethstraat nabg het station te Gouda Best Hollandsch gerookt SPEK eigen slacht è 34 et per 5 ons te bekomen bij T N HEBBEEN Nieuwe Haven No 197 OPRUlMmG tol ZEER LAGE prijzen Door de vele en voordeelige inkoopen der Goederen kunnen wg onze steeds voorhanden ARTIKELEN voor t moment tot onbegrgpelyk 1 a g e n prp verkoopen Diegenen welke inkoop willen doen voor uitzet en hnisfaoudeIgke benoodigdheden kunnen van deze gelegenheid profiteeren Firma Wed A € Schouten Markt Gouda Eene Weduwe goed bekend metWOLLENen LINNENNAAIEN ook MACHINEWERK en alle andere Vrouweiyke HANDWERKEN vraagt werk hetzjj voor Iffll ff Pifflll personen Men adresseere zich onder N 260 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping op DINGSDAG 6 MEI a s s morgens 9 ure in de Nieuwsteeg te Gouda wjjk E no 17 van MEUBILAIRE en andere BOEEENDE GOEDEBEF daags vóór de Verkooping te bezichtigen van 10 12 en 2 4 nar Breeder bg Billetten Openbare Verkoopinop TE GOUDA Op MAANDAG 28 APRIL 1879 des voormiddags ten Eli ure in het EoC hnis de Habuoniei aan de Markt aldaar van Een HUI8 en ERF in de Vogelencang te Gouda Wjjk M No 89 Twee HUIZEN en ERVEN in het Paradys in de Vogelenzang aldaar Wgk IL No 18 en 19 Een HUIS met een PAKHUIS en GANG daarnevens en ERVEN in den Langen Groenendaal aldaar Wgk L No 92 en 93 Twee HUIZEN en ERVEN in de Doelesteeg aldaar Wijk L No 170 en 171 En een HUIS en ERF aan de Vnverstraat aldaar Wp F No 116 Üe verkoop der verder aangekondigde Onroerende Goederen liggende aan de Earnemelksloot te Uouda zijnde de perceelen No 1 tot en met 6 van het biljet is uitgesteld tot MAANDAG 6 MEI 1878 des voormiddags ten elf ureNadere inlichtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda GovDA Druk van A Brinkk w De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prps per drie maanden ig 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Buitcnlandsch Overzicht In den Frausohen miniaterrud it over de BUnqaiquaeatie getproken men verickert dat de fiegeeriug rekent op vernietiging der irerkiizing op grond van ouwetllgbeid j too noodig zou zjj in dien geett een rerklanug afleggen ran het verleenen van gratie sohgut geen iprake te ign Gr fy heeft weder 307 communemannen begenadigd maar fiiauqui it daaronder iet Oambetta gaat deze week een reitje maken naar de Pyreneën De miniater van binnenlandaehe zaken eo eeredientt de heer Lepere heeft te Anierre de hoofdulaatt van het departement Yonne van welkt Kaad hij ooriilter ia iu eene bijeenkomtt van handelaren ue rede gehouden waarin hy de republikeinen op het hart drukte om vereenigd te blgnn want de vyaud ia wel gealagen maar niet ontmoedigd De fCMmtJgde en de g eavanoeerde lepabliki ien móeten elkaar couoeaaion doen Verder verklaarde hg dat het eene behoefte voor hem waa te zeggen hoezeer de practijk lome eraohillen kan van de theorie Veraobeidene malen wat van scheiding van Kerk en Staat en hg gelooft dat die maatregel zoodra hg mogrlyk zal zijn de beate waarborg zal wezen voor de vrgheid van geweten De aobeidiug ia dua het ideaal waarnaar le republikeinen moeten ttreven Maar op dit oogenblik kan aan de verwetenlg klng van dien mnatregil uog niet gedacht worden Zoolang nu uie aoheidiiig uiet tot atand zal zijn gekomen ia het concordaat de wet die de betrekkingen tusaohen Staat en Kerk regelt Aan het concordaat zal de regeeriug dua streng de hand houden De Buaaische czaar i naar Livadia vertrokken en zal vandaar regelrecht naar Berign gaan om den lln Jüui Ie gouden bruiloft van keizer Wilhelm mede te vieren Het overige deel van den zomer zal hij doorbrengen te Emt en te Jugenheim Hg blijft dut enkele mnandeu afwezig uit Ejjne hoofdttad eu generaal Gonrko heeft den t jd om met tterke hand te trachten den czaar die een broeineat vau revolutie en politieken moord heeft verlaten te doen wederkeeren in een middelpunt van rust tevredenheid en loyauteit Aan omvang van macht zal het hem niet ootbrrken Wij halen ala een ataaltje daarvan nog eene bepaling aan van de ukate waarbg de i evoegdheden der nieuwe gouverneurs generaal worden geregeld Deze ambtenaren zullen iederen burger ook zonder voorafgaande instructie kunnen verwijzen naar den krijgarand en zullen wanneer er van een Tonnia geappelleerd wordt de geheel vrge betliwing hebben of er aan dat appel gevolg zal worden gegeven dan of het vonnia onmiddellijk zal worden uitgevoe d zonder nadere behandeling door een hooger college Deze bepaling ia zoover wjj weten eenig in hare soort en geeft den Ruaaiaohen burger geheel en al over aan de reohtepraak van militairen die hoe vaderlandalicvend en hoe bekwaam zij ook zijn mogen meeatal niet opgevoed zijn in eene achool waar zij veel eerbied leeren voor de rechten van het individu tegenover den staat In Busland althans Frankrgk en Engeland schgiien het thans eens te zijn geworden over de geJrngslgn die tegenover Egypte moet worden gevolgd Altijd wanneer ineu kan spreken van een gedragalgn waar meer delgk werd besloten de dingen te wachten die daar zullen komen Aan de Forte toch is kennis gegeven dat van bet aanbod om den Khedive af te zetten nota werd genomen eu aas den Khedive dat de mogendheden zich verdere vrijheid van handelen voorbehouden Algeheele overeenstemming ia echter zeker nog niet verkregen want terwijl de heer Sivers Wilton naar Engeland teruggaat blijft de heer Blignières te Cjiro op bevel zjjner regeeriog Ben telegram beweert dat Frankrijk en Engeland meer hebben gedaan dan boven werd aangeduid De Khedive zou zjjn aaiigeDUtand zijne Europeesche ministers terug te nemen overt enkomatig zijue verplichtingen Dit bericht strookt niet beat met wat men aangaande den toeataad weet en vereiacht dns beveatiging De resultaten der verkieili en in Spanje hebben ook geene nieuwe illoaien dovi geboren warden omtrent de zelfstandigheid d r cenaus betalende en eapaoittit beiittende Bpaana kiesere Het d ik beeW dat de rcgecringscaudidaat toch tengevolge van den invloed der ambtenaren de zege behaalt ia zoo vattgeworteld iu het yolkabewuatzijn dat de oppositie dikwerf maar thuis biyft Vooral als het slecht weer t it toch maar voor de gr ip zegt men eu blijft droog en kieat niet De regeering van generaal Martinez C unpos kan in de aaiislaande zitting op ongeveer 300 stemmen in de ruim 400 leden sterke cortca rekenen Het regeereu kan haar dua niet moeilijk vallen BINNENLAND GOUDA 29 April 1879 Voor de akte als hulpouderwgzer deden Z iterdng 12 cnndid ilen examen 3 werden af twezcn en 9 toegilnleii wa iroiider de heeren C Kruijt uit Gouderak C J van Vliet uit Gouda H A Westbroek uit Schoonhoven en J Zijilerlaan uit Stolwijk Op de voordracht voor gemeentesecretaris te Nieuwerkerk n d IJssel slann de hh A vnn Baak te Leimuiden en G Hoogendijk Ëzu te Oudcrkirk De hond van den heer v R heeft Vrijdag in den Prins Alexanderpoldrr een aantal schapen doodgebeten of deerlgk gehavend De eigenaar heeft den houd op staande voet gedood Op het kantoor van den rijkabetaalmeester te Arasterdam zijn gisteren voor het eerst verkrijgbaar gesteld bronzen muntstukken lau 2 j Cent Wgl ze nieuw zgnde bijzonder veel overeenkomst hebben met de gouden tienguldenstukken zij voorzichtigheid bij ontvangst en uitgave dezer geheel nieuwe muntstukken bizoiuler aanbevolen Staten Oeneraal TiveedeKauer Zitting vnn 28 April deze zi tiiig werd de heer Kool beeedigd eu toegelaten Tot een hernieuwd nfdeclings ondcrzoek van het ontwerp bet efïèude den gener i en stnf werd besloten Nn discassie is besloten a uisiaandcii DondcrU ig ilcfiuititf te beslissen over het voorstel van den ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderipe Nonuners VUF CENTEN voorzitter om de kanalenwet aanstaanden Maandag te behandelen By de Bijksnormaalachool te Krimpen a d Usel is tot directeur benoemd de beer Verboon hoofdonderwijzer te Kiimpen a d Usel tot plaatsvervangend directeur de heer D Hage te Krimpen a d Lek en verder tot leeraars de heeren H Hagen K Missel D A Kip M v Tol W Den Hollander en L Tol hoofdonderwijzera te CappelIe Ouderkerken Nienwerkerk a d IJtel Het ontwerp van een nieuw strafwetboek is ihni gedrukt en rondgedeeld Het telt 630 artikelen ia plaats van 610 gelijk het ontwerp der commissie Het iu werking treden der wet zal nader bij eene wet bepaald worden In hoofdzaak komt het ontwerp overeen met het concept der comraisaie behoudens de weglating van verschillende onderwerpen die minder bij het atrafrecht te hnit behooren zooala overtredingen betreffende veiligheid en de verdediging van den staat openbaar vertrouwen vso knakaBnigen en Jacht en vissoherg Drie dviezen iflT aan het ontwerp toegevoegd dat van den raad van stote en die au de ttaatsraden Swart en Baehiene tegen enkele bepalingen van het ontwerp Het hoofdoomilé der Nederhindsche vereeniging lot het verleenen van hulp lian zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog heeft van het centraal coiniié te Batavia de volgende berichten ontvangen Door tusacheukomst van den heer F Dekker correspondent te Manggar werd de belangrijke som vau f 525 50 ontvangen door ingezetenen aldaar voornamelijk door Chineezen bijeengebracht van den Tumralh rfe DentKhtn Turnvtreitut te Batavia werd eene sora van ƒ 60 07 ontvangen door deelnemers ann het Turnfeest bijeengebracht eveneens eene som van ƒ 70 48 door deeluemtnj aan het St Jansfeest in de vrgmetselaarsloge te B itavia verzameld van de ingezetenen van Grissee ƒ 7 door de heeren G Kollf Co boekhandelaars te Batavia werd de verzending van 6 exemplaren van het milit ir tg dachrifl tcubehoeve lan de hospitalen te Aljeh toegezegd terwijl van de heeren H M van Dorp Co wekelijks 10 exemplaren worden ontvangen van de Miileische couranten Hindia Nederland Aan 126 brieven van zieken en gekwetsten werd portvrij adres verheud naar Europa Wijders ontving het hoofdooiniié van het comité Nijmegen ƒ 100 en als opbrengst van eenige uit Nederl Indii ontvangen en te Parijs tentoongestelde maar door de hoofdcommissie voor de tentoonstelling tenbehoeve van het Roode Kruis verkochte goederen ƒ 9 53 Te Rotterdam werd Zaterdag in de jaarlijktohe nigeraeeue vergadering van de leden der Rotteidsmsohe diergaarde verslag uitgebracht omtrent den toestand dier iiirichling Die toetlaiid was allezins gunstig Wut de dieren be reft uil het daaromtrent medegedeelde blei k dat er den 31n December waren 262 zoogdieren 1174 vogels en 86 kruipende dieren te zaraen 1521 zijnde 117 meer dan op denzelfden datum van het oor ifgaande jaar Hierbij werd tevens incdegedecM dat wijlen mevr Purkle te s Hage de diergaarde tot een hoQe voor hare lievelingen had gepromoveerd door hare kal en drie hondjes er aan te pchenken met een legaat van ƒ 3 per week voor dk dezer dieren om er tot hun dood te worden verplcigd V f