Goudsche Courant, woensdag 30 april 1879

t M te 2 1879 N 2290 Dene Weduwe goed bekend metWOLLENen LINNENNAAIEN ook MACHINEWERK en alle andere Vrouwelijke HANDWERKEN vraagt werk hetzij voor iwmn All GOUDSCHE Nieuws en Advertentieblad COURANT oor lionda eo Omstrebeo De inaending ran advertentiën kan geschieden tot ém nur dM namiddags Van den dag der nitgave n i er erend vomterkmd en hoorlaverdrljixind Spvsoe jere j rt en met do Ktni vcr i lZ ZmtVel Xrst en Trachtl t Rrnec lddol rfrtffn l oe u en der mafojavqz mxe hor flelhiig n ieipl i n tail hel hraanibcd ciu tAimniiikSMiUK OEllkrOM LliO U OUOt IN Lt OO O eOTH M Te Gouda bU Zoldenrljk drogiat lil de Abshaiibbin s ot Anll Ifrhuniatlsche Watten is het redmiddel voor rhumatischen Igders gevonden Een ieder beproeve deze watten met lichte of ernstige pijiwn welke door koude zijn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwijzing kost slechts 30 ot waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lastige pgn ontdoen Hoofddepêt te Delft bij A ÉBEEÏVELT Az en verder verkrijgbaar bg T A G n DBTH Good B B Verheul 0 a t wrJdf =ib f r Hr personen Men adresseere zich onder N 2G0 aan het Bureau dezer Courant van IG jarigen leeftijd die vloeiend Fransch spreekt en van goede getuigen voorzien is twee jaren in een kofBjhuis geweest zjjnde ZOEKT door bijzondere omstandigheden PLAATSING in een dergeljjke zaak Adres Keizerstraat K 1 65 In een Klein Gezin bestaat gelegenheid voor een Heer voor EOST EN INWONING met VRIJE KAMER Men geUeve zich teadresseeren onder N 262 aan het Bureaudezer Courant Openbare Verkoopingr op ÜINGSDAG 13 MEI 1879 des voormiddngs ten 9 ure aan het Lokaal Wijk K N 237 aan de Peperstraat te Gouda van ecnen netten i BOEDELi bestaande in staande eo drtiagbare MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN HUISRAAD SPIEGELS SCHILDERIJEN en BEELDEN BEDDEN en BEDDEGOED LINNEN en TAFELGOED VROÜWENKLEEDEREN KACHELS en FORNUIS voorts gewerkt GOUD en ZILVER enz Daags te voren des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inUchtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN PROOGLBEVER te Gouda Er bestaat gelegenheid in een fatsoenlijk Burgergeziu tot PLAATSING van oor 28 per maand KAMER en VRIJESLAAPPLAATS Franco brieven onder N 261 Bureau dezer C ourant Openbare Verkoopingf op WOENSDAG 7 MEI 1879 voorm ten negen ure in het Hotel Tivoli aan de Spoorstraat te Gouda van den voUedigen van genoemd Hotel en Koffijhnis Tivoli bestaande uit eene menigte BEDDEN met bflbehoorend BEDDENGOED LEDEKANTEN WA8CHTAFELS KASTEN STOELEN VLOERKLEEDEN en KARPETTEN KOOKTOESTELLEN GLASen AARDEWERK n sffilUARD BUFFETTEN KOFFIJBülSBENOODIGDHEDEN een TOONEELDECOBATIEF en verder huishoudelöken INBOEDEL alles te zien op MAANDAG 5 MEI van 9 12 en van 2 5 ure InUchtingen geeft Notaris Mr KIST te Gouda ooooooooooooo ooooooo LaattaiJarijs üir BET MSG ZIJN VANOEN PONT NEUF RutJuPalNeul n 4 r4 n 6 n 8 n IO AiueBoucber n l den vollodigon CATALOauS mot do KraviT v in do Zoiiieimodo voor ia79 met aanwijzing om telf de matl Ie nevie i van alle Heeren Kinderkleederen UiUrehsel uit deii Catalogus CoiopIeelCflstJfli raai dugo aal laken en Vouve ulé jG 14 50 Compleet CosloiiiD FaiiUisie LiJiiien G 5 ncilellinfri ii van 01 12 50 af worden franco vracht en recliten vei ondcn hetzij tegen n iiibouit UeUij na onlvingst van een po twi sel Vaft elk kleetllpgstuk dat bil ontvangst nl t mocht bevatten v ordt bet geld onroiddelijli teruggestuurd AU E BfcSTHUVCtl TE lin Hl A1 LE DinECTEUn OELA laisonduPONT NEUF M H CQRBESP0H0EES1 IK HET HOUANOSCH Gez KOOREVAAR KORTE TIENDEWEG D 79 Uit Zaandam speciale werking van Dr jjgam w POPP 8 ANATHERIN MONDWATER Ugen Unge Tandpijn ja lelf tegen ver Mlendt Uond ongeMdheitf Kaailege aadere middelen te tergeef Karen aangcKtod Den Weim heer Dr J G POPP K K hoftauiUrt te l eette den 29 Jannarij 1876 Ik Terzotk UEd mijten ipoedigate weder te zenden 100 flcohen ANATHEEIN MONDWATER en 6 doo je TANDPOEDEE Het del iet vooral van het Anatherin Mondwater neemt alhier door de heilzame werking tecd toe en kan ik ÜEd melden dot ik an Terachilleude zijden heb vernomen dat het gunstigste resataten heeft uitgewerkt tegen verschillende mond ongesteldheden ja zelfs tegen hrvigen tnndpyn waartegen andere middelen te vergeefs wnreu aangewend Mijn voorraad bijna rarkoobt zijnde hoop ik dat UEd de afzending zooveel mogelijk zult bespoedigen Met hoogachting UEd Dw Dienaar H G VAN AKEN MKÏISÏil D Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emailléa Urbanus Pillen Depot an llcrn echte Aoilk rlu Prrp r teo ig5 g Ml l n te veVkrijgen te Gonda bg L Schenk winkelier op de Hoojrstraat A 123 te Kotterdam bg F E ynu Santen Kolff poth eu A Sohippereiju Co bljuwe porccleinwinkel te s Hage bg J L F Snabili poU i te Delft bij A J ran Bijn en J E Kauweidio eu te Schiedam bij C Malt Gz te Uiden bg E Noordgke te Utrecht bij V Altena en Krnanj te Amsterdam bg J V Windheira Co en H H Uloth Ct apotheek te Oudewaler bij ï J van Vreumingen te Schoonhoven 1 bij A WoW N TiaNALE BELOONING Van fr 16 600 ütoilt GOUDEN MIDAILLE bereid volgens het aloude en echte Recept wt fop men in het bijzonder m er u n ongesteldheden der MAAG en fi kene nf op de fj lf l z cll AX t 5ND en SLIJMAFÜUlJVliNl Verzrit ia dou n van 37Vj tent en dubbele doozen zijn verkig bnar bg de hb dlUauerdam J de liotr Amtlerdam M Cléban C drog heilige weg D 132 Bankoop i A van t VVoudt helft H W de Kruijll Uouda L Solieok op ile Hoogstraat UitaüreM K Oos eiling Haae J L F C Sua ilié Buitenhof Le jdei J T Terburgh Ua irlem hoek B kker tceg Moordrecht ü 11 Vuii ItZ Z d l l rn S Beker West Wagenstraat Schooniwten A V olir Utrecht Altena Kroon op het Steenw over den Donkerstr n 372 Woerden J F Sweerman Zevenhuizen A Prins Bodegraven B Versloot lift depot de er eChte Urbanus Pillen sinds zoovele j ïen met roem bekend brnik is doot on te Gouda alleen n Uit Sluitend geplaat t bg den heer L SCUÜ NK op de Hoogstraat irr r m l WAARSCHUWING GoüDA DttüK VAN A Bbiskmas Men wordt lusiantelgk verzocht el atlent twillen zijn dat door ons bg niemand anders de UrbanuBPilleii bereid volgens het oade en eolite Itecept in DépSt zijn verkrijgbaar gesteld i rf Ai r ioven opgegev Sleden en Plaateen dan h de h erbovengenoemde Dépóthovder In elk doosje 18 een biljet voorzien met de eigenhandige naarateckenuig van de vervaardigers Wed Kiunïn Zoon Apothekers welke Handteekeniug zich ook bevindt op het Zegellak aarmede de Doosjes verzegeld zgn Wij verioekei de gebruikers intlanteUjk fair wel op te letten en raden hun an wel tOO te Zien bS wien men de Doosj Pdl haalt Mleen die Doosjes waarin een higet met on Ikndieekening i8 zich aan te schaffen en zich te achten voor het gebruik van de vele namaakscls De oitgAve dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de oitgare in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 BÜITEULAND Buiteniaodscli Overdrhl Nadat den vorigeu Zondag vau de acht Terkiezlngeo in Fraakrgk twee gunstig zgn nitgevallen voor de BoliapartisScn is uu weder een Buuapariist de markies Tuu Allen in bel departement der Drume diatriot Nyons lot lid der Kamer gekozeir Plaal elgke om tandighcdco konnen daarlae htbben medegewerkt maar de republikeinen illea toch wel doen met niet te leer uit het oog Ie verliezen dat zij in de party TM bet appel au prupie den eenigen gevaarlijken vijand hebbin en verdeeldheid onder de republikeinen joist nu de strijd over bet onderwij Moving meer dan anders noodlottig worden kan De Duitaehe Kijktdag kwam Maandag weder bgeen eo het eerste werk van den president was kennis te geven van de indiening van bet ontwerp toltarief m d a ad a w b U M i g u HK mu j sivwier In de certM plaats da t baks l rliislinj Men verzekert rlHt dele ontwerpen tegen hfdcii aan de orde zullen orden geiteld hoe het er mee gaan tal is nog onzeker daar de nenien nog niet kannen worden geteld de conservatieven nemen bijna zonder uitzondering alles aan wat de Regeering voorstelt terwijl ook het oealram Mer vele protectionisten telt De nationaal liberalen willen wil meewerken tot het vaststellen van zooveel financiëele tollen lat er In de rgksbehorften wordt ronrzirn mnnr tallen in geen geval de Bismarck che phiimen zooals xij danr liggen goedkeureu De verschilli iide fracties 7gii voorlüopig aan het overleggen welke orde van behnndeliiif zal worden gevol rl men meent dat het resultaat zal zijn dat slechts een deel vnn de voursirlleu commissoriaal cal worden gemaakt en de rul terstond tot de tweede lezing toegelaten Het bun cl van de nationaal liberale partg bestaat uitsluitend uit vrijhandelaars eo uit goede bron wordt erzekird dat men de oppositie mit vereende kracht tal richten tegen het recht op graan ree hout weefsels en ijzer Maandag deed de Bgksdag eenige kleinere wetsontwerpen af in derde lezing waarin o a de wet op de voedingsmiddelen Bismarck liet rerlof vragen lot strafrechtelijke vervolging van den afgevanriligde Hasselmanu wrgeiis overtreding van de socialistenwet In sommige Berlijnsohe berichten oratrcnl den staat van zaken in 8l l eUrsburg wordt beweerd dol de manlregflen van generaal Gourko zeer worden afgekeurd dnnr zijn bevelen onmogdgk kunnen Worden opgevolgd Er zouden gcene huisbewaariler zijn te krijgen en wilde Oourko zijn plan doordrijven dan lou voor leder huis een sol inat moeten worden gezet Deiikelg k zjjn dit praaijrs ontstaan door de omstandigheid dat de positie van generaal Qonrko annvankcigk gebrekkig was omschreven Hg had dezelfde volmacht als de overige gouverneurs generaal maar en der anderen had te rekenen met den opperbe velhebber der garde grootvorst Niooliias die beweerde niet onder tgne bevelen te staan Dit punt is uu geregeld zoodat generaal Oourko onmiddellijk onder den Keizer slaat en zgne bevelen gaan boven die der Grootvorsten Alleen de derde afdecling is bniten zijn terrtiu Onderscheidene personen zelfs van de hoogste standen zgn op bevel van deu generaal gevnnf en genomen Aangaande SoIofIjtlT jwlt verzekerd d it hg uegen medeplichtigen zou hebben genoemd Sedert zes maanden behoorde hij tot de BJkilisten die in kringen van tienen zijn verdeeld De moordenaar heeft dos slechts de negen hem bekend kdeta kannen noemen Men weet echter niet ot d e geruchten waarheid spreken daar van den loop Van bel ondenoek op officieeie wgte nog niela beketf werd De keizer rn zijne gemam zijn inmiddels naar Livadia vertrokken rn danr in welstand aangekomen Bg alle grooie stations wsf talrijke depnialiéu die den Gzaar adressen ran lnkweuBcbing en aan h nkelijkheldsbetuigingeu aüifbeden Deter dagen is te Timov nieuw gekozen vertegenwoordiging bijeen gekomen die het werk barer voorgangster de conitituante de kroon heeft opgezet door het verkiezen van een forst Prins Alexander van Baltenherg is eergisleien met eenparige stemmen tot vorst fan Bulgarije gekozen Hij z den naam drngt n vau Alexander 1 Met groote gecsumft werd dtie Inding doof trnaiseUe mwigtg Dntvtingen en toen prins BoiidoèkotT KonikofTde vergadering verliet werden de paarden van zijn rijtuig gespunneu en lig in triomf door de stad naar zgne woning geroerd In tijii persoon eerde men vooreerst den Czaar aan wien Bulgarije zijne vryheid dunkt maar de gouverneur telf het ft in deie gelukkige uitkomst eeu niet gering aandcil en ware hij met een Rus geweest derhalve als zoodanig van de verkiezing uitgesloten dan zou hij stellig veel knus hebben gehuil om zelf tot eerste vorst van hef nieuwe rijk te worilrii verkozen £ r schijnt sprake van geweest te zijn dit hg wgze van ttcinonstraf c Ie doen De prius zou dan hebben beduiikt en vervolgens prins Battenberg lijn gekozen Di iikclyk heeft inm echlir begrepen dal zulk eeu ijil le vertoouing tot verkeerd opvatting aanleiding geveu kon De vergadering wtlke ulieeiigaat en welker cenig mandaat de vaststriliiig tier grondwet was lietft zich van hare taak gi kweten op eene wg wilke vrij algemeen de verwaohtingen heef overtroffen Men liatl niet veel waardeering in den begit ne voor eene coRslilutioiitcle vergadering in het hartje van het BalkanLiiid tlie h ren arbeid zou vcrtiehteu onder de otigrii van een Kussiscb gmernnl en meende dat zij het hii ir door prins Douduukuff voorgelt gd ontwerp van eene grondwet el zouder veel tegenspreken zou iiaiinemeii Dat is tester geheel anders nilgekomeii Door wijzigingen n het Russische ontwerp en door gehei 1 nieuwe bep ilins en ht bben de Bulg iarschc notabelen blgk gigercn van eene onafhankelijkheid en van een juistcu blik die men niet bij hen viriiit edde Oaribiildi heeft zich zeer bepaald weder in de aciievc politiek geworpen en opnieuw de Icidaels gcgrept o om den wagen der Itidinansche demticratie op den weg der volkomen vojksregeering te voeren Wat den grijzen volksman nu jniat op dit oogenblik dringt zich weder op den voorgrond te stellen is nog niet met zekerheid te zeggen Du val van het kabinet Cuiroli de nellicht atin tannde uitbreiding van het kitsnclit en de deelneming aan de verkiezingen waarmeile tie cbricilin dreigen mogen het hunne er aan tocgt braolit hrbiwu De reactie die het hoof l verheft in Dulischland en Rusland kan hem de noodzaktlgkhtid hobbcn doeu gevoeltii om zgne gecatierivaulen wakker en te strijde gereed te houilin W ut hij wil bereiken zegt hg in eeu op Cl rf i vtercn gediifjtci kind manifest aan alle Italianen Hij ruipt do deinocr ilic op oni de aitoefeuiug der ADVEQTENTlfiN worden geplaatot ran 1 S regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTSBS worden berekend waar plaatsmimie A onderlgke Nommers TUF CENTEN werkelijke volksregeering te eischen om het lot der door de fortuin misdeelden te verbeteren om reehtvaardigheid te brengen in de maatschappelijke toestanden In het slot van het atuk richt hij erae waarschuwing tot de regeering De democraten roept hij kaar toe iqa besloten langs vreedztmen weg t handdeii hg dm die Italië regeert zou voor het volk co voor de geschiedenis verantwoordelijk zijn wanneer hü het werk der democratie belemmerde In dat gevü loa hg haar dwingen andere wegen in te slaan tot verkrijging barer techten Ia de eerste plaats lal het streven wel op het algemeen stemrecht zqn gemunt die panacee voor alle staatsziekten volgens sommigen Remedies zijn volgen het spreekwooni wel eens erger ddn de kwaal BINNENLAND GOUDA 1 Mei 187 Isaar wij vernemen is de leildag van de Wittem Barenti voor den tweeden Noordpooltocht bepaakt op den 3den Juni a s Gegevens en waarnemingen op den eersten tochtverworven wettigen hel rermoeden dot ditmaal het totnogtoe onopgeloste vraagstuk waar de wnrme stroomingen blijven wellipht zal kuDoen worden beantwoordt A r rf l In de zitting der Arr Rechlbank te Bollerdam van Dinsiiag werden veroordeeld B D beschuldigd van moedwillige mishRodeliMjL lot 8 dagen gev ndl N de J beschuldigd van slaan tot 1 maand gev cell D V beschuldigd van beleedigiug tot ƒ SO boete of 14 dagen ger Vervolgens stond o terecht M H rleeschhonwer te Gonda beschuldigd van het houden rener slachterg zonder vergunning van bet geiueentebeslgur van Ooada Eisch 25 boete of 7 dogen gevangenisstraf Over 8 dogen uitspraak Qeileputeerde Stalen van Zuid HoUand hebben ê lijst opgemaakt der 229 hoogstaangeslagenen die ia deze provincie verkiesbaar zijn voor de Eerste Kamer No 1 op de Igsi is prius Fretierik voor 20916 28 ro S29 is aangeslagen voor ƒ 886 83 Uil onte gemeente komt niemand op de Igst voor Uit de omstreken merken wij op no 32 J J Ie Fèvre de Montigny te Haastrcoht met een aanslag van ƒ 2083 24 no 108 G A vnn Honweninge Gt te Moordrecht met 1298 46 en no 13S K va der Torren Kz te Waddinxveen oset 1147 7 Uit de Krimpenerwaard meldt men dd 28 April De landerijen hebben in deze streek een ongnostig aanzien Sommige stukken land liggen dor en knal en het gr is groeit zeer langxaam van daar dan ook dal er bijna geen vee in bet land te zien is De werkzaamheden op het veld op de aar appelakkers en in de tuinen zijn in vollen goog De vruchlboomen taan er uitmuntend bg volgeknopt beloven te veel vruchten indien de nachtvorsten er niet al te n idetlig op werken Het rooraitxiohl van den limdbuawer is niHim