Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1879

VrUdag 9 m 1870 N 2293 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Mverlentieblad voor Gouda en Omslrekeo De inzending van ad7ertentiön kan gescbieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave wijk tot eène boete n ƒ 5 of geTsug aii twee dagen de ïetot eeoe boeie van ƒ 3 of cevaiig vac één dag wegens te tarnen en in rereeuigiug Tisscheu met schakels in den polder Bloemendaal onder de gemeente Waddiuxveeu tonder Toonien te z ju van een sohriftel k bewys ran vergunuiug ran den eigenaar of rtchtbebbeude van het visohwater A H werkman wonende te Gouderak tot eene boete an ƒ 20 of gevang van gf dugun wegens onder gemeente Gouda b iggeren in den Hollandach n IJssel oinnen den abtaud van 20 meiera an den oever tonder vergunning van Gedeputeerde Staten an Zuid HoUand W V bouwkundige wone nde te Eutterdam tot ene botete van ƒ 3 of gevang van één dag wegens in de spoorlaau te Gouda rijden harder dun in matigen draf met een voertuig bespannen mul een paard J S schipper wonende te Boskoop tot eeue boete van ééu gulden of gevang van één dag wegens wateren buiten een walerbak tegen een huis op hel Nieuwe Veerstal te Guuda I I III BurgerlijJce Stand GEBOREN 3 Mei Heodrlk ouders H spM ia M Schoen mtker BirthoIoineuB Johaanea oudirs U B van der Rbc en J C Jaaknegt 4 l interDella ouders A J Jjinvelt CD M Bakker OVEKLEDBN 3 Mei T J W Luglhart S w A Alphenaar 2 j W VerdoUK 82 j J tan Waas liuiskr van A Gerritsen 41 j A 0 Fortuin Dioogleeter 7 i J M van Buuren 3 m N J van Eijk m C M Knoors hois r an P Clcmcus 78 j ADVERTENTIËN Bevallen van een Jongen J D FOBTUIJN DROOGLEEVER VAN GjILPElI Gouda 6 Mei 1879 Zeer voorspoedig bevallen van een Zoon N DB MEJJEBE Schouten Kuilenburg i Mei 1879 Op den 4 Mei overleed mijue geliefde chtgenoot JOHANNA van WAAS in den ouderdom van 40 jaren diep betreurd door ra en müne vier kinderen A GERRITSEN V Heden overleed onze lieve ANNA GI4 BERTA zeven jaren oud Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER J D FORTÜIJN DROOGLEEVERGouda 4 Mei 1879 van Gulpen Visites kunnen niet afgewacht worden Heden overleed ons jongste kindje NIZA JOHANNA ruim 5 maanden oud C TAN EIJK N VAN EIJK TAS DBN ToOEK 0 uda 4 Mei 1879 ♦ Heden overleed tot diepe droef held van saSg van mgne kinderen en behuwdkinderen lacht en kalm mjjne dierbare echtgenoote CATHERINA MARIA KNOORS in den ouderdom Tan ruim Ti jaren C CLEMENS Gouda den 5 Mei 1879 ♦ Voor de vele bewflten van deelneming ondervonden bg het orerlgden ran mgne geliefde echtgenoote betuig ik ook namens mgne Kinderen en Behuwdkinderen mgnen welgemeenden dank J KORTENOEVEB Voor de vele bewjjzen van Mangstellingbö het overlgden onzer geliefde Moeder en Behawdmoeder betuigen wjj onzen hartel kstenduk S B TAN LEER J TAN LEER ViSSEB Hartelgken dank aan allen dif bewgzen van belangstelling gaven bg het oVerlgden van mgn hondje JOSEPH Doctor J W KROON Stads Geueesheer te Gouda tevens verloskundige is te consulteren van 1 2 ure ten zijnen huize Crabethstraat Q 177 alhier FAILLISSEMENT Bij vonnis der Arr Kegtbank te Rotterdam van 3 Mei 11 is Hermanns Catharlnua van Staveren Winkelier Slgter eu Tapper wonende te Gouda gesteld in staat Van f ailUssement ingegaan 30 April 11 met benoeming van den E A Heer Mr A E CROÜCKEWIT Regter in gemelde Regtbank tot RegterCommissaris en vïn den ondergeteekende tót Curator De eerste veriflentie van schuldvorderingen tot bijwoning waarvan bij deze alle crediteuren vau gameiden failliet worden opgeroepen is bepaald op DINSDAG 13 MEI aanstaande des Toormiddags te lO j uur in het Geregtsgebouw aan het Haagsche veer te Rotterdam Mr P J SNEL Gouda 5 Mei 1879 Advokaat lil l li ilkïl € van 16 jarigen leeftijd die vloeiend Fransch spreekt en van goede getuigen voorzien is twee jai en in een kofBjhuis geweest zijnde ZOEKT door bijzondere omstandigheden PLAATSING in een dergelijke of andere zaak Adres Keizerstraat K 165 Er ordl GKVllAAGD een MEIS JE van 15 of 16 jaar geschikt om met kinderen om te gaan en genegen eeuig huiswerk te verrichten Loon 50 Adres in persoon of met franco brieven bü den Boekhandelaar H C EDAU W Jr Dubbele Buurt alhier Men vraagt ten SPOEDIGSTE in 1 £J T of GOUDA of in den omtrek van ROTTERDAM een Q OEID ECTJIS met 5 KAMERS en verdere gemakken liefst met ÏOIN Adres aan de Letters Y Z met franco brieven bjj de Boekverkoopers M WIJT ZONEN te Rotterdam Aanbesteding van den BOUW van eene mS ENBOTESFAE IEE in den Drieniauspolder Gemeente Soetermeer voor den WelEdeen Heer L C ENTHOVBN De aanwijzing in loco zal plaats hebben den 12 Mei e k des middags ten 12 ure De aanbesteding den 14 MEI e k des namiddags ten 2 ure ten huize van den Kastelen LANGELAAN te t Oranenhage Het bestek ligt daar ter lezing ilsmede in de herbergte Soetermeer en is op franco aanvraag voor 1 yerkrggbaar bg den Boekh J 6 LANKELMA te Ameterdam De calques der teëkeningen zgn voor f 2 tetjiekomen of de teekeningen over te nemen hmiea Architect J V LANKELMA te Purnjjrende 300 Staats Loterij t e TREKKING der Eerste Klasse begint op MAANDAG 19 MEI ir GOUDA STOOMV£ RWERIJ m Chemische VVasschcrIJ Vlekkenzulvering uit alle goederen LINTE V in de uieuwste niodeklearen a 10 et de meter H JASSEN BROEKEN VESTEN worden geheel in elkaar behandeld DAMES ROBES JUPfcs en COSTUMES worden van alle vlekken gezuiverd opnieuw uitgestoomd Chemische Wasscherjj en Verwern vau TAPELKLEEDEN MEUBEL LEDIKANTen EAAMGORDIJNBN Spoedige bewerking F DIAMANT Karnemelksloot 157 B 3e huis van af de Boelekade Aan buis te ontbieden IsSeFeN elzen BOOIKSTOKKEK a f 1 80 en 1 70 de 100 stuks alsmede ELZEN SLIKTEN voor Heiwerk in tonnen geschikt a 12 cent per stuk bij P ROMEIJN W te Hilleifemberff M Ë T AAL V K IJ E E BEREID volgens het 8IJSTEEM li E I N S op KOGELFLESSCUEN MINERAAL SODAen SELTZERWATER GEMBERBIEB LIMONADE GAZEUSE en CHAMPAGNE CIDER verkrjjgbaar bg J C ZELDf NRIJK Men vraagt tegen AUGUSTUS a s of vroeger een ZINDELIJKE Dienstbode voorzien van goede Getuigschriften Loon VO a 80 Adres onder No 267 bg den Uitgever dezer Courant Gouda Oosttawrar B n 14 beveelt zich beleefd agn tot het vervaardigen van Zeer Fgn UITGEVOERDE LEVENSQBOOTB fpcnbare Verkoopingf op WOENSDAG 7 MEI 1879 voorm ten negen ure ten overstaan van Notaris Mr KIST in het Hotel TivoLi te Gouda van den van genoemd Hotel en Kof jhuis waaronder BEDDEN en BEDDENGOED LEDEKANTEN KOOKTOESTELLEN een best BILJAED BUFFETTEN KOFFIJHUISBENOO DIGDHEDEN TOONBELDECORATIEF eeue partg gewerk GOUD en ZILVEB enz Openbare Verkooping ten overslaan van den Notaris MONTIJN te Gouda op DlfïGSDAÜ 13 MEI a s s voofmiddugs Elf ure in de Nieuwe Sociëteit db Unie aan de Drug te Waddin nem van eea wooMis m m en SCHUUR aan de Noordkade aldaar no 98 Tsad Seciie B na 1932 breeder bg billetten Infortnatien te bekomen bg gezegden Notaris GotlDA J3llüK VAN A BWNKFiN De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de St d geschiedt de uitgave in den SToud van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND BuiteBiaiiilscli Uvcrüiclit Kaar bet ichijnt is het tegeovaordif Friiniohe iiiiui Uri Tootnemeus een ontwerp vgii et voor te Iclleu waardoor de daKbUdeu weder komen ouder hit gemeeue recht en dus de buitengewone bepaliugeii die in Frankrijk de vrijheid vbu drukpers regelen aan een kant worden gezet Op ve ïotk van den minister vau biuneulaiidsclie laken ia althani door den heet Anatote de la Forge een rapport opgemaakt over de geaohiedeuit der Franaehe wetgeving op dit atnk De heer Auatole de la Forge komt tot het besluit dat eeue aan banden gelegde pera altijd aanleiding geeft tot gewelddadige handelingen en persoonlijke aanvallen terwijl landen waar vryheid vau drukprra lieenoht vroeger of Uter vreedaaa en vetdnuigiMm warden Hq meent dat aan de pers atgeheele vrijheid moet worden gegeven met eene duidelijke en priictisohe wel tegen hoon en lailer Het is eer opmerkelyk en in Frankrgk nagenoeg loiider voorbeeld dnt lulk een vrijiiuuig rapport met gnedkeuriug van den minister vau biunenlandsohe z ikrn wordt openbaar gemaakt De hct r Albert Grévy broeder van den presideut I r Krniiaohe republiek heeft in Algiers de betrekkiug van gouverneur aanvaard Vau bijna alle xqden ia bij er met geestdrift ontvangen Algiers ia v r hiin niet aiiclir dnu door geiitraaU geregeerd en in de anuspruken door anlorileilen bg de aauki nist van den heer Jrévy gehouden bigkt dat nu ii vooral met genoegen in hein den civieleu gouvcrni nr begroet Dr li iop dat de Duiteche Uyksdiig spoedig klaar t ii kuifleu met de algemeene bernndslaging over het liilinrief zal wel niet vrrwrïenlijkt wordeni er lijn ove l eprekera ingeachreven dal er waarsohgniqk i og wri een herle week mee znl heengaan men Tw clit o n nog de verdediging van het toltarief door Udo Stolberg dr Löwe Mosie den bekenden Bremer nfgevnariligde Kleist Helzow onder de hnsirijdere vindt men L i9krr Eickert Brauii Koniirfnaiiii en Illohler Do diseuitie brgii t er inlutischen niet belangwekkender op Ie worden nndnt de quaestie jniuHlden lang reeds besproken was en de ki inten er b schouwingen over naddeü gegeven van cttilijke bladiijdeii kon er wel niela nieuWQ meer oVer gezegd wprdeu nn zyn van verfichillende zijden bovendien redevoeringen ten beste gegeven van één en twee uren lengte hoe kan het er beter op worden P De hieren kunnen raoeilyk anders dan in anderen vorra herhalen wat reeds gezeird isj voor Lasker kan men nog we eeu heele zlllliiK stellen en Richter kun er ook wat mee voor l waiir de gelegenheid zioh aanbiedt tot persoonlijke aanvallen op d n Bijkskansclier Men berekent dut de zitting tot half Juli zal luren lijdt de Bijkskanselier de nederlaug dan zon nnnr men thans weder verzekert eeu outbiudiiig vau den Hijksdag volgen In de Bilgitche Kniner nog steeds het ouderwysdebiit en wanneer ziJ het liude ziju De linkerzijde behoeft de rechter waarlgk niet meer Ie bi schuldigen het debat te rtkken de Luiksclie afgevaardigde Neujean vulde Diiisd ig bgua de geheele ziiiing met vermiiktiykc slaaltjii vau geeatclyk onder ijs tooi was het slechts de voortzetting van een rede Vrijdag door hem begonnen Neujeaa is daarbq meer eeu degelijk dan een amusant spreker eu na Crombez moest hg wel afvallen Te Londen heeft men berichten ontvangen uit Indié op grond waarvan men griooft dat het wel gelukkec zal om vrede te maken met Jakoub K han Meo gaat in Rusland nóg stijeds liju g ng het chrikbewind zooals de Eagelseke bladen het rooduit noemen in toepassing te brengen Vooral de mededeelingen welke de Petersbargsche oorrespoudent van de Kölmücht ZeUmg doet zqii oarieus Ook de Weener bladen behelzen b ua dagelgka merkwaardige staaltjes van willekeur eu onrechtvaardigheid welke zeker niet zalltn stemmea tet liefde en waardeering van de regeering De Turksoh Griekaehe grenaregeiing welk volgens een berioht van de vofige week soa onderworpeu wanten aan eene niitpraak ioi A r beroep van de amhasaadean l mognidlieden Kmurtantiirapel is nog niet oo nabg hare vasutelling als dit eeuigszins voorbarig bericht scheen te dofn gelooven U t voorstel aan de mogendheuen door den heer Waddington gedaan schijui sleohtk de strekking gehad te hebbeu om Qriekealand en de Porte uit te iioodigen opnieuw ieder sen zeker aantal leden te benoemen in eene commissie van grensregeling welke de punten waarop sg niet tot overeeusteraroing kan komen zou onderwerpen aan de beslissing van de genoemde ambassadeurs Deïe wijze om tot eene oplossing te komcu tobgnt weer vrij wat tijdverlies te voonipelleu terwijl ook bare uitvoering nog niet zeker is omdat Kngriand zeet bepaald tegen zulk eene gezamenlijke beslissing der umbassadeurs zou zijn waartoe deze in conferentie zonden moeien bijeenkomen De EngrUohe regeering acht blijkbaar dize Grieksolte qnaistie Wnddingloiis troetelkind niet van genoeg belang om er d n sultan veel verdriet door Ie berokkenen En het moet der Porlt leker hard vallen gekortwiekt als zg rtids Is door het congres nu nog te moetep toegeven ann de wellicht wnt hoog gespannen eiscb n van een zw ikkeren bnurmon die zonder hnip looh nimmer zijne pretinsién knn doen gelden M Hikt men nu de ziiak omniiasoriaal dan is airhaus wier l wl it tgd tjevvonneu eene zaak door de diplumalie op hciojicn prijs gcsfcid D in heeft Kngiliind door de l urte naz lijd in zekeren zin als hinir bewhiTiner b chouwd den sultan ook widir eene dienst bewezen waarvoor wederdienst Volt te vragen iu Egypte Op verlangen vnn lcn Czaar vertrok prins Alexander vau Batlenlierg gisteren uil Darmstadt naar Livadia ende Bulgaartohe deputatie heeft dus aaiischrgving gekregen in ïirnows te blijven lot ader bericht DePrins beeft nog niet zich verbonden om do kroonttiin Ie nemenl maar hij zal het doen loodra vaslslaol dat het Berlijnsohe verdrag le zekere grondsliig is vnn zijne verhouding lot den nieuwen staal V nizrif sprei kt dnt de Prins zijii ontslag vragen zid uit den Prniai chrn diiMisl ninar dit znl eerst geschieden nndal hij besloten heeft de kroon nan Ie nemen Men we t dal de President an de Vereepigde Staten fnjn veto unsptak over de Ï orlog8bef2 rooling omdat daarnp ijeMen ivaren nit i trokken vöor troepen gifSlatinneird bij de verkiezing van een Presidtnt het Huis van Afg vt irdigdcn sohikte zich duarin thans hibbtn de deroocr itischc ladrn lali ADVEKTENTIËN wordengeplMtrtTan 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LBTTEB8 worden berekend naar plaatemmte W A onderl ke Nommers VUF CENTEN het Huis ten overvloede een afzonderlijk wettoftwerp ingediend waarop de aanwezigheid van troepan op plaatsen waar een presidentsveikieziug plaats heeft bepaald verboden wordt BINNENLAJSTD GOUDA 8 Mei 187 Naar wij vernemen heeft de heer J N Scheltenu predikaiTt bg de Jlemonslrantsche Gemeente alhier tegen 1 November e k emeritaat aangevraagd Uit Alfen sehrgft ni i aan den Slandaard dd 6 Mei De kiesvereeniging Vrykeid BtcU te Alfen en omstreken hield Men eene vergadering Onder de werksaamheden bekaordeni relaeBtag dHj verantwoording van den péoningmeester de rekening sloot met een batig saUo van iO Voorts bel kieien van S leden des beatnnrs de aftredenden werden bü acclamatie hei koten en daarna ging men over tot het stellen van eandidaten voor d Tweede Kamer Voor het dietrici Leiden werd gekoien de heer O baron van Wassenaar van Catwijck terwgl voor het distriet Gouda voorloopig gekozen werden de heereu Mr De Savoruiu Lohinau te s Bosch I Esser te s Hage en Mr Keiicheuius te Batavia In overleg niet de kiesvereeniging Ie Gonds zal uit dit drietal eene keuze worden gedaan De af etling Levensverzekering van Mgm Hulp zal naar men verneemt met 1 juni a s in werking treden Zg telt 41 agentschappen en rnim 500 leden Bij de hersllemming voor een lid van de tweede kamer d r slaien generaal in het hoofdkiesdistrict Dordrecht iu pUata van wjglen jhr mr W Th Gevers Diynool ia gekozen de heer mr J B vau Ossenbruggen uiel 682 stiramen De heer O A Loeff verkrteg 622 steminen Er waren 26 brieves van onwaarde De reobibunk te Zwolle hesft de volgende alphabetiseh gestelde voonirachl voor kantoureohler Is Kampen opgemaakt mr J C dn Pni griffier bg het kantongerecht te Guuda mr Th Ruys advocaat en pl iatsvervangend kantonrechter te Kampen mr P Roelert Tak sobstiinut grifïer bg dearroud nohlbauk te Middelburg De DinsdajPBr Groningen gehouden vergadering van de voorsillers der kirstereeuigingen iu dia provincie was rg lulrijk bi zocht In overleg met het comité in zake veriniiidering vau het oorloge lid g at is besloten de zaak ii ir in de ersohillendi W vercenigingen ter iinike te brengen en door el ffl de besturen der ki svcreeuigingen een lid Ie doen aannijzrn lot vorniiag van een permanent comité ila de üpriob ing cener ülgemeene Nedtrljndsoli kiisvereeniging z l vooibereideu welke alleen zulke oandidnlen voor de Twreile Kamer zal stellen die tegen opdrgviug vuu hel uorlugsbudget geatcuid zgu Voor de vacante betrelkiug vnn hoofdonderwijzer te P Isbroek b ScluAinhou n hibben zich 21 solli