Goudsche Courant, woensdag 30 april 1879

OittercQ i iii UH MM do Koning eii Koningin eu dü Groolhtttog en de Groothertogia van Saksen ua üBdcrweg u de verEohillende tusschen siations ooral te Gouda eu te Voorburg luid te lijn toegejuicht te s Graveuhage aangrkonien l e hofstad heeft niet Toor de hoofdstad willen onderdoen en ook haar aauiieo iraa lecht feeslel k De Tersieriugeu van gemeentewege trokken natDurlyk hel allereerst de aaudacht eu verdienden dit ten volle Khgnstraat Prinssengraoht Voorhout Tonruooiveld Vijverberg Plaats en Noordeinde trouwens juist een der bevnlligste kwartieren der stad vormden een schakel van dckoratiëu van overheidswege n der fraaiste versieringen was ongetwijfeld die de leden der s Graveuhaagsche Tuiubouwvcreeniging bet voorrecht hadden vlak voor het kouinklyk palcis in het Noordeiude tp mogen aanbreugcii Maar ook hoe dankbaar was die taak op dat plekje tusschcu de golhischc muren eu met het beroemde ruiterstandbeeld ran den Grooten Zwijger zich aftcekcnend door litt open booggewelf op het donkere groen vnn het klimop in den tuin daarachter I De Qtijndanlen Boowcl de hoofd eu verdere officieren alsmede de ordonnanoe oBiciereu des Konings bchooreiide lot Zr Ms dienstd Militaire Huis vormden een bonte groep eu wachtten Ie paard de komst af vau deu koninklijken trein om straks den stoet te vormen De konuuissaiis dts Konings in de provincie Zuid Holland de heer Pock met de leden van Gedeputeerde Staten en den griffier de burgemeester de weihouders inet met dcu raad en den secretaris der gemeente de in het programma aangewezen leden van de rechterlijke macht de waaruemendi gouverneur pluut elijke kominandant der residentie geueraal mÜjoor Queijsen de bevelhebber in de 4e mililaire afdeeling kolonel Ounen de kommauderende generaals van Diepeftbrugge jhr van Spengler VaillanI van der Star en Nelscher hadden zich iu de ontvangzaal van het prachtig versierde Station geschaard om loodra HH MM den voet op den Haagsohen bodem hadden gezet het Koninklijk Kohipaar welkom Ie hceien Z K H Prins Frederik die een kHorlicr voer den tyd nan het station was verschenen drukte in de wachtkamer verschillende personen de hand Toen de feesttrein voor de ontvangzaal siil hield en huune Majesteiten de zaal biuuenlrnden trad Z K H hen tegemoet en begroette hen hartelijk Door twee jonge dames werden aan hare Majesteit keurige bloemruikers aangeboden namelijk door jonkvrouwe Gevers Deynoot dochter des burgemeester en door de dochter van den kolonel vi ü Bel Het laatste bouquet werd aangeboden in tegenwoordigheid van eene kommissie uit de officieren van het regement grenadiers en jagers de heeren van Wijk van Kaïnebeek en Apol eu prijkte met de regimentsteekenen in bloemt u granaat hoorn en trompet Beide bouqetten werden op aanvallige wyze door H M aangenomen en in het rijtuig geplaatst Het toilet van de Koningin was eiu lichlbl iauw satijnen kleed met traine rijk afgezet met kant en daarover ecu witte sortie eeu wit paille de riz hoedje met rose rozen en een ligt blauw afiiaugende veer met kaut gegarneerd De heer Fock sprak het koninklijk echtpaar ongeveer aldus toe Sire Bij de inkomst van Uwe M ijesleiten ia de residentie de hoofdplaats van de provincie Zuid Hollaud is t een behoefte van hel iuirt Uwe Majesteiten hartelijk welkom Ie heeten Niet alleen echter de bewoners van dit sclioone gewest gansch Nederland brengt Uwe Majesleilen zijn eerbiedige hulde eu biedt U zijne oprechte gelukwenBohen aan bij het sluiten van Uwer Majesteiten hooge Echtvereeuiging En bij de eerste gelegenheid die zich aanbiedt Uwe Majesteit Mevrouwe te begroeten gevoelt hel Nederlandsche olk behoefte U hartclgk geluk te wenschcn Toen wij voor eenige maanden gereed stonden U Mevrouwe te begroeten bracht het afsterven van Uw beminden broeder Sire rouw over Uw huiden deelde ook gansch Nederland iu dien rouw want niet alleen het lief maar ook het l cd van het Koninklijk stamhuis heeft het Nederlandsch volk bij elke gelegenheid getoond te gevoelen en te deelen Thans ia deie blijde oogenblikken slemmea wij dan ook van ganscher harte in met deu algemeeneu feesttoon ter e re T n ü ve Majesteiten en uilen wij de bede dat U M Sire onder wiens bijna dertigjarige regeering de welvaart van Nederland krachtig is ontwikkeld en vooruitgegaan vereend met U Mevrouwe nog lang de talrijke blijken zult mogen aanschouwen van de ware belangstelling en de oprechte genegenheid van het Nederlandsche volk voor het stamhuis van Oranje Niet alleen in Zuid Holland maar in het g nsche vaderland wtèrklinkt alom de hartgrondige wensch dat uwe Majesleiten tot in leugte van dagen worden gespaard tot heil van u zelven en tot rermeerderlng Tan den luister van uw huis Kennelijk getroffen antwoordde Z M het volgende Ik dank n ten hoogste mijnheer de gouverneur voor de hartelijke gevoelens die gg zoowel ten aanzien vau H M de Koningin nis ten mijnen opzichte hebt ertolkt Ik stel die woorden op hoogen prijs Ik verzeker u dat wij zullen trachten alles te doen om deu baud vau liefde en gehechtheid tussohen Nederland en het Huis vau Oranje te versterken De burgemeester sprak ongeveer aldus Sire I De gemeenteraad der residentie heet U hartelijk welkom in haar midden De burgerij juicht nu zij Uwe Majesteit weiSr mag komeu begroeten vergezeld van Uv er Majesteits Gemalin Sire I wij stellen iu Uwe eohtvcrbintenis het hoogste belang Het huiselijk geluk is eeu groote schat en wij houdeu ons overtuigd dat U M Mevrouw het geluk van de s Gravenliaagsche burgerij zult bevorderen U M Sire houdo zich overtuigd vau de liefde waarmede de Hungsche burgerij het giluk gadeslaat dat U is ten deel gevallen Het geluk des Vorsten is het geluk der natie want iu ons dierbaar vaderland weerklinkt slechts t éue leuze namelijk Oranje en Nederland zijn écu Ik hoop dut Uw huwelijk U geluk zil aanbrengen eu zal strekken tot heil van het dierbaar vaderland In warme bewoordingen beantwoordde de Koning deze toespraak De Koningin en ik sprak Zijne Majesicit zijn u van harte dankbaar voor de gevoelens van trouw eu gehechtheid die gij mijnheer de burgemeester namens de bewoners der residentie hebt uitgesprokeu Ik heb nooit getwijfeld aan huune liefde voor mijn huis en ik ben dan ook ten volle overtuigd dat dit feesibctoou niet opgesmukt niet opgevijzeld is maar voortspruit uit het goede hart vau uvie ingezetenen Deze laatste woorden met verheffing van tem door Z M gesproken werden vol geestdrift met een bravo 1 door de aanwezigen beantwoord Na afloop van de koinplimentecring traden HH MM uit de vestibule en toeu zij aan de calèche luel zes paarden bespannen kwamen ging uit de menigte die iu de Ilijnstruat de komst der hooge personen sedert deu vroegen ochtend met zooveel ongeduld verbeidde eeu gcestdriftvol hoera op De weg uaar hel paleis werd daarop in volmaakte orde afgelegd terwijl de stoet door deu hoofdcommissaris van politie den heer van Schermbeek werd voorafgegaan Herhaaldelijk gaveu IIH MM leekenen van ingenomcni ci l hij het uansctiouwen der grootsche versieriinjen Nu en dan hield het Koninklijk rijtuig stil om bewijzen van hulde te ontvangen Voor de leusters van het paleis vau den Prins von Wied groette een der op den arm gedragen Priusjes herliaaldclijk met beide handje bij den eereboog van de visscherij boden twee Soheveningsche ineirjes in haar eigenaardige kleederilracht bouquetten aan ojk bij het huldeblijk van de Westlandsche Laudujuwafdeeling overhandigden twee nici ies in Te Ilanrlcm zijn de blocmbjllen veilingeu iu vollen gang Waren de prijzen ten vorigeu jare reedsopmerkdijk ihans bereikten zij eene buitengewonehoogte O a werd voor een 2S lal dubb roodehyacinthen de buitengewone pry s vau 22 per stuk besteed Vrijdagavond had vanwege de vereeniging Flora te Zwolle de koslelooze uitdeeling plaats van bloemzaden aan ininvermogendiu De belaugstclling was wederom groot aan ongeveer 400 personen werden uitgedeeld ruim SlUU pakjes bloemzaad 400 diverse bollen en 280 vaste planten Woensdag II toen een aantal kinderen in de St Josephkerk te Delfshuven hnunc eerste communie aüegilen hebben een xijftal jongens uilen tusschen de 11 eu 13 jaren oud twee portemounaies met geld uit de zakken van dames gerold Door ijverige iiasporingeu der politie is het gelukt de jeugdige dieven iu haudeu te krijgen Het Internationaal congres voor do geneeskundige wetenschap zal plaats hebben op 7 13 September a 8 te Amsterdam De regelingscommissie waarvan prof Donders president is heeft het oorloopig reglement en programma vastgesteld het is in de Pransohe en Duilsche talen gedrukt Het congres zal eeu uitsluiiend wetenschappelijk karakter hebbeu Het bestaat uit artsen uit het buitenland en uit Nederland die zich als leden hebbeu laten inschrijven Leeken zullen als buitengewone leden worden toegelaten De nlgemeenc vergaderingen van het coiigrts zul len in de Pransche de sectie rergndcringen öf in de Fransche of in de Duilsche talen worden geleid De leden zullen zich echter ook van eeue andere taal mogen bedienen Gedurende het congres zal eene tentoonstelling plaats hebbeu van medische chirurgische eu physiologisohe nieuwe apparaten en instrumenten Het overleg tusschen de Kegeering de HoU IJzerenen de Khijnspoorwegmaatschappü omtrent het ge meenschappelijk gebiuik van de Staatsspoorwerkeu te Amsterdam heeft thans tot overeenstemming geleid De treineu vau den Rhijnspoorweg zullen dus wanneer de door die onderuemiug aangelegde verbiudingsbaan toltooid zal zijn mede tot het Centraalslatiou doorrijden Vermakelijk is iu de jouste Fiz aro de brief over de Ainslerdamsche feesten maar vooral de inededeeliiig vau den correspondent dat mejuffrouw Josephine de Groot s Konings peusionuaire hoewel eerst achllien jaren oud reed door den Koning gepensionueerd is Een moedwillige heeft de aan den ingang der Cen tralBierhalle op het Damrak te Amsterdam geplaatste met spirren en groen versierde poon iu deu afgeloopen nacht iu brand gestoken tengevolge waarvan de onderpui een niet geringe schade bekwam Een groote spiegelruit op de eerste verdieping is aan stukkeu gesprongen Iu de papierfabrieken te peliloom werden in 1873 de navolgende hoeveelheden papier vervaardigd Zestien fabrieken in wit schrijf groot en kleinmediaan vervaardigden per dag 216 riem het jaar tegen 300 dagen berekend te zamen uitmakende 64 800 riem of 518 400 kilogr waorloe 220 mcnsclien werkzaam waren Twaalf fabrieken in grauw p ipier varwerkteu 3250 riem of 42 250 kilogr door hulp van 65 personen Vijf fabrieken in bordpapier vervaardigden 337 600 kilogr waarbij aan 34 luensehcnarbeid verschaft werd Hoewel de vervaardigde hoeveelheid zeer groot was ivaa de uflrek veel minderdan in 1877 Ter gelegenheid vnn de opening der Hdaagsohe vaart op Indië meldt hel llandelablad de volgende bijzonderheid De groot hcriogiu van SaksenWei marEisenach prinses Sopbiu der Nederlanden dia steeds groote belaugstelliiiK toont iu alles wal den bloei vau ons land bevorderen kan deelde Vrijdag aan boord van de Prinses Marie aan de directeurs van de Maatschappij mede hoc zij vau prius Hendrik slichts 14 dagen vóór zijn overlijden een brief ontvangen had waarin Z K H haar mededeelde dat hij hoople weldra hel doel te bereiken waarnaar hij zoo lang had gestreefd namelijk om een 14da8g8che vaart met mailschepeu te openen tusschen Iiidie en Nederland Hel H ag JTeeiil deelt mede dat dr Kuyper met October e k ols hooglecraar aan de Gerefornuerde universiteit zal optreden terwijl de doctoren Hoedemaker en Ilntgers eenige lessen zullen geven maur nielteiniii hun predikambt zullen blijven waarnemen Het blad slaat echter voor de aarheid van dit bericht niet iu Het slachtmasker dut voor eeuige jaren tot het dooden van vee werd aanbevolen hcefi uaar men uil Bazel schrijft daar plaats gemaakt voor een sohietmasker Dit bestaat uit een lederen kap dat hel te dooden dier over den kop gegespt wordt eu een korten geweerloop welke gemakkelijk aan het masker zoodanig wordt bevestigd dal hij op de groote herseuen gericht wordt Daarin schuift men eeu palroon welke door een lichten slag afgaat zoodat de puntkogel in de hersenen tot aan den zesden of zevenden halswervel doordringt en het dier terstond dood neervalt In Aarau is hel gebruik vau dezen toestel reeds bü de wet voorgeschreven in Zurich en Bazel door tal van slagers ingevoerd Te Buhrort heeft in Keizershaven de eerste proef plaats gehad met de verlichting door middel van eleclrisch licht Te dien einde had men een toestel vau 20 nieter hoogte boven het niveau vnn deu spoorwegdijk opgericht De liohtloestel was van Siemens en Halske te Berlyn en werd gerekend een sterkte van 4000 normanlkaarseu te produceeren In een kring van 400 meter was het daghelderen op 160 meter afstand kon b r een courant goed worden gelezen Bij de tweede proef zou men daarbg parabolische spiegels aanwenden Men leest in de Middelb Cl Dames toiletten te beschrijven is geen niannenwerk Dit blijkt tegenwoordig dagelijks uit de zeer uiteeuloopende voorstellingen welke men in onze dagbladen aantreft vnn de toiletten waarmede H M de Koningin verschijnt Onze verslaggever te Amsterdam seinde ons Donderdag Koningin gekleed raisia de corinllie roodbruin crème mantel Wij erkennen ootmoedig met dit telegram geen weg geweten en er dus iets van gemaakt te hebbeu waarvan de juistheid ons alles behalve boven bedenking toescheen maar keken nu mei dubbele belangstelling uit naar de bladen welker verslaggevers op de plaats zelve hunne waarnemingen kouden neerschrijven Eu wal vinden wij nu Volgeus het Uandekblad was H M gekleod in eeu granaatklenrig dal komt ongeveer overeen met onze krentekleur moirée en satijnen japon met licht onderkleed hoed van gelijke kleur en donkergrijzeu dus alles behalve crime lootjaarsmautel met donkerder borduursel Het A o d Ü de Koningin droeg een kleed van kardinoal rood dat is dus purper met licht rosesatiju gegarneerd en een mantel model rotonde vau donker mastiek satijn met donker passement gegarneerd Een hoed van dezelfde kleur als de japon enz Ve Baarl Cl H M was ditmaal gekleed in eeu granaatkleurige robe met licht poarsch afgezet eu eeu langen met kanten gegarneerdeu sleep eeu mantel van crémekleur met goud geborduurd lichtgrijs bont afgezet een paarsch satijnen hoedje met kant getooid en zwart kanleu bride De A B Cl een roodbruin satijnen kleed kleurig gegarneerd eeu crème jacquelle met goudborduursel eu bont en een bruinen hoed met liggende grijskleurige veer Hel Faderl eeu kleed vau poHceau zijde dat is klaprozeukleur met zeer langen sleep opgeuomen met prachtige kanten eu met een smaakvol gegarneerd grijs jacquet getooid met een hoed van de kleuren harer robe Volgeus het übl wat de Koning gisteren iu generaals uniform volgens hel Nieuici was Z M weder iu admiraalskleeding volgens de Opregle droeg hij de uniform van generaal der kavallerie Zou hel mogelijk zijn dat Z M om aan ieder wapen genoegen te geven in het paleis voor Volksvlijt eeuige malen vau kleeding verwisseld heeft Onder de in de laatste jaren opgekomen steden neemt Leadville in Colorado Amerika eene eerste plaats in Zij is nog niet op de kaarten oaugewezen inaor ligt op ongeveer drie en veertig uren ofsland vau Denver en kan het beste bereikt worden per spoor tot Canon City aan den Denver Rion Grande poorweg en verder per postkoets Leadville is gelegen op 10 000 voel boven het zeevlak in een dal van de Prookj Mountains aan de bronnen van deu Arkansas met ix Mississippi vereeuigd Ruim een jaar geleden had de stad 200 inwoEers thans volgeus de laaUle lelling 6000 terwijl iij dagelyks met eeu honderdtal vermeerderd wordt Voor de ontdekking van de uitgtstrekte en sobijubaar onuitputtelijke laag veel zilver houdende koolzure looderts hadden de weinige bewoners maar een koinmcrlijk bestaan met het goudwasschen Thans worden fortuinen gehaald uil groeven niet dieper dan vier a vijf voet terwijl op andere plaatsen de mijnschaft tol honderd a houderdvijftig voet diepte moet gegraven worden maar altijd komt meu tot de ertslaag die eeue dikte vau vgf tot dertig voet heefl Het geheele werk is eeue reusachtige loterij de meest bekworae mijnwerkens faleu er terwyl de nieuwelingen soms schatten oprapen voor allen is er iurk in overvloed Toeu ile intocht der mijnwerker en schatgravers iu massa begonnen was volgden spoedig winkeliers herbergiers speoulauteu spell rs met den verderen aanhang van mcusoheu die zich liever verrijken met te bedriegen dan door te werken iedereen slaagde want de gelukkigen verkivislen nog gemakkelijker dan zij de schatten gevonden hebben De stad bestaat uit vgf straten volgebouwd met houten huizen en wordt zoo snel vergroot als meu de plaukeu maar aau de stellen kan vastnagelen Het is voor hem die de middelen heeft goedkooper te bouwen dan te huren voor eeu niet te grooten winkel werd drie duizen dollars huur betaald woonbuizen von twee verdiepingen geschikt voor kantoor drietot vijfhonderd dollars en een slaapkamer had inen voor twee dollars per nacht Een stuk grond iu de hoofdstraat 150 voet lang en 26 voetbreed werd voor duizend dollars gekocht Drie spoorwegmaatschappijen haasten zich om Leadville met de overige wereld te verbiudeu Umus geschiedt het vervoer door een duizendtal voerlieden met groote wagens getrokken door zes of acht muilezels ziJ brengen levensmiddelen bouwmaterialen machines enz en nemen hel ruw gesmolten metaal nis terugvracht waarvan de opbrengst vau het lood de kosten betaalt Elf smellovens gieten de ruwe blokken en verzenden reeds twee honderdduizend dollars waarde per werk De Methodisten en Katholieken hebben reeds geschikte kerken gebouwd het postkantoor ontvangt duizend brieven per dag voor telegrammen worden honderd dollars per dag betaald Dat de lust tot twisten en procedeeren by dit onrustige volkje niet zal inslapen daarvoor zorgen een veertigtal rechtsgeleerdeu en voor nieuws reeds drie dagbladen Het klimaat is er niet erg za6ht de sneeuw ligt er tot Mei de lucht is meestal nevelachtig terwijl de spotvogels beweren dat zij nu en dan de wolked moeten wegblazen om hel sleutelgat der huisdeur te kunnen vinden en wel om de nevels die zij in de talrijke drinken speelzalen hebbeu opgedaan Ora de bewoners te helpen iu den strijd tegen het klimaat of het klimaat tegen de bewoners heeft er zich ook reeds eeu dertigtal geneeskundigen komen vestigen Een commensaal te Amsterdam heefl zich den eersten feestdag ten nutte gsmaakl om zijne hospita te bestelen Hg wist dat niemand leliais was eu ieder der huisgenooten naar deu intocht vau HH MM was zien Zijn mede commensaal had den tweeden sleutel medegeuomen doch dit maakte voor hem geeu bezwaar om zich tot de woning toegang te verschaffen Hij badj eerst eenigen tijd roudgeslenterd was toen een kennis tegengekomen en met hun beiden werd de diefstal ondernomen Men liep achter hel huis klom de niet hooge schutting over opende hel raam en had alzoo toegang lot de woning Een ladetafel werd verbroken en alle zilveren en goudeu voorwerpen medegenomen Niettegenstaande de politie hel deze week zeer volhaudig heefl was zij de duders spoedig op hel spoor en had zij de beide inbrekers achter slot gebracht Aan een particulieren brief uit de Vrijslraat van de tweede helft vau Maart ontleent hel Vod het volgende Iu hel soms eentonige teven is iu deu laatsteu tijd wat afwisseling gekomen Vooreerst de nederlaag bij Isaudula die hoe vreeselijk ook toch ten slotte zal blykeu voor Zuid Afrika heilzaam te zijn geweest iu zoover dat Engeland daardoor is genoodzaakt krachtig op te treden en voor altijd de macht te fnuiken van een wreed barbaar en zyu woeste benden die veertig jaren ons eeu doorn iu de zijde zijn geweest Deuk niet dat ik blind ben voor de rechten eu de dapperheid vau den vijand maar iu deu strijd tusschen beschaving en den meest brnlaleu vorm van barbaarschheid kan inen uiel neutraal blijven Gelulkkig bestaat er nu alle kant dat de doorn spoedig en voorgoed zal worden weggeuoinen Iu de Transvaal quaestie sta ik aan den kant van Engeland en ik gevoel weinig sympathie voor die patriolten die zich laf en verachtelijk gedroegen toeu hel nog tijd was om het land te redden en die uu hard schreeuwen nu het te laat is Aan den anderen kaut zou ik niet gaaiue de gedragslijn der £ ugelschen willen verdedigen noch wat annexatie noch wal buu staatkunde tegenover de Boeren aangaat Maar over het geheel zooals de zakeu uu staan acht ik hel in het belang van Zuid Afrika d it Engeland zyu tegenwoordige positie handhave totdal en niemand kan zeggen wanneer dat zal zyn wij iu staat ziju onszelf tegen alle aanvallen van binneu of van builen van blanken of zwarten te verdedigen Wal de Vryslaal aangaat wij hebben onlangs den 25n verjaardag van zyn onafhankelijkheid gevierd Werkelyk onafhankelijk zijn we niet en met den schiji4 van onafhankelijkheid waarin wij ons verheugen zal het waarschijnlijk spoedig gedaan zijn iels dat niet zoo erg te bjlrcuren if Waut welke loekomst kan eeu kleine Slaat als deze hebben vvanueer hij niet met de rest van Zuid Afrika meegaat Hel feest zelf it goed van stapel geluopen hoofdzakelijk daardoor dal de commissio voor de feestviering alles vermeed wat politieke verbittering kou doen ontstaan Aau bevvyzen van sympathie uit ons dierbaar vaderland ontbrak hel niet Jw stadgenoot Nicolai had eeu Vrijheidsmarsch gecomponeerd die op eeu soiree by den Prtsident Brand door de bevallige miss Brand op de piano gespeeld veel genoegen gaf Aau het Vlr VU schrijft men het volgende Voor eeni eu lijd las ik iu eeu kleiu lijilsohrift iets wat ik voor mij zA en voor duizenden iu eigeu oog niiiti e menschen als eene zoo nuttige les beschouw dal ik uict kan laten U te verzoeken het door middel van Uw veel gelezen blad onder de oogeu van v elen te doen komen in verschillende stand en betrekking opdat ze wijs worden eu hel ter harte nemen In Londen woonde ecu geneesheer die tot gewoonte had dagelijks eeu wandeling te doen in het Park dut niet ver van zijne woning verwijderd lag Op zekeren dag dut hij weder zijne geliefkoosde plek wilde bezoeken ontdekte hij een man op een bank bij den weg gezeten dieu hij aan zijn kleediug herkende als behooreude lot zeker geslicht van weldadigheid De geneesheer hield stil eu sprak hem aau eu het tusschen heu verhandelde kwam ongeveer hierop neder Hel iloet mij leed mijn vriend dat ik sic datgij het op zoover gevorderden leeftijd zoo weinigver in de wereld gebracht hebt dal gij de dagen die u nog resten in eeu gesticht voor de armen moet doorbrengen Hoc oud zijl gij Byna lachlig jaar mijuheer Welk is uw beroep Ik ben timmerman geweest my nheer Dat is toch eeu ambacht dut een goed bestaan kan opleveren Zeg raij eens rond uit Waart gij gewoon sterkeu drank te drinken Wel neen mijuheer ik dronk alleen drie maal daags mijn vaste hoeveelheid bier Zoo als een ieder zulks doet en anders niet Ik ben nooit aan den drank geweest wanneer het dat is wat u bedoelt Neen dat meen ik niet doch ik zon wel gaarne eens willen weten op hoeveel door elkander gerekend uw bier u ongeveer per dag kwam te staan Naar ik gis mijnheer is dit zeer zeker nooit de 30 cent te boven gegaan En om er nu maar eens een slag in te slaan hoe lang denkt gij wel dat gij voortgegaan zijl met die uitgaven Dat valt moeielijk te bepalen maar zoo veel ik na kan gaan zou ik meenen 60 jaren De geneesheer haalde een potlood te voorschijn eu begun iets uit te rekenen terwijl de oude voortvoer met over zijne matigheid iu hel breede uit te weiden eu al de wederwaardigheden op te sommen die hem getroffen hadden Toeu de geneesheer ten laatste klaar was met zijne berekening verraste hij zijnen toehoorder niet weinig toen hij tot hem zeide Gij beweert beste vriend dat gij in uwe levenswijze aliijd zoo raatig zijt geveest toch moet ik tt doen opmerkeu dat uwe dagelijks wederkeerende 30 centen gedurende een tijdsverloop van 60 jaren met inbegrip der daarbij opgeloopen renten eene uitgave van ruim 38 711 in het geheel uitmaken en dat bijaldien gij dit geld hadt ter zijde gelegd en opgespaard voor uwen ouden dag in plaats van van het uitlegeven Toor dat brouwsel dat gij biqr gelieft te noemen gij thans zonder zelfs het kapitaal aan te spreken in hel bezit zoudl zijn van eeu iukomen van f 1920 per jaar andere gezegd f 36 per week en gij zoo doende niet iu een armengeslicht hadt behoeven te wonen noeh als een bedelaar gekleed te gaan Zou men met wijziging der cijfers niet aan menigen werkman hier te lande eeu soortgelijk verwijt kunnen doen Burgerlijke Stand GEUOSEN 25 April Neeltje ouders vinder Kleij cd ea J de Bitia Mart oude J Y Eerminek ca J F Aelbsn 27 Dirk Adninui oadcn C Nieuwield cd S A Everhng Johanoa ouders C van der Klein en C Compier L eadert oudefB J vaa den Berg CQ M J Rietveld 23 A Iriua Johaaaa ojder W Uocbeek en F Mullaart 0 £llLEDEH 86 April M Flui 17J F Forstboval 16 0 A BenKbop 19 d SI Hirljavtld t m 27 D van Vleuten Ij 6 m J IJpeiaar Ij Sm 28 A van der Hoeve 8 w C A frini 6 w M Hofland buisvr van 6 Hoogeudoorn 13 j ADVERTENTIËN droefheid harer Kinderen itehawdkinderen en Kleinkinderen onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejuffrouw de Weduwe A C V VN DEN KIE BOOM geboren KoupgEs W LAMPE A C LAMPETAN DEN KlEBOOH Oonda 28 April 1879 Algemeeiie kennisgeving Oetroffen door de hartelgke deelneming bij ons VIJF KN TWINTIG JARIG HUWELIJK zoowel van binnen ala buiten deze stad ondervonden betuigen w door deze onzen hartelijken dank S L HERMANS H M HERMANS GiASifACHEES Gouda 29 April 1879 Als HUISBEWAARDERS worden bij een bejaard stillevend Heer gevraagd GEHÏÏWDE LIEDEIT zonder Kinderen uit den fatsoenleken stand P G en middelbare leeftjjd de vrouw in staat zijnde alle werkzuamheden eener nette huishouding te verrichten en de man zjne bezigheden buitenshuis hebbende onnoodig is het zich zonder goede getuigen aan te melden Franco brieven onder No 2o3 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda