Goudsche Courant, woensdag 7 mei 1879

scheen zij berouw te krggen over haar voornemen althans zij begon zelve om hulp te roepen waarop zij door den heer de B gered werd Na iu diens woning gebracht en van drooge kleederen voorzien te zijn is zg naar het gasthuis getransport erd Gisterenmiddag ten 3 ure is eeu wagen met zigeuuers de stad ingekomen en door de politie eraanstonds weder uitgeleid f Uit Budegrnveu schrgft men dd 3 Mei Ofselioou met het oog op de drukk e scheepvaart ia deu Rijn bg herhaling geklaagd is over den ouhoudb ircu toestand der valbrug in de kom vau het dorp schgut de bevoegde macht maar uiet op verbeteringeu bedacht te zijn Bjvenlandsohe aken vao middcliualige afmetingen eu Friesche tjalken raken telkens vastgeklemd eu moeten veelal nuet bovenmenschelgkb krachtsiuspanniug teruggewrongen worden Dat dit ook voor anderen een groot ongerief is onderviudt de menschenmassa die dikwijls bg zulk eeu oi geval uau weerszijcleu van de brug is opgehoopt Bij het drukke verkeer is het wenschelyk dat er spoedig verandering kome Men meldt ons dat bg de Regeering het voornemen bestaat om de beliekkiuge i van provinciale adjadaut m miliiie commissaris op te heffen Daarentegen zouden weder districtscommissarissen worden beijoemil aan wie de werkkring van beide op te licffeu betrekkingen zoude wordeu opgedragen iil Eeu bij het Departement van Jcoloniën ontvangen telegwm van den Gouverneur Generaal van Ncderlandsch Iiidie v iu den 2deu dezer bevat bet bericht dni in Aljeh de weersgesteldheid nog altgd zeer ongunstig is zoadat de troepen zich hebben moeten bepalen tot opnemingen verkeuniugeu waarbij echter den tijand veel afbreuk werd gedaan met weinig verliezen onzerzijds Bij den vijand viel geen toeuaderiug waar te nemen Men schrijft aan de Leidsclie Cï De lente laat zich dit juur hiig w ichten Anders bloeien voor meer dan een maand de pruimen abrikozen eU perziken die uu eerst iu bloei staan Zoo is het ook gelegen met vroegbloeiende heesters terwgl het vroegste blad dat au den kastanje nog maar weinig ontwikkeld is Anders bloeien ook uriiigcu eu jasmguen geureu verspreidende in de zoele lucht maar de zeer kleine blocibeginscls zijn nog gesloteu Weinige uren op den dag heeft een liefelijke ueergesteldheid zich nog maur doen gevoelen of afM dig is de lucht met onweerswolken bezet die Kier en daar nitbarsleu Terstond neemt de koude de overhand met nachtvorst en aauhoudeuden noordenwind Aldus is bloeimaaud aangebroken Gras is er niet al hebben de weilanden groen de koeien hebben uiet te eten en groenten üij i er niet al wordt er gepoot en gezaaid want er groeit uiet Bloemen zijn er buiten nog niet te vinden en iu de kassen heeft men op verre na nog uiet te kiezen De Hollandsche Maatschappg van Landbouw afdeeliiig Westland zal op Dinsdag en Woensdag 15 en 16 April a s te s Graveusaude een teutooiistelliug van Akkerbouw en Tuiubonw voortbreiigseleu alsmede vau Kaas en Boter houden Ieder zonder onderscheid of hij al dan uiet lid der maatschappij is wordt uilgenoodigd in te zenden eu daarvan voor 1 October a s opgaaf te doen aan deu heer J Waldeck 1 Loosiluinen t aan den heer P B Dingemans vau de Kasteele te s Oravesande Lijsten van inzending zijn op aanvraag kosteloos bij de leden der commissie verkrijgbaar Een aantal medailles waaronder één gouden verscheiden verguld zilveren zilvej en eu bronzen zgn ter bekrooning beschikbaar gesteld Ter gelegenheid vau deze tcutooustelling zal op Donderdag IC April des middags ten 12 re eeu harddravcrij met paarden die geen of ileeila e én prijt gewowen heHeii onder den man plaatshebben hiervoor zgn uitgeloofd een prijs van f 250 eeu Ie premie van 100 en een 2e premie van ƒ 50 De Stichtsche tramway heeft reeds een zeer druk verkeer in nauwelijks 6 dagen tgd zijn met slechts 2 kleine rgtuigen omtrent zeven duizend personen vervoerd Vooral Zondag was de toeloop groot van den middag af reden 3 rgtuigen gestadig op en neder Een sigaienhandelaai te Leiden die Vrgdag itgu 25jarige echtvereeniging herdacht heeft bij die gele genheid x dankbaar dat hg niettegenstaande de vele reizen die hg met den Hollandscben IJzeren Spoorweg maakte zgn zilveren huwelgksfeest nog gezond van Igf en leden modit vieren aan alle wachters op de lijn Amsterdamk Eotterdam een kistje sigaren en twee pond tab k doen toekomen Het prachtige hotd Willen Barttidt te Tmiiiden dat met zijuXkrachligen koepel zich meer dan CO Amsterdamsehe voet boven den grond verheft en naar alle cischen des tgds met oafé restaurant bUjarts kegelbaan en rijke salons is ingericht werdZaterdag met een concert en bal geopend Aan heteerste diner namen vele belangstellenden van eldersdeel In eeue doorivrochtc rede werd Zaterdag voor het Gerechtshof te Arnhem door den procureur generaal requisitoir genomen in de VoUenhovensche zaak strekkende tot eeue veroordeeling tot levenslange tuchthuisstraf vau alle diie beschuldigden Daarnavoerde mr L J Van Gelein Vitrioga de verdediging van Gerrit Nieuwenhuizen de pleiter wiesop scherpzinnige wijze op de zwakheid der aanwijzingen die men bij ontkentenis vau dezen beschuldigde ten bewgze van zijn schuld aanvoerde Mr Scheidius de verdediger der beide andere beschuldigden die bekend hadden betoogde hierop iu eensierlijk pleidooi het onbewezene der voorbedachtenrade Na replieken werd de uitspraak bepaald op 10 Mei e k Te Arnhem heeft zich Zaterdag den algemeenen verhoisdag het geval voorgedaan dat voor een huis in de Oeversiraat ongeveer gelgktgdig twee wagens met meubelen stilhielden waarvan de eigenaars beweirden beiden het huis gehuurd te hebben De eeu had een overeenkomst met d n vader de ander met den zoon gesloten Het vreemde geval gaf tot vrij wat beroering aanleiding De zege bleef ten slotte aan dengeen die de woning vun den vader gehuurd bad Wjeiisdag heeft du kantonrechter Ie Oud Beierland uuspraak gidium in de zaak van den presidentkerkvoogd der Ned herv gemeente Sirgen contra W Vcrbruu gi ii en A Stam aldaar tot het betalen van boofdilijkiii kerkomsl ig BIgkens de bepalingen van liet Burg Ueth zijn de gemeenten van de Ned herv gemeente in Nederland zedelijke licli imcn eu dus de bepalingen von het B W daarop van toepassing zoodat er om rechlei s lid vau die kerkelijke gemeenten te zgn eu gehouileu de verplichtiugen te vervullen die op de leden van de kerkelgko gemeenten rusten er eeue overeenkomst wordt vereischt waarbij men als lid tot het genootschap toetreedt Overwegende dat céu der voorwaarden voor het bestaan der overeenkomst is de toestemming van dengenen die zich verbindt eu de toestemming vod dengeen die gedoopt wordt niet bestaat wijl de doop in de Ned Herv kerk op zoo n jeugdigen leeftgd wordt toegediend dttt er van een wil bg den doopeliug geen sprake kan zgn overwegende dat de eiscberesse alleen op grond dat de gedaagden zouden gedoopt zgn beweert dat deze leden zgn van de Nederd Herv gemeente te Strijen ter I wgl de gedaagden ontkennen id te zijn overwegende dat de eiseh derhalve der eischeresse moet worden ontzegd dat uu overbodig is te onderzoeken of hel overgelegd extract uit hef doopboi k eeu geldend schrifulgk bewijs is gezien art 1366 1690 en 1902 vun het B W oulzegt der eische resse den eisch en veroordeelt haar iu do kosten van het geding Do iieer jhr S Speelman grondeigenaar eu ingezetene van s Graveiihage heeft zich tot deu Koning gewend met het verzoek dat het Z M moge behagen gebruik te maken vau Hds grondwettig recht om iu het algemeen belang een herziening vau de wet regelende het kiesrecht door de raadslieden der kroon te doen aanbieden aan du Staten Generaal gelgk dit reeds in de troonrede van 1869 werd toegezegd De uitvoer van bloembollen hoofdzakelgk uit Haarlem u omstreken vertegenwoordigt gedurende de laatste 16 jaren eeu kapitaal van bgna twintig millioen gulden Vooral iu de laatste jaren is de uitvoir sterk toegenomen zoodut deze duituur zich voortdiRend ontwikkelt Te Assen heeft men eene windhoos waargenomen waardoor o a wasohgoed op verren afstand werd weggevoerd waarvan eenige stukken niet terecht kwamen Overigens sohgnt het dat er geene onheilen hebben plaats gehad Den 268ten Februari van dit jaar ontdekten twee politiebeambten op de quai d Austerlilz Ie Parijs onder een z eil dat tot bedekking diende van een hoop zakken het Igk van een jongen in die buurt de knaap was blgkbiiar geworgd Overal zocht men de sobuldig a SU men heeft ze eindelijk gevonden Dezer dagen stonden zg terecht voor het correctioneel gerechtshof der Seine Gelukkig dat de zaak hoe treurig ook niet zoo misdadig is als men in t eerst algemeen onderstelde De beide schuldigen zoons van werklieden en de een twaalf do ander dertien jaar oud waren speelmakkers van den vermoorde Zoo vermaakten zg zich op zekeren dag met w kruipertje te spelen toen zö op eens den verslagene die zich had verborgen boven op den hoop sakken bemerkten Die hoogte stor tot taud komt ceo middelireg waarop Biamarck wfeel verkrggi als hij met het oog op de fiuancieele bthoefiiu uoodig heeft l e rechten op het graan en op het vee loopen echter het meest gevaar iiiel oumugelgk echter dat ook hier op t eind een gering recht ui wordeu aangenomen Of de nationaal liberaleo eensgezind tullen bl jven moet de t jd leeren De Duiteche bladen spreken weder over de onderhandelingen met het Vaticaau het bl kt echter dat dcK niet verder komen men ia te Bome heel vredelievend maar wil niets toegeven De Frausche Senaat beging een vergissing met het bepalen vau leu dag van tgu terugkomst welke acht dogen vroeger i erd gestild dau die van ütii Senaat het gevolg is dat de hcereu senatoren uu Donderdag a s even juUeii bgeeukomcu om teriioud weder voor nclit dage fseheid te uemen Van de Algeinerne Raden namen 31 moties aan tegen de ondfrwgshervormiiig 15 voor die zaak 7 giugt ii urer tot de orde van den dag in 5 werd de vourvniag gisteld terwijl 28 het onderwerp niet aanroerden In Fraukrgk begiat zich ook meer en meer eeu beweging te openbaren ten gunste vuii het protectionisme Benige afgevaardigden van de Kamers van Koophandtl wier leden beschermeud gezind zgn boden gisteren aan den Minister van Handel eeu adres aan d it Donderdag in hunne vergadering vastgestild was en waarin zij aandrongen op het pocdigc vasts elien ilrr nieuwe tarieven De Minister antwoordde dut dit geheel vuu do tariefscoumiissie afhing wat hem betrof hij veiklaarde dat hij zich teruggetrokken zou houden daar hij persdoulijk voor het behoud der hnudcisverdragen was De Kamera waren overigens vrg om hun invloed aan te wenden bg de leden vau den Senaat en de Kamer oiu een beslissins te bewerken die lij nuttig achten voor de ugverheid De afgevaardigden verlieten deu Minister tamelijk ontstemd daar eg uit zijn woorden opmaakten dat de Regeeriug geneigd was nieuwe handelsverdragen te sluiten op lagere grondslagen dan bet algemeeue tarief en haar meeniug ook in de Kamer ion blijven volhouden Ook de heer Grévy ontving een dergelijk bezoek De President heeft echter reeds bij eeue vroegere gelegenheid verklaard dat hg de hnudeUpolitiek liever uau zgu Ministers overliet en zijn antwoord was dus zeer onbepaald Hg verzekerde dat de Regeeriug en de Kamer rekeuing zouden houden met de algemeeue behoeften van het land en zich zou Jen begveitn aller belangen te behartigen Uit Aleiandrié wordt weder gemeld dat Frankrijk p Engeland blgven aandringen op de aanstelling tao Franaohe en Éngeliohe ministers maar de Khedive er zich tegeu blijft verzetten Hetzelfde werd dezer dagen uit Konstautiuopel bericht In deu luiuisterraad zon dit onderwerp tet sprake zijn gekomen eu toen dobr ïul it paoha den builengewonen gevolmachtigde vau den Khedive Z gu verklaard dat de Khedive niet voornemeus was aan dit verlangen der mogeudheden toe te geven De grootvizier verdedigde de opvatting van de beide mogendheden In verband daarmede en stellig wel ook in verband met andere omstandigheden wareu in het Kabinet van den Sultau weder onceniglieden Maar een later ontvangen telegram zrgl dat die voorloopig zijn bijgelegd BINNENLAND GOUDA 6 Mei 1879 Bg het einde van deu cursus 4878 79 zgn Ban de Burger avondschool alhier bevorderd Van de 2e naar de 3e klasse J Schouten J Hoek J Biné A J Stam A van Dautzig E B Klaaren G Polet C A den Ouden H Smit H C van Vliet Z Ketel W Kooimau K H v Ravettegu Medemblik H Ph den Hertog Van de Ie naar de 2e klasse J Ouderkerk A 6 van Klugve J C Versnel W J Endenburg WW T Privé E Zwaaneveld C C Krom 0 J Kramers F Stegl J F Herman de Groot H H Jager J Jonker J Coster L J van Gent G Prince H F Endeuburg I ik J J Hageman J J Tan Galen W L J van Kersbergen L P Kulik N A Prinsenberg E Taaie J G Jansen C M Pujjk C Brona J Ugt 8 Cat Prflzen zgn toegekend aan J Biné E B Klaaren L C de Knoop Z Ketel J van der Klegii Az 1 Ouderkerk G van Klugve J C Versnel F Privé B Zwaaneveld C C Krom C J Kramers F Steijl H H Jager J Jonker M vau Dantzig J Coster L J van Geut M P Endenburg J J van Galen W L J van Kersbergen Li P Kulik J G Jansen J O de Bruin J Ltigt Zondagavond trachtte in de Peperstitat alhier een meisje ziek het leven te benemen Na haar hoed mantel op de slnia opgehangen te hebbeu liet y zich in h et water gigden doch dadelijk hierop meuderhar d in te uemen was het werk van een oogenblik Meester van bet terrein grepen zij hun makker ieder zonder het minste opzet bg een punt van zijn cachenez de knaap struikelde doch otn niet weder op te staan de doek had zich zoo vast om zijn huls gesloten dat hg onmiddelijk wus geslikt Vreesselijke toestand voor de knapen die zich daar eensklaps in tegenwoordigheid van een lijk bevinden Als instinctmatig schuiven zij het ouder het zeil en verwijderen zich na elkaar plechtig altijddurende geheimhouding te hebben beloofd Eerst na verloop vau eenige weken en nadat het onderzoek geruimeu tijd had geduurd kwamen zij dan ook tot bekantenis De rechtbank qualifioeerde het feit van aanslag door onvoorzichtigheid en sprak beide knapen vrij echter tevens gelastende dat zg tot hun twintigste jaar in een geslicht tot verbetering zouden worden geplaatst Een aantal invloedrgke personen in Noord Ameiika richtten onlangs het verzoek tot deu gezant van de Vereenigde Staten te s Hage den heer Birney om voor hen eenige Hollandsche koeien van de beste soorten aan te koopcn De heer Birney heeft uu naar ij vernemen in Noordholinnd een uitmuntende collectie verkregen en dit vee is thans naar New York verzondeu met de sioumboot die den 3n dezer van Botterdam derwaarts vertrok Oagbl Bij het onderzoek van de definitieve oorlogsbegrooting voor 1879 in de afdeeliiigcu der tweede kamer klaagden süinmij e leden l it zoo weinig tijd was gelaten tussoheu de iudieuiiig der loordruoht en het sectieonderzoek Vrij algemeen w is men van oordeel dat vaste regelii g v iii onze n iliuii de defensie dringend wordt gevorderd Jaar lu j lur uit wurdtu millioenen schats aan ons dcfeusiewezi u b steed maar blijvende groiidslageu voor reorganisatie en eenheid vau plan oulbrcken De verderfilijke invloed van dit gemis aan stelsel op weêrvermogeu en fiuancicu is bij de herhaalde wisseling van ministers van oorlog maar al te dikwerf gebleken Vaak bl ken groote offers te vergeefs gebracht Deze tuestaml mag niet bestendigd warden Eene eindbeslusiug omtrent de principieele vragen onzer defensie achtte men urgent Waardeerden sommige leden dat de minister bij de indiening van zijne eerste begrootiug uiet dadelijlc met groote beloften was voor den dag gekomen vrij algi meen was men toch teleurgesteld dut de minister zijne denkbeelden omtrent de bekende gewichtige quaestien van onze lj ldsverdediging uiet hud inedegidi ild Noch omtrent de wensohelijklieid vau legerorganisatie bg de wet noch orutreut algemeeue of pirsooidijko dienstof oefeupliolit noch over het disbcatieplan noch over de kosteu voor de voltooiing van ons gebeele defensiewezeu uoodzakelgk wordt in de memorie van toelichting iets gezegd Gaarne stelde men vertrouwen in de kunde en de ervaring van dezen minister zoowel wat legerbebeer als samenslelliiig en leiding der troepen betreft maar in dbn tegen ooTdigen stand van zakeu is vóór alles noodig definitieve en volledige vaststelling van het systeem dut bij de organisatie onzer weerbaarheid zal worden gevolgd Dat de tgd dfB miuistor heeft ontbroken is geen voldoende veraaltiiËttkUgutg Hg kwam aan het bewind met eeue g r ugde meeniug Men had dus recht te verwachten eene nadere uiteeiizetiiug vati d plannen der regeeriug De zaak der luudsdet riisie behoord tot zekerheid te komen Het tudperk van overwegen en dralen behoon te worden af esloten Ook zg die ditmaal den miuister de noodige gelilcn uiet wilden onthouden Waren van oordeel dat althans bij de volgende tiegrodting door de regeeriug een volledig iuucht van de plannen omtrent onze defeusie dient te worden gegeven Terwijl verscheidene leden hunne iugenomenheid betuigden met de verzekering des ministers dat bg in alles strikte zuinigheid zou betrnehten meenden anderen dat met die betuiging weinig iu overeenstemming was eene strekking tot uitzetting der gewone uitgaven die men in het budget meende op te meiken en het behonden v n eeu aantal posten die tonder schade voor ons defensievietraogen voor aanzieulgke vermindering vatbaar zijn Wel is het eindcijfer ongeveer 1 niillioen lager dan dat voor 1877 maar iu de gewone uitgaven is geen vermindering maar verhooging te bespeuren Men vroeg voorts naar s ministers plannen ten aanzien van h t militaire strafrecht en de strafrechtspleging en wees daarbij op twee feiten lo op het bekende ïoorval in Pebrnari jl aan de hoofdwacht te s Gravenhage Sommigen nnjend en dat onwettige straf of wel op onregelmatige v Straf was opgelegd Was de straf wettig dan meende men was herziening Von de desbetreffetidfr bepuliugeu noodzakelijk Is zij op onregelinatij wijze opgelegd dan vertrouwde men dat de miuister de daad zal hebben afgekeurd en de verantwoordelijke personen ilaarop zal hebben gewezen 3o op het geval met eeu officier die overeenkomstig de strafrechterlijke bepalipgen zich iu arrest had begeven na verzoek om zijn zaak door den krijgsraad te doen onderzoeken eu zich nu reeds een maand lang in arrest bevond zonder dat aan het gebiedend voorschrift dat binnen 24 uren twee oHicieren oommissarissen zullen worden benoeind om den gearresteerde te hooren en daarvan rapport te doen was gevolg gegeven Het Meinummer van de Vragen iet Tijdt bevat een artikel van mr J D Veegens getiteld Leidslieden en volgers waarin de staatkunde van het thans regeerende liberale kabinet san een doorloopende critiek wordt onderworpen Wanneer dat kabinet eens mocht komen te vallen dan zal naar de meeniug van den schr geen overmaat van ijver en toomelooze drift tot hervonniug maar veeleer onbedwongen neiging tot behdud al te gewillige onderwerping aan de routine de oorzaak daarvan zijn Het beleid van den minister Kuppeyue onderwerpt zegt de schr de volgzoaraheid zijner aanhangers bij voortduring aan zware proeven Al elie proeven echter heeft het geduld der parlementaire meerderheid zegevierend doorstaan Maar de natie is minder gedwee ouuer eeu beter kiesstelsel too zij hare verontwaardiging ongetwgfeld eerkng bij de stembus doen spreken Kappeyne heeft niet alleen de van kiesbevoegdheid verstaken massa der bevolking van zich vervreemd maar ook in t bijzonder door zijne voorstellen tot partiéele wijziging der wetten op het hooger en middelbaar onderwijs de geleerde wereld iu het harnas gejaagd Dat is gebleken uit de scherpe critiek van zgu ueleid in het Januarinummer van de Gidt door prof Buys geleverd waariu heui o a de woorden werden toegevoegd Het getal van uwe parlementaire triomfen is legio luuar de reeks uwer nationale triomfen moet nog geopeud worden De aanhangers van Kappeyne mogen zich dan ook verheugen dat de geletterden hier te lande niet uitsluitend toongevers zgn zij oefenen iu Nederland wel grooten iuvloed uit maar het overwicht is toch aan de zijde van den geldzak en de gegoede klassen kunnen Kappeyne veel vergeven zoolang hunne voorrechten door regeering en vertegenwoordiging worden geëerbiedigd De oplossing vau het raadsel waaWm Kappeyne 3 beleid door de meerderheid van Kame en kiezers zoo geduldig wordt verdragen is te vinden in beider besef dat de privilegiën van het kapitaal in zijne handen veilig zgn Dat betoogt de schr nader aan de hand der door bet kabinet ingediende finantieele voorstellen De houding der regeering met betrekking tot de grondbelasting is tMtf roorbeeldeloos z vak en weifelend eweest De snoéessie belastiug heeft zg tot de reohte Ign uitgebreid zonder het rvcht van overbcdeeling af te schafiso Uitgaande van het denkbeeld dat nieuwe brannen van iukomst voor de schatkist noodig zijn y t zg nieuwe belastingen voor op de effecten en op de goederen in de doode hand waarvan de eerste in de afdeelingen der Kamer betrekkelgk gunstig ontvangen is Dit wordt door den sokr vooral toegeschreven aan het feit dot de finantieele voorstellen der regeering niet het karakter dragen van eene eigenlijke belastinghervorming De betilteude klassen kunnen niet betwisten dat s rgks middelen voor het oogenblik eenige verstcrkiiig ehoeven en zij gevoelen dat de boog te sterk gespannen zou worden eloor de ngvere klassen nog zwaarder te belasten Zij willen zieh dan ook eene verhooging van lasten door hen te dragen getroosten mits de nieuwe belasting eene noodbelasting zij die kan wordeu ingetrokken zoodra de staat der finantieu het zul toelaten De schr wensclit echter aan de effectenbelusting niet dat karakter te zien toegekend Die belasting moet van blijveuden aard zijn en daarvoor is men gewaarborgd waiu r zij niet wordt ingevoerd zonder dat gelgktijdig een begin Wordt gemaakt met de ophefBiig der evenredige registratierechten die eens afgeschaft niet zoo gemukkelgk zullen worden hersteld Het minimum waarmede de voorstanders van belast inghervorming naar de opvatting vau den schr genoegen zouden knunen nemen is gefiarmuleerd in het wetsontwerp tot herziening der registraiiebelasting door den minister v d Heim kort vóór zijn aftreden ingediend en thans door den heer v Houten opnieuw bg de Tweede Kamer aanhangig gemaakt Dit voorstel strekt tot codificatie en vccccnvondiging der wetgeving op de registralie en tot afschaffing van het recht der ovcrbedecling van het obligalicrecht en van eeue menigte heffingen van gerechtelgke akten als anderszins met behoud van matige vaste reobfeu die geen bezwaar opleveren Het verlies voor ele schatkist uit de nnnueming van dit voorsteU is wachten bedraagt ongeveer ƒ 1 700 000 bg nischoffiug dezer heffingen kan echter de ekecten elasling zonder eenig bezwaar tot ds kypotheofci e en andere schuldvorderingen wofdbn uitgebrkd j waardoor hare opbrengst belèngrijk zou stijgen De schr erkent dat de voorstanders van belustingbcrvormiiig thans zoowel in de Staten Generaid als onder de kiez rs in de minderheid zgn Toch kunnen zij door eene zelfstandige houding tegen de regeering aan te nemen veel invloed uitoefenen Wanneer zij zoowel tegenover de regeering als tegenover de leiders der verkiezingen een eigen standpunt innemen en hunne medewerking van de inwilliging van eeu miniiium van eischcn afhankelijk stelleu wauaeer zij b V besluiten het voorstel tot invoering eencr etfectenbelostiug te ondersteuhen tnits daaraan alsnog een partiëele afschaffing der evenredige registratierechten wordt verbanden en anders hiet te bestrgden wanneer zij weigeren te stemmen op zoogenaamd liberale kandidaten die alleen anti olerikaal zgn maar geen waarborgen van wezenlijke vrijzinnigheid opleveren dan kunnen de vruchteii van hunne zelfstandige houding hun op den duur uiet ontgaan De herrormingsgezinden zijn hier te lande maar al te dikwijls bezweksn voor den sirenenzang der verzadigde bourgeoisie die wel wil heerschen maar niet hervormen en den steun der oprechte liberalen tegen de kerkelijken tracht te verkrijgen door op hun vrees voor reactie te speculeeren De hervormingsgezindeu echter hebben op politiek gebied weinig te vreezen en weinig te verliezen Weinig te vreezen omdat itt Nederlaud de twee voornaamste kerkelijke richtingen ondanks alle schijnbare c litiëu in waarheid onvcrioeulijk zijn Weinig te verliezen omdat eene regeeriug als de tegenwoordige het beginsel van hervorming oneindig meer benadeelt dan eenig kabinet van kerkelijke kleur zou kunnen doen De natie wordt in steeds toenemende mate afkeerig van het beleid van den heer Kappeyne en indien hg zijn verleden verloochent en het beginsel van hervorming met voeten treedt dan blijft aan de hervormingsgezinden niets auders over dan elke gemeenschap met hem op te zeggen iedere verantwoordelgkheid voor zijne handelingen van zich af te werpen en ten minste te wakeu dat wanneer het land conservatief moet woi den geregeerd dit niet geschiede ouder liberale vlag Een handelaar in wilde dieren de bekende heer Hagenbeek te Hamburg voert sedert eenigen tijd geen wilde beesten maar wilde menschen in Dezer dagen zgn met de Hamburgsche stoomboot Ibi te Havre aangevoerd de bewoners mannen Trouwen en kinderen van de eilanden gelegen nabij Kaap Hoorn de zuidelijke spits vau Amerika Zij behooreu lot de Tesehcrehs eeu nomadische volksstam die ongeveer op gelijkeu trap staan met het redelooze vee Met die zonderlinge exemplaren van het meuschelijk geslacht zal hij eeu reis door Europa ondernemen Een vergissing van eeu telegraafbeambte te Boston gaf onlangs aanleiding tot een tragisch comisch voorval Hij telegrapheerde naar Springfield Mussachustes een verzoek om voorbereidende maatregelen te nemen ter ontvangst van 20 gevangenen pritoaert De afzender had echter geschreven periont personen Toen weinige uren later het tooneelgezelsohap dat vooruit per telegram in het hotel kamers bad willen bespreken te Spriugfield aankwam werden de heeren artisten dan ook uau bet station door eenige politieagenten ontvangen en ware de opheldering niet spoedig gekomen de tWgissinj kon een zeer noodlottig gevolg hebben gehad T I I I I li g Kaïitoiigerecltt te Gouda Terechtzitting vnn Maandag 6 Mei 1879 Kantonrechter Mr J H TAN MiEROP Ambtenaar van het Openbaar MiniateHe Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD T M en J M arbeiders Mrone e te Zevenbn zen de Ie tot eeue boete van ƒ 3 of gevang vau één dag de 2e tot eene boete van ƒ 10 of gevang van twt $ diigêc njet verbeurdverklaring van de opbrengst van ele gevangen haas zijnde één gulden wegens in deu Eendrachtspolder onder d gemeente Zevenhuizen te zamen en iu vereeniging op ougeoürloofde wijze met de hand en in ge sloten jachttijd bemacbtigou van een haas H S arbeider wouciide te Zevenhuueii tot eene boete van ƒ 3 of gevang van ééji dag wegrus in het veld builen 0 eiibare wegen n voetpaden ouder de gemeente Nieuwerkerk o d IJsel in gesloten jachtlijd toelalen dat de hond dien hg bg zich had eeu haas opspoorde eu dreef C van den B en ü vun deu B arbeiders wonendete Waddinxieen ieder tot twee boeten van 6 of gevang van twee dagen voor iedere boste iu t vcrbeurdvcuklaring van de gebezigde zegen en vaude opbrengst v iu de gevangen visoh zijnde 35 cents wegens te zameu ökin vereeniging des nachls visschen met eeu zegen W deu Zuidplaspolder ouderde gemeente Wuddiiixveen touder voorzien e zgn van eene vischacte eu vun een sohriflelgk bewijs van vergunuiiig vau den eigenaar of rèöhtfheownde van hel visohwater i C de J en D 5 vissehers wonende te Eecu h f