Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1879

f ZoBdag i Hek N 2294 1878 3 F EmEENIE M m BIIÜSSEL UITGIFTE van OBLIGATIEN groot frcs 100 tegen den pros van frcs 96 50 aflosbaar met frcs 100000 50000 25000 10000 5000 en minder Ten Kantore van de ondergeteekenden Fluweelen Singel R 353 worden op 8 9 eQ 10 dezer inscbrgvingeu aangenomen LAFEBER Co GOUDA Mei 1879 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken oorspuedig bevatleu van een Zoon Mevronw van dee GARDEN db Haks Leiden 8 Mei 1879 Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van m ne geliefde echtgenoote betuig ik ook namens m ne Kinderen en Behuwdkinderen m aen welgemeendeu dank KORTENOEVKR De ondergeteekende geeft door deze kennis dat COBNELIS MASEE ieden VUF ïn ïWINTIG JAKEN geleden in zyne dienst is gekomen en zich gedurende dien tgd door trouwe plichtsbetrachting heeft on dtncheiden J J VERDRIES Goêdf 7 Mei 1879 1 degenen die iets te vorderen bebben of verschuldigd zjjn aan wj len BMMETJE db I JONG gewoond hebbende te Gouderak en ol daai overleden den 22 Maart 11 gelieven daaraan opgave of betaling i doen biJ J van KRANENBURG Keizerabraat te Gouda AGENTEN Tegen hooge provisie worden AGENTEN gtrntagè voor den Verkoop van Gutta Percha Stempels AdreB met franco brieven onder motto Aqemt by den Boekhandelaar Aos KQLLEH Hooidsteeg 19 Rotterdam Wordt irerlangd om adelijk in dienst te treden in een klein gezin zonder kinderen een net MEISJE van 16 a 17 jaar tot het verrichten van LIGT HUISWERK Adres Fluweelen Singel 310 300 Staats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse begint op MAANDAG 19 MEI 1871 VALT UW HAAE UIT Weder 3 getaigschrifteu ontvangen met verlof ze te publiceeren dus zeven honderd zeven en veertig M om uw bekend HAAR GROEI MIDDEL aan te bevelen daarvoor schenk ik u dit attest t r publiceeiing Het beett uitmuntend geholpen mijn hoofdhaar valt niet m er uit üosterbeek bij Arnhem is get 25 Maart 1879 M v BUIJRJ N Uitval van Haar Boos of Schilfers dan Haar Kale Plekken Pijn in de SéhedoUiald Haar of Baardworm Vroegtijdig OrijS worden i oiiaati euHrfmhe len orien Mr waiKuHourmiJLi HAAUONTWIK EeUNGS BALSKM Binnen korten tyd verkrijgt de behaarde huid haar vonge grocikracht wedtr 2 de flacon Éiau Chrornatique kleurt het witte haat in blond bruin of zwart IlOüD haar wordt bruin of zwart naar gelang men verkiest Franco aanvraag a 2 de flacon tegen postwissel postzegels als ook tegen rembours b THEOPyiLE Haarkundige Frederiksplein No M Amittrdam NB De bcstellingsbrief wordt on voorwaarde Igk tenig gezonden 746 attesten liggen 1 mü voor een ieder ter lezing Bg aanvraag melden groeiof kleur preparaat Er bestaan geen Depots van noch Reizigers voor mijn artiki Icn Men VRAAGT t en Augustus a s of vroeger EEN ZINDELIJKE DIENSTBODE voorzien van goede getuigschriften liefst boven de 30 jaar Loon 70 a 80 Adres onder No 268 bij den Uitgever dezer Courant Keiierliji Koninklijk gepnnlegii erd en eertte Jmerikaanich en Mnt dach gepatenteerd Analherin Biondwaler van Dr J Q Popp KK Hof Tandarts van Z M deu Keizer vau Oosteurijk te Weenen is het loortrtffaijksle mi el tegfn rhuinatische tindpgn by outsulcm znelkit eu zuureu au het Uudvieescb het lost dm uuutteïlgt u titudsleea op CD loorkomt de oltuwe vorming duarriH uiHdkt lusutnaiide Uiidin eder ast door tersterkiug van htt tuiidkkeKLh eu daar het vat uUe schadelyke slotfen remist geeft het den inqiii een aanitenBbiLU frlsschen reuk teiwgl het den onsaugeóainen reuk neldra doet verdwenen IQiP Om dit aangename onontbeerlijk geworden praepHparaat toor alle standen verkrijgbaar te maken z n tlessefaeo fran onderschtideuc grootte alsi 1 groole Hcscb f Xlo 1 middtUuort a ƒ 1 20 en 1 klelufl a 60 cents verkrggbaar gestellt l r Popp s Aoatbcrin Tandpasta tot reiDigiri Tcrsterkiug en behoad der ttaden M rerwyderiiig viiD eeu oiiuHnt cuameo reuk cq vao kalk Dr POPFs Aromatische Xandzeep Zg maakt de Tajideo zuiter Hit zonder het émail ain te doen buwwirt ze voor zukelgke BandoeniD eD en hoifdt den Qtoiid fnsch Hvt Btuk koit 40 Cti co i toereikeude voor etu tiair jaar Dr POPP g PlsètwmUg Tandpoeder reinigt de tanden verdr rt de Eoo lastige kalk eo maakt het glazuur steeds helderder e Iner Dr POPjp s Taudplombeersel iraarmcde aeu zelf bolle tanden kau vullen De AroiuatUclie seue0skiuidl e Kruiden Zeep themiarh granulyseerd en nor ele gtneeskoudige Celrbrl iten van fcuropa als het EEÊELUTt £ N BESl E VOCE PE ULIli erkend V p AUcittit s Ter Toorkumiiig vau vcrvalgcbnig vordt het geaebte Publiek opiuerkzaam gemaakt dal iedere fleadl behaU e het HaodeUmerk Firma Uygea und Aiiatheriiv Prilparate nug uiet een oiobulsel omgeten is hetwelk in duidelgken Katerdiuk deu Rgksadelaar en de Firma bevat Dt uls tan alleen echte Anathcrin PreparalL u zgn gevestigd en Ie verkrygeu te Gouda bij L Sokeuk winkelier op de Uoogstrtutl A 1 23 te Uottertlutn bij F ë vau Santen Kullf upoth eu A Sohipperegii Co blauwe poroeleiuwiiilel te s Huge bij J L F Siiabilié potli Ie Delft bij A i vau Kijii eu J E Kauweuhoven te Schieddin by C Mnltii Gï te Ij ideii bij E Noordjjfe Ie Utrecht bij F Alieiia en Kraiiu te Amalerdani by F V VViudheim Co eu H H Ulolli Ct apotheek te Oudewiiter bij ï J vau Vrcuuiingen te Schoonhoven bij A Wolff NATIONALE BELOONING Van fr IB èoO Cat GOUDEN MÉDAILLE ECHTB Dt Versterkend pijmerierend hoorteverdrijvend Ml wijnhnndeud elihtter bovat alle hoe danigheden der 3 vcrsUhlleiide kinasooiten vereeiiigil hot is zeer aangenaam en wordt eer door de geneehhceren aanbevolen tetrcn lïloed tqebreh gebrek aan krachten ziekelijke hli p thpid Aandoeningen an de manq bloedarmoedegevolgen van het kraambed aan iou CJj dentic koortsen lan Z JÖxV Bzame herstelling em r lCZ CYti FABHIFKSMERK g m OEUEP0 EERD VI MNIJS V aUl DUOUOV in in t l l a IOI afOTHINBN ïe Oouda by Zeldenrljk droe ist Doctor J W KROON stads Geneesheer te Goudq tevens verloskundige is te consulteren van 1 2 ure ten z nen huize Crabethstraat Q 177 alhier BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda ZB voornemens op WOENSDAG den 14n MEI 1879 des namiddags ten 1 nre in het Raadhuis aldaar bjj enkele inschrgving AAN TE BESTEDEN De levering van 40 000 IJselmetselplai lj 10 000 vlakke grijze Veohtsohe Klinker Waarvan de monsters aan de stadstimmerwerf te bezichtigen zyn liet BESTEK en de VOORWAARDEN liggen dagel ks de Zon gen ui ezondl rd des voormiddags van 19 4ot des uam Uags 1 ure ter Secretary der gemeente en aan de Stade Timmerwerf ter INZAGE De Inschröviugs Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 13en Mei 1879 uiterlijk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zgn Aanbesteding van den BOUW van eene mS ENEOTEB AEM in den Drieman polder Gemeente Soetemteer vo or den WelEdelen Heer L C ENTHOVEN De aanwijzing in loco zal plaats hebbenden 12 Mei e k des middags ten 12 me De aanbesteding den 14 MEI e k des namiddags ten 2 ure ten huize van den Kastelein LANGELAAN te i Oravenhage Het bestek ligt daar ter lezing alsmede in de herberg te Soetermeer en is op franco aanvraag voor 1 verkr baar bg den Boekh J G LANKELMA te Amsterdam De calques der teekeningen zfln voor 2 te bekomen of de teekeningen over te nemen bij den Architect J V LANKELMA te l urmfrende tlpciibare Verkoupini te GOUDA op MAANDAG den 12n MEI 1879 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhttia db Haemonie aldaar van VIJÉ HUIZEN en ERVEN aan den Raam te Gouda wvjk Nrs 403 404 430 4 1 en 432 En ACHTriEM HUIZEN een PAKHUIS en Perceel BOUWGROND ii de Messenmakerssteeg te Gouda w k O ra 405 en 412 tot 429 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantoren van de Notarissen FORTUIJN DROOG LEEVER en MONTIJH te Gouda OoiuA DauK VAS A BaisïrvN M KEKNISGEVIAIG BUaOEMEiSTEE en WETHOÜDEBS der gemeente GkiBda Oezlea Artikel 182 der Wet van den ISsteo Juuq 1861 SlaateiUi no 86 Brenften ter kennis van de Ingeietenen dat het UITVOERIG en BËREÜENEKRD VERSLAG raa den toeatiiod der Gemeente in 1878 ter Plaatselijke Secretarie in drnk rerkrqgbur is tegen betaltugran Vijftig CenJ Ootda den 9 Uei 1879 Burgemeester eu Wetbouden roornoemd VAN BERGEN UZENDOORlff De Secretaris BROUWER KENKriSOEVINO BUROËMËESÏER en WETHOUDERS na de Gemeente GOUDA Oeiien Art 228 der Wet fan den 29sten Junq 1861 SlaatUttd n 86 regelende de tamenstelliug inrigting eu bevoegdheid der Gemeentebesluren Brengen ter keanii van de Ingezetenen dat de termqoeo vaar de vorderingen ten Uute ran het Rgk bg de Wet bepaald of te bepaleu op die tm laste der Gemeente vaiutoepassing lijn en dat mitsdien all zoodanige vorderingen of er de Dienst van 1878 vdür of uiterlyk op den SOsten Janij aanataaude behooten te woidru ingediend Oewb den 9n Hei 1879 Burgemeester rn Wethonders vomioemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Paritttieiitalw WcrtomamhethJ Een der hoofdschotels van het parlementair debat van dit zittingjaar ia thans opgediend na het besluit der kamer dat eerst de bnitengewone nit Bven zullen vas steld worden viSór de aanwgzin en vaststelling der nieuwe middelen om die en andere uitgaven te dekken Men behoeft zich dus niet te verwonderen dat by de algemeene beraadslagingen de finantiën een hoo drol gespeeld hebben En waarlgk het ingediende ontwerp tot vermeerdering en verbetering onzer waterw en zal zoovele uitgaven vorderen dat men de bezwaren daartegen ingebracht met het oog op onzen ünantieeTen toestand niet te licht mag tellen De regeering hoopt de voorgenomen plannen uit te voeren voor rnim 37 nrillioen daarvan is voor het kanaal van Amsterdam door de Geldersche vallei naar de Bovenwaal 24 millioen voor de verbetering van den nieuwen waterweg van Amsterdam naar Rotterdam 4 en een half millioen bestemd terwgl verder de andere provinciën ook een gedeelte van die gelden zullen ontvangen Herinnert men zich evenwel hoe dikw ls de begrootingen van den waterstaat reeds zgn tegengevallen dan zal men zeker niet van pessimistische denkbeelden beschuldigd worden als men de gevorderde som op minstens 50 millioen stelt De heer Bastert de afg evaardigde van Utrecht opende de rei der bestrgders Hij maakte een vergëiyking tn sehen den minister Heemskerk die de Keulsche vaart in orde wilde brengen en de Zuiderzee droogmaken en den tegenwoordigei minister die zyti geliefkoosd denkbeeld een kanaal door de Geldersche vallei wilde tot stand breiu en en daartoe de hulp inriep van Koord en Zuid WaArtoe anders die menigte ktuialen en kanaaltjes in één artikel met het hoofdwerk verbonden Door die samenkoppeUng van zoovele belangen toch is het te verwachten dat de zoidelgke heeren de uitgaven zullen goedkeuren ter wilte van het Noorden en de noordelyke heeren ter wille vanhetZui4len In het tvraede gedeelte s uer belangryke 4 redevoering wees spreker pf da verplichtittg n die men r eds had op nm enomen Er znn tekorten op de Nederlao sdie en de Indische begrooting er moeten nog gelden zgn voor de haven van Batavia voor oe spoorwegen voor de rivierverbetering voor de vestiugwet voor de onderwgswet op dit sUes lettende moest h vragen hoe men den Owed had deze tiitgaaf Toor te stellen jDe heer Barge verdedigde het ontwerp op grond dat handel en ngverheid kwgnen van alle zgden vraagt men beseherming en bg de volgehouden vrghandeb litiek is deze niet beter te verleenen dan dWr de verbetering der vaarwaters voorzielitighM en zuinigheid zgn groote deugden zei Hf spreker doch waar bet geldt de bronnen ak volkswelvaart vooi geheele verdrooging te lM waren daar moet de voorzichtigheid niet te Tter gadreven worden De heer SchinimelpenS ck van der Oye de werken goedkeurende bespreekt de finantiëele zgde van bet vraagstuk Hg wil inlichting van den minister omtrei den toestand der geldmiddelen daar het l n niet duidelijk is hoe een minister die de xaken tijdens de suc cessiewet en de leenings wet zoo donker inzag nu bg vermeerderde uitMTen zijn goedkeuring aan mt ontwerp heeft fcalinen hechten De heer van Baar wil teo hoe de regeering de middelen zal vinden om deze uit f te kunnen doen Hoe iagmomen met openbare werken achtte kj het ftjuitiëel bezwaar overwegend nogtans droos IK aiut bg deu minister om de Igat dier mmaSmtmogJ varmenderea met een kanaal vnn de uid Willemsvaart naar het Hollandsch Diep alsof dit de gevorderde som nog niet aanmjprkelijk zon verhoogen De heer de Megier die de werken nuttig en noodig acht om de concurrentie met h buitenland Ie kannen volhouden oordeelt dat ook de natie draagkracht genoeg bezit om in weerwil van het ophouden der Indische baten deze uitgaaf te dragen hjj zou ook liever verder willen gaan en zal daarvan getnigenii geven door al vast een goedkeurende stem over dit ontwerp uit te brengen De beer van Naamen wgst er op dat alle leidende gedachte bg dit ontwerpt ontbreekt gold het alleen subsidiënaau belanghebbenden al waren die ook aanzien Igk hg zou zich daarmede knnnen verecnigen deze voordracht kou hg echter niet goedkeuren omdat nu door allen zal betaald worden wat slechts in het voordeel IS van enkelen Anders dacht weder de heer Lenting die het zeer zou betreuren indien dit ontwerp werd afgestemd hg oordeelde dat de kamer een niisdrgf zou plegen jegens de natie wanneer zg dit ontwerp dat ons sterken moet tegen Üuitschland afstemde De hh Mftckay en Teding van Berkhout opperden echter weder bezwaren Van waar moet het geld komen vroeg de een is er water voor de voorgestelde kanalen loeg de ander En gaat men de Igdensgeschi enis van het Dierensche kanaal sa dtOi is die vraag waarlgk niet zonder gewicht Ook bij den heer Corver Hooft woog de finantiëele quaestie zwaar Gaat het aan zeide hg om tegelijk spoorwegeiï waterwegen en kanalen aan te leggen terwgl een kostbare oorlog schattea verslindt De draagkracht der natie moge pw t zgn die mag niet overschat worden vooral daar het volstrekt niet bewezeu is dat die voorgtistelde werken productie zullen zgn De heer Dgckmeester ziet den toestand zoo donker niet in hg acht de natie in staat uit eigen middelennoodige en nattige werken te bekostigen eu wacht nadere inlichtingen af omtrent eenige der voorgesteld werken Onze afgevaardigde de heer Patün duldde die optimistische beschouwing niet net ministerie opgetreden onder de leuze redding door bezuiniging verhoogt de belasting en dient een ontwerp in dat nog meerdere verhooging ten gevolge zal hebben hoewel het te kort nn reeds door de mindere opbrengst der koffie ongeveer 20 millioen zal bedragen en in de eerste jaren eer vermeerdering van het te kort dan verbetering t wachten is Hg zal daa ook zgn stön jjgjf dit ontwerp niet knnnen geven De Heer Saagmans Vader kan niet inzien dat de handel zoozeer ten gevolge van deze wet zal opgewekt worden Hg wgst op Vlissingen en acht het in het belang van Amsterdam om liever de Keulsche vaajt in orde te brengen De Heer Van Nispen kan niet stemmen voor een werk dat hg at keurt alleen ora een werk te krggeo dat hg wel wil de vereeniging der verschillende werken in één artikel keurt hg dus ten stelligste af Hg wil gaarne openbare werken doen aanleggen mits het geld er is en dat is nn het geval niet Ook de heeren De Brugn en Hegdenrgek motiveeren hun afkeurende stem op grond van den finautieelen toestand Minder zwaartillend was de heer Baflnians die geen bezwaar had om te leenen De rente is sedert 1 52 van 3 tot 26 millioen vominderd niets verhindert ons om dat la lRe cgfer weder eenigszins te verhoogen Uitvoerig verdedigt de minister van finantiën het standpunt der regeering Ook al wordt de kaoalenwei verworpen wtuii de betasttnRI wet gehandhaafd De begrooting der werkeS I is zoo nauwkeurig opgemaakt dat geen teleur I stelling te vreezen is Zgn tegenwoordigheid bg de wet tot regeling ilan het lager onderwgs was onnoodig dan toch ware het onderwgs r debat in een finaiitieel debat veranderd Ten slotte wees de minister er op dat hei bier alleen de vraag is of de natie io st at is ie dragen de kosten voortvloeiende uit de aflossing en de rentebetaling van de leenin I Van breken met het vrghandelsstelael was bg den minister geen sprake In de zitting van Woensdag was de minister I van Waterstaat aan het wcfcrd L BUITENLAND Usllcnlaiiilscli Overzicht Tgd brengt raad egt het spreekwoord en zoo blqkt het ook iu Fraukrjic ie lyn gegaan Tódr het scheiden der Kamers scheen het alsof de la k der verplaatsing van bet Parlement naar Parqs aauleiding geven cou tot eruslige oiigelegea eid De Senaat kon uch met dat denkbeeld maar volstrekt ni t veixoeuen Gelukkig was het kabinet wgs genoeg om niet op onmiddellqke beslissing aan te dnageoi men socht en verkreeg uitstel en daarvan acfaynt voortreffelgk gebruik te zijn gemaakt om de aaner leuden te winnen Woenlidag it eene vergadering gehouden van de boreelen der fraotieu vau de littkeri de van den Senaat en buslist dat men geuoegeu nemen zou met de aaageboilen ruimte in de Tuileriëa loodat de verplaatsing van het Parlement uaa Parijs als uagruoeg leker kau worden be8chout Iu def Belgisehe Kamer hield de Brnsielache a evaardigde Goblet d Alviell een belangrijke rede ovet het ouderwgs hy weutohte den priester geheel uit de schoof te verbnnnrn en toonde aan d kaad der feiten aan dal de wet van 42 had geleid tol de Toogdljsohap van den priester over den onderwgtcr De afgevaardigde der nichtertijdu Woeste volgde d gewone ma twat al te vreemde olerioale laoii k h j ontkende lies rat er ten iiadeele ran het fetf