Goudsche Courant, zondag 4 mei 1879

ly mét Eki l fffinaucl ïn den echt tcrnyl zij sedert 1849 weduwe was van den den aartshertog Ferdiuaud vun Modeun Kieuwe berichten onlangs door Engeland uit ZuidAfrika outvaugen melden dat kolonel l carson l ehouden met het garnizoen van l jkowe bij de Tugela riner a aAU e onicn l e outmimde vesling is tbaus door de Zoeloes bezet Oe ewayo zelf zou zich met zijn legerafdeeliug teruggetrokken hebben tot over de Umsolosirivier Lord Chelmsford heeft zich veigeield van zgn staf uaar Duban op weg begeven De onlangs gemil Ie berichten omtrent het insluiten f n Sir Bartle Frere te l retoria zijn totnogtoe uiet bevestigd en er bestaat dus reden om te twi jfeleo a D die vyandelyke daad der Boeren Omtrent huHBe tegenwoordige houding wordt in dit bericht uiels gemeld BINNENLAND GOUDA 3 Mei 1879 B j kon besl is de kapt A O H van der Poel van het 4de reg inf op zijne aanvrage op pensioen gesteld en het bedrag bepaald op ƒ 1560 s jaars eo h m d rang verleend van majoor Donderdagavond had cene vergadering plaats der Kiesvereenigiug Burgerplickt alhier tot het stellen van een candidaot voor de Tweede Kamer Het aftredend lid Mr J ft P itijii werd met algemeene stemmen tot eandidaat der Vereeuiging geproolumeerd nadat met een enkd woord was betoogd dat hq gedurende deu tijd welken hij in de vertegenwoordiging zitting heeft gehad getoond heeft ook oor het vervolg een zetel in de Tweede Kamei waardig t iqn Door den Voorzitter werd nog medegedeeld dat de liberale kiesvereenigiugen te Woerden Oudewater Alphen eu Bodegraven zich hadden aangesloten bij de centrale kiesvereeniging en tevens dat zich dezer 1agen ook iu den Krimpenerwaard een liberale kiesvereeniging had geconstitueerd In het 1ste district van het hoogheemraadschap Krimpenerwaard is herkozen tot hoofdingeland de heer £ Boere te Haastrecht tot hoofdingeluud plaatsvervanger de heer C Oskam Az te BergAmbaoht in het 3de district is herkozen tot hoofdingelnndde heer G Vonk Jr te Ouderkerk aan den Usel en tot hoofdingeland plaatsvervanger de heer J DeJong Jz te Krimpen aan de Lek In het 2de district waren geene periodieke vacaturen Tot tegenschatters te Berg Ambacht zy benoemd de heeren A van der Siraaten eu W Hage van Soesl Heden vangen de lessen aan der Kijks Normaalachool Ie Bcrg Ambacht met 26 leerlingen Het vyf en twintig jarig bestaan der bewaarschool Tan het departement der Maatschapp tot Nut van t Algemeen te Boskoop werd Donderdag feestelijk herdtoht Nadat de kinderen een 76tal een optocht met muziek hadden gehouden begeleid door de Commissie van beheer werden zij in hel schoolgebouw onthaald n werden loepassel ke versjes door hen gezongen El werd ook een feestrede gehouden Het sdiooUokaal nas netjes met groen en bloemen versierd en uit de woningen van vele ingezetene wapperden vlaggen Volgens eene nadere in de Slaalêcourant gedane opgave van het bevolkingscijfer op 1 Januari 1879 bedroeg dit 1 972 744 mannen en 2 009 143 vrouwen te zamen 3 981 887 zielen In den loop van 1878 u do bevolking toegenomen met 5709B zielen Van 23 Maart tot 19 April 1879 zgn blqkcns ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast in NoordBrabund 2 runderen 1 Gelderland 1 ir Zuid Holland 26 Totaal 28 runderen In het vorige tijdperk van vier weken waren 18 runderen door die ziekte aangetast Het Bestuur der afdceling Westland van de Hollandsehe Maatschippfl van landbouw heeft aan Hare Majesteit de Koningin op den dag van hare intrede in de residentie ten paleize aangeboden een mandje met blauwe druiven de eerste vrucht uit t Westland van dit seizoen Te a Hertogenbosch zgn door de rqkaambteoaren 6 manden met spiritus aangehouden welke onder het voorgeven dat de inhoud uit eieren bestond iieo veraonden De rcdaclie der Zk Cf H ft vAtt iemanU twiis nieuwe 2Vj centslukken ontvangen welke vrij wat in dikte verschillen en waarvan het een 3 95 het ander 3 00 gram weegt Ook de atempeling is bg beide stukken uiet gelijk Daar de nieuwe muntsoort het jaartal 1877 draagt kan men uiet ter verontschuldiging aanvoeren dat ze in baast moesten wordtin gemaakt Honderd negfntig sollicitanten hebben zich nange meld voor de betrekking van adrainistrnteur der Drenlsche Stoombootmaalschoppij j ar edde miuslous ƒ 2000 In de buitengewone zitting der Provinciale Staten van Gelderland bijeengeroepen ter behandeling vun het nieuwe Keglemeut op het beheer der rivierpoldcrs is besloten de aanmerkingen van verschillende zijden colleges en particulieren op dat ontwerpreglement ingekomen in handen te stellen eener commissie van redactie ter overweging en om iu de volgende vergadering verslag uit te brengen Tot leden dezer commissie werden g kozcu de heeren Van Hoyteraa baron Van VoOTst tot Vooral mr Henny mr Reigers M J Versteegh mr W G baron Van Pallaitdt en van Os De vergadering is daarop uiteengegaan tot 7 Mei a s Het plm tot aanleg van een tramway Ie Dordrecht is in de gemeenteraadszitting van l Mei aangenomen De burgemeester van Amersfoort heelt verbodeu dat tijdens de aldaar te geven voorsltUiugen van George Sanger de diorentemmer zich in het leeuwenbek zal begeven Deze in het belang der openbare veiligheid genomen voorzorgsmaatregel ondervond algemeen bijval Met het oog op den invoer van de Califoruische zalmen in Europa ter bevordering van de kunstmatige vischteelt waarover wjj reeds vroeger spraken wordt medegedeeld dat de bedoelde zalmen wel zeer vruchtbaar zyn en dus uit dien hoofde zeer aanbevelenswaardig maar dat blijkens de Flitting Gazelle twee kwade eigenschappen dien visch minder verkieselijk maken voor het doel In de ei rsle plaats smaakt de Californische zalm op verre na niet zoo lekker als de onze en in de tweede plaats laboreert de visch jaarlijks aan besmettelijke ziekten tengevolge ivaarvan hij bij duizenden dood op het water drijft De hicitste omstandigheid niaakt het overplanten naar Europa ook gevaarlijk voor de eigene zalmen Daarbg schijnt de behoefte aan Amerikaansch zalmbroedscl in Europa niet te bcstuu Woensdag avond heeft de firma Judels en Louis Bouwmeester in de Amstelstraat te Amsterdam hare afscheidsvoorslelling gegeven Zooals men weet is de heer Bouwmeester by de vereeuiging het Nederlandsch Tooneel geëngageerd en heeft de heer Judels het tooneel vaarwel gezegd Beide zoozeer door het publiek geliefde aoteutï ontvingen dien avond luide bijvalsbetuigingfu De Sout cief ie bureau van het Departement van openbaar onderwijs iu liUxembnrg A Bruok heeft uitgegeven de redevoeringen welke Prins Hendrik gedurende zijn 28 jarig stadhouderschap in het Groothertogdom gehouden heeft en daarbg gevoegd enkele brieven doch daarin z jn enkele gedeelten weggelaten die uiet een ieder aangenaam in deooren klonken Zoo wordt in de redevoering gehouden op het banket der landbouwtentoonstelling te Btlelbrück gemist een zeer kenmerkende passage waarin Z H sprak over het laudhulshoudkundig onderwijs en de clericalcn niet spaarde Men meent dat de uitgever dergelijke zaken wegliet omdat hij een gedachtenis aan den Prins wilde maken die ieder welkom zou zgn De vraag is echter of men met dit oogmerk de documenten mag verminken die kunnen dienen als bron voor s Prinsen geschiedenis De heereu M Van staveren B BoIIcman van der Veen F W O Kogge eu K H Van Borssum Waalkes preilikanten te Leeuwarden Eernewoude Oudkerk eu Huizum hebben zich lot een comité verecnigd en iu deze maand te Utrecht alle gelijkgezinden uitgenoodigd om met hen samen te komen ten einde een votum uit te spreken ia het icentchelijk en noodiakelijk i de bestaande inriciting onzer Kerk met kracht te handhaven legtnoter allen die dreigen haar met geteeld te terbreken Dit geschiedt met het oog op de predikanten kerkeraden ja zelfs klassikale besturen die de gehoorzaamheid opzeggen aan bepalingen door de Synode geheel in overeenstemming met de inrichting der Ned Hervormde Kerk totstandgebracht De ovatie der Haagtche ingezetenen aan HH MM den Koning en de Koningin in de zaal van het gebouw van Kunsten en Wetenschappen op Woensdagavond is uitstekend geslaagd De zaal was eivol De versiering van den toegang en van het gebouw zelf paarde aan rgkdora grootcn smaak De feesloommissie en de Burgemeester wiens dochter der Koningin een fraaieu ruiker aanbood ontvingen HH MM deu Koning en de Koningin die door den president welkom werden geheeten Z M antwoordde dat hij zeer vereerd was met de invitatie van wege de burgerij der residentie Op de feesttribuoe versohenen werd de koninklijke familie met het Wilhelmus begroet en door de aanwezigen in slaande houding ontvangen Do Koning droeg de grenadiers uniform zgne gemalin een kleed van rose zgde Een diadeem van juweelen looide haar hoofd Bij de intrede waren hare schouders bedekt met het koninklijk hermelgn gedurende het concert fonkelde haar hals van diamantea Nadat Hunne Majesteiten op rood flnu elen met de kroon gedekte fauteuils hadden plaats genomen werd het programma geopend met den Hoohzeitsmarsch van Mendelssohn Onmiddelyk daarna ging de feestredenaar dr B ynen tegenover den troon staan en hield cene warme toespraak welke hij in iwee gedeelten verdeelde het eene was gericht tot den Koning hel andere tot de Koningin In het eerste gedeelte deed hij de beteekeuis kennen van het Wilhelmus van Nassouwcn dat zooeven gezongen was en van het Wieu Neêrlaudsch bloed dat straks gezongen zou worden Hg wees er op hoe terwijl elders vorsten en volken op vulkanen zich bewegen hier geen gevaar te vreezen is mits aan drie woorden werd gedacht God Oranje en NeJerland Met een Leve de Koning i bezegelde hij deze woorden Zij werden door de talrgke hoorders met geestdrift herhaald In het tweede gedeelte herinnerde hij dat er wetten waren van geloof liefde toewijding zelfopoffering en toonde hij in eene welsprekende rede wat hel Nederlandsehe volk in dit opzicht van zijne Koningin verwacht Dit en de door allen aangeheven kreet Leve de Koningin I was de overgang tot het lied der weezen Waar lafde woont gebiedt de Heer zgn zegen gezongen door de wezen der godshuizen in de residentie begeleid door seraphihe orgel Dit oogeublik der plechtigheid vooral was zeer aandoenigk De Koningin hoorde de weezen met aandacht oan Nauwelijk waren de laatste tonen weggestorven of de duisternis viel een schel klonk en onmiddelijk daarna ontrolde zich een verrassend schouwspel voor aller oogeo Men zag de schilderg van v d Helst de Schultersmaallijd in een tableau vivant voorgesteld De figuren werden uitstekend temggegeveu de houdingen waren voortreffelijk de kostuines streng nagevolgd Met dit en het tableao vivant voorstellende de Nachtwacht van Reftibrandt hebben de leden van Pulchri Studio zich een groot succes verzekerd De overige nomraer van het programma werden aan zaag gewgd Koor en orkest ongeveer 400 personen sterk voerden onder leiding von den heer Seiffert het Hallelujah van Hündel en drie coupletten van het Volkslied uil Met haar heldere stem zong mevrouw Offermans ran Hove de volgende gelegenheidsstrophc die de aanwezigen diep aongreep Deez Vorst brengt ons een Koningin Ons aller liefde waard Zij voegt bij d eedlen Duilsohen zin Den Nederlandechen aard Wg vragen van uw almacht Heer Bescherm den heiligen band Zie op het paar genadig neer Tut heil van t Vaderland Met het slotkoor uit Lubccks kautate werd de ovatie besloten Toen in dit ko É het Wilhelmus klonk rezen HH MM en alle aanwezigen van hun zetel waarna de hooge bezoekers uitgeleid door dezelfde kommissie vertrokken De Koning betuigde den heer Boer president en feestkoramissaris zijne hooge tevredenheid over dize ovatie terwijl zijuo gemalin den secretaris graoieuseIgk bedankte en te kennen gaf een genotvollen avond tè hebben doorgebracht In Benedenberg onder Berg Ambacht ïs eene koe gestorven door het inslikken eener slopnaald De 948te algcmeene vergadering der Maatschappij tot nut van t algemeen zal dit jaar gehouden woeden op den I2flen Augustus onder voorzitterschap van deu heer C Ten Brumraeler in het Purklokaal te Amsterdam Door het Hoofdbestuur wordt voorgesteld gedurende vgf jaren ieder jaar ƒ 600 beschikbaar Ie slellca om het oprichten van vereenigingen tot uitreiking van planten en zaden ooii in kleinere gemeenten te bevorderen om aan de Noordpool expeditie een subsidie van ƒ 1000 toe te kennen om aan de Maatschappy tot opvoeding van weezen in het huisgezin een subsidie van ƒ 600 te verleenen tot vestiging van een gesticht in het midden des lands Verder wordt door het hoofdbestuur voorgesteld om etn Commissie van enquête naar het drinkivater in de Mcrschille ide sleden van ons land te benoemen en voor kosten der Maatschappij een vijftiental onbemiddelde jongelieden van 19 tot 23 jaren naarbuilen s lauds te zenden om zieh in hun vak te bekwamen dat gedurende vgf jaren een jaarlijksohe uitgaaf van ruim 2700 zou vordereu Het departement Dordrecht stelt voor om een commissie tebenoemen om het oprichten van schoolspaarbaukente bevorderen het deparUment Oiidenlendam wilpogingen aanwenden om het zangonderwijs op descholeu te verbeteren het departement Rotterdam eindelijk stelt voor dat de Maatschappij zich tot de Regeering zal wenden met hel verzoek dal het patent tot verkoop van sterken drank onvereenigbaar zij met eenig ander patent Woensdagmiddag werd te Zevenaar door de politic een arrestant zwaar geboeid aangebraoht en door Pruisische gendarmes in ontvangst genomen de arrestant genaamd Orunewald wegens inbraak tot 2 j jaar gevangenisstraf veroordeeld was in Hannover stad uitgebroken en had de wgk naar Nederland genomen Zijne uitlevering werd verzocht eu verkregen Grünewald is een gevaarlijk persoon en heeft meerdere vonnissen achter den rug UU W ihe bericht men Het vooruitzicht op den oogst der vruchtboomen is in de streken langs deu Ysel aanvankelijk vrij gunstig De pruimen eu perenbooraen inzonderheid beloven dit jaar een ruimen oogst Wijl velen in deze streken uit de opbrengst van deu boomgaard voor een goed deel hunne pacht moeten maken ia het te kopen dat de naohtvorsti n die guuslige verwachtingen uiet mogen verijdelen De weilanden zien er in deze strekeu nog niet gunstig uit Bij de meeste veehouders heeft hel vee de stollen nog nie t verlaten Op Tessel wordt door vele landbouwers het zoeken van kievitseieren op hun landerijen verbodeu ten einde het aantal vriendeu van den landbouwer te doen toenemen Zeker zullen alle welgezludea gaarne een paar kievitseieren minder eten wanneer zij hierdoor deu bloei van den vaderlandsohen landbouw kunnen bevorderen Maar als er nu eens weer de een of andere Landeskulturralh komt met de ontdekking Uat de kievit evenals de spreeuw geen nuttige maar een Schadelijke vogel is wat dan f Met veel genoegen zegt het Bat Handelih van 22 Maart te kunnen mededeelen dat de reeds te lang op Batavia geheerscht hebbende veczieku inderdaad aan het afnemen is en zich nog maar zeer sporadisch vertoond In het Builenzorgsche is zij zoo goed als geheel geweken terwijl de rapporten uit Tangarang slechts melding maken van zeer enkele gevallen hier en daar verspreid Nog altgd evenwel blijven de strengsle bepalingen en te recht op het keuren vnu hel geslachte ïleesch door deskundigen en dat van het vee vójr het vervoer naar elders Zelfs vernemen wg dat in het belang der ingezetenen en t ooral opdat iedereen verzekerd zal kunnen zijn steeds goed vleesoh te krijgen in het vervolg ook al is de veeziekte geheel giwcken bjvcubcdoelde bepalmgen zullen worden gehandhaafd Aan een brief uit Toekoe Baid moet een geschenk van 1030 dollars gevraagd hebben hetgeen door den Gouverneur naar men zegt geweigerd is Het gevolg hiervan zou een vrij bruUle brief zijn waariu hg als zgn ineeniug te kennen geeft dat als de compagnie hem niet helpt ook hij de compagnie niet helpen wil eu niet meer aan den aanleg van wegen enz doet tis te hopen dat hem dit tneede breken met het Gouverment duurder te staan zal komen dan helden eersten keer het geval was dit is onze ineeiiing en de meeuing van velen toon eerst de landen laat ze voelen en dan eerst toon u grootmoedig maar nooit voor er van geheele onderwerping sprake is Uit Soerabaija wordt onder dagteekening van 17 Maart gemeld Een onzer stadgenooten gaf een paar nrouden geleden in zgn onlangs voltooide woning ecu sehlUerend bal bij welke gelenheid het geheele gebouw met gas verlicht was Aan de gasfabriek pas n in haar worden had men nogtans bezwaren gemaakt tegen de levering van gas gedurende den geheclen nacht dientengevolge werd overeengekomen dat de toevoer niet later dan 3 unr in den morgen zon plaats hebben Tegen dat uur zouden al de geuivitecrden wel vertrokken zijn althans zoo dacht de gastheer Het feest was echter zoo geanimeerd dat toen niemand uog aan heengaan dacht Plotseling gingen al de gaskroonen uil en daar zaten de feestvierenden iu duisternis Algemeeiie verwarring I Dook men nist raad Immers aan rijtuigen geen gebrek evenmin als aan galante jongelieden die al dadelijk op de petrolenmlampenjacht uitgingen Weldra was dan ook de zaal voldoende verlicht en door de danslustigen een oarrc geformeerd Muziek niuziekl werd er geroepen doch het was en het bleef stil en oindelgk kwam men tot de ontdekking dat de muziekanten gecclipseerd waren Iu Rusland ia de vrees voor de nihilisten algemeen Ecuige dagen nadat de 19 jarige jufvrouw Kalschka den beruchlen moord had begaan vervoegde zich bij den bankier K te Moskou eeu jong meisje dat bestendig de rechterhand verborgen hield en voor eene reis naar Kiew om geld vroeg De bankier bestierf het bijna van den schrik keek vreesachtig naar de verborgen hand waarin zich naar zijn meening misschien een of ander mourdtuig bevond en vroeg hoeveel ze dan wel behoefde Tien roebels was het antwoord van het eenvoudige meisje dat zich over smansplotselingen schrik verwonderde en van den prins geen kwaad wist Bevende reikte de bankier haar de gevraa jde som over Het meisje vertrok en de heer K wreef zicji in de handen overtuigd dat hij zijn leven niet te duur had betaald Voor een zeer talrijke publiek werd Donderdag bij het gerechtshof te Ariihem een begin gemaakt met de behandeling der dubbele Vollenhovensche moord welke zaak indertijd veel besproken werd De beschuldigden Gerrit en Klaas Nieuwenhuis eu ACMM Jonkman allen flinke en krachivolle personen inzonderheid de eerste de hoofddader die eene groote brutaliteit aan den dag legt werden door vier veldwachters beWSakt Wegens den omvang der zaak is de raadsheer mr Korteubaut van der Sluis tol bgzilter benoemd Het Openbaar Ministerie wordt waargenomen door den procureur Generaal mr J J De Meijier terwijl mr Van Gelein Vitringa en Scheidius de beschuldigden als raadslieden ter zijde staan Na voorlezing der akte van beschuldiging en verdere stnkken viug het verhoor der 42 gedagvaarde getuigen aan dat gisteren werd voortgezet Het liep méérendeels over de uit de akte van beschuldiging bekende feilen De eerste beschuldigde blijft steeds hardnekkig ontkennen De TWgadering van de Ned Herv Predikanlenvereeoiging te Utrecht was Woensdag druk bezocht De presentielijst bevatte ongeveer 200 namen Het grootste gedeelte van den dag werd ingenomen door beraadslagingen over tn door den heer Gronemeijer van Apeldoorn ingeleide onderwerp welke houding heeft de Ned Herv Pred vereeuiging aan te nemen in zake de naar aanleiding van Alt 38 regl Godsd onderw gerezen raoeielgkheden en verder te volgen gedragslijn Na breedvoerige debatten besloot de vergadering een adres lot de Byuode te riohten waarbg wordt aangedrongen op wijziging van art 38 zooals dat uu luidt en de Synode wordt aansprakelgk gesteld voor alle gevolgen die uit weigering van dit verzoek zouden voortvloeien Tevens werd besloten eene commissie te benoemen aan welke in mandaat zal worden gegeven van advies Ie dienen degenen die zulks ter zake van art 38 euwe redactie zouden rtiogen verlangen In de Bvondzilting leverde de heer Pierson van Zetliin een referaat over de vraag hoe catechisatiën eu pastoraal dienstbaar kunnen gemaakt worden aan de bestrijding der prostitutie Dit nfigraat met onverdeelde belangstelling aangehoord gaf tot belang rijke discussie aanleiding INGEZONDEN UIT DE OUDE DOOS Mijnheer de Redacteur I Raad eene wat ik sedert jaren bewaard heb Eeu fragment van de Goudtche Courant Woensdag 3 Maart 1875 N 1G40 Waarom Omdat het eene herinnering was aan een avond rgk aan leering en genot Het was de avond waarop de heer I J de Beuoker van Antwerpen optrad in e eue vergadering met dames van hel loudsche Ngverhe ids Deparlement Welverdiend was de lof door U den heer de Beucker in een volgend nummer uvver courant toegezwaaid wegens zijne aangename le rrgke en in den goeden zin van het woord populaire voordracht zoowel als het Departement Gouda der Maatsoliappy van Nijverheid de voldoening smaakte hel initiatief tol het houden dier vergadering te hebben genomen Is er nog cene andere reden waarom ik dit fragment uwer courant bewaard heb P Hierop antwootd ik J Ik behoor lol die Gouwrnaari misschien zijn erin andere steden ook wel zulke menschen die gaarneiels goeils hooren iels goeds doen althans iets goedswillen doch ten kleine prikkel noodig hebben om meer van dal goede te erlangen in dal goede tevolharden het goede dat inbn wil in pmctijk tebrengen De iiHlrnk die do ïoorilrnclit vun denheer l B mij gaf was van dien aard dat ik mcVvan Alphen ztide Die perzik smaakt naar meer En ten einde die smaak te doen voortduren bewaarde ik een stuk uwer courant als souvenir Thans echter begint mgp smaak in honger te veranderen Vier jaren waren wg van t genot veratokw den heer d B te hooren Vdbrwaar Uug genoegd wellicht te lang Daarom eene hoogst bescheiden vraag Zou het Departement Gouda der Maatschappij van Nijverheid dat zich in 1376 verdienstelijk maakte door den heer d B te doen oplredei niet andermaal daartoe het initiatief kunnen nemen Daar ik geen lid dier Maaliphappij ben en tochbelang stel in alles wat land en tuinbouw kan bevorderen veroorloof ik mij deze vraag in uwe courant te doen Aan den goeden wil ontbreekt het bedoeld Deparlement zeker niet Het zal wellicht voornamelgic eene quaestie van geld zijn Zou het soms aanbeveling verdienen om bijeventueel volg nd optreden van den heer d B eeikleine entree b v 10 Cents per persoon vatt de nietleden der Maal ohappij te beffen Het ijverige Departement zij deze wenk aanbevoleD Q N Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Ben Jongens Jasje met Bont en een Lorgnet STAAT VAN BRIEVElf geadresseerd aap onbe kenden in de Ie helft der maand April uit Gond verzouden en door lusschenkomst van het Fostkiói toor aldaar terug te bekomen Wed Veenendaal Amsterdam K Geleerds Stolwijk Borgmans Uitbqiien Oouda dei 2 Mei 1879 De Directeur v h Postkantoor te Goado VAN KRUIJNB Burgerlijke Stand GE OEËN 1 M JohsDDS Cornelia ouder M J vari der Palm en J Sparauij Psnlii onden J P Weger e J A S van Trotseuborg Pieler oudeira W van Egadea en C den Oaden ijhristina Wilhelmina Maria oeden H V Soaffree en L den llulIaDder OVEKI ZDGN 1 Mei 1 M van Dam 3 m R L Koelman 64 j 0 Bruikman 10 j H van den Toorn lid 2 T Prgdeklier 7 w B A BcabotB 1 m ONDBBTROUWD 2 Hei T van Buren 24 j en A J Fennel 23 j 6 J de Koning 20 j ei E M de Grnijl te Kralingen 18 j G J de Mol 22 j en J vaa Werkliooven 23 j D Zeegers 33 j en M Eaveld ta Boikoop 22 j C SaraaMaborjE 37 j n X vaa Vliet 21 j D van Kleeff 26 j en J t choonder oerd 25 j F X Dandt 22 j en A M van de Pavoordt 22 j 25 JARiaJS VAN CORNELIS VAN OIJB II AGATHA LÜCRETIA van EEIJWE m Gouda 3 Mei 1879 M Hunne dankbare Kinderen m EM Bevallen van een Zoon J A S WEIJER VAN Tbotsbnbtob Gouda 1 Mei 1879 ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon C VAN EIJSDEN denOodïn Gouda 1 Mei 1879 Voorspoedig bevallen van eene Dochter C J PLANTENGA LmiTBN l den 30 April 1879 t Voor de bewgxen ran belapgstellinggedurende de ziekte en voor de daelnamin na het overlijden mijner waarde Moeder ondervonden betuig ik ook namens mgne Broedersen Znstenh hartel yk dank C J G L vo SPI 49 Gouda 3 Mei 1879