Goudsche Courant, zondag 18 mei 1879

Zondag IS Hel N 2297 OUpSCHE COURAKT ieuws en Adferlentiebdd voor Gouda en Omstreken m Zegwaard A Hexkeb Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépöt bg M J C HAM te ütreOt i n ia belaat mei de afdoening van alle asugelegenheden waaMoe het van den stadhouder opdracht ontvangt Voort wordt een Staatsraad opgericht bestaande uit den bevelToereudea generaal den staatssecretaris de hoogste ambtenaren en teven door den Keizer benoemde leden De stadhouder is belast met het voorzitterschap bij den Staatsraad Het Laudscomité zal voortaan bestaan uit 58 leden Elzas Lotharingen zal in den Bondsraad vertegenwoordigd worden door n afgevaardigde met adviseerende stem Hü wordt I benoemd door het Landscomité op welke benoenUng de keizerlgke goedkeuring wordt vereisoht MASKTBEBICHTEN Gouda 15 Mei 187 Behalve voor tarwe die iets hooger verkocht werd ras de stemming nagenoeg onveranderd Poldertarwe puike ƒ 9 50 a ƒ 10 Mindere y 8 60 a 9 26 Bogge puike ƒ 6 76 il ƒ 7 20 Mindere ƒ a ƒ 6 60 Voer ƒ 4 60 a ƒ 4 86 Gerst puike ƒ 6 60 a ƒ 7 25 Mindere ƒ 6 76 a ƒ 6 25 Haver zware ƒ 4 a ƒ 4 75 Ligte 3 26 a ƒ 8 76 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in lies zeer traag magere varkens en biggen alsmede schapen traiig te verkoopeu varkeus geschikt voor Londen iets vlagger te verkoopeo K a aangevoerd 94 Bartgenf prijnn van ƒ 14 i ƒ 19 Oseboter ƒ 1 a ƒ 1 20 Weiboter ƒ 0 80 i f 0 90 BurgArlijke Stand Gouda OVEKLEDEN li Mei H M A OpguiWfeo 8 w 13 W de Booü huUir taa H 1 Babouw 20 j £ laa der Kind buuvr vaa W Zaudyk 39 j 14 I B Tvigerman 19 j OZHCWI 14 Mei C id der Groef en U H deHoode J in Look eo J Boer P too en J de Roiter 6 J de Mol en l fan Werlthooven b van Kleeff en J Selioondcrttoerd D Zeegera en U Eaveld Biuigeiiyke Stand van onderstaande gemeenten van 8 tot 16 Mei 1879 Moordreoht OBBOREN Eliaabeth oodera F Vericul en 6 VerdniJD Lena Adriaut oodera D Boere en N HeuTelaian OVERLEDEN N Tin der Kaï 14 m GEHUWD A C Koolmeei en G J de Lange Oouderak OEBOSEN goptii Deliana oadera H Kalkman en A Rietveld Janna oodera CX Terboom en G Veracfauor Deliana oadera J Nobel en C de Jong OVBSLBOEN N Barger In StolwUk OVEBLEDEN A C tan ban m J Ooms 65 j O Verdoold 81 j GEHUWD H atn Spongen mei N van Dam ONDEBTBOUWBi J Ha ren met C Natigl Sbastrecht GEBOREN I Dirk oudere G Verkerk en O Langenk BeeuwUk eiBOREN Petronella Maria oodera O Wildenborg en t I lo Noble Aria ondora K van Greoingcn en J Mea Petras Riiflaa onder N van Leeuwen en B van Velzen GEHUWD I S vu Oostatrom en M vanden Ende Koater Waddlnxveen GEBOREN Atins Hendrika ondera G van Otterloo en J M Vermaal Pelraaella ondera L Weaseling en A SckiUkamr f ADVERTENTlfiN Heden overleed onze waarde Vader en Bebnwdvader de Heer E S van LEEUWEN ie Rotterdam in den onderdom van eenen tachtig jaar J A TRAITS A TBUBlisVAi LiKDWBw Gouda 13 Mei 1879 De ondeigeteekenden betuigen ook namens hunne kinderen htm oprechten dank Toor de vele bewgzen van belangstelling bg hun VÜFENTWINTIGJAEIGE ECHTVERXENIQIMQ ondervondui C VA OUB A L VAK OUE TAN EeVWBN Gouda 15 Hei 1879 GooDA Dbw tak A Bbinkican Voor de vele blgken van belacgstelliug ondervonden gedurende de ziekte en bfl het overlyden van mynen geliefden Echtgenoot betuig ik rn n oprechten dank Wed J KLEMV DK Gboot Gouda 15 La 1879 Openbare Verkooping te GO UDA op MAANDAG 26 MEI 1879 des voormiddags ten èlf ure in het Koffijhuis tnii HabHONiE te Gouda van j De tegen 6 JÜNLJ 1879 aangekondigd Verkoop vlü een Heerenhuis enz te Gouda zal JïÏJBT pkéts hebb plals zflndd uit de hand verkocht t aa Door omstindigheden d BUUB een teer net BO op goeden staiid met I pgeuwater JPompi enij te bevragen fe den uitgever onder No 270 yfc TB Een kapitaal HEERENHUIS ERF ei TUIN aan de Turfmarkt te Gouda wflk H Nr 167 zjjnde in hetiHuis beneden een Marmeren GANG drie KAMERB ien ZAAL twee KELDERS twee BINNENPLAATSEN en een KEUKEN en bo en zes KAMERS PROVI SIEen MEIDENKAMERS ruime ZOLDERS en hetgeen verder tot een goed en gemakkelgk ingeriht Woonhifig behoort Terstond te aan i vaanttn i te Dri HUIZEN e kerssij l te Goi en 1 49 J i ly Ben I ÜIS en JeRP in de Kei Gouda liïjfc K Nr tó9 Effli BÜIS en ERB met een vrfl n opgAifgheblijÉud BO i HÜll in de 4altjebak8t te öJfnA wflk C Ni M211 en 211a Ia Een flfUIS en ERK ian de Raam teffou wflkO Nr 372 f Ea 21 HUIZEN ei JERVENophetJonkepihof aan den Raam te o fa wflk O Nr 373 tot 393 i Nadere inlichtingen zgn te bekomen kantore van de Notarissen FORTÜIJN DROOÏ LEEVER en MONTIJN te Gouda T ie ÜÏZENldi ERVEN aan het Jaagpad 4 wük qJ i 36 en 36a In dei alliier kma ERVEN aw den Blee wflk B Ifr 147 148 feh del van A fOK COMP fl t t Vofdeu een tfè te JOÜIGELIIVG oU treeks 13 jaar vdor winkelmerk j i l ER WORDT q EVRAAGb een flii ke J ÖNfiEIV yon 16 i 18 jaten om M delgk in dienst tetreden i Adres in persoon bg Jf lsCHOÜTEN Westhaven Gouda GEVRAAGD 300 Staats Loterijé De TREKKING der Eerste Klasse begfint op MAANDAG 19 MEI 1879 Kleermakers Te GOUDA worden terstond 2 BEKWAME KNECHTS gevraagd tegen hoog loon Adres in persoob aan het Advertentie Bureau van A KOK Coup Boek en Kaatoorhandel alhier een zindeiyke WE RKSTËR voor iederen VRIJDAG van de P G hoog loon Adres onderletter A bg B H MAASKANT Stoofsteeg A 76 Sï m en Maagplllen Den FIIiLEN die aindi vele jaren net het beate gevolg texeii de glljm en al maagverBlerkend itebruikt worden door hare werdiii r de spUsvertering zeer bevorderen bg onder Tegen JICHT EK Rhumatiek verkrggbaar te Gouda Wed Bosman j Alphen L Vabossiad k Zn goed tegen de gal en leer zaCht laxerend tyn ign tegen iP cent het dooeje met berigi van het gebriik veikrggbaar bg de navoltend Ueeren te AaaterdaBi M aéfasu tt 0 Droog Heilige weg D 821 Blelawijk 8 v d Kraal Bosmel Zalt J v d Vegte Delft £ Wilachut Delfahaven A T Schilperoort Dfventer Gebroed ïmnn Dordrecht H J Glltny Gouda L Schenk op de Hoogütraat qJ Bodegraven P Veesixkw Boskoop 3 GoDOKAOii Gravenhnge J Viseer Zoon In de Bpo atraat Goiinchem B J B Boaob firma I P iaaonder Haaetrecht K Oosterling Legden 1 T Terburjib Haarlemmerstraat P LOOMAN ffarmelen W G KmvEBS Hazerawoude J Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater J Liefland Schoonhoven Wei Wolfï Z Waarder Bootroobn Woerden Gebr Pfïnnino Lekkerkerk A den Oudsten Linechoten B Kmithof Kotterdam v Santen Kolff korte Hoofdsleeg Stolwijk Wed A Zijderlaan Schiedam Wed A H Rombonti TIel A J Fkasaen Utrecht Altena fc Kroon Steenweg over de Don keiatr 87 Zevenhniren A Prins De Slijm eo MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door mg te Oouda elite e uililnitend verkrijgbaar gesteld bü den heer L SCHKNK op de Uoogstrant LET WSIiI ül AANDOENIN EN Om elk doosje der eeite en sints onhengelgka jarrn gebrnikle SLIJM en MAAGPILLEN is een biljet voorzien aet de bandteekeaing van J J SOHBEUDEB apotheker welko handteekening zich ook bevindt op het zegellak aamede het dootjs veizegeld ii Men gelieve daar e attent op Ie zgn en lich te wachten voor hetgebrnik van een namaaksel dat men traabt b omloop t brengen ParleiDcntaire Werkzaamheden Wedei heeft het debat over het KaDaa iloor de Qeld rafche vallei dagen voortgeduurd zonder dat veel nieuws gezegd is i Na ae JJ rijding do r de heeren Roëll en Van Hc ut i en de verdediging door den minister had Mnen zonder eeaig Iwzwaar de debatten kuunenguiten yéiüt waarschynigk zal wel niemand na liet gehoorde i van overtuiging veranderd Zijn Bestrydt deAeer Lenting de herstelling en verbet ing VfU de Keulsche vaart achtte hg de redevoering van den heer Roëll een doorlooj nde beschuldiging van den waterstasM de heef Van Kerkwyk verdedigt het stand int van Hen heer Koêll en bestrijdt het niepwe kanaal Uls niet bruikbaar voor zeilschepen als tiitsl jtend in het belang van Amsterdam als londoéltreffend wegens de menigte sluizep en bruggen als gevaariyk bg ijsgang voor d Betuwe en dat alles om Amsterdam voot een nitgMf van 20 mijllioen een voordeel van l OOO te bargen volgens een berekening van den secretaris der Ijjijavaart commisgie Vrüe vaart op bet Noordzie kananl acht hg véél meer iii het belang van den Amsterdamschen handel die volkomen gebaat zal ziju door den vsrbeterden waterweg van Amsterdam naar Rotterdam Het vooruitloopeu kost veel geld dat is te Vlissingen en te Harlingen gebleken Ten slotte behandelde de spreker de financieele zyde der zaak en achtte het niet verantwoord om voor dat kanaal de natie nieuwe belastingen op te leggen Een aardige afwisseling aan het debat gaf de heer van VVassenaer Catwijck Hij verdedigde het kanaal met vnnr maar toch zal hg tegen de wet stemmen indien hem niet voor de eindstemining wordt aangetoond dat de oorlogstoestand in IndiS geëindigd en onze financiën in orde zgn Het technische gedeelte van de redevoering van den heer Van Kerkwgk trachtte de Amsterdamache afgevaardigde Froger te weerleggen waarna de heer Vening Meinesz uit een haudelsoogpnnt het kanaal als noodzakelyk voorstelde daardoor tucb zal voor Amsterdam een besparing van 3 cents per ton scherpsruimte verkregen worden Verdedigde de heer Beaufort het kanaal de heer Dgckmeesler voerde het getuigenis aan vnn de ingenieurs Waldorp en Rose en wees er op dat twee deskundigen in de Kamer de heeren Van Kerkwijk en Froger zoo aanmerkelijk verschillen waarom hg tot uitstel en een nader onderzoek adviseerde Een uitstel van vier of vgf maanden kan toch geen levensqnacstie voor den Amsterdamschen Rgnhaudel zgn Hevig was de aanval tegen den heer Boëll door den heer Rutgers ook de heer van Houten voor wiens londborstigheid hg alle eerbied had moest het ontgelden Rotterdam zou volgens spreker zoo klein geestig niet zgn om het voorgestelde kanaal te bestrgden overtuigd dat de handel niet te verdeelen is Alle bezwaren telt die spreker óf in het geheel niet óf zg zijn geniakke1gli te overwinnen Een kamer die 4 millioen voor onderwjjs toestaat moet nu zoo kleingeestig niet zgn om op de gelden voor dit kanonl angstvallig te zien Zgu de 20 milliuen voor dat kanaal nutteloos uitgegeven door de vernietiging van den Itgnhandel dun is dit ook het geval met de 17 millioen voor den nationaten weg over Utrecht naar Gorinchem Om Bismarck s handelsplannen behoeft men dus niet het eene boven het andere te stellen En wat nu het voorstel tot uitstel en het benoemen vnn een commissie van onderzoek betreft bjj heeft dit met genoegen gehoord omdat zulk een voorste gewooiilült het laat ste middel is om een verloren zaak zoo mogelijknog te redden Zoo iets was ook de laatstepoging der mannen van het volkspetionnement Meer bedaard werd het kanaal daarop nog verdedigd door de Amsterdamsche afgpaardigdenvan Tfienhoven en Godefroi waarna het woordeindelijk in de zitting van Woensdag aan denminister van waterstaat was die in een uitvoerige rede het kanaal verdedigde en alle bezwaren zooveel mogelijk weerlegde Eerst behandelde hg het belang dat de handel heeftbg goede waterwegen en wees op deu achteruitgang van den Amsterdamschen Ilgchandel dien te doen bloeien is het doel yan het kanaal dat echter niet nadeelig lal zgu voor Rotterdam of Dordrecht wegen het eigenaardig verschil tusschen den handel van die plaatsen envan de hoofdstad Vervolgens ging hij nawat reeds voorgesteld wai tot verbetering vandien waterweg De K nttche vaart kan nooitvoldoende verbeterd worden en toch zon ditnog vooral wegens i $ onteigeningen millioenen kusten De technische beKware t werden achtereenvolgens besproken eu w rlegd Heeft men zich bg de oppositie bepaild tot tal van algcmeene opmerkingen doa de regeering zgu overgelegd de advie n nan alle deskundigen en ingenieurs die met df streek bekend zgu zoodat een nader onderftek onnoodig is de benoeming eener staatscommissie zon niets dan schade en tgdverlies teweAB brengen Daarop werden geinnteUende verklaringen door den ministar vn eorlog gegeven omtrent de bezwaren uit het oogpunt aer defensie Door het kanaal zullen de inundatiën niet benadeeld worden terwgl het kanaal voor de HoUandscbe waterlinie eer voor dan nadeelig zal zgn Tot zgn teleurstelling had de minister echter gezien dat het kanaal wegens de afmetingen met geschikt zou zgn voor monitors terwgl hg vertrouwt dat als de handelsbelangen bevorderd worden de Kamer ook voor de defensie zal geven wnt noodig bigkt En nu nadat de regeering zoo uitvoerig gesproken had sluiti g der discussie Nu eerst is de tgd voor de replieken gekomen en de heer De Jong hoe onaangenaam het hem is inet dezen zoo knndigen en talentvollen minister te moeten verschillen is de eerste spreker na de minisiers om nog eens aan te taouen dat het handelsbelang dit kanaal niet vordert en bg als Amsterdammertiever het kanaal naar Rotterdam had dat in drie jaren kan gereed zgn en veel minder zal kosten Een nieuw bestrgder van het kanaal sta itop de heer Van der Linden afgevaardigdevan Dordrecht die hoc ingenomen met deministers en hoezeer hun jeugdige krachtenen gaven waardeerend toch bezwaar heeftomdit ontwerp goed tü keuren omdat daardoorde Maassteden zoudon achter leggen bij Amsterdam Hjj wil afEchaffiiig van tollen verlaging zoonoodig der spoorwegtarieven een vrye vaart maar niet zulk een kostbaar kanaal tem ijlaudere wegen verbeteid of aangelegd kuuueuworden die even goed aan t doel beantwoorden en elk de gelegenheid laten om op gelijkeuvoet te Iftinnen concurreeren L BUITENLAND Hiiiteiiiaiidscii Overzicht lu dm Frnusclicn Sriiaot was Donderdag aan de orde de bekende intirpellatie vaii Chesnelong over de kloosteroiidertt ijzers bij bt haalde er uiet veel eer aan waiit de Minister Fciry stond hein flink te nourd en de vergadering ging ten slotte ottr tot dl oii t van den d ig In de kamer is het nog rustig men begon aan het ontwerp betreffende den generalen staf Eeu ministercrisis schgnt in Prankrgk voor t oogenblik weer niet te dachten maar de wgie WHarup zij vermeden is boezemt weinig vertrouwen in voor de toekomst Uen weet dat de ministers het niet eens waren over de politie begrooting van Parijs die de een aan den gemeenteraad wilde isteE de ander overbrengen naar de kamer om tot een oplossing te komeu beeft men een middelweg ingeslagen er werd namelijk besloten om de beslissing over genoemde begrooting uiet te verlnnden met den terugkeer naar Parijs onder voorgeven dat de reorganisatie van de Parijsche politie een werk was dat tijd verrischte Wordt nu hetzij in de Kamer betzij ia den Senaat de Parijsche politie ter sprake gebracht eu gevraagd naar de zoogenaamde waarborgenwet dau zou door de regeering terstond de quacsiie van vertrouwen worden gesteld Zoo luiden voor heden de berichten eu wanAeer men zich nu herinnert dat het orgaan van Gambetta de SépMique Frm aue zich tegen de vermindering van de bevoegdheid van den Parijechen gemeenteraad heeft verklaard dan begrijpt men dat de zaken eigeolgk mindir goed staan dan het schijnt het komt wel bezien hierop neder dat de quaestie is verdaagd omdat een oplossing i iet mogelijk was zonder een botsing Op deze ngze wordt de strijd tnsschen de gematigde en de radicale republikeinen wel verdaagd maar niet beslecht De Belgische kamer eiarht wel wat veel van het geduld van het publiek eu zij blijkt niet de eenige te ziju die uiet builen haar mureu ziet het onderwijsdebat ia nog niet uit er waren Donderdag selfs nog zes liberale en negentien ckrieale spreken ingeschreien de heeren vertetien allen hetzelfde aUwg de vorm is verschtllend In het Eugelsche Parlement is we ler de Griekselw zaak ter sprake gekomen en de regeeriiig heeft verzekerd dat zij haar best doet In Frankrijk vindt men dit blijkbaar niet £ r zijn leekenen dat de goede veratandhondiog tusschen beide volken te wensohen laat Reeda is onlangs gebleken van d gevoeligheid over de inmenging van Engelsohen in de onderwijszaak Thans komt de D iatt ruiterlijk zeggen dat de openbare meeoing in Frankrijk nog altijd in afwachting ia over hetgeen Engeland nu eindelijk eens doen zal voor Griekenland Het blijkt nu dat de berichten omtrent den vrede met Alghauistan slechts ten deele juist zgn geweest Dat de Emir Engelands voorstellen aannam wag volkomen waar doch men voegde er niet bij dat hij tegendiensten eiscbte die Engeland kwalgk zal kunnen verleenen Zijn gezag schgnt maar iwakje te zjju gevestigd en dit wil hij zien gesteund Dat nu zal zoo gemakkelijk niet gaau Voorloopig echter kunnen wij niet inzien dat het deu toestand voor Engeland zeer veel verandert Het behoeft uiet naar Kaboel te rukken om den Emir te dwingen want bij geeft toe En het heeft op dit oogeublik het verlangde gebied bezet Daar zou hit toch vooreerst een oauzieuUjker macht moeten houden dan later noodig wezen zou Men ziet dus niet wel in wat audors kan worden gedaan dan afwachten eu de wetenschappelijke grenzen maar vast bewaren De reeds Inng besproken plannen om verandering te brengen in het politiek en administratief bestuur van ElzasLotharingen schijnen hunne uitvoering nabij te zgu Aan deu Uuitsoheu bondsraad is eeu ontwerp reglemeut ingediend volgens hetwelk te Straatsburg een door den keizer benoemd gouverneur zou zetelen als hoofd der administratie Een ministerie in verschillende afdeelingeu verdeeld zou den gang der zaken bestureu onder leiding van eeu verantwoordelijken secretaris van staat Een staatsraad zal adviaeeren over wetsontwerpen en over alle zaketi waarover de gouverneur zg n advies vraagt De volksvertegenwoordigiug iMtidemtiMchus zul uit 68 leden bestaan die éca iTgevaardigde met adviseerende stem zullen zenden imar deu bondsraad Ann dit overzicht uit n Reu tertelegram geput onibreekt eigenlgk dehoofdzaak hoever de wetgevende macht van de vertegenwooriliitiug zal strekken Op 17 Mei e k zal de volksstemming ia de verschillende Ziïitsei sche kantons plaats hebben over de vraag f l