Goudsche Courant, woensdag 7 mei 1879

mm EOHBEAüz BN AmE mm AUe soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUXWIJN van f 26 per Anker met aooijns Steeds belegen voorradig Ook bij proemeBscnen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt fianko t huis g eleverd Woensftag 7 Mei N 2292 1879 GOUDSCHE C Nieuws en Adverleiiliellad Aor Oouda en Omstreken Doctor J W KROON Stads Geneesheer te Gouda terena verloskundige ia te consulteren van 1 2 ure ten zgnen huize Cr bethatraat Q 177 alhier Op HEDEN myne Zaak ia WUb Gedistilleerd cii Likeuren oveigedragen hebbende aan den Heer P J vi VREBMINGEN alhiek breng ik hg deze nqnen dank voor het vertrouwen door mfl genoten en beveel mijnen OPVOLGER die dezelfde zaak zal drijven onder de firma Wed J GOOBISSEN Mz in de gunst mönercliëntelle aan Gouda den 1 Mei 1879 Wed J GOORISSEN Mz Naar aanleiding van het bovenstaande beveel ik mg aan onder belofte eener nette en civiele bediening Gouda den 1 Mei 1879 P J viH VEEUMINGEN VAST WERK Gevraagd een gehuwde TIMMERMAN P G zonder kinderen van middelbare leeftyd Brieven franco onder Letters D B aan het AdvertentieBureau van A KOK Coup Boek en Kautoorhandel te Gouda Heden overfeed aan eene kortstondige ziekte mgn Lieve Hondje JOSEPH Algemeene kennisgeving Zondag a s tnaschen 1 en 2 uur worden Visites afgewacht Men vraagt ten 3P0EDIOSTE in I ££f 7 é OOZTDA of in deh omtrek van JBOTTERDAM een C3 OE3D HITJIS met 5 KAMERS eu verdere gemakken liefst met TÜIN Adres aan de LettMs Y Z met franco brieven by de Boekverkoopera M WIJT ZONEN te Rotterdam ALHIER wordt TE KOOP of TB HUUR GEVRAAGD EEN fVinkelhtits met WOONHUIS en j Oo mogelijk PAKHUIS liefst in de nabgbeid der Markt Franco brieven onder No 264 by den Boekbutdelaar A BRINKMAN Unge Tiendew De HH VAN VOLLENHOVEN Co Bierbronwerg en Azgnmakery de Gekboonde Valk i Amsterdam wenschen in connectie te komen met SOLIEBE BOTTELAAfiS genegen om op nader overeen te komen conditiën voor den verkoop hunner fabricaten in Gouda en Omstreken werkzaam te zyn Reflectanten gelieven zich ouder opgave vanadres met franco Brieven aan bovengenoemdefinna te wenden C J KOOT Timmerman Zengestraat vraagt ten SPOEDIGSTE 1 a 2 BEKWAME TimmerliedeiK Te HVVR een GEMEUBILEERDE KAMER met alkoof voor twee heereu 16 per maand met KOST en BEWASSCHING 46 per maand adrea met franco brieven onder N 266 bfl den Boekh A BRINKMAN te Gouda In den Boekhandel van A KOK Comp alhier kan geplaatst worden een omstreeks 14 jaar oud voor winkel en loopwerk VOOBHAHDEN KONIK INNEBBOOD OESTEBTJES TVKKSCH OEBAK HBEBEyBANKET BOTEBKOEKEN PKIMCESSENBBOOD KATTEMTOHGES BERLIKEB KOEKEN tITRECHTSCHE THEEBANDJBS DIVEBS KLKIN OEBAK BNZ W N RAAIJMAAKERS BANKETBAKKEK HAVEN Openbare Verkoopinjy op MAANDAG 5 MEI 1879 dea voormiddaga ten elf ure in het Koffijhuia db Habuonie aan de Markt te Gouda van VIER HUIZEN WERKPLAATS en ERVEN TUIN en STUK GROND aan de Karnemelksloot te Gouda wyk R Nr 268 a b e en d breeder by billetten beacbreven Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGi LEEVER te Gouda VIEEBE JAAE De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelijk aan tot de geheele UITROEIING van WANDGEDIERTE in alle Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptate geheimhouding kan men verzekerd z n terwyl voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zijn Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is terwyl eene garantie van 3 jaren wordt verzekerd Adres J de JONG Az l Lr Timmerman Kuiperateeg K 207 te Gouda 300 Staats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse hegint op MAANDAG 19 MEI 1879 Oe ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hö zyn NIEUWE NOORDBRABANTBCHE IL heeft GEOPENDinde DOELESTEEG wyk L 178 dat hy zich tevens belast met het REPAREEREN van alles wat in het vak voorkomt belovende eene nette en civiele bediening tegen vaste en conenrreerende pryzen O SISwdllTS J H KIEBERT iARiT MA maakt bekend dat zyn Ateher VAN AP HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vindin g Depot Tan TIICE UIT HET AOAZUK VA V M Ravenswaay Zonen OORINCHEM Deze THEEËN worden afgele verd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Kommer en Prys voorzi ii van nevenstaand i Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Boterm arkt te Gouda ihTschmidt Dubbele Buurt bij de Haven B N 6 heeft Ontvangen de Nieuwste ModpUen van ENT0UTCA8 en PARASOLS benevens eene Fraaie Sorteering Pijn MANDE WERK als SPOORMANDEN SNIPPERMANDEN BLOEMMANDJES enz Blijft zich aanbevalen tot het REPAREBREN en OVERTREKKEN van Parapluie EntoutQBB enz Spoedige bediening Lage prijzen De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het VERHUREN en MAKEN van DEZKLEEDEN Wasctizahken en jonnescbernieD van Vlaamsch Linnen zeer tegen wa er bestand J IJpelaar Jz Ofa ih De van ouds gerenommeerde JJ i THEËEIV uit den Koninklyken Nederlandschen Wurtem bergachen THEEHANDEL van P W TROÜSSELOT ZOOIV Hofleveranciers van de Hoven van Nederland ei Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrygbaai te Gouda by J J v d SANDEN Botermarkt GovoA DscK VAN A BniNiur yn Parlementaire Werkzaamheden Na een kort reces ia de tweede kamer weder byeengekomen om haar werkzaamheden voort te zetten en deze werkzaamheden kunnen nog hoogst belangryk zyn Gewichtige Wetsontwerpen zijn toch door de regeering ingediend en at moge nu nog slechts een dier ontwerpen de zoogenaamde kanalen wet in staat van wyzen zijn niets verhindert de vertegenwoordiging om ook do andere wetten té onderzoeken en zoo mogelijk nog te behandelen Wel is het een gewone uitvlucht dat in die jaren waarin de helft der kainer moet aftreden geen gewichtige ontwerpen mogen behaud id worden maar meer daa een uitvlucht is dit niet De te jenwoji dige verte eiiwoordigers zyn wettig iu functie en blijven dit tot de zitting naaiena den koning door Jen minister gesloten wordt Veel meer moest men trachten de ontwerpen nog at te doen vooral als die afdoening noodzakelijk is en niemand zal ontkennen dnt dit met de bB astingontwerfjen het gevn ia In de afgeloopen week zyn slechta twee zittingen gehouden in de feestweek heeft men zich hoofdzakelijk tot het ondensoeken van aangeboden ontwerpen van minder belang bepaald In de zitting van Donderdag heeft een debat plaats gehad dat wel eena gewichtige gnvolgen kon hebben In de eerste zitting was door den voorzitter voorgesteld de kanalenwet in openbare behimdeling te nemen omdat dit het eenige ontwerp was dat voor openbare behandeling gereed was Hiertegen verzett en zich verschillende leden waarom wegens de onvoltalligheid der kamer zeer natuurlyk bij een eerste zitting op voorstel van den heer Blrissé de discussie tot Donderdag verdaagd werd Eu waarom was men nu niet ingenomen met het voorstel vfin den voorzitter waarom wensehte men de kanalenwet nog langer uit te stellen Laat ons eenige argumenten van de bestrijders hooren De beerde Casembroot oordeelde dat onze finantiëele toestand eischt dat wy voor het oogonblik grootsche ondernemingen laten rasten en dat althans eerst de nieuwe iie astingvoorstellen moeten behiindeld worden Eerst de middelen aangewezen zeide ook de heer Van Waasenaer van Catwyck voor wy die belangrijke uitgave goedkeuren Een onvoorzichtige uitdrukking van den minister in de zitting van Maandag gaf verschillende sprekers gelegenheid over miskenning vau de rechten der vertegenwoordiging te spreken De minister tuch had een te krachtigen invloed op de regeling der werkzaamheden willen uitoefenen en uitstel yan beliandeling voor de regeering onaanneiqelyk genoemd de kabinetsquaestie dus naar aanleiding van het al of niet in behandeling nemen van een wetsontwerp Geen wonder dat de heer Van der Hoeven tegen de behandeling was ajs dit een middel kon zijn om de regeering te doen vallen krachtig kwam de heer Brouwers op voor de rechteil der vertegenwoordiging alsof het eonstitutibneele regeeringastelsel voor hem het ideaal is Meer indruk zal dan dok zeker og den minister gemaakt zyn door het lid der oade garde den heer Van der Linden die niet begrijpen kon dat van de al of uiet aanneming van het voorstel van den voorzitter een portefeuille of kabinetsquaestie kon gemaakt worden De beer Van Houten ia bevreesd de natie drukkende lasten op te leggen ook hij wil eerst den finantiëelen toestand geregeld zien De heer Roell ernstige bezwaren hebbende tegen een der nieuwe kanalen bet kanaal door de Geldersche vallei wil med uitstel misschien nog liever afstel der gehele wet Het voorstel van den voorzitter weid echter verdedigd door de heeren vau Eek Fransen van de Putte Blussé Van der Kaay en Van der I nden die terecht ondeneheid maakten tnsscbefi la behandeling en i $ goedkeuring van het ontwerp Na de verklarii van den minister van finantiën dat hij del emorie van antwooi d op de efiectenbeLlèting zoo spoedig mogelijk bij de kamer zal ildienen werd niet 44 tegen 28 stemmen faq voorstel van den voorzitter aangenomen zoMat de kanalenwet vóór de bela3tingontwer zou behandeld worden Behalve de gewne t enstanders der regeering stemden ook tegen het voorstel van behandeling de heièen Van Houten Bastert Uoell eq Patyn £ n waarom nu die langdurige discussie over het al of niet in behandeling nemen van een wetsvoorstel Ligt onder die scbynbaar hoogst onschuldige discussie een poging verborgen om het ministerie ten vul te brengen ei is de bedreigicg van den minister iets meeï geweest dan een ondoordacht gezegde Nu de kanalenwet aan de orde gesteld is zal spoedig blijken of het genomen besluit iu het bdaug der regeering geweest is uit de stemming is toch volstrekt niets af te leiden omtnia de kansen van het ontwerp D heer VMti der Liudeu byv had nog volstrekt geen besluit omtrent de wet genomen andere leden die voorgestemd hebben zullen zeker bezwaren hebben tegen eenige voorgestelde kanalen de bezwaren tegen de onkoaten zullen bij de discussie steeds breeder afmetingen aannemen en zoo zou het kunnen gebeuren dat de wet door een combinatie van m nderheden verwarpen werd te meer daar de aanneming van dat ontwerp de zedelijke verplichting oplegt om de middeféu toe te staan voor dj uitvoering noodig Bij de discussie is gezegd dat bjj afstemming de kamer weder op reces zou moeten gaan uit gebrek aan werk maar moet dan aèiwetboek van strafrecht niet onderzoclif worden Is het niet meer dan tijd dat die heraiening tot stand komt vooral nu een ontwerp ia ingediend dat met goedkeuring door deskundigen niet slechts hier maar ook in het buitenland ontvangen is Een onderzoek van dit ontwerp dat meer dan 500 irtt telt zal toch geruiinen tijd vorderen Over gebrek aan werk kan door de vertegenwoordiging niet geklaagd worden Wordt in deze zitting höt voorloopig verslag omtrent het strafwetboek nog uitgebracht dan zou er ipogelijkheid zijn dat het in October vóór de begrootijig in bthnndeliiig werd genomen Wordt het onderzoek tot het volgende zittingjaar uitgesteld dau zal vooreerst van de behandeling wel niets komen en wij zullen nog langer verstoken zyn van een goed wetboek Zal deze regeering de bepalingen van h twetboek nog verdedigen De kanalenwet enhet ontwei p tot heffing ee ier eiïecteubelasting zullen dit beslissen L BUITENL AND Ilultcni iidscli Oversklil Piina BiamniTk heeft persoonlijk de ilebaUen over Ie belostliiiïHTi Uui in ilea Dufljoheii rijksila ingeleid Wal hij gezegd heeft is bekend uit een taine lyk uilïoiMg lelejffnm Hij acht de hervorming van bet stelael der inkomende rechten en nccijnsen eene gebiedende noodzakelijkheid Het Daitaohe rijk moet nit een financieel oogpunt onafhankelijk gemiafct worden van de verschillende staten waaruit het bestnat en de ongelijk drukkende en onbillijke ifijzp wairap thans door de mafrtcii oir bijdragen in de geldelijke beboetten de rijks wordt voorzien moet hoe eer hoe beter ophouden De minst bezwarende wijze om in de behoeften dea rijks te voorzien ia door middel van indirecte belastingen Daartoe strekke Rusland ten roorbecld waar men by voortduring streeft de directe belastingen door indirecte te vervangen De eenige inkomsten die men in het algemeen raet belastiiii moet treffen zijn de inkomsten uil kapitaal voorlspruitendc en mocht men ook die door den arbeid c trcgeii willen belasten dan mag dat toch niet dan in zeer geringe mate gebeuren De reden van den achteruitgang van de waarde der landerijen en van het meer en meer bezwaren der vaste goederen is dat de blnneulaudsche graaubouw te zwaar belast ia in evenredigheid met den invoer van granen uit bet buitenland Ook de nijverheid is niet voldoende beschut tegen inededin iug van buiten Matige beschermende rechten moeten daarin vnbetering brengen Duitsohland is thans een pakhuis waar zich ophoopt wat andere UikIcii te veel voortbrengen D iarom moet hf t laad zijne deuren in zekere mate sluiten Het denkbeeld om tegenover den grooteu invoer een uitvoerbandel te scbrppen op groole schaal is tot uu toe eene illusie geblfkcu Bij het sluiten van handtUtract iteu wint altijd eene der contractc rende purtijen terwijl de andere verliest eerst na jaren van toepassing k ia niiif weteu wie aau den voordeeligsten kant is Indien een systeem van beschermcade rechten een land oti fMiWg mtakte on Frankrijk reeds lang ten ondergegaan zgn Ook Rusland vaart wel bij beschermende rechten terwijl de lauden die hunne grenzen openhunden achteruitgaan Engeland niet uitgezonderd dat ook wel tot protectie z il komen Stsdtrt wij onze tarieven verlaagd hebben zijn wij bezig een zelfmoord te plegen Om aan dien staat vau zaken een tinde kte maken kunnen wij niet voortgaan met ons vast te honden aan echoonklinkend c theorieën Wy moeten nitgaan van hetgeen de ondervinding ons heeft geleerd Parlijjeest moet builen deze discussie blijven want het geldt zniver economische geenszins politieke vragen Het Duitsche volk wensoht Ie welen waaraan het zich te houden heeft in het vtrvolg en da irom moet alle onzekerheid ophouden en wi 1 zso spoedig mogelijk Beter aanstonds de untwerpcu te verwerpen dau de jliscuBsie nooddoos rekken Zaterdag is het debat in eerste lezing die gelijk staat met het houden van algemeene beschouwingen in ons parlement voortgezet en heeft Bamberger inzonderheid de inzichten uiteengezet van die men in Duilscliland ree traden noemt De Ntttionttl Ztitung vestigt nu nog de aandacht op de omstandigheid dat men verkeerd doen oa met bij dit debat in het afgetrokkene te gaan redeneereu over de beginselen van de stelsels van vrijen handel en van bescherming Volkomen terecht zegt het blad heeft prins Bismarck verklaard dat hij op dit terrein niet behoefde te komen Kr is geen sprake van dnt thans in Dnitschlaud de strijd tusscheu beide stelsels gestreden wordt want men leeft in Duitschland onder het beschermend stelsel en niemand denkt er aan lit van de baan te schuiven Men heeft een bescheriTtend tarief niemand stelt voor de daarbij bepaalde rechten te verlagen De zoogenaamde vrijliandcln irs wensohen èllfcii dat ze niet worden verhoogd Nu dit inlusschcn om a aatki ndige redenen noodzakelijk blijkt te wezen is de eenige practische vning deze hoe en wat moet worden verlioogii zonder dat de Duitsche nijverheid sohad lij Ir cii hoc meer men zich aan die vraag houdt des te bier zal het voor Düitschlands ha idil en iiij erhi id wezen Gaat men na w it er in de Duitsche bl iden over een en ander wordt gtschreven Iet men op de conferenties di Bisuvirok hield met de hoofden van de nationaalliberalen dnn komt men tot het vermoeden dat het eiud der zaak Ital zijii dat er een Irausaclie