Goudsche Courant, vrijdag 2 mei 1879

Kunalig De prüzto ran het zuivel z ju in vergelijViu vso Tori e jaren zeer laajf De hooikaas wordt verkocht tuasohen de 15 eu ƒ 18 de 6Ü kilo eu de hooiboler tegen 38 ci ulen het stuk Bij de gewone ooigaar Terhuringen van grasgewas waren dtn ook de opbrengsten merkelijk minder dan verleden jaar Het vee is gezoiid en bg de erkoopiugea op ds boelhuiien worden er hooge prgzeu besteed Ter gelegenheid van den intocht te s Graveuhage van HH MM deu konin en de koningin en de illuminatie op Maandag lijn te Delft afgegeven 6156 plaatskaartjes waarvan 4687 naar VHage 78 treinen zgu te Delft aangekomen de laatste treiu naar fiotterdam vertrok s uaohta 2 30 Honderden officieren vnn sohutterïj leger en marine doorkruisten Dinsdag iti de bonte verscheidenheid hunner sohittettnde uniformen de hofstad Tegen deu middag waren NoorJeiude Plaats en Hoogstraat de vereeaigingspunteu van lange files rijtuigen waaruit een schitterende borst den nieuwsgierigen voetganger tegeublonk of wel het zwarte ambtsgewaad van den magistraat eu geestcJgke in het oog viel liegen 1 UfS baanden zich tal vau kamerheeren diofate groepen vau officieren van de verschillende wapenen de schuttergeu o a Rotterdam Dordrecht Gonda en Leiden door dien schakel koetsen een weg naar het paleis alwaar cour van voorstelling eu getnkwensohing werd gehouden De receptie werd zeer druk bezocht ten een ure auigevanj en was het défilé langs UH MM van kamerheeren en buitengewone adjudanten stalmeesters twrgemeesters wethouders de Maagsche raadsleden de hoofdcommissaris van politie rechterlijke ambtenaren leerat n der verschillende gezindten officieren loowel gepensioneerde als actieve ainblenareu geweien staatslieden ent ten i ure afgeloopen Da eenmacht uit den del bestempeld met den ffioieelen naam van tweede eerewaobt was hoewel in tegenstelling met de zustergarde te Amsterdam niet op de lijst van courgenoodigden geplaatst door onderscheidene harer leden vertegenwoordigd Van de burger erewacht verscheen alleen de commandant Gelyk Sf het norlogsveld zag men ook in de hofsalons e ridders van het Boode Kruis ronddolen kenbaar aan den witten armband met het roode teeken Het hoofdoomiij dezer instelling maakte zgn opwachting De offici ron van het oorpa Kon scherpschutters te Botterdam en andere weerbaarheidsvereenigingen merkte men onder de militaire groepen op Een der studenteuweerbaarheidscorpsen had drie zijner bestuurSers naar de cour afgevaardigd Na afloop daarvan deden de Koning en de Koningin hun dagelijkscheu waudelrit Het regeeringsontwerp van het Wetboek tan Straf reoht heeft zooala wij in ons vorig nummer met een enkel woord mededeelden in hoofdzaak het ontwerp der staatscommissie gevolgd Die commissie bestond uit de heeren mrs J de Wal president A A de Pinto M S Pols A E J Modderman J J Lokfi in 1879 overleden leden jhr G J Tb Beelaers van Blokland adj secretaris ï e memorie van toelichting is in hoofdzaak woordelijk in overeenstemming met die van het ontwerp der oonimissie Aan het regeeringsontwerp zgn drie advieien toegevoegd een uitvoerig advies vnn deu Raad van State een van staatsraad mr Swart en een van staatsraad mr Bachiene Het advies van den S V St is over het algemeen zeer gunstig en temt met d beginselen van het ontwerp in Ëenige wgligingen van belangrijken aard en van redactie achtte de B V St wenschelgk Aan een hoofdbezwaar van den B van St nl de groote omvangrijkheid van het ontwerp der commissie door opneming van te vele onderwerpen die niet dadelgk in het Wetboek van Strafrecht te huis behaoren is de regeering tegemoet gekomen Terwgl de indeeling der twee eerste boeken onveranderd is behouden Gen beUngrgke wijziging is voorts hierin gelegen dat volgens het oorspronkelgk ontwerp het minimum van traf dat bgv tegen moord bedreigd was twee i rea bedroeg terwijl in het nu ingediende wetboek grta speciale minima maar slechts een algemeen minimum van zes dagen voorkomt üen groot verschil van meening bestaat vooral over de bestraffing der dronkenschap De regeering en ook de staatsraad Swart meenen dat een middel van dronkenschap tegen te gaan wel gezocht kan worden in praeventieve bepalingen of in politieverordeningen doch geensiina in het wgzigen van of inbreuk maken op algemeene beginselen van strafleobt maar de B v St is een andere meening toegedaan en keurt de uitsluiting van strafbaarheid a s het misdrgf in dien ibesUnd na nlgbhede bewusteloosheid door dronkenschap is gepleegd af De raad van state inct de regeeriug de gewichtige bezwaren tegen levenslange berooving der vrgheid erkennende acht het echter met hnar onraadzaam om reeds nu op het na rgp beraad goiomen beslnit van 1870 terug te komen In zgne memorie van toezicht verklaart de Min dat hij tea aanzien van de door hem noodig geachte veranderingen bg voortduring in overleg is gebleven met de leden der staataoommisaie die zich duartoe steeds bereid verklaarden en die al bleef er natuurlijk op enkele punten verschil van gevoelen bestaan teneinde toe hunne krachtige en door de regeeriug hoog gewaardeerde medewerking hebben verleend Ket nieuwe wetboek bestaat uit drie boeken Het eerste bevat r algemeene bepalingen d w z het algemeen deel van strafrecht Het bgsonder deel wordt behandeld in boek II misdrgven en boek III overtredingen Daaruit blgkt reeds dat de drieledige verdeeling van de Code Penal misdaden misdrijven en overtredingen is opgegeven Ook wordt geheel gebroken met het atilsel vau verzachtende omstandigheden maar ditarentegen wordt voor alle misdrijven een groote speelruimte gelaten Zelfs die misdrgven waartegen als maximum levenslange gevangenisstraf wordt bedreigd kunnen ook met eeuige weinige dagen gevangenis gestraft worden Volgens het nieuwe wetboek zullen er zijn tweeërlei Biraffeu hoofdstraffen die nfzonderlgk èf vereenigd met een bijkomende straf en bijkomende straffen die alleen vereenigd met ren hoofdstraf kunnen worden opgelegd Twee hoofdst alfen gevangenis en geldboete hechtenis en geldboete worden in vele gevallen alternatief ter keuze van den rechter bedreigd Gezamenlijke oplegging van twee hoofdstraffen vrgheiu heiuen vermogeustraf ter zake van hetzelfde straf bare feit wordt in geen enkel geval voorgesteld Van tuchthuisstraf deportatie Cuz is in het nieuwe strafwetboek geen sprake meer De hoofdstraffen zgn a gevangenisstraf b hechtenis o geldboete de bgkomeude stralfen zgn a ontzetting van bepaalde rechten b plaatsing in een rijka werkiurichting c verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen d openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak Gevangenisstraf van drie jaren of minder wordt geheel gevangenisstraf van langereu duur gedurende de drie eerste jaren in afzondering ondergaan De Stidhtsche tramway reed Dinsdag den eeraten dag der opening bijna voortdurend met volle wagens Jammer slechts dat loo min koetsiers nis paaril nog de noodige geoefeudheid schijnen te bezitten Dinsdag margen scheelde het al zeer weinig of bg een deraillemeut aau de bocht op den Singel bg de Stationsstraat was de tram in de Singelgiacht gereden en des avonds ten half zeven ontspoorde de wagen weder bg de Katharijnebrug raet het gevolg dat de balien der brug vernield werden en io het water vielen Van drie personen die daar ter plaatsestonden konden twee zicli door een vluggen sprong in het water redden en kwamen er met een nat pak en den schrik af De derde echter een ongelukkige met een houten been werd door den schok van den hoogeu wal in het water geworpen en kreeg door een op hem vallende b ilie een diepe wond aan het hoofd llij werd er echter gelukkig spoedig uitgehaald De talrijke passagier die mcerendcela een pleizierritje maakten stegen verschrikt door het ongeval waaraan zij slechts even ontsnapten uit en toonden geen lust hun tocht voort te zetten Het rijtuig was daaitoe ook te erg beschadigd De hoogste warmtegtaad die ooit verkregen is schrgft Edison heefi hg opgewekt door een paar koolspitsen op i Eng duim afstand in een stuk kalk in te sluiten en daar een stroom door te veeren opgewekt door een inductiewerktuig gedreven door een dertien paardekrachts maohine Iridium in het verhitte punt gebracht werd oogenblikkelgk gasvorniig Zaterdag morgen verliet vrouw V te Lobbes hare woning om zich naar Morlunwelz te begeven Zij liet haar kind slechts zeven maanden oud geheel alleen tehuis Toen zg s avonds terugkeerde riep zg de buren en verklaarde hun dat haar kind gedurende hare afwezigheid van honger gestorven wa Het kind werd begraven londer dat ecu geneesheer naar de oorzaak van den dood onderzoek had gedaan Toen de overheid dit geval vernam heeft zij onmiddelgk een onderzoek ingesteld vrouw V verklaart dat zij haar kind heeft alleen gelaten om te Morlandwelz bij hare ouders eenige hulp te gaan afsmeeken daar haar man die in Frankrgk werkt haar in de diepste ellende heeft gelaten Onder de lotelingen te Deventer die binnen eenige dagen bij de militie worden ingelgfd is een eenige wettige zoon Deze jongeling heeft echter verzuimd van die reden van vrijstelling het bij de wet tOOrgesohreven attest te doen opmaken en is dientengevolge door den mililieraad voor den dienst aangewezen Zoodra de vader hiervan bericht ontving heeft hij zich bg request tot den koning gewend met verzeek lijn zoon alsnog van den dienst vrQ te stellen Op dit request is namens den koning door den minister van biuneulaudsohe zaken aan den adressant te kennen gegeven dat vermits door of ten behoeve von dien loteling bij deu militieraad in zijn eerste zitting en op het daartoe ingevolge de wet bepaalde tgdstip geen vrgstelling van de militiedienst is gevraagd tegen de uitspraak van dien raad volgens art 98 der militiewet geen bezwaren knnnen worden ingediend en dat bovendien de vraag of een loteling al ot niet aauspraak heeft op vrijstelling van den dienst om andere redeu dan lichamelijke ongeschiktheid gecH punt van ondenoek en beslissing u de regeering kau uitmaken wanneer binnen den bepaalden igd ia op de vourgeschrevene wijze geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheid bg art 9 vnn voormelde wet gegeven om de uitspraak van deu miUtieraail aan het oordeel van gedcp staten te ondc ijnrpeii zoodat aan het vei zoelc niet kan worden voldaan Als de mannen ernstig wilden zonden ze nog veel kunnen bezuiuigen ze n de vrouwen iOm zuchtend En niet ten onrechte Want laat men deu sterken dMtik nog eens buiten beschouwing dan ion er reeds op den tabak veel te bespareu zijn In ééa jaar tgds toob werd alleen te Bremen voor 65 millioen 250 daitend gulden auu tabak verhandeld In bet Noordeinde in den Hang is Maandag middag een zuigeling die een moeder in doeken gewikkeld op den arm drofeg door het dringen vaude menigte doodgedrukt Dtgblad Door eenige der voornaamste slagers te Leiden is door lulverteutieéu bekend gemaakt dat zg den prijs van het rundvleeseh te beginnen niet 1 ULti met ll cent per kilo zullen verlagen Een voorval zooals er in de annales der wereidgeschiedeuis nog niet voorkwam werd onlangs uaar de Fklorit If tekly Standard verzekert op ceu boerderg te Coviugton waargenomen De eigenaar mr Graver werd door een mfteoorateeo gelroifeD Zgn dochter en haar man met wien hy gezamenlijk da boerderij dreef vonden hem toen tg van een uitstapje terugkeerden aU Igk in i n half vernield ledikant In den zolder was een gat alsof er een kanonskogel doorgevlogen was en onder het ledikant eveneens Bg verder onderzoek werd uit den kelder ei n meteoorsteen van 20 pond opgegraven die vier voet diep deu grond ingedrongen was Een wonderwerk op t gebied der ngvorlieid De heer Emerich Dite lalcrnfabrikant te Humpolitz wetaashte den Keizer van Oostenrgk binnen 10 i Z2 uur uit de wol die eerst van ile schapen genomen zou worden een jaclilkosluuin te leveren Klokalag 6 uur in deu morgen van 23 April j I begon men 12 voor if door de stadsdoctoren voor volkomen gezond verklaarde schapen te scheren Om 6 unr 8 minuten was reeds de noodige hoeveelheid wol van de schapen afgenomen Deze was om 6 u Il min gezuiverd om 6 u 37 min geverfd OU 6 u 50 min gespoeld om 6 n 64 min door de wolf om 7 u 1 min door de viSórkaardmachine om 7 u 12 min door de pelzmaohine om 7 u 34 min door de continu om 8 u door de spinmachine bewerkt en om 8 u 16 min gereed gespoeld Nu ving de eigenhandige arbeid van den fabrikant aan Om 8 u 37 min waa de ketting klaar om 8 u 43 min deze op den weefstoel aan den boom om 9 u 34 min opgebonden waarop de fabrikant dadelgk aan het weven ging Om u 10 min waren 7V4 cl laken geweven om n 3 min gewolkt om 12 u 14 min gewasschen om 12 u 17 min geklopt om 12 u 31 min gedroogd om 12 u 46 min geschoren om 1 u 7 min genopt of gereinigd om 1 u 10 min geborsteld en om 1 u 15 min gedecateerden alzoo klaar voor de naald Deze binnen 7 u 16 min uit veraoh geschoren wol gemaakte stofging dadelgk naar deu kleedermakerswinkel waardaaruit werd vervaardigd onder de leiding vanden ooupeur van een der eerste Weener werkplaatsen een compleet oostuum voor den Keizer bestaande uit een rok een vest en een pantalon Om 6 uur s namiddags was bet pak kant en klaar In 11 uren was dus alles afgeloopen I Uit Limburg schrijft meu Om een denkbeeld te geven van de behendigheid der veelvuldige smokkelaars van spiritus in t klein om de Rijksambtenaren te verschalken laten wij hier eene beschrijving volgen van de gze waarop dit geschiedt Vroeffer deed men dit meestal ioot middel van twee groote blazen aan een riem voeren achterover de schouders Maar omdat in de blazen de smaak van dit geestrijk vocht vooral wanneer het een langen weg moet afleggen veel vermindert en ook om minder des nachts door t dragen van contrubaude opgemerkt te worden volgen den sluikeis thans een geheel andere wgze Men gebruikt daartoe nam elgk thans twee eenigszins plat roude blikken bussen ter wijdte van minder dan 1 decimeter eu ió6 breed dat ze asi een paar lederen riemen voor eu achter over de schouders bevestigd nagenoeg roudoni t lijf sluiten Deze bttisen hebben gewoonlijk tarnen een inhoud van circa 30 liter en kunnen zeer gemakkelijk door ééa man gedragen worden Duar ze dus n igenoeg als een kleediugstuk aau t ligchaam passen want naar dezen vorm worden te vervaardigd too hebben de smokkelaars slechts een groote kiel hierover aan te trekken om ze te bedekken Wie zelfs bij dag hen met hun ledige bussen ziet maro ieeren moet al zeer opmerkzaam zijn en de aandacht er op gevestigd hebben om zoo iemand voor een slniker te herkennen Ounoodig dus te zeggen dat dit bij den duisteren avond of nacht uiterst moeilijk valt Vaudaar ook dat ij hunne smokkelwaar meestal vau over de Duilsche grenzen op hun gemak over hun bekende ougebaandc Wegen aan de talrijke tappers wiit goedkooper bezorgen en er nog al een aardigen smiver raeê verdienen Zeer telden gebeurt het dat tij betrapt worden en indien zij onraad bespeuren werpen zy bgtgdl hun ountrabande ineens af en kiezen thazenpad Tot nu toe hebben de Amerikanen aanspraak genaakt op het beiit van de grooUte booinen EenSequijia dicht bg Stockton in Californié werddan ook tot dusver beschouwd ols de hoogsteboom die bestond hij is 325 voet hoog Thausechter heeft een bosohbeambte te Gippsland inVictoria een gevallen Eucalyptusboom gemeten enTin den wortel tot aiin de niterste spits deuboom 436 voet hoog bevonden terwijl in het Daudenongdistrict in Victoria een uog levende Bucaljrptusboom bevonden werd 460 voet boog tetgn I De heer Burgen de voormalige president der Znid afrikaansche Bepnbliek is benoenid tot vredercohter te Hnnover in de kaapkolonie De plaatselijke commissie te Leiden voor de viering Tsn bet feest der Unie van Utrecht verklaart zich bereid om aan da inwhrijvers hun gelden terug te betalen maar verzoekt hun tevens van hun recht op de nitkeering geen gebruik te maken doch aan de gelden eene bestemming te geven zoo na mogeIgk veruant aan het doel waarvoor ze werden afgestaan Voor de voltooiing van het gedeukteeken van Leiden s outlet wordt nog eene som van nagenoeg ƒ 6010 gevorderd Zg verzoekt den inschrgvere haar te maohligeu om hunne gaven tot dat vadcrlandsche doel aan te wenden Leiden s ingezetenen betaamt het meent de Commissie in diieu een voorbeeld te geven welks unvolging in andere sleden van ona vadetlaml de spoedige uitvoering vnn hot schoone ontwerp zou verzekeren In de voortanl van hel fraaie s Grnvenhaagsche raailhuia bevindt lioh een merkwaardige schepenb iiik dagteekeneud van het jaar 1671 Achter de zitplaatsen welke de breedte van den oostcniijkeu muur innemen verheft zich een eikenhouten beschotwerk waaraan in het midden een baldakgn of verhenielte verbonden is Iii het beschot zijn drie vakken gespaard waarin Willem Doedijns het Oordeel von Salomo schilderde Uet middendoek stelt den Koning voor in elk der andere vakken liet men een der twistende vrouwen Voor de bank staat cn teer kunstig gedreven gieren hek waarin de attributen der gerechtigheid het twaard en het alziend oog voorkomen dit hek is stellig het fraaiste smeedwerk hetwelk iu de residentie wordt aangetroffen Het gemeentebestuur herfi het gelukkige dcnkbeehl opgevat om deta sohepenbauk behoorlijk tedoen restaureeren De schilderstukken worden inorde gebrocht het houtwerk gezuiverd en hersteldeu waar noodig verguld het gteren hek wordt van de dikke verflaag die het onkenbaar maakte bevrijd Eerlang zal het geheel in zgn ouden luister wederte voorschijn komen ÜMntthod De heer Joh W Wensiuk onze voormalige stadgenoot die lich in December des vorigen jaars nanr Batavia hepd om aldaar zgne betrekking als directeur der maatschappij Toonhmtt Aurora te aanvaarden gaf Maandag 24 Februari jl tgn eerste ooneert Het programma bestond uit een drietal nos TOOr orchest ecu voor mannenkoor Sonate D dur TOor piano van Beethovsn en La liélancUie pastorale voor viool van Prurae beiden uit te voeren door den heer W en Erlkönig t Tockter van Niels Gade waarbij de solo partg van Oluf vertolkt werd door den heer Wenaink Wg outleenen hieronder een en ander aan het jtlg ÜagU v Ned Indte eu aan het Bataviaamch Handeliblad waarin het bewuste concert besproken wordt en mecueu daardoor tegemoet te komen aan den wensch van sommigen onzer stadgenooten die belangstellend tgn iets te vernemen vau de ontvangst in het verre Oosten ten deel gevallen aan den man die ook hier vele blgken gaf van het merkwaardig talent en de groote gaven hem ten deel gevallen Het concert van Too imit Jurora zegt het A D V N I heeft uitmuntend voldaan en de keunismakiug van het publiek met den nieuwen directeur den heer J W Wenaink was zeer bevredigend eu in zekeren zin verrassend want zgne veelzijdigheid doet deuken aan dat soort van huisraad dat meest voor afgelegen streken pleegt gemaakt te worden cn dat door eeu kleine verandering de meest verechillende bruikbaarheid krijgt Op de eene wijze is teen hangmat anders gesteld een parapluie weer anders ceu vcldstoellje anders weer ten viscbnet Voor tropische gewesten is dat systeem van vele zaken iu reu klein bestek altgd zeer geweuscht eu de heer Wensink beantwoordt geheel aan deze hoogst nntlige type Zet hem voor eeu piano en bij speelt u onberispelijk een sonate van Beethoven geeft hein een yiool in handen en hij doet u verbaasd staan over zijn vaardigheid op dit instrument Zet hem op een bankje en geeft hem den staf in de hand eu hg is dirigeut on degelijk dirigent niet een die maar met de maatstok meedoet wat het orchest verridit met zijne instrumenten maar een die de leiding in handen neemt Hg tikt het orchest is gereed doch het publiek vervult de zaal nog met zijn gegons Hg wacht liel om maar de stilte laat zich wachten tot eindelijk een viertal tikken op het hout der leaaen iar zoo luid neer komen dat het gegons verstomt en wat er van ingeslikt heeft moeten worden later te voorschgn komt in de overal herhaalde opmerking dal mijnheer Wensink mooi viool speelt en mooi piano speelt en erg flink dirigeert maar wel wal brutaal wa Daarmee is echter de jiuUigheid van den heer Wrnsink nog niet uitgeput In Niels Gade s Erlköningi Tochter heeft bg met glans de baryton solo s gezongen Naderden die gedeelten van het stuk dan trad hij tonder omhaal eu zonder opzien te maken van zijn bankje af zong zijn solo en vatte tgn dirigeersvok weer op De taal was stampvol en de ingenomenheid met het Concert ook met de orshest verriobtingen en het koorgezang wi algemeen Het verslag van het Bat Hand is te uitvoerig om in ign geheel door ons overgenomen te worden Wq wenaohen dus alleen dié gedeelten aan te stippen die den heer Wensink mrer rechtstreeks betreffen Het vocoal en Instrumeutaal concert aldus vangt dit blad aan door de maalaehappij Toon kunttAurora gegeven mag als eeu merkwaardig feit in onze raoziekale wiireld gelden Merkwaardig omdat met dit concert een nieuwe tijdkring schijnt geopend te tgn voor de werkende l den wien het nimmer aan toewijding ontbrak maur wel aan een maohtigen leider die in staat was de zio uiteenliggeude bestanddeclen tol een gelukkig geheel la vereftnigen Merkwaardig omdat die inun gevonden ia en met alleen in lêvcndrn lijve zich vertoonde maar daadwerkelgk met tijne koor en orkeatkrachten iu de nieuwe baan eeu eindwergs vooruit was Merkwaardig omdat hier ecu artist debuteerde die als zanger violist pianist cn dirigeut evenzeer de toejuichingen der aanwezigen als de erkeiuiing der ware uiuzitkvrieilden ten zee Ste verdiende Dat de nieuwbenoemde directeur de hoer Weusink den korten lijd van zijn hierziju niet met proeven nemen versleet maar flink aanpakte hoorde men reeds bg den annvang toen Kalliwoda s reeds zoo goed als vergeten couocrtouverturc het programma opende Aan zooveel ensemble en zolk genuaiicetrd orkestspel waren wij sedert lang niet gewoon Nog duideIgker kwam dit uit in de OJeroa ouverlure die met het Intermrzzo van Verhuist en de orkestbegeleiding der Bullade den minder inujiekalei telfa den indruk gaven dat hier een merkbaar onderscheid ten goede heeft plaats gegrepen De heer Wensink die twee solonummcri voor zgne rekening had genomen Beethoven s D dar sonate en Prurae s bekende Pattorale voor viool rang tevreden zijn als hg verneemt dat de liefhebtie s van piano en viool het op dit oogeiiblik nog iiiel eens zijn op welk instrument hg het best de gedachten der toondiohtcrs vertolkte Dit concert Werd itgesloten met ErtkBnig Tochter van Niels Gade Na een woord van lof gebracht e hebbeu aan de koren en aan de vertolking van de parlij der ErUonigstochler vervolgt het blad Ofschoon wij om Gnde e zoo meesterlijk geïnstrumenteerd toonwerk do partij van Oluf niet in handen hadden willen zieii vaii den directeur mogen wg niet onvermeld late ii dat de heer Werisink zich vordieusttlijk kweet van deze moeielijke partij en zelfs in enkele couptetlen fraaie oogecblikken had hoewel het ons voorkwam dat tgn atein vau vrosger of dujr ile iuspilnning van dezen avoud geleden heeft hetgeeu merkbaar was bg het IFie tolll ie ick êein blauund bldck waar hg tot aan het slot herhaaldelijk eeuige maten ach ereeu de eens gestreepte f e te zingen heeft die eenigzina heeach klanken De proef was dan ook wel wat sterk Al schijnt de heer W eene benijdenswaardige physiek gesteund door het ware kuiistenaarsvuur te bezitten men wooul niet ongestraft onder de palmen en aan het eind van een voor hem zoo veeleischend programma die hooge barytoupartg neg te zingen onder den last der zorg voor den goeden gang van koor eu orkest mag vermetel heeten Dat het beter afliep dan wij verwachten pleit voor het zelfvertrouwen van den zanger en dirigent en het vertrouwen dat hg van de executanUf en dezen van hem zoo spoedig mochten verweirei De Ie Eottcrdam gevestigde commissie ter bevordering van hel onderzoek er verschijnselen op de Oceinn hccfi Dinsdag avoud in hare openbare vergaieriiig haar 25 jarig bestaan herdacht Gelijk de voorzitter de heer Joost van VoUenhovent bij de opening verklaarde was hel voor hem eene hoogst treurige taaak deze bijeenkomst te moeten openen tonder den hooggesch itten Prins Hendrtt die gedurende de laatste twintig jaren tiechts tweemaal verhinderd was geweest daarbij tegenwoordig te zgn De daarop gevolgde schels van de gesckiedenii der commissie besfond uil eene ware schakeering van licht en schaduwpunten Al werden hare pogingen reeds dadelgk van verschilleude zijden gewaardeerd en al kon tij reeds spoedig baren werkkring uitbreiden toch kon tg slechts teer lang zaam vele gezagvoerders overtuigen vau het groote nut der van hen verlangde waarnemingen en aanteekeningen bgeenverzameld en geordend door de wetenschap als de ondervinding van dnizendeD aai allen ten goede komen Velen zelfs van de bel kwaainsten stelden hunne persoonlijke ondervinding hooger dan die van honderden anderen taimgeuo men Maar toch van jaar tot jaar werd het aitntat medewerkers grootcr zoodat de commissie reeds bij haar tienjarig bestaan met tevredenheid op het gedane kon terugiien Onomstooteliik werd toen bewezen dat door hel gebruik der raortreffdQke teilaauwgziugen en knarten Van het Meteorologisch Instituat tnmeugesteld uit de waantemiugen op aansporing der commissie door Nedfrlaodsche getagvoerdera gedaan de teereiten korter eu veiliger wareu geworden toodat bijv voor de uitreizen naar Java eeue besparing in tgd van 10 percent waa verkregen Toch had de commisaie ook toen notf een twareu strijd tegen gewoonte cn vooroordeel t voeren Maar ofschoon 1 oveudien de latere vermindering van scheepvaartbeweging eene uitbreidtMt van hel aantal medewerkers belemmerde toch bleTWf de ingeleverde journalen in wetensohnppelijke wMni toenemen en maakten tg voor het iiieieorologisdl iuBlituut de uitgave van nuttige werken gemakkst lijker terwgl vervolgens de gezagvoerders der meet in de vaart gcbnichte stoomschepen op lange lijnel bijna zonder uitzondering hunne medeweiking Terleenilen en ook de practiscbe toepassing van dd kennis der meteorologische verschijnselen lich uit j breidd Mei ztlfvoldoening knu de commissie thans zeggen dat zij bijna alle bekwame en ontwikkeld gezagvoerders telt onder hen die mede arbeiden aan wetruschanpelijke vooruitgang Uit hel verslag over 1878 blijkt dat de aatronomisohe klok uitmuntend werkt en in het afgeloopen jaar met de standaards vergeleken zgn 93 Igdmelers 29 barometers eu eeu aantal andere werktuigen Sedert 1858 zgn uitgereikt 176 zilveren en 37 gouden ineddillrs terwijl 63 goede journalen zijn ingeleverd door hen die reeds een gouden medaille hadden behaald Van de oprichters tgn nog twee in leven al i de heeren Joost van Vollenhoven en J P ttt Fran9ais Mexiko wil nu ook tgn internationale tentooorstelling hebben Van de circulaire welke door de Regeering aan de gouverneurs der Staten van den Mexikaauschen Boud is grtonden hebben wg eenDuitsche kopie ontvangen De opening der teutooustcUing is bepaald op 16 Januari 1880 en igtal drie maanden duren en voorwerpen bevatten van landbouw nijverheid wetenschappen en schoone kunsten In de circulaire trgt de presideul datMexiko meer anii een rkonoraische dan aan eenpolitieke kwaal lijdt rn h oordeelt dat de tentoonstelling een der middelen is die tot geueting leiden A Zondag morgen trokken uit Deventer eeu vgftigtfl jongelingen die in de volgende maand bij de militie worden ingelgfd en gedurende den afgeloopen winter aan de exercitieu vnn den de jongelinga vef eeniging tot vrijwillige oefouiug in den wapenhnn N