Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1879

en een Missigil waarin zich een aantal personeir fd jji etu reusachtigen bol van nagenoeg l jbevonden van welke velen gekwetst en ecn evenKil 1 i omvang komt een cukel in driièu gedeeldgedood zyn De sleeneu brilg van Tjisokan en andere y j voorschijn waarvan de wiigevlekte stengel omvang van 90 centimeter beeft De bloemkelk die in doorsnede 83 centimeter heeft is echter niet wit noch glad zooals bij de Calla maar van buiten groen en van binuen nl a u den nitgetakkelden raud purperrood Zg vormt eén trechter vau 20 centimeter diepte waarvan de binnenigde geplooid is Uit deze bloem verheft zich een anderhalf meter lange vruchtwortel waarvan het betiedenste ge deelte met helroode vruchten is bezet De geheelc plant ia in alle deelen zoo kolossaal dat na het uitgraven van deu bol twee mannen vereischt norden om dien van de plaats te vervoeren t Is Qijs eeu genoegen aan onze lezers te kunnen Vned deeleii dat de beroemde Kleedirmagazijnen Voor miiniien en kinderen van La BELLE JARDINIERE betilutcu hebben huu gtïUuttreerdeu catalogus naar Holland te zenden Dize uilgebnide iniichti ig eeoe litt merkwaar tabtni mufcflicfal VKI welke lü tüt het op ïtfuuidag 12 Mri te haudes examen luUeu worden toegeldteu Tot haoUin teUndeo ea hooMingelandfU riut rtvaiigers iii het te dialr Tan hit haogheeitraadiehap vao dtn Lekdnk Boveadfmt zijii vkoteu tot hoofd i ig mr K J F C Knappclhmt na Sterkegiburg eu J H va Seherniheik tut hoofdittg plaalar Vi van der Horst Az eu i Mariéuhoff Door barg en wdh te Huge iïlan den Rijn poorveg veri uBiiig verMead on bug da oieuwe tramwayliju dea Haag SdeveniiljpiO een telfgraphische verbinding aau to brengen tusschen het Ktjnapüorivegstatioü en het station bij het gemeente badhuis mits de draad van eerstgenoemd station tot aan den WaaKDiurtebeo weg eit ietóet faai faaf het wacht ffordeu voorgeschreven onder den grond worde gelegd De minister van oorlog heeft bepiahl lo dat n uilbraduig vau de vroegcre aansohrijviag bij het instruciiebatailion de jongelingen kunnen wortlen Itangenomcu zoodra a bun 15e It veuajaar hebban volbracht mits een lengte hebbende van 1 5 M 2o dat de leeftijd gtsteld bij urt 31 van het voorschrift omtrent hel iustruotie bataillon voor volontaiis die als korporaal bij de infunlerie corpsen worden overgpln itsl 16 jaar zal kunnen zijn mits hun lengte 1 56 M bedrage en lij overigens aan de daarby aangewezen verrischten in alle opzichten voldoen So dat de volontairs lyier lioliamelijke unt wikkeling tm achteren blijft en van wie op goeden grond te verwachten is dat zij op 17 j irigen leeftijd de lengte van 1 55 M r iet zullen bereiken in het trom slaan moeten worden geoefend ten einde vervolgen als tamboer bq het instructie balaillon te verblijven of wel te bekwamer tijd als zoodiung bij een der cjrpscn Infanterie te worden geplaatst 4a lat 8e opleidh ran korponiats tol fourfcr voortaan bg de corpsen zelven lal geschieden In de rechte lijn is gedurende de maanden in 1878 dat de wet in werking i getreden over eetu soln van ƒ 6 732 839 het recht van 1 pOt betaald Ongeveer 8 milliaen van die Som was belegd in bnltenlandsche etfeoten het overige in vaste goederen aaudeelen in oudetaemiugen geldlceningeu stuatsfondsen enz enz Staten Oeneraal Twskos KA Hia Zittingen van C en 7 Ifei Sy de voortzetting der Igemeene beraadslagingen over de KnuaalWet verklaarde de heer Cofcer Uóoft tegen het ontwerp te zyu zoowel wegens de samenvoeging van algcmeene en De heer Dijokouxtler deelde de fiuaüciéelo bezwaren niet Indien de werken nuttig eu uoudig zijn lan kau daarvoor geleend worilcu en de renten en het onderhoud gaan do dra igkraoht der natie uiet te boven De eenige vraag voor hem nas of de verbinding van Amsiirdam met de AVa d niet door eea anderen weg kan vervangen worden De heer Patijn xal tegei de wet stemmen als zg ongewyzigd blyft Drie werken zyi volgens hem noodig de Hivie verbetering de verbetering van den Rotterdamschen waterweg en die van A nsierdain met den R jn De overige zyn niet urgent en tie üuaneién gedoogen de uitgaven da irvoor niet Dj heer Vadtr is voor de terbetering der bestaande Keulsehevaart maar wit geen uit uwe verbinding voor Amsterdam maken De transitohandel moet zeiJe hij vopra Offr Vlissingen gaan De heer Pitn Nitpe zal vermoedelijk tegenstemmen daih verschillende werken niet gertchtva rdigd zijn Deze wet is zooats hij beweerde een kansberekening een aooordje Een overzicht van de gevolgen ontbreekt geheel De heer Dt Brui Kop deelt geheel de gevoelens van dao heer Oorver Hooft u de tit ting r at gisteren is de beraadslaging over de kaualeiiw voortgezet De Minister van wittfttaat verdedigde haarj als strekkende tot bevordering aD hrl algemeen belang eU noodig om met het bailaulaud te kunnen conourreerca De heer van Houten bestreed de noodzakelijkheid der verschillende wedwa luder anderen h t kanaal door de Oelderscbe Tatieii eu het financieel beleid der regeering die geen mkld 1en tot dekking aanwees De heer de JcHig wilde ook eerst afwachten den uilslag van de verbetering nu deu waterweg vso Amsterdam naar Rotterdam nlToren over Ie gaan tot het kanaal naar de Waal Da heer ran Tienhoviu betoogde dat voor nnttigewerken wel drgeigk geleend mocht worden terwijl de beer van der Hoeven dit voor deze wet ontkende daar venpkilleode werken niet noodig waren In Ik gaval moealen eent de middelen gevonden zijn Uedeo voortzetting Voor bet gerechtshof te Amsterdam herd Maandag in koogcr beroep da trafza ak behandeld tegen dril gewezen bidieudj l f ftiw lp HoyntóÉ a Co aldaar W C Schrikkar die óp 2 April II dotrr de arrond rechlbank aldaar ter zake vau het ontvreemden van effecteu toebelioareode aan de moeder van een der firniauten en het niet verantwoorden van ƒ 50 welke hem ter nitbetaliiig waren toevertrouwd tot eens cellulaire gevangmiis van een jaar werd veroordeeld Beide feiten werden door de rechtb ink all misbruik van vertrouwen gequulillceerd De offloier van justitie kwam van dit vonnis in hooger b r ep op grond dat hij het eersigeaoemdt feit als diif tat in diepstbaarhrid achtte De advocint geueraal mr V Verloren van Themaat beschouwde dit feit als dief stal daar de trommel niet iu de inncht en het bezit van beklaagde was overgeg ian en requireerde de vernietiging van het vonnis op dit punt en de schuldigverklaring te dien Opzichte aan diefsttt in loontrekkende dienst met veroordeeling van beklaagde tot een cellulaire gevangenisstraf van twee jaren benevens betaling c cr geldboete Men verzoekt aan verschillende Ne bladen de volgende dankbi tuigiug te plaatsen Van hehide en vtrre uil de hoogste zoowel als uit de laagste kringen zijn uit het door sgn menachlievendheid alom bekend Nulerland ten behoeve der slachtoffers v in ile versehrikkelgke catastrophe van Sztgediu bel iugryke liefdegaven rijkelijk toegevloeid liet kouiuklijk keizcilyk Ojstenrgk Hongaarsch Gezantschap bij het koninktijk Nederlandsehe Hof vervult een aangeuamen plicht wanneer het bij deze de bijzoudTe crkenlelgkheid van de koninklijkHón gaarsche liegeeriiig bulnigl voor die warme deelneming eu den edelen gevers tevens in naam yAW de zoozeer gcteisterilen wier lijden zg zoozeer hielpen verzachten oprechten dank betuigt Volgens de eerstdaags uit te komen nieuwe formatie der artillerie zal dat wapen ract tien majoor verminderd worden HU De Minister van waterstaat heeft aan de Kamers van koophandel en fabrieken in overweging gezoudeu een plan tot reorganisatie dier Kamers Hel ontwerp is een uitvloeisel van een voorstel ontworpen iu eene vereenigde ixtiXe f f den Ssten Februari jl van vgf door den minister geraadpleegde Kamers Het bevat in de eerste plaats enkele wijzigingen in het kon besluit van 9 Nov 1861 Stbl no 80 en de iater ter aanvulling daarvan uitgevaardigde besluiten Waarbg de wijze van verkiezing en de voorwaarden van verkiesbaarheid voor de leden der Kamers eenigszins veranderd worden Deze wgzigingeu koMieu hierop neer da voortaan om benoembaar te zgu tot lid eeuer Kamer van koophandel niet meer als tot dusverre het 5 jarig bestuurderschap eeiier tej pLiaise gevestigde oiiderueming van handel en fabriekwezen gevorderd zal worden De eenige voorwaarden van benoeinb iarheid zulten zijn 30 jarige leefigd en woonplaats in de gemeente waar de Kamer gevestigd is Van de kie ers mag met reden verwacht worden dat zij deze bep ililig op zoodanige wgze opvatten dut zij ter behartiging hunner eigen belangen geen personen zullen benoemen wier werkzaamheid aan die b langen vreemd is Voorts wordt in de wgze van verkiezing deze vi rnndering gebracht dat de aanslagen voor het bedrijf van tapper pf slgter niet langer bevoegdheid zullen geven oin kiezer te zijn voor leden tan de Kamer van Koophandel De geniccnsohappclijke werkzaamheden der Kamer van Koophandel wordt in hoofdzaak geregeld door de volgebde b paliugen Bg den aanvang van elk jiar wijst de Minisier van Waterstaat de Kamers aan die door middel ran afgevaardigden in vereenigde zitting te s Gravenhagc zullen bijeenkom De minister bepa dt tevens het aantal afgevaardigden door w lke de Kamers vertegenwoordigd zalleu wordi ii Elke drie maanden vorilt eeoc gewone vcrgadiring gehouden onder jjiesidium van een voorzitter of plaatsvervangend voorzitter die evenals de secretaris door de leden bij den aanvang des jaars gekozen wordt De te Isiiandcten onderwerpen worden lin dagen vóór dat de vergadering plaats heeft door den secretaris sohriftelijk ter kennis van de zitting hebbende Kamers gebracht Buitengewone vergaderingen hebben plaats wanneer de Minister van Waterstaat dit noodig oordeelt of wanneer een der zitting hebbende Kam 8 daartoe een voorstel doet dat door twee andeie Kamers ondersteund wordt De Vergaderingen ziju peubaar tenzg de i inister of de voorzitter het tegenovergestelde verlangt Df besluiten worden genomen bg meerderheid aj stemmen waarbg ieder afgevaardigde ecne stemjWtbrengt Ecu verslag van het in de vergadering v rhandelde wordt zoo spoedig mogelijk aan den Minister ingezonden Ter bestrgding harer onkosten wordt van rijkswege aan de vergade iiig ecu krediet gesteld Door de afdeeHiig Rotterdam dir Nederlan he ftTKnigiff tot l eKhermi g tm iierm jkene circulaire gericht aan leeraars der Terschilieu e karkgeooQt schappen onderwijzers der verschillende loholen ea allen die geroepeu zijn kinderen te leiden eu op te voeden om heii uit te uoodigen bg de kinderen afkeer van dierenmishandeling op te wekken en de oprichting van kindeivereenigiogen tot bewherming van dieren aan te moedigen Door den heer J Cahen Jr te Araslerdam wordteen gued en nuttig voorwerp iu den handel gebrachtvoor hel geasak en het voordeel van den gasverbruiker Meesial ie de gasmeter in ooze woningenop eon afgelegen plaats of hier of daar in eeii moeilijk te bere cen hoek gezet hetgeen de behandelingvan de kraan om het licht te openen te temperenof gausch en al af te sluiten niet vergemakkelijkt Deze gasineterregulatcur van den heer j Cahen Jf Verbetert op afdoende wijze de ongemakken verbonden aan de lastige ptoataiug van den meter Delegulaleur is een net werktuigje ter grootte van eenkleine klok dat in de huiskamer neergehauges wordten waarmede men dan den gasmeter waar die ojkin het gebouw geplaatst is volkomen beheerscht Door middel vau een paar metalen draden is dakrukas van dezen toestel met de ga meterkraan inverbinding en draait mea uu de krukas open danbeweegt zich tegelijk op de wijzerplaat eea wgzcrvan hot woord Oesblen naar Open en wijstop de cyfers 1 12 waarin c e wgzerplaat verdeeldis welk gedeelte van den meter geopend is Menkan dezen toestel in de slaapka ner plaatsen of in dehuiskamer of waar ook Iu geval van brand ofontplulHug ia hij steeds bij de hand eu tevens stelthij in stnjit den gastoevoer zoodanig te regelen datgeen millimeter gas meur dan noodig is verbrandwordt WamiPcr men dezen toestel heeft aangebracht bespeurt men oniniddellijk op welk cijfer de wijzerstaan moet om bij het volkoinea openstaan van dekraantjes der lampen zoovee toevoer van gas tehebben als juist noodig is hetgeen eea leer grootvoordeel oplevert jV e i I Te Laroin nabg Pau is een heuvel waarop eeaige pachthoeven zijn gebouwd en die ondermijnd werd door onderaardsohe bronnen plotseling ingestort De bewoners hadden nauwelyks den tyd te ontvlncbteu Linderyen on huizen stouden spoedig onder water en er heeft zich eea meer van drie heotarea gevormd waar vroeger de heuvel was Ia de treken langs de IJsel tussofaen Zwolle ea Deventer beeft de rarkeusziekle zich weder op 1W schillende plaat n vertoond Uit Zeeland veraeemt het HdU dat de reden waarom het Zuidcrzendingsfeest niet in het Liesbosoh nabg Breda zal kunnen gehouden worden gelfgen is in de hooge ontevredenheid van Prins Kredwik eigenaar van het Liesbosch De rcgelingscommissie voor het Zeiidingsfeest heeft iil verzuimd de toesteiumiiig van ilcu Prins te vragen en zich vergenoegd met de permissie van den rentmeester Toen Z K H uu iu de dagbladcii de verrassende liededeeliiig las dat er over het Liesbosch beschikt was buiten hein om moet hij te kennen gegeven hebben dat aan het plan geen gevolg kou worden gegeven Kr schyneu evenwel pogingen tot vergelgk te warden aangewend t Dunkt ons niet onbelangrijk toe nu de Willem Barendttz weldra zijn tweede reis naar het Noorden zal maken mei een enkel woord te wijzen op een dergelgken tocht die de Engelschen eerstdaags zullen doen riet jacht Ys bjoru he zelfdc waarmede de Oostenrgksche reiziger de luitenant Vayer zgne eerste poolreis deed is gehuurd door Sir Henry Gore Booth die voornemens is met deze reis zoowel de belangen der jacht als der wetensohnp te behartigen Het vaartuig is raet Noorweegsche schippers bemand en op bet oogenblik te Tromsö Kapitein Markham zat dec tocht mcdemaken en stelt zich voor de ysgangen in de Bareudisze grondi j te onderzoeken De richting die dèn Poolrcizigers het rpeest aanneraelgk toesohgnt als de beste toekomstige weg voor een Poolexpeditie ia langs de westzyde van het Franz Josephiand en daarom is het van belang den tgd van hel jhar te kennen waar iu dn Z W hoek van dat land op de grmakkelg1 te wgze te bereiken is De Ys bjorn goat waarschgniyk eerst naar de Karazee ter walrusseiijacht eu zal onder weg de Murmanschc kust onderzoeken tfm 4e plaats te ontdekken waar Sir Hugh Willonghby met zyn moedige maueohappen omkwam Zg zal dau naar de Westkust van NovaZembla gaan en van daar naar de Oostkutt van Spitsbergen waar nog een veld ter oriterzgek openligt en zal deu tocht besluiten met een onderzoek van het ijs ia de Bareudis zee Kapitein Markham tal twee diepzee thermometer van IJasella en een groote menigte oudere natuurkundige instrumenlea medeuemen t m r De UbiigMnobe fle tie it Biermai die zioh reeds renigeu tijd voor antiquarische onderwekiqgeu te Napels bevindt werd in de vorige week in de nabijUeid der pozitoUtgsot door drie inanoeo aangevallen die zich hel gelaat hadden zwart gemaakt Zg wierpen hem op de grond en raishqndelden hem een der aanvaller zelfs verwondde hem met een mes ernstig in de borst De boosdoeners zijn ge vat Portefeuille en geldswaarde werden ongtschonden bij de aanvatlene gcvDudea i eii weel dua uiet wasroau de misdaad toe te schryven is Omtrent den tq stand iu Zuid Afrika bericht het Bil o het volgende In de Transvaal blyft bet op den ouden voet De gemachtigden der boeren hebben een onderhoud met den administrateur gehad en de onafhankelijkheid terug verlangd De administrateurr eide dat hij die niet zonder dea etaalsseoretaris in Eugrtaiid kon hergeven Dit had teleurstelling bg de vergaderde boeren verwekt men wilde nog eeu onderhoud roet deu gouverneur en administrateur uitlokken Tot dusver dreef de beziodigde partij bij de boereu boven De bekende geaobiedsehrijver Kdward Fretman liet zich onlangs in een open brief naar aanleiding van BeaconsSeld s afkomst het woord ieW ontvallen daarover ontstond een peunestrijd tussuheu twee belijders van den Joodscheu godsdienst waarvan de een beweerde dat Ie premier geen Jood is evenn ia al sir N ithauiel Kolhsohild oindat zg geen Joodsche gebruiken nakomen en de laalate zyn kinderen met Christenen laat trouwen Freeman zelf heeft uu iu VtUlf Ne een brief geschreven waariu hg o a zegt Vele Joden zyn goede £ jiropeanen geworden lord BeaconsAeld niet Indien het woord aanslotjt geeft dan zal ik liever zeggen dat hg eeu ooeterling gebleven i dat if vager maar bet komt op hetzelfde neer Oriëntalisine is de j rondtoon van zijn politiek Beaooiislields beste en slechtste daden zga teohtatreeks het uitvloeisel van ziyn geboorte en omdat bg eeu Jood of eeit ooeterling ia werd Kiigelaiid gedreven tot de misdaad om de Turksche heerschappij te haudhavea Aaa berichten per mail uit Oost Indig loopende tot Batavia dd 29 Maart is het volgenle ontleend fu laugeu tgd zegt bet Mg Dagblad v H I is te Batavia zulk een hevige schok van aardbeving niet gevoeld als gisteren eenige minuten na h ilf nwea De beweging was een eterk golvende voa tutd naar noord en duurde onrustbarend laag Op de meeste plaatsen liepen de bewoners voor zooverre zij niet al te verschrikt waren naar buitea Velen beweren eea gedruiack als vaa eea zwareu waggoa te hebben waargenomen ja zelfs met de golviug t hebben hooren aankomen en wegvloeien Geluid vaa rinkeleud glas dreunende vensterruiten eu vooral iu buizen met twee verdiepiugen van krakend en uringend houtwerk werd algemeen gehoon Ook hier eu daar gegil van angstige vrouwen en bet gewone rumoer en hondengeblaf in de kaïnpongs De schrik door het ongewone verschijnsel te weeg gebrucht is onwcderstaanbaar bg den een wekt zg een verbazing die hem op zyn stoel houdt in afwachting dat iedere schudding de laatste zat zgn de andere Biielt naar buiten en blijft halfweg roerloos staan fii toch wus de schok nog gelgk gebleken is onseliudtlyk duoh sterk genoeg om een denkbeeld te geven hoe vrei selgk het verschynsel moet zijn wanneer hel zoo krachtig is dut buizeu in u boomeu omstorlcn Anderhalf uur voor deu grooten schok was reeds eene lichte doch zeer voelbare schudding waargenomen Eu vau sommigen vernemen wij dat ook later nog tweemaal bewegjiig zou gevoeld zyn In de Preanger heeft helaas de aardbeving erge gevolgen gehad Te IJandjoer zyn eeu aantal huizen ook landsgebouwcii ïu vele póstloodseu ingestort sleeneu braggen ziju zwaar beschadigd De passage langs den groolin weg is voor rijtuigen gestremd Ook uit Soekaboemi outvangen wij bericht dat aldaar schade is aangericht Daar waren behalve den schok van 8 ure en 7 ure die hier duidelgk gevoeld znn ook die van 9 i en 2 ure s nachts die hier twyfelachtig waren duidilijk gevoeld Uit Tjondjoer echter wordt geseiad alsof de aardbeving van 7 ure gisterenavond tot beden morgen met herhaalde hevige schokk heeft aangehouden De kolonisten van Natal hebben een adres gezonden aan Koningin Victoria waarin zg opkomen tegen de beschuldiging dat zij nalatig zgn geweest mei maatregelen tot hun verdediging tegen de Zulu s Voor het gerecht te Palermo stondeu onlangs 29 personen terecht beschuldigd van te behooren tot eene bende misdadiger ouder den naan van FratKtti De vereeniging bleek vaste wetten en statuten te hebben en stond onder bevel fan eea aasroerder zij bod baar eigen notaris geneesheer raadslieden apotheker en zelfs een kappellaao die eveueens voor het gerecht verscheen De leden waren gehouden elkander by te staan indien de politie een hunner vervolgde en de doodstraf werd volvoerd aan hem die zich hieraan onttrok Allerlei vreemde gebrniken hadden bij de iawgding in de bende plaats Zoo werd by voorbeeld het nieuwe lid in eene zaal gebracht voor eeu Christusbeeld daar gaf men hem een geladen pistool en nder aarzelen moest hij een schot op bet crucifix lassen De beteekenis hiervan is dat wie op den Chriatus geschoteit had naderhand gcei e bezwaren meer hebben kon om wanneer de vereeiiiging dit eischte zijn vader broeder of kind e vermoorden De bewouan van Palermo ign niet weinig in hun schik dat het de politie gelukt is 29 dezer booswichten te vatten aan wie Z ker eene strenge straf zat voltrokken worden zoodra meu genoeg bewijzen tegen beu in handen zal hebben Het bestuur der Nederlandsche Maatschappy ter bevordering van ugverheid dal bet plan heeft om binnen kort te Arnhem eene tentoonstelling te houden van proeven van hel teekenonderwijs in Nederland heeft fliirg meesler en Wethouder van Amsterdam uitgenoodigd om aan dit plin wat hel openbaar ouderwijs in die gemeente betreft medewerking Ie verleeneu Naar aanleiding hiervan is aau alle hoofdonderwyzers en hoofdouderwijzcresaeu der open oare lagere scholen verzocht te willen inzenden twee of meer proeven uit elke klasse over het loopende schooljaar welke proeven zooveel mogrtgk eeu getrouw beeld moeten geven van den gang van bet teekenonderwys op die scholen In deu Soüon Herald komt eeu bericht voor omtrent de uitvinding van Atohison die een werktuig beeft gemankt om den handenarbeid bij hel steeuhouwen te vervangen Het werktuig is zeer eenvoudig van samenstelling Het heeft een beweegbaren arm waarin de beitel i gepl iatst die zesduizend slagen per minuut doet Door deze snelheid gaat de arbeid niet alleen spoedig vooruit maar ook heefi de ondervinding geleerd dat de beitels veel minder spoedig bot warden Een beitel kan het drie kwartier uithoudeu zonder geslepen te worden zoodat bij ongeveer eeu kwart millioen slagen doet vóór hg opnieuw moet worde gueherpt Te Pargs is een koordedanser overleden die algemeen bekend was onder den naam van père Pigeon in werkelgkhiid heette hg AuguateFulbcrt Lovis chevalier de Bastard Bg zjjii meerdeijarigheid liecat hg eeu fortuin van ruim 400 000 frs die hg in korten tyd met reizen en uitspattingen verspeelde Te Pargs teruggekeerd daalde hij van stap tot stap op de maiitschhppelyke ladder en hij stierf op straat ouder het verrichten van toeren op het koord bij den pont d Austerlitz Hij werd naar zgn woning gebracht te Monlrouge daar vond men onder den tioer niet luiuder dan 15 00 frs met een olagrafisob testaininl waarbg de overledene zgn gebette fortuin vitmaakle aau eeu zijoer vrqfgere patroons FABIJi Eene nieuwe rcuzebtoem De lialiaaueobe bolanieus Odoardo Beccari die onlangs van zijne ontdekkingsreis in iu Oosl Indie en Nieuw Guiuea teruggekeerd is heeft op Sumatra een nuzenbloeni ontdekt die ztlfs bure iu 1818 gevonden lindgeuoote de Raflesi Arnoldi die tol dusverre voor du kolossaalste bloem der wereld werd gehouden verreweg in de schaduw stelt Zij behoort tot hel geslacht der Aroiifkilken eu men lAin zich een denkbeeld van hare bloem vormen als men zich onze bekende Aethiopisclie Calla in het reusachtige vergroot voor digheden iu de bo dstad bevat allet wat tot bet toilet van den man beHoórt bet onderscheidt zich van alle andere soortgelijke inrichtingen door hare lage pryzeii elegante coupe sotiditeit en de keuze barer stofteu Wg raden ten zeerste hen die verlangen zich smaakvol te kleeden aan den catalogus van La Belle Jardiniere aan te vragen welk hun graüi franco zal Orden tOegeaouden Gevondeo ea aan bet Bareau ran Politie gedepo nee rd Een Onderstuk van een Bloedicoraal Oorbelletje en een Schaartje MARKTBERICHTEN Gouda 8 Hei 187 Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet klein Poldertarwe puike 9 il 9 60 Mindere ƒ 8 25 a 8 75 Rogge puike ƒ 6 75 ft Mindere ƒ 6 a 6 50 Voer ƒ 4 60 a ƒ 6 Gerst puike ƒ 25 a ƒ 7 25 Mindere ƒ 6 60 a ƒ 6 Haver zware ƒ 4 f 5 Ligt ƒ 3 25 ü ƒ 3 75 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alles zeer traag varkens eu biggen alsmede schapen traag te verkoopen Kaas aangevoerd 118 partyen prijzen van ƒ 18 4 ƒ 19 Goeboler ƒ I ÏO ü ƒ 1 20 Weiboter ƒ 0 90 l f l Burgerlijke Stand Gouda GEHOIiEN 6 Mii Jobaaon Josephaii ooden J J van der l Miiw ea M van Es 6 Aaltje ouden J Beiaeoberg ea A de Kruyf Xbrehtni ouders A Rüboaw ea M na iooa Geertraida Meelltllda oodeis H i WMté en K M de Broia Elaelina ea Gerarda ouden H O Uriaknian ea fi van Rooyea OlEKf ËDKN 5 Mei U 1 vaa Baalea 13 d 7 L A I abl el U ra 8 A G de Joag S m GEIIUtlU 6 Mei i Sant ea M vag der Weijden M Zandvoort ea J vaa Vliet A B de Koaiog en J vaa Leeanea K vau tfttlftea ca D sjia der cil C Voa 4 Vte ca ei A C Catthcl M de lltak ea C l eutr J G Amesz ea A de Leede Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 1 tol 7 Mei 1879 Moordnobt GEBOREN LKaderI ouden F Trammel en A ckl sa Sara ouders D Toio en L van Vianea Johannca oudersA Oodgit en A van der Vaart Lena ouders Jt vaa dec Kia en N Stoflierg Harriigf eoders F van VUet ea H Aatertfoort ONDERTROUWD M Verbeom 42 j en A Slappeodel 4 j D van leeowcn an ieu erlierk a d IJsa 26 en N Vermeer ii j g Visser van Nieuwerkerll a d IJssel 22 j en M 1 om 26 j GEHUWD N M tan Diest eo D da Wilde F vaa Kranenburg en G U van Bltjderveen vaa Gouda Gouderak t GEBOREN Hendrik ouders 0 Stub e en H van den Ove f ernt ouders J C Vlegzaart ea N Verlioel ONDERTROUttU O Stuyt it j en K Keiler 24 C van Kluivia 27 j en A de Jong 11 j Stolwijk r EllORRN Arie oudera U Burger ea A Schouten Kli abelli Cornelia ouders i viu Dam en D Verdoold Mtlis ouders den Oudeu eu Q Natzijl OVhKIEDBN P van dea Heuvel 6 i O NDERTRUUWD O de Urgyn iset U vaa VKet F Djuk met C Sloor Haastreobt GEBOKEVi Msrinns oudun W de bnge en A Sloot jes WilltiH oudera E Oosterom en C Hollander OVERLSUEN ü Hek 4 m Reeuwijk GEBOKEV Pieter ondera R Vu en J Sehcel Maria ouders II an der Voort eu C NederboT OVi RLEDËN A de Wit 6 m Waddi veen GEHOREVs Cornelia CalHnna ooden i Kharen e M Zwaneuburg Jansje oudt r8 H vaa de Water sa A C Jung4 rJ t d Willem oudin J H vau Debelea eu K llooKerdyk Gtrrit ouders J Hugebrug en C Jocdens Corntnia ouders A Verstoep en B de Bruin OVERI EDË N P Hogrrltiog 2 u L d Hdili r 43 j GEI1U U J Mcidemuk en H Klego AD V£ET0NfIËK ü i fr Heden pverleed tot diepe droefheid Ma i mjj vau miiue kiodereu eu behuwdkiuderea zacht en kalm myae dierbsie ecbtgenoote CATHERINA MARIA KNOOBS indenoadei dom van ruim Ti jaren e CI MENS Gouda den 5 Mei 1879