Goudsche Courant, zondag 4 mei 1879

N 2291 eene beslissing Srhoewaloff zal het Oostenryksche Kabinet op de hoogte der zaken gesteld hebben De Oostenrijksche regeering heeft van den aanvang af zich tot regel gesteld in deze Oostersche zaken zelfs in punten van ondergeschikten aard geene beslissing te nemen zonder eerst Engeland en Dnitschland te raadplegen Van dien regel zal ze nu wel niet zijn afgeweken en denkelyk zyn dus nu reeds genoemde mogendheden op de hoogte van de vertoogcn van graaf Seboewaloff en de tegeo vertoogeu van graaf Andrassy Maar het is niet aan te nemen dat zij nu reeds dienaangaande haar gevoelen zouden hebben gezegd En nog minder kan er cecds sprake zijn van eene beslissing der Oostenrijksehe regeering I Graaf Seboewaloff heeft dus Weenen verlaten niet met eene weigering of toestemmijng der Oostenryksche regeering maar op de faoogte van haar gevoelen omtrent de voorwaardeo der ontmiming en Van hare bezwaren tegen Rnslands voorstellec alt zij er lie ft en door Rasland bepaalde voorstellen zijn gedaan Als vrij zeker kan men aannemen dat Oostenrijk I geen bezwaar hebben zal tegen de opvatting dat de 1 ontmiming ingaande op 3 Mei eerst 3 Augustus geheel kan zijn afgeloopen maar als veidere conce siën worden gevraagd het verblyf b v van eene divisie tot aan den 8den Aag de laatste zal zyn I om dit toe te geren De indruk is dat dé oadere mogendheden behalve Engeland daartegen minder bezwaar zuUen hebben Het Journal Offlciel van Prankryk heeft wel den afloop der overige verkiezingen gemeld doch niet lic van Bordeaux De Regeering toont daarmede dat zij aan de Kamer volkomen de beslissing overLiat over het al of uiet geldige van de verkiezing vau BlaiM ni Nog allyd hangt die qnaestie niet minder dan de onderwyswetten ida een dreigend zwaard boven het JUnistarte dat nhfaant al men d onben roorg lÉtingen der oppositiebladen moet gelooren geen veertien dagen ua de heropening der Kamers j zal te leven hebben Wat de onderwijswetten betreft de tijd zal moeten leereu of de Kamers voor of tegen haar gestemd zijn wij meenen echter te oordeelen naar de berichten die aanhoudend daaromtrent uit Frankryk kwamen dat de meerderheid der Kamerleden althans zeer ingenomen is met het ontwerp van den minisI ter Perry Hoe men echter in de quaestie van I Blanqui een struikelblok voor bet ministerie wil zien is volkomen onverklaarbaar De beslissing over de geldigheid dezer verkiezing komt uitslaiteiid aan de Kamer toe en daarnaar zal de Regeering zich zeker volkomen gedragen I Met kent deu afloop van bet debat in het Lagerhuis over de resoluties van den beer RyUnds tot het afkeuren van het financieel beleid der Regeering Het Knbinet Beaoonsfield bebield de meerderheid aan zijne zijde maar uiet de meerderheid van weleer Met 303 tegen 230 steramen werden Byland s resoluties verworpen De minderheid was dus heel wat sterker dan by vorige gelegeubeden van soortgelijken aard Van den kant der oppositie waren de heeren Goschen en Gladstone de voornaamste prekers Bij den Duitschen Bondsraad is ingekomen het voorstel tot het verkenen van een subsidie van 200 000 M voor de teutoonalelling te Sydney men berekent dat 300 Duitschers zulten inzenden Bismarck houdt in de laatste dagen conferentie met de aanvoerders van de nationnalliberalen hy sohynt met hen een vergelijk Ie willeu treffen daar hij bang is het oentruin den doorslag te laten geven bij de beslissing over het loltnrief I Per telegraaf komt een bericht omtrent het aanstaand huwelyk van d n Koning van Spanje met de Oostenrijksehe aartsherlngin Maria Christina De toekomstige Koningin van Spanje is de oudste dochter uit het tweede huwtlijk van de nog iu leven zyudo nartshertogin Elisabelh dochter van den vermaarden palatijn van Hongarije in 1848 aartshertog Joseph Zi is 21 Juli 1858 geboren dus zal weldra haar Siste jiar voltooid hibbi n Hare moeder is sedert 86 November 1874 widuwe van den aartshertog liiirl Fi rdionnd broeder van den Oostenrijkschen iteldmuuraehulk aartshertog Albreobt in 1854 trad del hebben deelgenomen met hun komnmndani den heer J H Triebart per spoor naar Gorssel om aldaar te worden afgeexeroeerd en tevens eenig onderricht in den vilddienst te ontvangen Na zioh ren paar uren aldaar geoefend te hebben en out haald te aijn kwamen ssg te half vier in den namiddag uit Deventer per spoor terug In het lokaal In het Klooster ivaar zij ban oefeningen houden anngekomen werd door deu kommandant bij de scheiding een korie toespraak gehoudeu en bun meegedeeld dat ZQ die daarvoor in de termen vallen in deu loop dezer week een diploma kunnen verkregen waaruit blijkt dat zij met vrucht van de exerciliëu hebben gebruik gemaakt en dat hun tevens n het genot zal stcilea van de voorrechten die daaraan voor de bezitters zijn toegekend De verWnif ing wordt langzamerhand meer gewaardeerd moral sedert hel geUeken is dat de miliciens die daarvan deel hebbeu uitgemaakt bij de korpsen spoe ifig worden iifge éierceerd en velen er van ouderdfficier zijn geworden Hft onder ys wordt dooreen paar instruktenrs van hel liger gratis gegeven terwgl het gemeentebestuur kosteloos het gebiuilc afstaat van een flinke zuid benevens vuur en licht Z i Cl FAIIIJS I t Is ons een genoegen aan onze lezen te kunnen mededceleu dat de beroemde Kleedermngazijnen voor man ipn en kiuiieren van La BEIiIJE J VRDINIËRB besloliB hebben hun gcillu3treer len catalogus naar Holland te zenden Deze uitgebreide inrichting eene der merkwaardigheden in de hoofdsliid beviit diet wat lot het toilet n deo man behoort het ouderscheidt zich nn alle audere saorlf elijke inrichtingen door hire lage prqieii elegante coupe soliditeit en de keuze harer sloften Wg raden ten zeerste hen die verlangen zich smaakvol Ie kleedeu aan den catalogus van La Bello Jardiniéra aan te vragen welke faun gralit franco zal worden toegezonden POLITIE Qevonden ea aan hol Bureau vau Politie gedeponeerd eeuige Sleutels dié van tijd lot lijd in dize gemeente gevooden zjju alsme een Schaartje met berliner tilvaren oogen MARKTBERICHTEN Gouda Mei 1879 Tot ongeveer vorige prgzen was de omzet niet groot Poldertarwe puike ƒ 9 25 a 9 60 Mindere 8 60 9 Rogge puike ƒ 6 75 a ƒ 7 Mindere 6 a ƒ 6 50 Voer ƒ 4 60 a f 5 25 Qcrst puike 6 75 a ƒ 7 25 Mindere ƒ 6 a t 0 60 Haver zware ƒ 4 25 a ƒ 3 Ligte ƒ 8 i 3 75 Be veemarkt met weinig aanvoer de handel in alle soorten traag magere varkens en biggen alsmede schapen traag te verknopen Kaas auugevourd 92 partyen prijzen van 13 I ƒ 18 Boter ƒ 0 80 a ƒ 1 10 f Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 29 April Muria Paulioa ouders G C de oD i en IJ Tu n UVEKLEUUt 30 April J Rooi 4 j lm GEHUrt 80 April P n Tllbufü en A Meenhorsl J van Gent eu G Veening D dtjung en E K van Dim tv Lingeraar eu A vin Sanin J C den Edel en M n Eu ck Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 24 tot 30 April 1879 Moordrecht GEBOREN VVilhtlmina ouders A Verboom en 3 t Koek ONDERIROUVVD A C Koolmees van leu erkerk a il Se 20 j en G de Unge 21 j Gouderak GEBOREN Gerrit ouders K SIsm en E Spek Hermanns Jacob ouders J de Jong en ü Bak Dirkje ouders P Visser en N Harger OVBRLEUEN M Blom 2 m Stolwijk GEBOREN Pieter oLdirs L an den Henvel n J de Grutter Aiie P an Wyncn en G Oskam Arie ondrra A Mak en G Verkalk OVERI tDRN i van Dam S m A tan Eijk 3 j ONDEBTKODWn II au Sprengen en N lan Dam Haastrecht GEBORGD Woiter ouders W Reicbaid i C van Veen OVEKLllDEN A H k 69 j J van ZulUn 14 m Roeuwljk GEBOREN Johanna ouders E san Wensteen en M Pardgk OVERLEDEN Z Krogl 6 P C van Kempen 11 B G W Bonman 33 j ONDERTROL WU S van Ouslslroom en M tan den Bade Koster GEHl WD I Vcrbrij n Ballering Waddinxveen GEI OREN Wilhcimina Cornelia ouden D Broer en S H Doesbiiric Grietje ooders C fan Hemert ea D de Broun OVERLBUEN r Boon 3 j G Delker 6 m M Ëiodhoven 15 m D an ilen Berg 83 j GEIILWU C J Boekhorst eu J Gooseu ADVERTENTIES mtmi TE miL De Commissarissen van de Hnlpbank alhier brengen ter kennis van de Aandeelhoudkrs 1 dat de Rekening en Verantwoording over 1878 door het Departement GO UDA der Maatschappij tot Nut van t Algemeen goedgekeurd van 5 tot 19 MEI e k op lederen Werkdag van 9 4 uren ter inzage ligt ten Kantore van den Penningmeester der Bank den Heer A A KOCK 2 dat indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn geene bezwaren tegen die rekening zgn ingebracht op ZATERDAG 7 JUNI a 3 en lederen volgenden Zaterdag van halfzeven tot half acht ure gelegenheid zal bestaan tot ONTVANUST DER RENTE over 1878 ten bedrage van Vb f 0 P aandeel tegen inwis ieling van Coupon N 8 in het lokaal der Hulpbank Gasthuis Oosthaven terwijl de HH Gebb BIËZKNAAR alhier zich bereid hebben verklaard de Coupons ook ten hunnen Kantore uit te betalen Commissarissen voornoemd Mr J FÜRTUIJN DROOGLEEVER Voorzitter D RÜIJTER Secretaris J J VAN DEH SANDEN Markt vraagt EEN KNECHT tusschen de 20 en 30 ja geschikt voor PAKHUIS ei LÜÜPWERK lezen en Bchröven is vereischte Om DADELIJK in dienst te treden biedt zich aan een Kindermeisje oud 13 jaar die goed met KINDEKEN kan omgaan en ligt HUISWERK verrichten Adres onder N 268 Bureau dezer Courant ALHIER wordt TE KOOP of TE HUUR GEVRAAGD EEN iVinkelhuis met WOONHUIS en zoo mogelyk PAKHUIS liefst in de nabgheid der Markt Franco brieven onder No 264 bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg De HH YAN VOLLENHOVEN Co Bierbrouwerij en Azijnmakerij de Gekbooni E Valk iie Amsterdain wenschen in connectie te komen met SOLIEEE BOTTELAASS genegen om op nader overeen te komen conditiën voor den verkoop hunner fabricaten in Gouda en Omstreken werkzaam te zgn Reflectanten gelieTen zich ouder opgave van adres met franco Brieven aan bovengenoemde firma te wendea Twee Békw ame SGHILBEIISENECETS gevraagd hg C3 SIBBES Nieuwe Haven Een JONGMENSCH zijn bezigheden buitenshuis hebbende vraagt met 1 JUNIJ te Gouda KOST EN mWONINS met VRIJE KAMER Adres met franco Brieven onder Letter S bg den Boekhandelaar E C RAHMS te Oadewater BÏÏE EIUON ELIN In een nette zaak wordt een Burgerjongeling gevraagd een VLUGGE HAND SCHRIJVENDE strekt tot aanbeveling Adres tusschen 1 en 2 j ure in persoon aan het Advertentie Bureau van A KOK Comp Boeken Kantoo rhandel alhier 300 Staats Loterij De TREKKING dei Berste Klasse begint op MAANDAG 19 MEI 1879 Ipenbare Verkoupin te GOUDA op MAANDAG den 12n MEI 1879 des voormiddags ten elf nre in het Koffijhuis db Haumonib aldaar van VIJF HUIZEN en ERVEN aan den Raam te Gouda wijk Nrs 403 404 430 431 en 432 En ACHTTIEN HUIZEN een PAKHUIS en Perceel BOUWGROND in de Messenmakerssteeg te Ooitda wgk O Nrs 405 en 412 tot 429 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantoren van de Notarissen FORTUUN DROOGLEEVER en MONTIJN te Gouda Openbare Verko iii r ten overstaan van den Notaris MNTIJ N te Gouda op DINGSDAG 13 MEI a s s voormiddags Elf ure in de Nieuwe Sociëteit DB Unie aan de Brug te Waddinxveen van een WOONHUIS HET EBF en SCHUUR aan de Noordkade aldaar no 98 kad Sectie B no 1932 breeder bg billetten Informatien te bekomen bg gezegden Notaris Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mmi MLii of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glassohilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen GooDA Drük van A Bbinkman 1879 Zondag 4 Nel GOÜDSCHE COURANT Meum en Advcrlenlieblad voor Gouda en Omstreken tchrijving moeten voldoen medegedeeld dat zij bij gemelde intchrijmng moeten overleggen hun bemiji van Geboorte zullende zij die hier zijn geboren zich ter bekoming daarvan moeten vervoegen op de SECRETABIE dezer Gemeente van des morgens tien tot des namiddags een ure Wijders zijn zij verpligt by de inscirgving op fe geven de linuit de myk en htt nummer van hunne Koning hun beroep benevens dat hunner ouders alsmede sedert wanneer zij ingeidencn dezer Gemeente geweest zijn Omia den 2n Mei 1879 Burgemeester en Wethoodto voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Tk Secretaris I ï BROUWER SCHUTTERIJ I BEKENDMAKING BUaOEMEESTERen WETHOUDERS van Gouda Gezien de Wet op de Sdiatterijcu raii den Uden April 1827 Staaidlad no 17 aUmede de Begk mentaire bepalingen voorkomende in het SlaaiMad van den 2Uten Maart 1828 no 6 Brenj ejj ter aluemeene kennis dat de ingezetenen die op den laten Januarij 1879 bun 24 te jaar hebben bereikt veijiligi zyn ïioh voor den Dienst der Schutter te doeu luschrljven BUITENlAND Dat tot de inichrijving littiug lal worden gebonden in het Baadhuia dezer Qemernte ran den ISden tot den 31 Mei aanstaande dagelijks de Zondagen uitgezonderd van des oormiddags litn tot des I uaraiddags een are pverz Bultenlandsch verzicht Prins Alexander van Battrtberg de toekomstige Alexander I van Bulgarqe isdefcon van Prins Alexinder van Hessen broeder van de Leizerin van Rusland Zyue moeder gravin VOD Ka ckiAvas de dochter van en Poolsch edelman die bij huranorgaoatisch huwe ijk met den Prins van Hessen tn den rang van Prinses werd verbeven De Vorst vaJBulgarge is de tweede zoon uit dit huwelyk D oljste is in de Engelsche marine Hij zelf is e Jérlijn bij zijn regim nt en er wordt nu een deputl benoemd om hem te Darmstadt de kroon van Bul e te gaan aanbieden Gedurende den oorlog w P wg meeatal in het 1 I RussiecHe hoofdkwartier ËtÉlt was bij in het I 8ste Kgtmcnt RosaiMh aluia rmrv a xi D vader I kolonel is toen bij den staf van Prins Karcl van Rumeniè Als zoodaiig was hij bij hel beleg van Plevna en van daar ging hy met generaal Gourko ofer den Balkan Dien winter bleef hy iu het hoofdkwartier van den grootvorst Nikolaas eerst in Adrianopel en later te San Stefaqo Toen de oorlog geëindigd was werd hy van het Hessiache dra gonderregiment overgeplaatst bij de Pruisische garde du oorps met welke hy sedert te Potsdam in garnizoen lag De Prins is een rijzig flink gebouwd map algemeen benund wegens zyn aangenaam karukier groote kunde en diep plichtsbesef Op dit oogtublik is hy nauwelijks t ee en twimigjaar geb 5 April 1867 maar hij heeft alle kansen voor zich om zijne moeilijke taak met guustigeu uitslag te vervullen De Bftlijnsobe dagbladen en over het geheel genomen de DuilBohe zijn natuurlijk zeer tevreden over de verkiezing van den Prins vnu Biitteubcrg Niet slechts heeft men hem te Berlijn van zesr gunstige zijde leeren kennen maar ook werd nan een Duitscher de voorkeur gegeven boven een Deen wat bij de algemeeiie ingenomenheid wel in rekening zal moeten worden gebrucht Om dcztlfde reden is iu Frankrijk de opgewoitdenheid minder groot Men trkeut dat de Prins door kurukter en rang te hoog staat om eenvoudig een agent van Rusland te worden Maar meii zid wachten op ziju daden Tut dan zegt de iépMiqie Franfaise kan men slechts ZFggen men hftd v in de Bulgaarsche kitzers beter kunnen wenschen maat ie badden ook slechter kunnen doen De Russen schijnen nog niet veel lust te hebben om OostRumelie te ontruimen Volgens het traotaat van Berlijn moest dat deo 3n Mei geschieden l terwijl nog drie maanden na dien datum aiin de bezetting ijjd zou worden gegeven om door Ruraenie haar vaderland weer te bereiken De Russische regeering wil nu bet tnictiiat zoo uitleggen dat hare troepen gedurende die drie maanden tot 3 Augustus dus in Bulgarije en Oost Rumelié zouden inogcu vertoeven OraafSchoewaloif schijnt daarover te Weeneu de Ousteiirijksche regeeriug gepolst te hebben doch heeft volgens den correspondent vau het Journal des Be bats geen succes gehad op zijne zending De7 e laatste bewering is stellig in dien vorm althans onjuist Br kan nog geen sprake zyn van Dat de bovengemelde Wet ten aaniien der roor ohrevene verpligtiug de navolgende bepalingen en Toorachriften bevat Art 1 Ieder ingezeten tt het Kijk die op 4ea Itten January ran elk jaar zijn 2B te jaar zal zijn ingetreden en zijn Séste niet vrfleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zijnde verpligt wezen de Bobutleriijke dienst mi te oefenen Art 2 Als ingezetenen warden met betrekkingtot de toepassing dezer Wet beschouwd i m AUe Nederlundeia binnen het Bijk hnn gewoon verblyf houdende i M e vreemdelingen binnen het Bijk woon ehtig welke hun voornemea om zich daar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegd hetzg door ene uitdrukkelgke Terklariug hetz door het werkelgk overbrengen van deu zetel van kan vermogen en de haafdmiddctea van hun bntaau I De tydelijke uitoefening van een bedrijf of hand 1 werk in eeuige ondergtschikle betrekking gelqk die au leerling knecht enz kan op ziohzelve niet beschouwd worden als een bewys van het voorneraen om zich iu dit Byk te vestigen Art 6 Elk jaar voor den eersten Jonq zullen de Ingezetenen welke op deu eersten Januarij van Jtet jaar hnn 26ate jaar van onderdom zullen zijn ingetreden zondet onderscheid of zij vermeeneu inoglen u üf niet tot de vrijgestelden of nilgcsloleneu te behooren verpligt zijn zich bg het Bi sIuut der Gemeente iu welke xg wouen voor de Schutterij te doeu inachryven Art 7 Zij die in meer dan eene gemeente hun gewoon verbluf houden of den zetel van huu vermogen hebben gevestigil Zullen tot de Inschrgviug verpligt zijn binnen die grineente alwa ir eene dienstdoende Sohuttery aanwezig is Bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijen bestaan zullen zü zich doen inschrijven in de gemeente alwaar zi voor de personele belasting zyn aangeslagen en de ambteiiarenjn die gemeente alwaar zij ambtshalve verplicht zijn hun verblijf te houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen vo doend bewys geven zullen door bet plaatselijk bestuur worden ingeaohreven naar deszelf oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zgnen jnisten ouderdom nader te doen blijken Dientengevolge worden de ingezetenen die in de termen van gemelde artikelen vallen dat zyn zq di in het vorige jaar den 24 jarigen leefiyd HEBBEN BEREIKT eu mitsdien geboren zyn in den jare IS i iniisgadcrs de zoodauigen tuischen de 21 en 4 jaren oud welke sedert de laatst gedane oproeping in dato 3 Mei 1878 zioh alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen om zich op den hier bovengemelden tijd en op de plaats voor de iuschry ving bepaald aan te melden Zullende zg welke hieromtrent onverhoopt mogtab nalatig zijn niet te min vanwege het gemt entebestuur ambtslialve worden ingeschrcïen door den Schutlert Poad worden verwezen tot eene geldboete eU ZONDER LOTING bij de SCHUTTERIJ worden iugelijld indien het zal blyken dat er tydens d wrzuirrtde inschrijving geene reden tot uiUluilin uf vrijaleUing ten hunnen aanzien bistond Wordende cindelgk degenen welke aan de in