Goudsche Courant, zondag 11 mei 1879

Woensdag 14 Mei h 1879 M GmffiSJiilffi Van Rennes Pudding Poeders OnderoetaAende bericht mnen geachte beVj N 2296 i GOUDSCHE COURAKT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Onislrekeo bestaan tegenwoordig uit 12 soorten Scheikundig onderzocht en goedgekeurd waarVan de attesten ter inzage liggen Van Rennes Chocolade pudding Van Rennes Ananas pudding Van Rennes Amandel pudding Van Rennes Oranje pudding Van Rennes Vanille pudding i Van Rennes Saffraan puddmg Van Rennes Citroen pudding 1 Van Renijes Madera pudding Ondergetekende bericht ïflnen geachte begnnstigera dat hg met het ZOÜTZIEDEN volkomen op de hoogte ie zoodat hfl immer blank Wövend ZÜÜT kan LEVEREN en beveelt zich derhalve beleefd aan H H GROSSIERS en WINKELIERS aan hetgeen vooral S H Grossiers voordeelig zal zgn met betoog p de Coucnrrentiej C J LEFEL Iemand vraagt tegen 1 JÜNI EOST EN mum met VRIJE KAMER Brieven franco onder Letters E F aan het dvertentiebureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel alhier O er ïsiooT mraennan Zeogestraat vra ten spoedigste 1 a 2 BEKWAME Timmerlieden Openbare Verkooping op DINGSDAG 13 MEI 1879 des voormiddags ten 9 ure aan het Lokaal Wijk K N 237 an de Peperstraat te Gouda van eenen netten li BOEDEL bestaande in siaaiide en draagbare MAHONIEaOUTEN en andere MEUBELEN KANTOORLESSENAARS HUISRAAD SPIEGELS SCHILDERIJEN en BEELDEN BEDDEN en BEDDEGOED LINNEN en TAPELGOED VROOWEN KLEEDEREN KACHELS en FORNUIS eeuepartij nieuwe EMMERS BORSTELS en4S PE EH GOED voorts gewerkt GOUD en ZtLVER enz Daags te voren des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen ziin te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda VEILING VAS HOUTWAREN TB ROTTERDAM op WOENSDAG den 14 MEI 1879 des namiddags ten 1 ure in het Algemeen Verkooplokaal aan den Oostsingel te Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder Jüban Coenraad Lach Vm eirca 100 000 stuks Vuurenen Gree nen Petersburger Ktoonstadsohe Zweedsche Memel en Wijburger Uelen en JPlaten Wflburger Greenen Delen en eerste soort copw Vuren Delen en Bibben Ameriiaansche Pitch Piue Balken en Molenroed n Riga Qreenen Masthouten en Bergroedeneai Coulant zal geveild worden eene paitij Nieuwe Sparren en SparJlOUten eene lading Kolders nieuwe Greenen Delen 1 X H en Schroten Alles versch uit zee aangebragt liggende vóór den wal en op de Werf cRotterdamsch Welvaren en in de Nieuwe Loods in de Elizabethstraat Hooge Zeedgk Rotterdam waar hetzelve vier dagen vóór den verkoop gekaveld te bezichtigen is Deze houtwaren liggen zeer gemakkeiyk voor vervoer te water en per as Notitiin der veiling z n te bekomen bg gen Penrw aarder Van Rennes Frambozen pudding Van Rennes Sina sappel pudding Van RenNes KofBe pudding Van Rennes Marasquin pudding Ieder pakje bevat de noodige Suiker e pond De prg van alle soorten is per pakje voor eene pudding voor 4 personen die altöd goed uitvalt slechts 16 cent In nette verpakking voorzien van gebruiksaanwazing verkrvjgbaar alleen bg P SAVëHBIER Oosthauen B 19 Gouda A F VAN RENNES I i Martaplaats Utrecht A 68 Botermarkt 6 HOUTMAN E eene jjroole Sorteeringr der nieuwste MAi TELS JllAlSiTELETS liehaakle DOOKGEWEKKTE en KINDEKDOEKE Japonstoffen Zwarte Zijde f ekleurde en zwarte THIBET iiOKI IJ ETELÜOËKE LAKENS en BllXKIXtiS BBODEBIE8 enz enz alles lol zeer voordeeligre doch vaste priwen JÉich beleefdelijk aanbevelende Timmerlieden TWEE BEKWAME KNECHTS en een JONGEN gevntagd door H FAAIJ Openbare Verkooping op WOENSDAG 4 MEI 1879 voorm ten tien ure ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST ih het Lokaal voor publieke Verkoopingen in de Nieuwsteeg te Gouda van eene zeer groote partü AGEUT IN MEEL waaronder eenige gemaakte tapgten Karpetten en Loopers alle in verschillende grootte en daags te voren te zien van 10 12 en 2 4 uur Een STOOMMEËLFABUIEK zoekt teg il goede provisie een C3 E IsT T Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 9 JÜNIJ 1879 des voormiddags ten elf ure in het Hotel cdu Zalm aan de Markt aldattr van Een kapitaal goed Onderhouden voor den verkoop van MEEL in deie plaal en omttrfk en Brieven franco onder motto cMeku aan het algemeen Advertentie Buresa van NUUB VAN DITMAR Rotterdam VOORHANDEM KOSIMGIKNIBSOOD OEBTEBTJES TUUKSCH OEBAK H E E B £ K B A N K E T BOTEKKOEKBN FRINCESSKNBSOOD KATTENTONOK BEBLIIIBK KOEKEN UTEECHTSCHE THBEBANDJES DIVERS KLEIN GEBAK ENZ W N RAALTMAAKERS BANKETBAKKER HAVEN en ERP met een grooten ÏUIN daarachter met een fraagen KOEPEL Druiven en Perzikkenkasten eii verdere betimmering staande en liggende aan de Gouwe te üourfa wjjk C N 103 kadaster Sectie D N 1301 en 1302 groot 12 Aren 80 Centiaren Hebbende men uit het Huis en den Koepel fraavje uitzichten en vergezichten en zijnde in het Huis beneden drie Kamers met Schoorsteenmantels eene Badkamer eene goede Keuken met pomp en een grooten Kelder en boven zes Kamers eene Meidenkamer Bergplaatsen twee Zolders en hetgeen verder tot eon welingericht gemakkeiyk en aangenaam Woonhuis behoort Het perceel is gunstig gelegen tot oprichtiug eener abriek en alle werkdagen des middags van 2 tot 4 uren tè bezichtigen mits vooraf belet vragende Te aanvaarden 1 November 1879 Got BA Drtik vaN A Brikïvw Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda Parlementaire Werkzaamheden De redevoering van den minister van waterstaat uitgesproken in de zitting van Woensdag heeft de algemeene beraadslagingen niet doen eindigen in de zittingen van Woensdag en Donderdag heeft men die voortgezet zonder dat veel nienws gezegd is Uitvoerig besprak de minister de noodzakeiykheid van goede waterwegen al ware het alleen om opdrgving der spoorwegvrachten tegen te honden hy schetste het onUtaan van dit ontwerp waaromtrent reeds veel door de vorige regeeriug was voorbereid het nut der voorgestelde wegen is bg de discussie niet betwgfeld en heeft men bezwaar tegen een of meer der voorgestelde werken het recht van amendement stelt ieder lid in d gelegenheid het oordeel der kamer in te winnen Het vermoeden dat verschillende werken z n voorgesteld om stemmen voor andere te winnen welk vermoeden door geen bewijzen gestaafd was achtte de minister geen weerlegging waardig Vereeniging van st tsaanleg en het vaststellen van subsidies in één ontwerp achtte hjj in het belang der zaak Met het oog op het buitenland bestreed de minister alle uitstel terwyl hjj verder pertinent verklaarde dat de begrootingen zoodanig opgemaakt zgn dat men bg de uitvoering geen vrees voor teleurstellingen behoeft te koesteren De regeering heeft haar plicht gedaan zoo eindigde de minister zg meent op de ondersteuning der vertegenwoordiging te mogen rekenen De heer van Baar vroeg itieer Ueht nog altgd wiat hg niet hoe de gelden voor dia w tkeo souden gevonden worden ter verbetering der wet had hg nog gesproken over een kanaal door NoordBrabant maar al werd dit ook in de wet opgenomen hg zon toch tegenstemmen Hoogst belangrgk was de rephek van den heer van Houten b nam acte van de verklaring van den minister dat amendementen konden voorgesteld worden met de hoop dat de regeeriug bg de stemming oter die amendementen ha r gewicht niet in de schaal zou leggen maar zonder pressie uit te oefenen ieder zou rrglateo Eene kleine herinnering aan de pressie door den minister uitgeoefend bg de discussie over de in behandeling neming van dit ontwerp I Heftig bestreed hg vervolgens het kanaal door de Geldersche vallei omdat Amsterdam bg de onveranderde aanneming van deze wet twee kanalen naar den Kgn zal kragen n naar Dodewaard n één naarRotteraam waarlangs men eveneens met groote schepen den Rijn kan bereiken Het eerste kanaal moge den Amsterdamseheu handel bevoordeeleu doch dit zal alleen kunnen ten koste van Rotterdam en Dordrecht en voor die verplaatsing zooveel geld uit te geven achtte bg niet verantwoord Ook het kanaal van Venio naar Nederweert waardoor een concnrreerende handelplaats zal geholpen worden en vele der voorgestelde veenkaualen die door streken gaan waar het veen nog niet aan de snee is bestreed hg Ernstig verzette hg zich vervolgens tegen de lichtzinnige financiëele politiek der regeering die millioenen aanvroeg zouder de middelen aan te wgzen waaruit die betaald zullen wor den hg hield vast aan de stelling dat men j bg het stemmen voor uitgaven zekerheid moet hebben dat men in staat zal zgn aan zgn verplichtingen te kunnen voldoen en in dnt opzicht had de redevoering v n den ministervan financiën hem volstrekt niet bevredigd De heer de Jong achtte het beter eerst het kanaal van Amsterdam naar Rotterdam in orde te brengen en blpt bet dan later dat 4it owrpldoeude is dan zou men nog tot het zoo kostbare kanaal door de Geldersche vallei kunnen besluiten De heften van Naamen en van Nispen doen nog ntder hun financiëele bezwaren gelden waarna de beer van Tienhoven afgevaardigde van Amsterdam het bestredeo ontwerp tracht te verdedigen door te wgzen op heldeen in Prankrgk en België voor de waterwegen gedaan wor t Wel is de financiëele toestand op het oogenblik minder gunstig maar dat mag geen motief zijn om de middelen tot vermeerdering van welvaart niet te verbaleren indien de uitgaven de drtogkracht der natie niet te bovengaan De redevoering van den heer van der Hoeven deed een oogenbliic de kanaleaiiM vergeten Als de God van Jedecland zeide hg zoo genadig is geweest oqt ons in een toestand te brengen zooals in d geschiedenis van de wereld zonder voorbeeld i oamelgk het delgen der schuld door de Indische baten het is niet te verwachten dat die God van Nederland ons nogmaals zoo genadig zal zijn Die woorden lokten een protest uit vaar den heer Scbimmelpenninck van der Oge dfe aan de uitdrukking de God van Nederland een groote waarde bigkt te hechten Gelukkig bewaarde een nadere verklaring van dea heer van der Hoeven de kamer vwor een tbeolc sch dispuut In de zitting van Duderdag bestreed de ond mipister van finaneün van Daldeu het ontwerp de kausherekening werd door hem weder ter sprake gebracht omtrent den vorm had hg verschillende aiumerkiogen het aannemen van dit ontwerp kngeen invloed hebben ep bet voorstellen vaa ferbtteringeu aan kndere waterwegen vele der voorgestelde werken behooien eindelgk op de gewone begrooting en moeten door de gewone middelen met door een leening bekostigd worden Ten slotte wees bg nog op de aanzienl lke oDderhoudsko8l enin het vervolg die niet door de inkomsten gedekt zullen worden omdat het plan bestaat geen rechten of tollen te hefien Meer goedkeuring vond het ontwerp bij den heer de Rnijter Zglker al kon hg nog aiet verklaren of bg alle werken lal dkeurent Gaarne zou hy zien dat belang iebbeiiden da werken en de uitgaven door bgdrageu te gemoet kwamen Verbetering van de Keulscfae vaart wwd door den heer de Casembroot voldoende geoordeeld De minister van financiën legt ter geutM koming aan veler bezwaren geruststellende 491klaringen al wel wil hij de gelden door een leening vinden maar hg acht nieuwe belastingen vooreerst niet noodig te minder daar de middelen toenemen en toch eenmaul de vestingwet uitgcv erd zal zgn waardoor de oorlogskosten aanmerkelijk zullen verminderen Scherp werd den beer V an Houten herinnerd dat ministers die thans door hem geprezen werden vroeger door beiu veroordeeld waren wat door den heer Van Houten beantwoord werd met een hernieuwden aanval op het beleid van den tegenwobrdigen minister en een hernieuwde afkeuring van bet ontwerp Ook de heer Patijn herhaalt zijn bezwaren en dringt op matiging aan terwgl de heer De Jong er nog eens op wijst dat berekeningen en ramingen meestal zgn tegengevallen Nudat da minisier van Waterstaat nog kort de laatste sprekers beuutwoord had werden eindelijk de algemeene beraadslagingen na een vierdttogsch debat gesleten De heer Ruëll opende in de zitting van Vrgdag het debat over den nieuwen Amsterdamseheu wa erweg met een redevoering die de helft der zitting iniiam eu toch met den meesten aandacht werd aangehoord Eerst schetste hg de g scliiedi nis der Keu sche vaart en toonde aan dat het minder geschikte vaarwater niet alleen de oorzaak was van den minder bloeienden toestand van den Amsterdamseheu Rijnhandel waarna hg de vraag behandelde of de 18 i 20 miÜioen die dat werk zou vorderen die vruchten zouden afwerpen niet slechts voor Amsler dam maat ook voor het algemeen die men daarvan rwachtte Wat de technische quaestie betreft spreker had groot bezwaar tegen den overtocht over den Nederrgn bij de Grebbe en tegen het kanaal door de Betuwe waarom hij in ftlle opzichten verre de voorkeur zou geven aan een verbetering van het vaarwater tusschen Amsterdam en Gorinchem over Utrecht ook omdat de militaire specialiteiten uit een oogpunt van defensie zich vroeger steeds tegen het nieuw ontworpen kanaal verklaard hadden Stieltjes kan hierbg niet als authoriteit aangevoerd worden daar deze het graven van het kanaal steeds afhankelijk gemaakt had van het droogmaken van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee Ten slotte drong bg bg de regeering op een nader onderzoek aan door een Staatscom missie De heer Teding van Berk bont herhaalt daarop nog eens de bezwaren door den Heer Hoël reeds zoo uitnemend in het licht gesteld De heer Holtzman een der Amsterdamsche afgevaardigden verdedigde daarop met betoog op bet algemeen belang het ontwerp even als dat uit hetzelfde oogpunt door den Utrechtecben afgevaardigde bestreden was Wil Amsterdam zgn goederenhandel behouden dan moet de waterweg naar Dnitschland verbeteid worden kwyut Amsterdam idan tonden de treurig g volgen over bet geheele 1 É niet uilblij venj Men heeft gevraagd waarom éoSjfcnisterdam het zelf niet en het antwoord Ip was Amsterdam heeft voor bet Noordzent kanaal millioenen fferd het heeft voor het lager onderwys èat ellendig was veel gedaan het heefi vele plaatselgke werken tot stand gebracht de financiëele krachten van Amsterdam zijn zoo niet uitgeput dan toch in gedrnkten staat terwgl de Belastingen tot het hoogste toppunt zijn opgevoerd Van een Staatscommissie wacht hg gi eu heil eu de weg van Amsterdam naar Rotterdam kan Voor Amsterdam geen handelsweg naar Duitwfaland worden Het laatete woord is nog niet gesproken over dit kanaal Maandag werd de discussie voortgezet L UIT HET VERSLAG VAN DENTOESTAND DES GEMEENTE GOUDA 1878 De bevolking bedroeg op 81 December 1878 8222 m 9243 vr 17465 van beide geslachten Hieronder zgn begrepen 85 mannen behoorende tet de landmacht D iudeeling der bevolking naar de onderscheidene godsdienstige gezindh en is als volgt Man Vr Totaal Nederduitsch Hervormden 4963 5414 10377 Pransch of WiJalsch Herv 14 19 33 Evan relisch Lutherschen 189 217 406 Hereteld Evang Luthereohen 3 14 Doopsgez of Mennonieten 15 7 22 Remonstranten 197 224 421 Christelijk Gereformeerden 201 239 440 Roomsch Katholieken 2300 2828 5218 OudsRoomschen of van de Bisschoppelijke Klerezy 49 82 131 Nederduitsche Israëlieten 192 204 396 Tot geen der genoemde g r zindheden behooron UjJ 9 8 17 Tot58222 9248 17465 x