Goudsche Courant, zondag 11 mei 1879

WiLLBIC Dl Moe aqij Pétkosbi la Cabolina Rotsohïid m Deljehaven 8 Mei 1879 telQk ODiieraiji nraa geiegd eu hield eeuioudig allea at de liberalen aauvocrdeii voor ODWaar hij voud de wet fau 43 ereutcer eeu model als de inriohting Tan bet Uuaatei oi rwijs Tusscheu oa B marak eu I Mi er ia den laalsten dag der aljnmaeue tMtutdslagiaifeB over hst tollurief eeue scherpt di9ca i getoerd fie telapaof deelt daarover brMdvotii B l richteu mede die ta laug r jn om hier ojj tuómeü te worden Het aanbreken van het lijdslip waarop alle bepalingeu van het Berlijusohe verdrag iu vervulling moesten traden g f lu het Kugelacke Hoogerbius aanleiding n etaa em otenilllt e rac eu van d a taud van lalten op dit oogeablilt Lord Granville interpelleerde den markies van Salisbury daaromtrent die al wat gedurende eeu half jaar in het Oosten is voorgevallen de revUe liet passteerLu Vooreerst besprak de markies de organisatie van Bnlf rije en ds verkietiug van Prins Batlenberg die wat nog Biet bekend was door alle mojrendheden goedgekeurd is Uaarna kwam Oost Ilumelie aan de beurt Lord Suliebury bericbite dat de benoeming van AlekoP wha tot gouverneur eveneens de goedkeuring der mogeuhcden wegdraagt Het organiek statuut dat door de iuternatiouule commissie voor die provincie bewerkt ia eu nog siecbta op de bekrachtiging der Porta wacht voorziet iu de regeling eener plaatselijke militie waarvan de officieren door den Sultan luUeu wordeu benoemd De vrijheid v iii j odsdieust wordt den Bumeliërs iu dat wetsontwerp op voldoende wyze gewaarborgd Wat de ontruiming betrof de markies mieende te kunnen verïekcron dat daarmede reeds een begin was gemaakt en dat lij overeenkomstig de bepaling van hel verdrag van Berlijn den 3den Augustus geheel zou tijn afgeloopen eea enkele Russische soldaat zou zich dan meer ten Zuiden f ten Westen v u den Balkan bevinden Vertplgens besprak de markies nog de andere tirovinaien van Turkije die overeenkomsiig het verdrag vau Berlijn geregeld wartn l e ouafhnnkilijkiieid van Bumelië was reeds door de drie aaugrenzeude inogeiidhedeu erkend terwijl Duilschlaud Frankrijk Italië en Engeland verzekeringen hadden onivatigeu die hcu vertrouwen deden stellen in de eerlijke naleving van het Berlynsche verdrag door de Humeniëra De voorstellen van Frankrijk betreffende een tasscheukomst ten gunste va Griekenlaud in zake d grensregeling met Turkije waren volgens verklaring van den spreker door de mogendheden aangenomen De geheele rede van Lord Saliabniy kenmerkte lieh ontegenzeggelijk door veel optimisme toch Was de interpellatie waarop hij geantwoord had te enutig gemeend dan dot men niet lou mogen verIrouweo dat de markies goede gronden bad yoor Ue mededeeliiigeu die hij dped Volgens Berichten van de Kaap zijn de operaties VM de Engelscheu legen de Zulu s aangeviingeu en vier regimenten het Zulu land biniicngerukt De 0Ode Men meldt dat generaal Garibaldi tn legenstelljug mejt zijn vroegere voornemen weer naar p iprera zal terugkieeren BINNENLAND GOUDA 10 Mei 1879 Ds TFrmbillende liberale kiesvereenigingen in ons kfesdistriet die zied aansloten bij de bulangs lopgeriehte CiNlRAl KiravEBEXHioiNo hebben allen het tredendlid der Tweede Kamer den heer mr J O Putijn eandidaat gesteld voor de aanétaande Terkiettog Volgens het reglement der Centrale Kiteverrenigiug beeft alleen Ain een nadere vergadering plaats als er dosr de kiesvereeuigingen ttriekillend eaddidalen orden gesteld Thans wordt alzQO dis nadere Vergadering niet getorderd eu is de heef inü a dus oek oendidaat der Centrale Kiesvereeoiging In de gisteren gehouden vergadering van het district Gouda van Eigen Hulp is lot lid van hetBestuur gekova de heer D J A vnn Kruijne direeIcur nm het poetkautoor alhier Het distriotsbestunr bataat thans ait 7 leden uamelqk és Heeren il Robzeboom president i J A Taaw penningmeester 11 1 Sieenbergra stcretaris B J A van Deu kom Dorre 1 T van Schonwenburg rn D J ik faa Knijge VEBGADBRI faMt pm QEMI8 f1tERAAD Dinsdag den 13 Mei 18 9 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Ëe voi ij 9lel Jietrekkelijk de wem e Wiwichting Te beusemen Vier Leden der Openb ire QezondUcidiUommissie In d Woens fehoudeii T rg d riiig der fdeeling Waddinxveeu van Volksonderw s is tot beBtïurstfd gekozen de heer F van Heijningen iu de pliats vau den heer C C Kegt teïena secretaris die cc nol ontdag op verzoek heeft gekregeu Als eoriuiris is gekozen de heer Kraag lat heden gewoon bestuurslid In beginsel is besloteu dit jaar weder een schoolfeest te houden waartoe de phmlstlijke schoolcommissie hare medewerking heeft loegezi gd Tot secretaris der gemeente Nieuwerkerk a d IJsel is gisteren benoemd de heer A van Baak teLeimuidtn Het vervoer langs den spoorweg Leiden Woerden heeft gedurende de maand April 1879 opgebracht Aan reinigers ƒ 6044 aan goederen ƒ 4804 te zameu ƒ 10908 Sedert 15 October 1878 was de opbrengst van reizigers eu goedereu ƒ 57624 Staten Generaal Tbeedï Kauek Zittingen van 8 en 9 Mei In de zitting van Donderdag werden de algemeeue beraadslagingen over de kaniileiiwet voortgezet De beer Van Dcldun bestreed het ontwerp Het bevatte zeide liij tal van werken die op de bigrootiug thuis behoorden terwijl het geeu algemeen overzicht geeft van hetgeen in du eerstvolgende jaren noodig z il zyn Of denkt men niets meer in de eerste toekomst te doen Dit ware een groot onrecht Verbinding van Amslerdara met den llijii is noodig maar ten aanzien van de overige werken ware matiging noodig geweest Hij jntkende ovi rigens lat voor gewone werken die met subsidie wordeu tot stand gebracht geleend mag wordeu De heer Zijlker brengt hulde aan de kloekraordige politiek van de Ministers van Financien en Wulerslaut die wegens den fiuancieelen toestand de welvaart willen bevorderen De Minister van FiüanciSn is de man van de daad Spreker zou voor de kanalen door de Geldersohe vallei en van Amsterdam uaar Rotterdam bijdrigeu van de onmiddellyk behiughebbenden verlangen De lieéi Van der Hoeven verdedigt den heer Vnn der Heiin tegenover den heel Zijlker De heer De Casembroot vereenigt zich met de zienswijze van ilcu hqpr Van Dcldeii Er is zegt hij geen behoefte auii andere kanalen dan de verbinding von Amsterdam met den Rijn in goede orde te houden De Minister vau Financiën bestreed iiader de finanlieele bedeukingen belrefende de middeleu tot dekking der uitgaven DieTniddelen zullen door leeiiing gevonden vvorden Tegen een nnnuiteit van 4 j o zal in IbbO daardoor sieohts een uitgaaf van ƒ 45 000 en volgende jaren telken ƒ 226 000 meer geeisobt worden indien er 5 milltoen kau verwerkt worden De leeiiiug van 1878 is oan het einde van 1879 ufgertkenil eu geeft jlat er nog een overschot van ƒ 670 000 blijft In 1880 bestaat dus geen vooruitzicht op een nieuwe leening Voorts ziU de verdere gaping tusscheu inkomsten en uilgaved door de vermeerdering der btlastingen met 4 millioen zooals ia voorgesteld gevonden kunnen worden V it eventueel over jaren geschicdi ii moet is de taak der Tolgende regeering Zijn deze werken dringend noodig dan bdioeft dus het finantiëel bezwaar den Nrderlandscheu Staat niet van den aanleg af te houden De Minister van Waterstaat verdedigde nogmaals het wetsontwerp óp groml van het algemeen belang De haeren Van Houten en Patijn bleven den finalicieelen toestand van dien aurd achten dat voorzichtigheid plicht is en z n door de Regeering nirt overtuigd De heer de Jong blijft volhouden dal gepji zekerheid bestaat omtrent de r uning wat de Minister oiilkent De algeriieene beraadslagingen worden daarop gesloten In de zitting van gisteren is de beraadslaging over het onderdeel Kanaal door de Geldersche vallei van art 1 der k inalenwet aangevangen Dj heer Roèll bestreed het kauavl ids onvoldoende loegelich onuitvoerbaor nuJecliug loor andere streken alleen en uitsluitend ten voordeele van Amsterdam en nadeelig uil het ogpuut der defensie Hij wensohie de benoeming eener staatsoommissie De heer Teding van Berkhout deelde vele dezer beswaren De heer Hsltzman verdedigde het kanaal uit hel oogpunt van algemeen en Amglerdamgsh haudetsbelaug Naari wij vernemen zijn bij het Departement van OorVig volledige plannen gereej gemaakt van de voornaamste verdedigingsstcllingen zooals deze door den Mioistei robt de geheele aitvoering van de vestingwet van 1874 zijn ontworpen D z ptaopen en kaarten zouden bestemd zijn de leden er v lks vertegenwoordiging in de gelegenheid te stellen geheel kennis te nemen vaji het doel d t de Minister ihel de thaas aaogevtaagde en de bier te vragen amawn voor het vestiugsteUel beoogt N t d V Het lezer dagca iiigekomen wetiontwerp tot kostelooze overmaking van spaarpeuningeu door tusschcnkomst der posterijen strekt om de gelegenheid open te stellen aan aile postkantoren zoómade aan de vau de By kswege aan is w ieo lialpki itoren kosteloos over te haken gefdei itti en ioslelooa erlangen van terugbetalingen van de particuliere spaarbanken wier btstureu zulks zullen verlangen alles op nader te bepalen v et Mi vijSt Pe brieven eb stukken wegöns de ofefmakiug lOs en de bestuten der particuliere spaarbanken en de inleggers gewisseld genieten vrijdom vaa briefport Strekt dus dit ontwerp om het bezwaar legen de niit onbelangrijke kosten van overmaking der spaargildcn te doen vervallen om aan een ander j bezwaar tegemoet te komen namelyk de onbekendheid der spaarbanken zopdat deze bun gei n ver I trouwen inboezemen stelt de Begeering bij afzonderlijk ontwerp voor een algeinecne Rijksspaarbank op te richten De werkzaamheid is van betrekkplijk geringen omvang en valt bijna geheel binnen de gewone bemoeiingen der postadmiuistiatie en de verplichtingen die de Staat er door op zich neemt zijn niet te zwaar Pe Rijkspostspuarbank zal te Amsterdam gevestigd zijn en bestuurd worden door een directeur even als zijne ondergeschikte beambten door den Koaing te benoemen Em raad van toezicht van 6 4 7 leden z il toezicht houden op den toestand der bank Aan ulie postkantoren en van Regeeringswege 11 111 te wijzen hnlpkantoren kan inlage cu tenigbetiding geschieden Sommen beneden 25 cents ord n niet ter belegging in de bank aangenomen Aan de inleggers wordt jaarlijks een rente van 2 gg pCt uitgekeerd en bel kosteloos verstrekte paurbaiikboekje bijgeschreven Van een som hooger dan ƒ 800 wowlt geen rente betaald Uiterlijk binnen 14 dagen na elke opgave wordt daaraan v ildaan De Ned Bank is k issier der RijksspearBank De ingelegde gelden worden belegd in overleg met en onder goedkeuring van den raad van toezicht Uil de avBl choiten op de renten der belegde gelden worden de kosten der bank bestreden en van t overschietende wordt een reeervcfondi ii iiigelegd Ter vergemakkelijlting cu bevordering van liet ter zijde legioen van kleine sommen wordt likt iu gebruik stellen van spaarbaukzegels voorbehouden De oommissie die het huldeblijk namen In l leger aan HH MM len Koning en de Koningin heeft aangeboden heeft Ier kriiuig van het leger gebracht dat de teekeniiig van het ontworpen huldeblijk door HH MM op hoogst wcln illendc wyze is aanvaard dat Z M de daarin uilgulrukle givoelens op hoogiii prijs sirlt en zijne b ouderc ingenomenheid bi Vuigde zoowel met de uiivoering v in het ontwerp uls met hel denkbield hetwelk daaruan ten grondslag l ig Onder bijvoeging dat de medewerking voii het ligir in Jsijn geheel de waarde van het geschenk zeer verhoogde verzoobt Z M der commissie zijnen dank en dien van H H de Koningin deswege aan het leger te willen overbrengen De algemeeiie vergadering vaagde Vereeniging van Officieren der Schutteryen iu Nederland zal dit jaar op 26 Jani te Zutfen worden gehouden De officieren z ulleuFdoor het stedeliik bestuur worden ontvangen waarvoor de Gemeenteraad een krediet heeft toegestaan Op 26 Mi i zal er tusschen de leden der Vereeniging een solnetwedstrgd Wordeu gehouden op terreinen onder Gorsel Weesvaders uit verschillende gemeenten uit ons Rijk zullen op Woensdag 14 Mei e k te Ulrecfal in het Gebouw van kunsten en wetenschappen bijeeukonlbn om eene vereeniging in t leren te roepen en doal hebbende verbetering aan te brengen in het lol der wezen Op deze bijeenkomst zal o u de rraag wordeu behandeld Wal kan er gedaan worden om de zorgelbosheid hij verpleegden in weeshuizen tegen te gaan Deze vraSg zal door den heer F Heusij uit Kampen wordeu ingeleid Hethoofdbe luur der Vereeniging lol afschaffing van sterken drank heeft voorloopig bepaald dat do algemeene vergadering dier vereenjging dit jaar gehouden zal worden te Middelburg vermoedelijk den Sea en 9en Juli a a Waar in Nederland de godsdienst al nist bij gehaald wordt I De directeur der waterleiding tè Uotlerdom had dt ïer degen aan te koodi ea dat er gedureniw eenigen tijd eene stoornis iu den aanvoer van watet zou plaats belden Hij deed dat lij fdrertentie natuurlijk in 1 de Jf Roti Cl hét meest gelezen blad der Maasstad Drinken alleen de liberalen water uit de leiding vraagt nu de katholieke Maothoie vinnig ft Met zekerheid kunnen wij thans mededeelen dal het Zuiderzeudiugsfeest wegens gebrek aan een geschikt terrein dit jaar niet zal worden gehouden N BaU Cl Voor hel gereoblahof la s Gravenhage stond Dinsdag terecht de persoon van B K eeu gewezen kantoorbediende laast woonachtig te Amsterdam Hij wordt bescbnidigd te Rotterdam den 14a linen 17n Februari respectievelijk by de heeren M C en s J aldaar quitantiëu te hebben hailgeboden en ontvangen elk groot 250 als bijdrage iu de Prins Hendrikstichting op welke quitantién besch valschelijk den naam vku dea seoTetaris dier stichting bad geplaatst Toen by den Sin Febr op da9ehietkade in besohonkeu liihttelid So4r de politie weM aangelioudeD Werden uog meerdere valsshe stukken bij bescb gevonden Hij was reeds driemalen lot óelstraf veroordeeld en maakte dikwijls misbruik van sterken drunk Advocaat generaal mr van der Hoeven eischte met hel oog op die vfoegcrt veraerdeelingnu de sohatddlgverklaring vanbéieh san vuleehhcid ïndrieondertandiclie geschriftelilen bet gebraik maken ifamrran en zijne veroordietii tot t jaren tochtbuisstraf en 6 boeten elk 9ah ƒ ÏO Ds T rdeifiger mr Heynst opperde eenige bedenkingen tegen de quulificatie maar bè jd ten slutie qjo client dea liove aan De m4 Ct keurt hel ten teerste af dat de minister van waterstaat iu de diskussie over l aan de orde stellen ran de kanalenwet onverhoeds de Kamer voor de kabinetskwestie stelde zo wj niet terstoRd let wetsontwerp ia bdia deliog aaUi De roekelooze handeling is ditmaar gelukt maar wat zou gevolgd zgn vraagt de J Cl wanneer dC Kamer door s ministers bedreiging verstoord de behandeling der kanalenwet tot na die van ds eSeklenwel had uitgesteld zooals zij ongetwijfeld recht had te doen Zon dan hel gecselie kabinet zieh door de cigenniachfige verklaring van den minister van waterstaat gebonden achtende afgetreden zijn De J Ct vreest dat de indruk die dal aftreden op het t land in t algemeeii en op de liberale partij in het bijzonder zou hebben gemaakt zeer oogunsiig loi geweest zi n iie kabiactskwestie ver de vraag of Irët óntwerp v n w ter li t nan de orde gesteld Zdl worden na het ontwerp vau financiën Ware de ongerijyidheid zelve gewast Hen zou dus gezocht hebben naar eene andere reden eu dan had men slechts tiisschen twee gissingen te kiezen of de kanalenwet moet voorgaan omdat zü eeoe populaire wet is en omdat de Kamer de millioenen voor de aanstaande kanalen gcvoteerd hebbende zich zedelijk gebonden heeft oo impopulaire belastingwetten te voterren f het ministerie het regeeren moede zijnde wensohende heen te g ion grijpt de eerste de beste gelegenheid aan om eene krisis uit Ie lokken Geen dezer beiden redenen zijn eene ernstige regeering waardig Dit vangen der Kamer met etne populaire wet om eene impopulaire er djor te sleepen is een van die kleine staalakunstenarijen die al bereikt men er voor t oogenblik tijn doel mee de regeering verzwakken Én enkel maal gelukt die toer maar op den duur zal 1 mislukken Is de regeering het regeeren moede en zoekt zij naar eene gelegenheid om heen te goffti zij tlfichlte dan ten minste te vallen op eene groote kwestie en voW een jfroot beginsel en sterve niet eene roemloozpii dood omdat de Kamer in hare regelingvan werkzaamheden haar eigen inzfilht volgt en niet dat der miniaiers Sedert anderkalf jaar dat JBftrtnhiterie aan hel bewind is wachl men nog 4leeds op zijne groote dodeA van wetgeving Gaat hel weg voordat het eene groote daad tot stand gebrachw heeft of dit zelfs beproefd heeft hel zal do beschuldiging niet kunnen ontgaan eeue tank Iff hebben op zich genomen die het niet volbrengen k n Aan den sieun dir meerderheid heeft helde regeering niet ontbroken ziet zij desniettegenstaande geene kans het ilMwind te blyven voeren dan belijdt zij hare eigene onmacht stelt heengaande h land en de liberale partij te leur en vernietigt al het prestige dat zij ooit bezeten heeft Laatste Berichten JBërlijn 9 Mei Na Ie sluiting der alge ieene h lhonwingeu over het ontweril tarief Heeft de Kijksdag het voorstel van dr Löwe betrtlfende het commissoriaal onderzoek aaijgeiioinen Dieusvolgena zal een gedeelte vau het lalief worden verzonden aan eene OsHaniissie vaa 23 Leden eii het overige gedeelte rechtstreeks door den Rijksdag in behaudeliug wordw genomes Dit lafste betreft de volgend gicepent afval borstelen Zeéfmakerswafen ijzer ertsen en edele raetaleu vlos granen huiden en vellen hout hop machines en gereedschappen oliën en vetten bontwerk steene stefo eo Inninkool vee ooaks Jurf zeepenen parfumeriën speelkaarten en uog enkele andere groepen overeenkomstig het besluit der Vrije Volkabuishoudkundige Vereeniging Omtrent de wgze van behandeling der tabaks en der bierbelosling zal morgen worden beslaten Londen 9 Mei in hel Hoogerhuis heeft lord Salisbury verklaard dal de conventie van Cheefoo nog niet is geratificeerd en er nog nadere onderhandelingen met de Mogendheden noodig ziju ook niet China betpeffende zekere lol echten JVegena den onrnstigen toestand in de naburige districten is er geen Commissie tot hel doen ran nasporingen naar Thibet gezonden In het Lagerhuis werd gevraagil of er bij overeenkomst een datum was vaslgeetcld voor de oiilruimiii van Oosl Eumelie De heer Bourke antwoordde dat de ontruiming zal plaats hebben zoo spoedig de omstandigheden het toelaten Iu antwoord op eelie andere vraag verklaarde hij dat Engeland heelt toegestemd in eene bemiddeling in de Grieksehe quaesiie door tusschenkomst van gezanten te Eonstaiitiiiopel Daarop werd eene interpellatie naDgekondigdi om te vernemen of de gezanten afzonderlijk dan wel geinreuMibappel jk ratten handelen Voorts werd medegedeeld dat Engeland op verUiigeu van Fraukrijlc hel baudelstractaat zes maanden heeft verlengd CORRESPONDENTIE Naar aleiiHaf van hat bericht lii oia Br van Disniag betrefftade een meisje dat in t wat f r genaktr deelt men OOI nieda dat zij zieli daarin Diet liet glifden maar daariu frODg es Icnna 40 ttfl tg bet gaalbuia is o igeD jniea wijl daarvoor geen termen schenen te bettaan Men steil de ran i waarom mojcen drenkelinge dm hier gseu familie hebbei niet in het f aathuii worden opfleaemeo en tevens blj loifn moet racn lo zulk een getal aa loppenp ti Ti Vw stukje dat beschnidigin en bevat tegen geachte p r a a kstt tut eUekend aiet voor plaatsing iu aanmerking komen De Redactii Burgerlij k Stand OEB RE V 6 Mei Jacob loèli ouders mr J Forlngn Druoyleever en J D van Gulpeo 8 Arie ouder C van den Meiifrel en K Backweijt OVraLEDE V 9 Mei II van Vliet 60 j 10 G Verkaaik 87 J A Putkamer 65 j 0M hKI ROU D 2 Mei J Woerlee 26 j en A vnn den üerg t i j r M A Ilerem 31 j ea D Bruinll 3 j H P VBD der l ool 2J j en A van dun Berg 21 j advertentiéW m m li m 2Kra raiKra asxsis i4 25 jahige van onze dierbare Ouders G VBKGEEfi EN J M SCHOENMAKERS Gouda 10 Mei 1B79 Hunne dankbare Kinderen v c 35 5 5i i VIJF en TWINTIG JA R1 E Il cktvtte tnx xna m GEURIT VERGEER W la g jOHANNA MARIA SCHOENMAKBRS g Gouda 10 Mei 1879 C MBmëmëmmM Tot myner m nt kinderen enbehtwdkinderen diepe smart behaagde het 6od van mfloe zijde na een imartehjk lijden weg te nemen mijn geliefde Bclitgenoot HENDRIK TA VLIET in den leeftjjd van 60 jaar Wbd H VAM VLIET Gouda 9 Mei 1879 qib Towr Voor de talrjjke bewijzen van vriendschap en belangstelKog ter gelegenheid onzer 25 JARIGE ECHTVEREENIQING ondervonden betuigen wy onzen oprechten dank T VAN DAM M C VAU DAM ScHotTjnr Gouda 10 Mei 1879 Voor de Vele bewgzen van belaggstefIjng ondervonden b het overlgden van ons geliefd jongste kind betuigen wg onzen oprechten dank A D VAM DM WEG Wi N VA DB WEG HoooraDiJK Sttlwijkeriluii 10 Mei 1879 De Heer en Mevrouw CAMP l etai $en hun dank aan allen die deelneming betoonden in de onlangs geleden verliezen Al deinen die iete te vorderen hebben of vsrschnldigd zgn aan wijlen KWA Slïil de JONG gewoond hebbende te Gouderak en aldaar overleden den 22 Maart 11 gelieven daarvan ot ave of betaling te doen b j J vak KBA NIENBÜRG Keizerstraat te Gouda Doctor J W KRQON stads Geneesheer te Gouda vens verloskimdige is nDj OEXjitjiKs te nsulteren van 1 2 nre ten zjjnen haltb Crabethstraat Q 177 alhier Oe ondergeteekisnde hééft de eer teberiehlini dat hij zSn NpUWE NOORDBRABANTSqHK heeft GEOPEND in de DOELESTflfci wijk L 178 dat hfl zich ievens belast met het REPAREEREN van alles wat in heticak voorkomt belovende eene nette en civiele bediening tegen vaste en concurreerende prjjzen O saötiTs VIEEDE JAAS De ondergeteekende biedt ich weder ditjaar beleefdelijk aan tot de geheele UITEOEUNG 1 tan WANDGÏIDIBRTE in He Woningen ën Slaapkatneri zonder het Behang Hout o1 Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhoudiiig kan men verzekerd zijn terwgl voor belanghebbenden verscheidene getuigschrifben ter inzage voorhanden zijn Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overv ttiigd is terwijl eene garantie van 3 jaren wordt verzekerd Adres J de JONö Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te GouSé J H KIEBERT markt gooda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AP HB DEN DAOELUKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salan Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding 300 Staats LoteriJ De TREKKING der Eertte JSJasse begint op MAANDAG 19 MEI 1879