Goudsche Courant, woensdag 14 mei 1879

H i getal geborenea bedroeg Mann Vr Beide Gesl Levend 391 386 777 Levenloos Mngegerea 13 20 33 810 Te zamen 404 406 Onder de geborenw waren 26 onechte kinderen K jöhgeus en 10 meisjes van welke 1 levenloos Er hebben 10 tweeling geboorten plaats gehad De sterfte xooder levenloos aangegevenen was j Mann Vr Beide Gesl 325 322 ö47 Vsn dtf o ra rl e d wwn waren er 466 ongehuwd 105 gehnwd 27 weduwenaars en 49 weduwen Van deze stierven Mann Vir Beide Gesl beneden het jaar 133 117 250 van 1 tot 5 jaren 76 60 136 5 10 10 8i 18 10 20 9 20 20 30 9 l6 25 30 40 11 22 40 50 12 9 21 50 60 17 1 32 60 70 14 26 40 70 80 23 34 57 boven de 80 11 15 26 Er werden 166 huweljjken voltrokken dat is 21 meer dan in het vorige jaar Van deze huwelyken werden aangegaan tusschen jouktuaus en jonge dochters 129 i weduwen 6 weduwnaars en jonge dochters 18 weduwen 13 Er werden tot voltrekking van 28 huwelgken bewgzeu van onvermogen afgegeven Er werden bij onderscheidene huwelijken 15 kinderen gewettigd Er werd eene echtscheiding iageschreven Uit den volgenden staat blijkt de maaudelijksche loop der geboorten hu ivelijken en sterfgevallen MaandflQ Geborenen Huwelyken Sterfgavillen Jantiari 82 8 68 Februari 51 12 62 Maart 75 3 63 April 70 10 53 Mei 71 23 38 Juni 68 12 53 JuU 50 13 35 Augustus 51 17 46 September 61 16 51 Octobsr 55 25 80 November 73 20 45 December 70 7 100 Er zijn 7 mannen en 8 vrouwen naar s Rgks overzeesche gewesten vertrokken terwijl 11 mannen en 10 vrouwen van daar komende ich binnen deze gemeente hebben gevestigd Uit den vreerade kwamen hier 3 mannen en 4 vrouwen 5 mannen eu 5 vrouwen vertrokken derwaarts De registers van den burgerljjken stand en der bevolking worden geregeld bijgehouden Als ambtenaien van den burgerlijken stand bleven de 3 leden van het coUegie van dageIgksch bestuur en de ra idsleden de heeren W Post Drost en 6 A Muller werkzaam De kiezerslgsten werden deu 12n Maart vastgesteld en den 27n dier maand gesloten Er werden daartegen geene bezwaarschriften ingediend Het aantal kiezers bedroeg als volgt Voor leden van de Tweede Kamer der Staten Geueraal 510 Voor leden van de Provinciale Staten 506 den Gemeenteraad 846 Omtrent de in den loop van dit jaar plaats gebad hebbende verkiezing van een lid vanden Gemeenteraad ter voorziening in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer T P Viruly wordt vermeld dat gekozen is It F H G van Iterson Voor een lid der Prov Staten ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer M Bisdom van Vliet werd gekozen de heer K Blok Het personeel van den Itaad bestond op den 31 December 1878 uit de volgende leden De Heerewt Jaar van aftr Dr F H G van Iterson 1879 G Straver G Prince Dr A Lugteu G A Muller W Post Drost Mr A A van Bergen IJzendoorn 1881 J A Remij Mr P P P Kist J M Noothoven van Goor D C Samsom Mr P J Snel W J Fortufln Droogleever 1883 W B van Straaten Mr H J Kranenburg G A Oudjjk Jbr M C F J de Rotte Ter vervanging van den heer T P Viruly werd den 1 Febr tot wethouder benoemd de heer G Prince De heer J A Remy die aan de beurt van aftreding was werd den 3 Sept herkozen Wordt vervolgd BUITENLAND liullealaiidscli Overzicht LI Donderdag kwam dePransche Senaat weer bijeen terwijl eerst aaiistaandca Uünderdag de kamer hare werkzaamheden l hervatten Be Seuiiat vond uiet veel te doen wat er nog aan de orde was scheen uiet rijp voor dadelijke beraadslaging zoodat men aanstouda weer uiteenging tot gisteren Se door deu bekenden heer Chemelong aangekoudigde interpellatie over de vervangiug van geestelijken door leekeu in eeuige onderwijzersbetrekkingeu komt üouderdag auu de orde Zy heeft trou veu8 niet veel grond meer daar hel administratief geschil dat io deze bestaat auu het oordeel van de Coaieil cCital deu bevoegden rechter ia onderworpen Spoedig zal uu ook de terugkeer der kamera naar Purijs in den senaat in behandeliug komen Men herinnert zich den stand dezer zaak Ër moet eeu artikel in eene der constitutioneele wetten veranderd worden om de verhuizing in behoorlykeu vorm te doen plaats hebbeu Uiertoe is eene vereenigde zitting noodig waarvan de wensohelgkheid eerst in ieder vau de kamers afzonderlijk rauet worden uilgeBprokea Iedere kamer op zich zelve heeft dus de macht de zaak tegen te houden Vuur het reces wu de senaat niet gezind tot deu maatregel mede te werken bet liuker ceutrum gut daarby den doorslag en bel was eeij lid vau deze fractie de heer de Laboulayr die het onguustig rapport uitbrnolit waarin de schrijver van Parit en Amérijue het behoud van eeu Washington van eene politieke hoofdstad voor Fraukryk aanprees Men wist de behandeliug toen met een zacht lyntje uitgesteld te krijgen in de hoop d t de stilte der kamervacantie inschikkelykheid zon doen geboreu worden eu moed om de K vareu van Parijs te trotseeren zou wekken bij da beschroomde maar hoofdige liukeroentrura heeren Mrn koestert thans inderdaad de hoop dut er voor de verplautaiug der wetgeveude macht ook in den scuaat eene meerderheid zal te vinden ziju De regeeriiig neemt met het oog hierop alle égardê tegenover deu senaat in acht Twee ontwerpen voor voor eene wa irilige vergaderzaal van het hooge lichaam zyu gereed en zullen aan het bureel van den senaat worden verzonden om advies Volgen het eerste ontwerp zal de senaat zitting houden in het Luxembourg en zullen de Purijsche gemeenteraad en de prefect van de Seine thans daar gevestigd ecu goed hceukoinen moeten zoeken Dit plan zou weinig kosten en binnen enkele weksn uitgevoerd kunnen worden Het andere plan dat 12 millioeu zou kosten en drie a vier jaren zou eischen ter voltooiing is het bonwen van een nieuw gebouw voor deu seiiout op den Quai i Orsay Men zou echter intusscheu voor eene kleinigheid van een millioen het Pavilion de Flore in drie it vier maanden tot tydelijk verblijf voor den senaat kunnen inrichten Het wordt dè heeren dus in de ktus gelaten wat zg willen twaalf millioen uitgeven of niet £ r loopen Ie Parys geruchten over oncenigheid in het Ministerie de aanleiding zon zyn de terugkeer naar Pnrys of liever de maatregelen welke dientengevolge noodig zijn de meerderheid van het Kabinet is voor het plan om de begrooting van de Panjsohe politie van deu gemeenteraad over te brengen naar Ie Kamer De République Fratu aue is echter van gevoelen dal deze besnoeiing van de bevoegdheid van den gemeenteraad der hoofdstad onbillijk is Het ontwerp tol wijziging der Duilsche tarieven s naar men in ons vorig nummer uit de telegram men zal hebben jgezien verwezen naar eene commissie van 23 leden Inmiddels is d or den Uykskauselier een nienw ontwerp von wet ingediend dat don waarschijnlijk vóór zal gaan ta waarbij wordt voorgesteld de rechten die in het jontwerp zyn opgeuomeii maar vast te heffen I enkeli k is dit omte voorkomen dat de zaak door de eommissie op de lange baan wordt geschoven Vindingrijk ia deKanselier zeker i De Eugclseheu zijn iu de wolken over de pogingen tot verzoening met Afghanistan ïakoeb khan is nu in het Eiigelsohe kamp en scheen zeer tevreden over zijne ontvangat Hy heeft een goei niterIjijk en in kleedin manieren isn voorkc raeil is hy liijnu geheel Europeesch Onmiddellijk verzond hij eeu vriendschappelijk telegram aan den onder koning van IndiS om bem van fijne aankomst kennis te geren I e Standard heeft van ziju particVli ren correspondient de gewiohlige tijdiug dat de nir de Btgelsohe voorwaarden geheel aanniemt Dï vwetenschnppalilke grenzen zeuden daardoor cy verkregen Naarde zijde van Kandahar kat gebie tot fi n den paa vdn Kojalc Het dal viAiu de Kqjerara tat aan den Sjoetargadan en de pa jfna dei Khmr tot aanLoaigi Dit ia voor Ëiu elapd eene vltbetecing envoor den Kmir denkelijk geen grop fprliet H jtoch staat eigenlijk well wat af hetgeei hem maar i toebelioort in theorie t e bergstammen warlm tot op zekere hodgte onafbankelijk Aai Bugelaijid komt nu echter de moffilijke ta k om ze olk ain bedwang te houden j J I Te Candahur woFfll een Bngëlsoh ageoit gevestigd j Denkelijk komen er ook te Herat en te Kaboel maar dienaangaande w tren de corres to en nog in het onzekere He vrede zal denkelyki jle Kaboel geteekend Worden jdaar de Emir iet lang Ie Gun damak kan blyveiljï Engeland eilkent h m nu als feitelijk Ueerscher ytvr Alghauislaii Ëen esodrie van Ëugelsche trofijien zal hem naar de houfditad vergraisUeu maar het wordt geheel in zijne keus gelaten hoe lalryk dit wezen ii Wensclit de Emir niet bepaaidclyk eene a inzienlijko macht dan zal leohts een zeer klein escorte ine legaan om nietiile gevoeligheid der Afghunen te prikkelen De cholera is in de Ëugelsche kaïhpen weder aan het f Dr Kenealy herhaalde in het Engelsche L igerhais de vraag vau Hntchiniou of het waar waa dat de Koningin eeu eigenhandig schrijven aan Lady Bartle f rère bad gezonden waariu zy haar vertronwea in den gouverneDr vau de Kaap la kennen gaf Andermaal antwoordde de Miciater Hioks Beaoh d t hy daaromtrent nieta had te zeggen en ook uiet van plan waa een onderzoek iu te stellen wanneer die brief iu quaeatie werkelyk waa geschreven dau had de Koningin eenvoudig van haar recht gebruik gemaakt Aldus de interpretatie van den Minister De oppqsitie deukt er anders over Dillwyn heeft een molie uaugekundigd waarin de directe inmenging van de Sourereine iu de Indische en bnitenlandsche staatkunde wonit genoemd strüdig met de eonslilutioneele gebruiken en gevanrlyk voor de privileges van het Lagerhuis daar zy de lUgccring in slaat stelt gewiohlige dingen aan de coiilr6le van het Hnis te onltretken Die motie komt DinsJng aan de orde en Fawcett heeft er een motie bijgevoegd luidende Het Huis is van oordeel dat het uit niets is gebleken dat de Souvereine iu de Indische en buiteuUndscbe staatkunde hoeft gehandeld buiten haar Ministers om die rechtstreeks voor het Parlement verantwoordelijk zjjn Met andere woorden Fuwcett heeft rechtstreeks den strjjd tegen de Ministers aangebonden De Begeering is niet van plan dien te ontwaken en wanneer het bericht van de Daily New juist ia dat de leiders der oppositie de motie van Fawcett zullen ondersteunen dan kan men opnieuw warme debatten verwachten In d3 Belgische Kamer heeft de minister van onderwijs Vrydag een aanvang gemaakt met zijn redevoering welke zoo uitgebreid is dat éen zitting niet genoegzaam was heden daarom voortzetting kon de minister weinig nieuws vertellen zijn rede was een heldere afdoende weerlegging van da olericale aanvallen de hoofdzaak van zyn beloog was de in andere landen reeda lang gebleken practisohe bruikbaarheid vnn het neutraal onderwys BINNENLAND GOUDA 13 Mei 1879 Voor de akte als hoofdonderwijzer deden Zaterdag 16 oandidaten examen 10 werden afgMrezenen 6 toegelaten de heeren D P Boterei ooduit Wnddiuxveen B W Van Manen uit Schoonhoven H Plooy uit Lckkerkerk P van Vledderuit Gouda en J Van der Weiden uil Krimpena d Lek Door den Kaad der gïineenie Ziivenhuizen is tot eersten hulponderwijzer aan do openbare soliool in bet dorp op een jaailwedde vnn ƒ 800 benoemd de T F Blok thans hulponderwijzer te Slolwijk Te Bodegraven ia g weduwe vrouw Hartei in den Bijo verdronke Als eene bSwHltfhe Usel gemeld IWfcet dezer zoo hard heeft jonge eenden iu dea 1 ys liepen jeren morgen een 78 jarige in den vroigen morgen wordt uit Nieuwerkerk a d I den uncht vgn 9 op 10 rorea dat d a naorgens èa IS Alcxanderpotl over het Het vooruit ht tijdens de Arafce na k dingen zal uitreiken zijn behaald dalr Z H de Koning loon9lglli g Me piHlerscb e in t vorige jaar te Purys Het Qerechtabof 4e in de zaak van den te jVolleBhoven geple 25 jaar en de beide and 20 jates tu hthuiaaltal i iten Qenei 12 Mei 1879 n dete zitting wering iGeldersohe val ii het krachtig i dr I verbeturilw minder Izon i in heer Uoell Utrechtaeb slau j jl heer Van iferk in bentode lüianliL doij le ivÜeldeUhe V d t j et éer lelijk iem deed Zaterdag uitspraak prd op twee veldwachters I Oerrit rfieuwemhuis is tot beschuldigden n ieder tot iWrootdeeUI j y rlvKDt kiwi zit j d bat over let kanaal di rtjaaet He heer tenti lis nutog en noèd KeulatVe Wirf sllol 8lresd hgihM beti h züna zfenf te op Jiad geplaatst dlareuteg n vonl fo l ms ahdighcdeu M Iwaflal feiiuoodijt e tO ïigtf hanlfti vU aterdayi niet zon v éveni HijïJIondyvoo de vertering der voort An sti da niottèrdam di tiinporérst ruim voldl zoil li voor M beyttfttp vjp de hoofdatad f De heer Van 4VassMaJ CallWyok u voor t nicnKi kanoidt moor teg n ihet geheele ontwerp op grond von den financieclen toestand I De heer Frog r verdedigde het nienwe kanaal op technische gronden en in het belang der defeusia De heer Meinesz evenzoo met bet oog op de vo vdeelen oor deu handel Heden roortzetling Onder voorzitterschap van m C Fock eommiaaaris des ko ings in deze provincie heeft Zaterdag de eommissie ingesteld tot voorlichting der regrering omtrent de regeling van de iu den loop van dit jaar te honden algemeene volkstelling eu de herziening van de bestaande voorschriften betitSenda bevolkiugmtatisliek lil een der localen van het gebonw van het provinciaal bestuur te s Hage hare eerste vergadering gehouden Ook de staatcomraiseie tot het ontwerpen van algemeene regelen omtrent den bouw en de inrichting der lucaleujiwaarin openbaar lager schootonderwys gegeven wordt alsmede omtrent bet yaulal kinderen dal daarinmag wordéfc toegelaten ee eti ander ter voorbereidingvan de nilvorring der oifUare onderwijswet is Zaterdag VI rgaderd De wetkinf dar Uyks centrale en gamizoensmngnzijnenmu kleeding wordt in het algemeen by bit leger J n rad ten opzichte van het kleedend r nieuw onder de waptns gekomen miliciens Duurdieu meerdere tailles en nuniman ziju ingevoerd heeft men de mausehappen over het algemeen kunnen kleeden en ia er minder kleecUog op maat noodig waardoor manschappen vau afwykenden lichaarosbuuw in vorige jaren dikwijls geruimen tyd in hun burgerkleediiig bleven dienat iöm Bbl Donderdag is in bet gebouw vfu t Nut te Amsterdam de algemeen vergadering van het Nederlaudsch genoo sdfaap ot sedelijke verbetering vau gevangenen gehouden Tegenwoordig waren 35 afgevaardigden De vergadering werd deor den voorzitter jhr mr B de Bosch Keropcr geopend met eene rede waarin hij beschouwingen ontwikkelde over de straffen in het Wetboek van Strafrecht Hij betuigde zy ne sympathie voor de hoofddeiikbeelden daarover in het outwerp gehuldigd maar keurde het af dat de levenslange gevongenisatraf besteadigd wordt wier invoering wel als overgongsinootregel Ie verklaren is maar die bem nis duurzame straf onwenschelijk voorkomt Ook keurde hij het af dat de cellulaire gevangeuisstraf wordt beperkt tot den tyd van drie jaren eu voor hen die tot een langere straf veroordeeld zijn na verloop von dien tijd door eene zoogenaamde progressieve gemeenschap met klasscniiideiliiig vervangen wordt De Spr giif voorts een iiuntnl bihartigenswaardige wenken betreffende de bih indeling der gevangenen Hy ein Ibde met len weusch dot hel ili we wetboekt bwondens eenige ijzigi ugen spoedig zou mogen ingevoerd worden Daarna werd doqr den secreluiis Het jaarverslag voorgelezen waaruit blijkt dot het ledental vermiu derd was met 38 zijnde over 1878 2714 legen 2752 ledeni in 877 Nijmegen was met 10 leden in 1S78 vooruitgegaan De aandacht werd gevestigd op het feit uit de gerechtelijke statistiek over 1877 gebleken dot 72 pet vau de door de gerechtshoven en 6ö pet van de door dd arrondissemeuta reohtbauken veroordeelden door hen lot cellulaire gevangenisstraf zijn veroordeeld In 11858 veroordeelden de j eebtbanken slechts 6 pel tot die atraf Uit het verslag van den penningmeester bleek dot de rekening slaet iu het afgeloopea jaar met een batig saldo vsn 0 04 Beslaten ward tot de regeering het verzoek te richten om in de gevallen waarin het rijk een ontslagen gevangene van kléeding voorziet te willen zorgen d t aan die kleeding niet Ie zien zij welke de plaats van herlrtppa t ia Eku te Vlissingen woonachtige weduwe erfde van haar echtgenoot eene schuldvordering ten laste vau denuStaat der Nederlanden groot 6 Cmi die som te bekomen moet zij een vettig bewijs van erfrecht overleggen Daar dit stuk haar echter iels meer dan ƒ 6 kosten zou is zij tot het besluit gekomen om iu dit geval deu strijd voor het recht niet Ie aauxaarden en h l ryk voor altijd haar sekiddcnsor te laten Ij i i Hoe aeboars het goud cef de aaide verspreid i blijkt wel uit de berekening men zie het jongste i bmmer van i Mbum der Ntttmf d tdegeheel Mjiarroad vah dit metaal tot ééa ftiassa Meengebragt ipechts eeni klomp zou vormen van s ljeter lengte meter qfeedie ep even zooveel meter diöe Terwijl it meeste goud in kloven gangen en anderen der l te aardkWst versoholen ligt wordt zaoals bekend l t stofgoud ook gronden iu het zand 4er rivieren lader algpmeen bek end evenwel ia heti dat zelfa Af Rija UI zijn Ioodn tnssohen Bazel n Mafihaim jaarlykif eü hoeveelBeid gond van p ta 15 KO Uvert netgeen gewaascben een waarde vertegenwoordigt van ongeveer 21 000 Opnieuw liepen er dezer dagen gernchten omtrent aanslagen die op bet leven van den Russischen czaar zonden zyn gepleegd Die geruchten waren zooals later bleek niet van alten groud ontUoot Toen de Keizer namelijk op de reis naar Livudia zeker station voorbijkwam stond daar een man te wachten die door bonding en gebaren verdenkingen scheen te wetligea Naciat liy zonder verwijl was gevangeogeaomen vond men in ecu lijner aakkec een geladen revolver Hy had volgeus zijn bekentenis in lost den czaar te vermoorden doch maakte geen deel uit van de nihilistische parlij lulusschen nam de lijding haar weg door geheel Bnsland Weldra beweerde men dat het werkelyk tot een aanslag was gekomen ï e smart die de bevolking bü het hooren dier tijding gevoelde sloeg hier en daar zelfs tot razernij over Te Chardow en Odessa brulde het graauw dat ongetwijfeld een Pool den aanslag had gepleegd en ging tot ernstige gewelddadigheden over legen die erfvijanden van Rusland waarbij verschillende Polen werden gedood Tan den 21 tot den 25 dezer zal iu Hanover een wirtldlentooiiatelliiig van honden gehoudao worden Uit Engeland zullen een aantal prachtige exemplaren wordeu gezonden waaronder Champion Leo een zwarte Newfuundlauder en de beroemde jachthond Champion Vugg Om deu eeretilel Champion te kunnen verkrygen mset een bond bjj drie achtereenvolgende teuluoiislellingen in Kiigclaiid eerste pryzrn hebben verkregen Uit Amsterdam Zol naar gemeld Wordt de beroemde Bernard yiier hond Barry gtzouden worden Prins Karcl van Pruisen zendt zijne windhonden PriiiS Krednk Kiirel zyiie brakken l e kt it r van Duitschl iud beeft een eereprijs ter bcsohikkiug van het koiuitec gesuld Aan de erfgenameu vau koning Victor Emmanuel ia een proces aangedaan door een echtpaar uit Lombardije Pruvaaoli geuaamd om betaling te krijgen van eene schuld van 51 000 frs die uit 1868 moet dagtcekeuen Omstreeks dien tyd vestigde zich het echtpaar met zijne beide kinderen een zoon eu een achtieujarige dochter naar Floiïnce wnar de jongeling zioh in de schilderkunst bekwamen zou Weldra echter begon het de ouders aan geld te ontbreken om de opleiding van den joon Ie betalen Zjj zonden nu hunne dochter naar Victor Emanuel om dezen Ie verzoeken haar broeder gratis in een kuustenaarsinstituut op te nemen De koiiiiiklyke Mueoenos bestelde door bemiddeling von de zuster by deu broeder twee schilderijen waarvoor 00 000 frs in termijnen betaald zou worden Daarvau heeft de koning slechts 9000 frs betaald De eischcrs verlangen nu van s koniugs erfgenameu de betaling van het overschot der schuld Bij de opening der nieuwe gebouwen van d Rijkslaudbouwsobaol te Wngeuingcn op U Sept 1877 heeft de beer dr L Mulder zijn kostbore land bouw bibliotheek aan genoemde instelling geschonken met dien verstande dut deze eerst na de n dood von den schenker in het bezit der boekverzomeling zou komen Iu de door hem geredigeerde Landb CU verklaart de heer Mulder thons Door een opeenstapeling van hoogst inhumane bejegeningen gevoel ik mij zoodanig gekrenkt dat ik mijn geheel belonglooze verklaring niet langer gestand mag daea Ik trek haar om die reden noode en met leedwe zeu openlijk in en herroep hoor finooL Die er belang in stelt de zeer ernstige redenen te kennen waardoor ik mijns ondanks tot deze daad gedwongen ben zal mij te allen tijde bereid vinden hoor mét tal van brieven toe te lichten 3 Israels schilderij De Koekebakster men zal zich ongetwijfeld de moeder herinneren die voor de ogen 8chouw het deeg iu de pan laat gljjdeltterwijl huru twee kleinen er met naïef WelgeraUeifnaar zitten t kijken is dezer dagen in opeobaieveiling bij Christie and Mansou Ie Landen vetkocht aan eeu liefhebber voor de som van 1610guineas zegge f 20 286 Zij was oorspronkelijk betaald met 3600 èl zou alzoo eene niet ouaar dige geldbelegging geweest ziju Ons heogt di dag waarop eene wederga dezer 8chi lerij ruim tiea jaren geleden on de Hoagsche tenlooustelling voor ƒ 1400 te verkrijgen was Een museumbestuur versmaadde het toen lot onzen groeten spijt haar voordie ullele som Ie verwerven Thans is zooals menziel de kans voor onze Hollandsche beurzen ver keken Speetator Dè volgende nieuwe soort van oplichterij heeft Ie Amsterdam plaats gehad Ben zoogenaamde Hui zer vischboer had in de Vondelstraat uit een waning mevrouw met haar kind zien uitgaan Eeni ge Oogenblikken nadat de dame vertrokken wa icwam de vischboer daar aanschellen en vertelde aaa de dienstmeid dat baar mevrouw zooeven 6 tongetjes van hem had gekocht voor 8 De geen ar 1 list vermoedende meid betaalde aan den boer da 2 ofschoon ze de aanmerking maakte dat het vreemd was dut mevrouw voor zalk een nietig bakzoodj ƒ 2 wegwierp Toen de dame later thnis kwam was zij hoogat onaangenaam verrast te vernemen welken slechten koop ly gedaan had zonder er iets van te weten De frauk urler ZeiU g verhaalt van een Potsdammer schoenmaker die weinige nrsn nadat de t legroaf de verkiezing vanden prins van Bittenberg tot vorst van Bulgarije gemeld had een verzoekschrift aan den jongsteu vorst van Europa richtte om lot hofleverancier benoemd te worden Het verzoeksohrift is gericht van den allerdoorlnofatigsten vorst Alexander I van Bnlgarye en behelst in deu aaiihef den gebrnikclykeu bombast als vorstelyke majesteit I die geroepen zjjt vrijheid en eeu menachwaardig lot te brengen aan een naar deze weldaden smachtend volk enz Na deze inleiding komt de schoenmaker eerst tot zijn verzoek hetwelk hy als volgt iukl edt Eens smaakte ik het groote geluk by gelegenheid van de Berljjnsche wedrennen ill lieu Hoppegtrten ecu paar stevels eigenhandig voor u te fabriceeren Toen tpraakt gij de woorden uit die sedert de leuze mijner fabriek geworden zijn 8iê aUe famot Had ik ook sedert niet de eer andere laarzen oor awe Hoogheid te maken toch geeft de herinnering dezer schoone woorden mij den moed deu huldigen vorst van Bulgarije Alexander I om de hooge genade te smeeken uiy tot zyiien hofleverancier te benoemen Het blad voegt er niet by of de jonge votat het bisrutt reeds teekende waarbij het verzoek van den schoenmaker ingewilligd wordt Dezer dagen zoo mel8t de Natiome wen Ie Lnoca in Toscane ecu priester uit het nabij gel g n dorpja Camaiore in verzekerde bewaring genomen om ds volgende sokaudelyke bedriegerij Een inwoner van hel dorpje ging nl jaren geleden nour Amerika om fortuin te maktn en liet zyn vrouw en twee kinderen achter Na eenigentyd zond hy den pastoor ren brief met 100 lire met terzoek dien aan zyn eohigenoole te overhandigen Deze lust werd werkelijk uitgevoerd maar toen veel later eeu tiveede brief volgde roet 1000 lire hield de pastoor het geld voor zich Zoo ginghet eenigen tijd voori tutdat de pastoor op dia wys 25 000 lires bijeeugegaard had Nu began hgangstig te wordeu en om de ontdekking zyuer schuikery te voorkomen liet bij de arme vrouw bij zich roepen eu vertelde haar dot hij bericht had oiitvaiigea van bet overlijden van haren man eu legelijkertüJmeldde hij den echtgenoqt dat de vrouw en debeide kinderen nan de pokken overleden waren Bd dezen brief voegde hy een volsch bsWÜ S Wat de booswicht gehoofi jfad gebeurde de mopj fi vond iu Ameriktr eene aucMre vrouw met wie hij