Goudsche Courant, woensdag 14 mei 1879

fcg ir rfït w 4 Vrydag 16 Mei Ï8 0 N 2296 NSENECET GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken trouwde en die hem twee kinderen lohonk en zoo scheen allee in orde Wat hij echter niet gedacht had was dat de bedrogen echtgenoot lulk een inuig verlangen lou krijgen naar lijne vroegere woonplaats dat h j op een goeden dag met lijne nieuwe familie in de herberg te Camaiore afstapte Een der eerste personen die hij daar ontmoette was lijn eigen kind dat bedelend rondliep en hem vertelde dat moeder loo arm en vader in Amerika gestorven was Al vragende ontdekte hü weldra de vreeselijke waarheid en ijlde naar den bedriegelijken pastoor die dadelyk aanbood al het geld terug te geren wanneer de laak niet voor het gerecht gebracht werd Dat de man er echter volstrekt niet aan dacht den schurk vry te laten begr pt men Het proces wordt nu met groófe belangstelling te gemoet geiien Laatste Berichten Berlijn 12 Mei De Kyksdag zette de eerste leiiog van het ontwerp van belasting op den tabak Toort en nam ten slotte een voorstel van Lowe an volgens hetwelk het ontwerp wordt verwezen naar eene bijiondere commissie van 28 leden Berlijn 12 Mei De commissies uit den Bondsraad voor rechtswezen en belastingen hebben tot aanneming geconcludeerd van het wetsontwerp be treiFende invoering van provisioneele invoerrechten behoudens geringe wyiigiiig van § 3 en roet mededeeling van den wensch dat iii de memorie van toelichting tot het wetsontwerp uitdrukkelgk verklaard worde dat dit nieuwe onlwerp geenszins de beteekeuis heeft dat de regeeringen van de wet betreffende de tabaksbelasting zouden afzien Londen 12 Mei In bet Lagerhuis verklaarde Bonrke niets te weten van eeiie schikking tusschen Turkge en Rusland volgeus welke de Forte van haar recht afstand deed tot bezetting van plaatsen in OoatBumslie eu het garnizoenen leggen op zekere punten van den Balkan De minister Hioks Beach deelde mede dat de boeren in de Transvaal den 19den April hun kamp opgebroken hebben en in vrede naar hunne haard teden teruggekeerd zija Het onderhoud met sir Bartle Vrère was zeer vriendschappelijk afgeloopeu Volgens mededeeling vau den minister Northcotezal het Pinkster recès van het Lagerhuis den 6denJuni eindigen M drld 12 Mei Alonzo Martinez leider der Joentrumspartij io d Kamer heeft verklaard het ministerie te zullen steunen Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Twee lappen WIT PIKÉ B u r g e r 1 ij 11 e S t a nK GEBOREN I 9 Mei Adriana Jubanna otiilers y Ousthoek en A C Vtrjeonwe 12 Willeinina ouden I OUhugsen en M ao Vleaten Grietje oiiders 6 aa den Ënd en B J Suiit JobaoDl oiidtTB A de Jong en A il Jongeling Johanna Catbanua o id 9 V an Leeuwen en D de Grnijl OVERLEDEN 10 Mei 6 au Jio Hcuvtl 8 w 11 J Voolja S 10 J Verhoef 88 j F de Weger 5 n IS W Q van Dongen 1 j 2 m ADVERTENTIEH Heden overleed na langdurig lijden mijne geliefde Echtgenoote A J C ZIELEMAN ruim 38 jaar ond A VAN KRANENBURG Rotterdam II Mei 1879 Heden overleed te Rotterdam na een langdurig Inden onze ondste Dochter Zuster en Behiiwdzuster ALIDA JOHANNA CATHARINA echtgenoote van den Heer A van KeaHKMBDBO in da i ouderdom van hyna 39 jaar Wed H ZIELEMAN D J P 0N8TENK F A ONSTEN K Z ÊLEMAir W A ZIELEMAN C P ZIELEMAN VA Hbininokk Gouda II Me i 1879 Voor de vele blgken van belangatelling ondervonden bg het overlgden van mgne geliefde echtgenoot JOHANNA van WAAS betnig ik ook namens mgne kinderen mijn oprechten dank J A GERRITSEN Gouda 13 Mei 1879 De Heer en Mevrouw CAMP betuigen hun dank aan allen die deelneming betoonden in de onlangs geleden verliezet bij A VAN BAALEN Mr Timmerman Kleiwegsteeg teJ6fo rfa Door omstandigheden dadelijk TH MUUB een zeer net BOVCMHUIS op goeden stand met Regenwater Tomp enz te bevragen bg den Uitgever onder No 270 Een Export Handelaar wenscht in relaties te komen raet HANDELAARS in bovengemeld ARTIKEL Franco brieven onder No 269 aanihet Bureau dezer Courant Kennisgeving omtrent het Gaarderboek DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belanghebbenden dat bet gaarderboek voor het loopende jaar van den 12 tot den 26 Mei aanstaande dagelijks de Zondagen ui esloteu van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Rgnland te Leiden ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel de HaarlemmermeerpoUUr aangaat in de gebouwen van de stoomgemaalwerktnigen de Cruquius de Lynden en de Leeghwater en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende zjj daarbjj tevens uitgenoodigd die bedenkingen binnen acht dagen na de ter visie liggiiig en dus vóór den 3 Jung schriftelgk en niet de noodige bewgsstukkeii gestaafd aan de Vereenigde Vergadering in te zenden mn Oouda Oostbaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fgn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE 1 Dr GbaDtomelanus Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmee het menschdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelfs niet goed of volkomen te kunnen zien is reeds lastig en gevaarlgk ja het minste wat men aan de oogen gevoelt is zeer pgnlijk en ongeriefelgk want het gezicht is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook bet gevoeligste zintuig der menschen Wat is nu de gewone toevlucht wanneer de oogen beginnen te verzwakken Dadelijk besluit men een bril tan te schaffen doch het is ontwijfelbaar zeker dat de oogen door het biillengébruik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig ziJn om met gebrekkige oogen te zien doch deze nimmer de oogen kannen herstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenommeerde OOGEN WATER van Dr CH A NTOMELANDS Allen Igders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevolen en zij zullen zich bg een oplettend gebruik volgens voorschrift voor vele gebreken voornamelijk Verzwakking vrijwaren Het is verkrijgbaar met gebruiks aanwijzing k 60 cents per flacon bg LeideH Benïemaker en Ca A Ji lU Ntfuwkoop A PiliiB Z nenimlrgM T A G an DETII Govda I H Keiler ro Zn W Wagenal li A SjhüutenB Schliiter Oostmolenatraat Stilttdt m VOORHANDEN BIJ G VAN BERKSL KLEIWEG SE ONVEHSMDEABE Zuinigheids Lampen Kou sen voor PETROLEUMLAMPEN HEDEIV Openbare Verkoopingr in het Lokaal voor publieke Verkoopingen in de Nieuwsteeg te Oouda van eene zeer groots fraaije party Karpetten en Loopers Woensdtig 14 Mei O O Timmerman Zengei KOOT t vraagt ten spoedigita I 2 BEKWAME Timmerlieden Tegen 1 September e k of later te aanvaarden wordt op een der prachtigste standen dezer stad TE HUUR aangeboden een ruimen goed onderhouden WINKEL en WOONHUIS bestaande uit tien Kamers Keuken Zolders en waarachter TUIN en PAKHUIS met Zolder Huurprijs 700 per jaar Reflecteerendan gelieven zich onder No 271 aan het Bureaa van dit Blad met franco brieven te adresseeren r 300 Staats LoteriJ De TREKKING der Eerste Klasse begint op MAANDAG 19 MEI 1879 Koht C r Popp s A ATIIEIll MM VATKK heelt liet losgaan der tanden en liet ontstaan van tandsteen Den Heer Dr J O Pepp K K Uofi TmturU ie ffieeHen Het Anatherin Mondwater mg door een goeden vriend tónbevolen en dat ik van U nebdoen komen is gebruikt door mij eu mgneechtgenoote door haar omdat hare tandenlosgingen en tandsteenvorming zich openbaarde dopr mg omdat ik dikwijls aan tandvleeschblneding leed en een terke tabakslncht uitmijnen mond mgne omgeving hinderde Uwwater heeft zich doen kennen als het best middel in alle vier opgenoemde gevallen en ikkan niet nalaten U voor de uitvinding vandit middel dank te betuigen en den wensch teuiten dat het algemeen bekend worde opdatzoo menige lijder hulp erlange maar vooralopdat gij net verdiend loon voor Uwe bemoeiingen moogt verwerven i Wemm Graaf TATTENBAOH Depoti van alleen echte Anatherin PrrparateD r n geTeiti cd fn Ie verkryj cn te Ooud bg L Schenk winkelier op de Hoogstrniit A 128 If llolterilam bij F K van Simtea Kolff apoth eu A ScbippereiJD Co blauwe poroeleiuwiiikel te Hiijfe bij J h F Suübilié polh Ie Delft bij A J vuil Bijn en 3 K Kniiweiihoven te Schiedam bij C MiitlB Gï Ie Leiden bij E Noor lij e le Ulrecht bij V Alleiia e Knmn te AinMrrdnm bij 1 V Wiudh eim Co en H H Uloth k Ct npotheek t Óudcwater bij ï J vau Vreumingen te SolioonhoVen bij A Wolff Gqioa Druk VAN A BiiijiKrv DIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DEE GEMEENTE GOUDA 1878 I Ferwlg De Commissie belast met liet ontwerpen van en het herzien der plaatselijke Verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd werd in de raadsvergadering van den 27n September vernieuwd en samengesteld als volgt Voorzitter De Burgemeester Leden de Heeren W J Fortugn Droogleever Mr P P P Kist Mr H J Kranenburg en Dr A Lunten In het personeel der gemeente ambtenaren en bedienden hadden de volg veranderingen plaats Op 20 November overleed de Heer Dr G P Büchner Ie Stads Geneesheer die in verschillende betrekkingen aan de Gemeente vele goede diensten heeft bewezen In zgne plaats werd tot In Stads Geneesheer benoemd de Heer dr A Romegn alhier Ter voorziening in twee vacaturen der betrekking van Stads Geneesheer hadden by hvt einde van het jaar nog geene benoemingen plaats gevonden De betrekking van stads apotheker opengevallen door het overlgden van den Heer F H Eoeloft in 1877 werd den I2n Maart 1878 opgedragen aan ea Heer T R Uannegieter te Monnikendam die den In Juli in functie trad De Directenr der bad en zweminrichting L van der Hejj verkreeg op zijn verzoek eervol onfadag ait zgne betrekking Hg werd den 28 Mei door i M Groenendaal vervangen De betrekking van brngwachter op de Haven bg de Noodgodsteeg werd na het overlgden van S Linthorst waargenomen door zgne wedn we De volgende veronleningen werden door den Gemeenteraad vastgesteld Verordening op de heffing van schoolgelden op de Openbare Lagere Scholen Besluit tot wjjzigine der Verordening voor de Openbare Gezoudueius Commissie van 27 Dec Besluit houdende regeling van het getal derOpenbare Lagere Scholen benevens de vakkenwaarin daarop onderwgs wordt gegeven van27 December Onder de voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen zgn te rangschikken De hierboven vermelde verordeningen het Kohier der Plnatsel ke Directe BeUsting op de Inkomsten de rekeningen en begrootiugen voor de onderscheidene instellingen van liefdadigheid en andere de Gemeenterekening de Gemeentebegrooting en verder de volgende 18 Januari Besluit tot uitbreiding van het hulppersoneel aan de openbare Tusschenschool 18 Jan Toekenning eener subsidie van 500 aan het Departemenv Gouda der NederlandBche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid voor de alhier te honden feestviering hügelegenheid der algemeene vergadering van genoemde maatschappij in de maand Juli 1 Febr Besluit tot aanstelling van eenenLeeraar in het hand en rechtlgnig teekenenen het boetseeren aan de Burgeravondschoolter vervanging der tgdeiyke assistenten voorgenoemde vakken 19 Febr Besluit tot verhooging der jaarwedde van den Stads Apotheker 19 F ebr Verhooging der toelage van denonderwgzer in de gymnastiek voor het doeuBchoonhouden der school op de Spieringstraat 2 April Vaststelling van een adres aan deTweede K mer der Staten Generaal waarbg naar aanleiding van het door de Regeering ingediende Wetsontwerp tot aanleg en verbetering van eenige werken ten behoeve der binuenlandsche scheepvaart daaiop wordt aangedrongen dat aau den Waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam geene andere richting worde gegeven dan die welke loopt onmiddeilgk langs of door de kom der gemeente Gouda 2 April Afstand van een stuk grond aan het Jaagpad aan den Heer W Hoogendjjk Wzn 30 April Besluit om de bad en zweminrichting des zomers gedurtiide eenige uren daags kosteloos open te stellen T 30 April Afwijzing T a het verzoek der nachtwakers om verhoogidj hunner bezoldiging 21 Mei Besluit tot terhooging van het salaris van den bediende iet Stads apotheek 21 Mei Intrekking vaa het besluit van 23 Oct jl tot het leggen eener loopbrug over de Usselhavenslnis 28 Mei Vaststelling d voorwaarden voor de aan de Heeren J da Tries Robbé en A A Kaptijn te verleenen concessie tot aanleg en exploitatie eener waterleiding waarvan de behandeling in de zitting van 21 Mei werd aangevangen 21 Juni Toekenning van pensioen aan Joh de Grogl eervol onteigen nachtwaker alhier 19 Juli Inwilliging vin het verzoek der Heeren J A Biezenaar en J P van Catz tot het op hunne kosten vernieuwen van het beukwerk van deu stoombeukinolen aan het Veerstal onder voorwaarde datietermgn gedurende welken deze molen aan he is verpacht op deu bestaanden voet met 10 jaren worde verlengd 19 Juli Toekenning van pensioen aan J van der Wolf eervol ontskgen opzichter van het Proveniershois 19 Juli Afwgzing van het verzoek van deu Kerkeraad der Christelgk Gereformeerde Gemeente alhier om haar het Kerkgebouw op de Odsthaven in gebruik af te staan voor bare godsdienstoefeningen 19 Jnli Afwijzing van het verzoek vanden pachter van den tol op het Amsterdamsche en Goudsche Rjjpad om eenige tegemoetkoming m de kosten vau toezicht op het vee dat bij op het rgpad laat weiden 13 Augustus Mededeeling van hft afwijzend antwoord van Z E den Minister van Biunenl Zaken op de adressen van Burgemeester en Wethouders houdende verzoek om lli ks3ubsidie voor de oprichting en instandhouding van een mnasium volgens de nieuwe Wet op het Hooger onderwgs en om uitbreiding der alhier bestaande RgksHoogere Burgerschool tot eene school met vgljarigen cursus 13 Aug Inwilliging van het verzoek van L Erberveld en C P W Dessing tot het leggen van bindten in eenen muur viui het gebouw der Hoogere Burgerschool Wordt vervolgd Uuitcnlaiidscii Overzicht In het Frausche minialeric is weder een eroalij veraobil van gevoelen geweest over het ontwerp tot reorganisatie der prefeotnur van politie wat ia verband ataat met de veiligheid van de kamera by den terugkeer iu Pargi De oorzaken van bet geschil liggen nstuarlijk dieper De raioistert z jn het eeaa in de beginselen maar verschillen steeds over de toepassing Men legt dat in een lateren ministerraad vooral op aandrang van den heer Gtiiy het verschil ia by geirgd Wa er van is zal spoedig blijken dnar lieden de kamer bijrenkumt B halve den terugkeer der kamera naar Parijs wacht het Frausche ministerie nog eene politieke discnseie De heer Lockroy van de uiterste liukenijde zal de regeeriug interpelleeren aangaande hare algemeene politiek dat wil zeggen hij ui haar een afgebakend prugr iinma vragen van hetgeen lij van plan is te iloeii Viudt het ministerie Waddingtou dan de juiste formule waarander lioh althans het grootste deel der linkerzijde kan vereenigen dan is zijn bestaan voor aanmerkelyken tiJd verzekerd Het valt echter niet te outkccuen dut die formule bij de uiteenloopeude uieeuingen iu den boezem der republikeinache partij moeilijk ia te vinden In afwachting vaa hetgeen de regeering doen tal heeft de uiterste linkerzijde gisteien in eene vergadering hare eisehen hoeren ontwikkelen door den heer blémencean den nog vrij jongen volksvertegenwoordiger die toegerust met al de eisehen van een volkaleijer in goeden zin bestemd schijnt om in Prankrijks geschiedenis eene groote rol te spelen Hq eischte vrijheid van drukpers vrijheid van vereeniging en vergadering eene algemeene regeling van het onderwijs opheffing der lettre S MdXenee die nog san vele niet geëxamineerde onderwyzrrs recht geven onderwgs te geven verkorting van den verlichten diensttijd dienstplicht voor de learüagen aan de seminarien volkomen scheiding van kerk en itoat de inkomstenbelasting en toepassing van het vrijhaadelssteisel Bg de behaudeiiog van ieder punt voegde hij eene uitvoerige criliek van hetgeen de regeering tot hu toe had gedaan wat hem leidde tot de conclusie dat het hoog tgd wordt dat de regeering eene beslist republikeiiische politiek gaat voeren wijl andera scheuring te vreezen is tusschen de republikeinen zelf Men zal dus de regeering het vuur na aan de scheenen leggen De Minister van Onderwijs heeft in de Belgianie Katner zija rede ten einde gebracht hij verdedbdè opnieuw het neutraal onderwijs en de oentrale oa£rwgzers tegen de beschuldiging van ongodsdienstigheid en toonde aan dat de uitvoering van de wet van 12 bij de rechterzijde had bestaan in het ondermijnen van de staalsschool ten voordeden van de kloosterschool ook nu ontbrak het niet aan staaltje van verregaande onverdraagzaamheid eq heerschzuoht by de geestelijkheid namen en phiatsen moest de Minister soms verzwggen om den toestand der onderwijzers uiet onmugelgk te maken Door de bclaslingscommissie va i den Dnitschen bondsraad is reeds een besluit genomen omtrent het joiigsie ontwerp betreffende voorloopige invoering van het tarief Het tal met eene onbeduidende v andering bü den Rijksdag worden ingediend en daar vermoedelijk nog vóór bet einde dezer we k in behandeling worden genomep Het ontwerp op de tabaksbelasting is mede naar de commissie van acht en twintig verweten Dair lullen de plannen wel eenigen tijd Ugven hangen en dit te eer omdat ie werkelijk niet met voldoende lorg tgn samengesteld Zeer bégrqpelgk ia dus dat de rgkskonselier die niet tpt ia het oneindige op zijne inkomsten wachten kan op het denkbeeld is gekomen de voorloopige tariefwct in te dienen die nu allereerst behandeld worden lal Oók uit Italië vernpeml m n nu dat het voorloopige handelsverdrag met Frankrijk weder voor den tijd van zes maanden zal worden verlengd Generaal Cialdini zal de onderhandelingen leiden De behandeling vaq het ontwerp over den aanleg van nieuwe spoorwegen is inmiddels ien gevolge an een voorstel der regeering eenigermate vertraagd De algemeene besoliouwiugen waren bgna ten einde toen ds minister Depretis het voorstel deed om het net niet in 18 maar ia twintig jaren te voltooien maar daarentegen onderscheidene lijnen voor dringend noodzakrlyk te verklaren die in het oorspronkelijke ontwerp in de kUase stonden der Ignen die uitstel kunnen lijden Dit voorstel moet nu eerst weder in de afd elingea worden onderzocht en daarna kunnen de algemeene beschouwingen worden voortgezer De proclamalie van ilen Ctaar vau Bnsland aan de bevolking van Oosl Rnmelié heeft allerwege een teer guusligen indruk gemaakt en men vertrouwt dat de ontruiming zid kunnen plaats hebben zander aanleiding tot ongeregeldheden te geven Alle maat