Goudsche Courant, zondag 18 mei 1879

Blijkens achterstaande advertentie is thans ook hier ter stede verkrijgbaar gesteld de hectograaf ui peeltc trijver nl bij den heer H C Edauw jr boek handelaar alhier Gelijk men wtet kan hiermede een aantal afdrukken bekomen worden vau hetgeen men geschreven heeft en nadat door ons is kennis genomen van de wijze waarop het totstel werkt meeuen wij het hen te mogen aanbevelen die spoedig en net meerdere exein plaren willen bezitten van brieven of andere gtf f de Naar aanleiding der dioussie stelde de heer schriften Het toestel munt ml door eenvoud kaïisen van der Putte 1 motie voor om de stemming of artiM 06 dec bandsoomiu ie tiy bedoeld artikel in 18 4 in de constitutie opgenoineu werd de dood traf afgeschaft al of niet zal worden opgeheven Sedert eenigen tijd worden iu rele kiiutons volksverguderiugeu gehouden door vele duizenden stemgerechtigde burgers bezocht waarop ouder luide toejuiclüugeu resolution zyn aangenomen in dezen geest op de vrjzinnigs pnrtg rust de dure plicht om op den dag der volksstemming als één man op te treden tegen de partij die artikel 65 uit de liberale constitutie tracht te doen verwijderen Er toh nt in de Vereenigdo Staten eene oonstitutioneele crisis aan het opkomen te zyn Eenigeu lijd geleden werd bij de behandeling van de begroeting vau oorlog door de democratische meerderheid van het congres ene resolutie aangenomen waarby het verboden werd de troepen van de republiek ii bezigen lot het bewaren dtr orde bij de Tfrkiexingen De president achtte dat de uitvoerende niaobt tot haudhaviug der orde steeds vrije bescliikkiug over de troepenmacht des r ks moest hebben en maakte Tan zijn recht van veto gebruik om het gcoomea besluit te viruietigen Dit veto is eclitiir volgens de 7de afdceltug vau de buiidsconstituiie nog aan een hooger beroep onderworpen bij dezelfde kamer welke het besluit heeft genomen en kan door eene meerderheid van tivee derden der aanwezige leden van zijne kracht worden berooid Deze twekle stemming harl pKials en het besluit vci kreeg wel wederom eene meerderheid echter niet het vertisciite Mbtal stemmen De prtsideut haudlia ifde zijn veto en het besluit verkreeg geene kracht De de nucri ten trachtten nogmaals bun zin te krijgen dooi hetgeen dus niet zou blijken uit de oorlugsbegrooting by fzouderlijke wet voor te stellen De voorgestelde wet werd wederom door dezelfde meerderheid aangenomen en consequent plaatste weder de president Hayes zijn veto tusseheu het besluit der meerderheid en de uitvoering daarvan Vandaar conflict tUBSohen beide staatsmachten De meerderlieid eigcrt thans de stemming over de oorlogsbcgrooting aan de orde te stellen en maakt dus der regeering het dministreeren umogelyk Wanneer een dergelijke passieve oppositie tegen een tm sterie is gericht is de oplossing gemakkelijk genoeg het ministerie treedt af en wordt vervangen door een kabinet uit de meerderheid Neteliger wordt de zauk als het conflict is uitgebarsten tusschen de kaïncrmeerderfaeid en het hoofd van den staat Een v in beide zal moeten toegeven en dit is voor geen vau beide gemakkelijk De derde weg die schijut open te staan is de aftreding van den president en de uitschrijving eeuer nieuwe verkiezing trajurbij dan waarschijnlijk dit bepaalde geval als wrkiezingsleuze aU cry zou moeten dienst doeiij Dat kan wel allerminst wenKhelqk zyn De 5tabiliteit der regeering zou geheel verloren gaan til de president tengevolge van een verschil van gcv jitlen met de kamer over een speciaal pont ieder oogeublüis an vallen voor den afloop van lijn maadaal De mogelijkheid van zulk een ernstig conflict wijst op eene fout in de constitutie Men heeft gehuiverd voor het in de constitulioueele monarchien aangenomen stelsel dat het hoofd van den staat door enkele weigering van zyue handteekeiiing het tot stand komen eeuer wet kan verhinderen eeu stelsel dat in de practijk geleid heeft tot de regeeriiig der overeensteinmeude meerderheden van twee kamers lu plaats daarvan heeft men de onlogische combinatie gevonden waardoor een voorstel dat de goedkeuring van den president niet wegdraagt met eene meerderheid van twee derden der stemmen ondanks den president wet kan worden terwql eene eenvoudige meerderheid genoeg is om ieder voorstel van de legeering zelve te verwerpen en haar het regeeren onmogelyk te maken Vyl nu het aantal leden der meerderheid wel meestal zich juist bewegen zal tusschen de helft en twee derden staat bij hel systeem van de grondwet der Vereenigde Staten ieder oogenblik de deur open voor dergelyke conflicten als er thans een is uitgebarsten BINNENLAND GOUDA 17 Mei 1879 De liberale kiesvereeniging De Krimpenerwaard kan thans als gevestigd worden beschouwd Woensdag is te Schoonhoven in eene vrij talryke vergadering waarop ook invloedrijke personen uit Krimpen BergAmbacht enz waren verschenen het ontwerp rcglement der Commissie goedgekeurd Behalve de drie voorloopige bestuursleden mr S Gratama Hz dr C J Van Ketwich en Arend Denekarap werden nog als bestuursleden gekozen de heeren H A Boeok en J A Sohalg Als oandidaal voor de Tweede Kamer der Staten Generaal werd met algemeene stemmen gesteld het aftredend lid mr J G Patijn Daar de vroegere hu veteeBiging voor Christelijk nationaal schoolouderwijs alhier in 1878 door helhoofdbestuur luidens het 18de verslag als opgeheven werd aangemerkt werd Donderdag avond tengevolge eenrr oproeping door den agent der Vereenigingalhier eene vergadering gehouden tot het opuicnwoprichten eeuer hulpvereeniifing Hiertoe werd besloten tot bestuurders zijn verkazen de heeren Ds B J Swaan president C Bruut penningmeester en P S van der Staal agent secretaris Slaiid De openbare tweede Burgerschool voor Jougcnn zal Maandag 16 Juni e k worden geopend Tot opgave van leerlingen bestaat gelegenheid lot 8 Juni e k Voor verdere bijzouderhedeu verwijzen wij naar achterstaande advertentie VERGADERING van drn GEMEKNTBKAAD Dinsdag den 20n Mei 1879 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Voorstel tot wijziging der Gemeente Begrooliug dienst 1878 De Bekeniug van het Stedelijk Museum vanOudheden over 1878 J Adres van de Wed van Ijcunen houdende verzoek om eene grntiflcatie Adres van het Bestuur der Maatschappij voor Nieuwe Geootroijeerde Gasbereiding houdende verzoek om terrein voor uitbreiding der Gasfabriek en om verlenging der Concessie met eeu nieuw contrnet Adres van de heeren J de Vries Bobbé en A Kuptijn houdende verzoek om rentegarautie bij opening eeuer geldleeuing voor den aanleg en de exploitatie eeiier waterleiding Te benoemen Eeu stembureau voor de te houden verkiezingen van een Lid van de Tweede Kamer der Staten Oeueraal alleen dient opgemerkt dut de geschriften waarvan meu afdi ukken begeert geschreven moeten worden met inkt die op een bijzondere wijze gepraepa recrd is doch die bij de hectograaf wordt geleverd Met ingang van den 15dcn dezer en voor den duur van den zomerdienst zijn de telegraaf kantoren op de nagenocmde stations der Hollandsche en Bijnspoorwegmaatschappijen open als volgt Abcoude Nieuwerkcrk en Zegwaard van 6 ure voormiddags tot 10 ure namiddags Amsterdam en Arnhem van 6 s ure voormiddags tot lO j ure namiddags Beverwijk Gastrlcuni Uitgeest Zaandijk en Zandpoort van 8 ure voormiddags tot 1 trre namiddags en van 3 tot 10 ure namiddags Bitukelen van 7 ure voormiddag lot 10 ure namiddags Driebergen van 8 ure voormiddags tot 10 ure namiddags Ëdc van 7V4 ure voormiddags tot lO nre namiddags Gouda s Gravenhage Botterdam en Utrecht van 6 l g ure voormiddags tot 11 ure namiddags Harinelen Maaresen en Vceneudaal van 7 3 rc voormiddags lol 10 ure namiddags Maarsbergen van 7V4 voormiddags tot 10 ure namiddags Nieuwersluis van 7 ure voormiddags tot 10 ure namiddags Oudewater en Woerden van 7 8 c voormiddags tot 9 4 ure namiddags Voorburg van 6 ure voormiddags tot 10 are namiddags WeslervoorI van 6I 2 nre voormiddags tot 8 ure namiddags Zevenaar van 8 a voormiddags lot 8 2 nre namiddags Oosterbeek van 7 ure voormiddags tot 2 ure namiddags en van 4 tot 8 ure namiddags De diensturen der hierboven niet genoemde kantoren op de stations der Hollandsche spoorwegmaatschappij blijven onveranderd Verschillende bladen hebben het bericht medegedeeld dat in eene conferentie van gecommitteerden uit Ged Staten van Noord Holland Zuid Holland en Utrecht was voorgesteld de kosten der verhooging van den Lekdijk Bovendams te doen dragen voor li door elk der drie genoemde Provinciën voor jq door het Hoogheemraadschap van den Lekdijk Bovendams en voor jj doer het Bgk Daar echter op de Rps bijdrage niet te rekenen valt is in de laatste vereenigde vergadering van Kijnlaud besloten aan Gedcp Staten van Noord ea Zuid Holland te kennen te geven dat Kijnland met Amstelland gezamenlijk de so l Bij öor hunne rekening nemen zoo Amstelland daartoe gezind blykt onder voorwaarde dat de dijk 0 60 M boven den Zuider Lekdijk wordt verhoogd en nog dezen zomer tot uilvoering van hel werk wordt overgegaan Uit Stolwijk schryft men ons Deze week overleed Jan Ooms de nestor van Stolwijk in den ouderdom van 85 jaren In 1815 streed hij bij Waterloo en in J8S1 nam hij met zyne vrouw die thans 80 jaren telt en met wie hg 59 jaren gehuwd is geweest deel aan den Tiendaagsoheu Veldtocht Hunne ondste dochter viert dit jaar haar SOsteu verjaardag De weduwe Ooms is nog krachtig v in gestel en neemt nog wekelijks haren kericgang waar te Haastrecht Het teeusohiUen te Ammerstol is ditmaal van weinig beteekenis in vergelijking met vroeger jaren De voorraad teen vau een vroeger seizoen is nog buiten gewoon groot Staten Generaal Tweede Kaheb Zittingen van 15 en 16 Méi 187 In de zitting vau Donderdag is het defaal over het kanaal door de Geldersche vallei voortgezet De heefen Bastert van Houten Boéll Begram van Stolk en de Caseinbroot bleven het bestrijden uit verschilleude finauciéeleen handels oogpunten De lif r Kool betoogde dat hot kanaal voor de defensie eer voordeelig dan nadeelig zou zijn De heeren lloltzinan en Meinesz verdedigden het kanaal De heer Sandberg stelde een amendement voor om het kanaal door de Geldersche vallei uit art 1 weg te laten De heer van Houten gewaagde waarschi weud van ernstige en bedroevende tgdiugen omtrent faillisementeu van groöte haudelsltrma s ta Botterdam In de zitting von gisteren is de beraadslaging over het kanaal door de Geldersche vallei afgcloj ieu Na versohillende replieken bestreed de minister van waterstaat teu sterkste hel amendement oin dit kannal uit de wet te schrappen De aanneming vau dat amendement zou het algemeen lundsbelaug ten zeerste over art I aan te houden tot na de beslissing over art 3 waarop hg wgziging zon vooralellen om het fiuancieel bi zwaar weg te nemen Deze motie werd ver orpen met 38 Icsen S7 stemmen Het debat over het kanaal door de Geldersche vallei is daarna geëindigd eveiizoo dal over de verbetering van den waterweg van Meppel naar d Zuiderzee De discussie over de Noordervaart is aangevangen De hcir vau Nli amen heeft als amendement vowgestel dit onderdeel te schrappen Maandag voortzetting Voor het gerechtshof te sGraveuhage stond Donderdag terecht zekere H De i ecnarb ider uitSliedr olit Na in de jaren 1847 111 1850 reeds lot vrij onbeduidende straffen te zijn veroordeeld giweist had hij het laatst van 1878 en in hel begin van dit jaar verscheidene notarissen op het platteland vau ZuidhoUuud zeer slim beetgenomen Onder het opgeven van valschc en telkens andere namen had bij zich achtereenvolgens vervoegd bg de notarisstu Slotenmaker te Sliedreoht De Kleijn te Gorincbeni en Geluk te Oiessendam wien hg allen mededeelde dat igu vader kort te voren gestorven was en dat hg met zgne broeders een uanzienlgk onroerend goed had geèri d hetwelk zg uu wilden laten verkoupen door den notaris bij wien hg zich bevond N i door mededeeling von allerlei bijzondtrheden zgn verhaal waarschijnlijk te hebben gemaakt vroeg hij bij het heengaan eenig voorschot hetwelk de notaris dan later van zijne portie zou kunnen afbonden Dit gelukte hem bg de drie genoemde notarissen waarvan de heer De Kleijn hem ƒ 200 en de beide anderen ieder ƒ 100 gaven Ten behoeve der heeren Sloteraaker en De Kleijn oudcrteekende hg m valschc namen twee ohuldbrke iteni sen terwgl de heer Geluk dit niet eens verlangde Natuurlgk k nm dat bedrog spoedig uit en De G bekende dadelijk zijne schuld Na heden ter terechtzitting eerst van aandoeuMig te zijn in ij macht gevallen herhaalde hg dic bekentenis Adv gen mr V d Hoeven zag vooral met het oog op de vroegere veroordcelingen van den beschuldigde in hetgeen hg nu bedreven hnd ernstige misdrijven Zijn beweren dat hij alleen door groote armoede daartoe gedreven werd kon niet opgaan want hg pleegde de versohillende feilen zoo snel na elkaar dal hel vroegere geld onmogelgk kon verteerd zgn toen hg zich nog meer wist toe te eigenen Derhalve requireerde bet O M schuldigverklaring van De G aan twee valschheden in onderhaudschc geschriften en aan bedriegelgkc oplichting en zijue veroordeiling deswege tof 6 jaren tnchthuisstraf De verdediger mr J Kalff wees het Hof op enkele verzachtende btastandighede en verzocht daarom de oplegging eener zachtere straf Denzelfden dag uitspraak doende veroordeelde het Hof De G tot 5 jaren tuchthuisstraf twee boeteu van ƒ 60 en eena boete van ƒ 25 Hat Ebgilad verhaalt dat volg ns de Duitsohe Keikwet bg het huwelijk van den Koning ook te Arolsen bewijs moest worden overgelegd dat aan den bruidegom zoowel als aan de bi id de Christelijke Doop was toegediend Voor Z M werd hiervogr aanvraag gedaan te Brussel maar daar de kerkelijke registers met de revolutie in hel jaar 1880 in het ongereede waren geraakt kon geen doop extract worded afgegeven Onze landgenoot ds N de Jonge wist echter raad van vier heeren te Brussel woonachtig verkreeg hg schriftilijk bewijs dut zij aanwezig waren bij de toediening van den H Doop aau den oudsten zoon van den Prins van Oranje dit kon worden bevestigd door onzen Prins Fr ederik wat dan ook is geschied De ke rkelgke overheid te Arolsen nam toen met dit bewijs iu plaats van bet behoorlijk kerkelijk certificaat genoegen en het huwelgk k an kerkelg k warden bevestigd Het wetsontwerp nopens de tucht op de koop vaardijschepen is thans door de Commissie vaa Bapporteurs der Tweede Kamer rijp geacht om iu discussie te worden gebracht Hel gewg igd ontwerp toch door de Brgering ingediend bevat houfdzakelijk de in eeu vroeger ontwerp voorkomende üepaltngiu nopens bel onderzoek van Staatswege naar de oorzaken v Mi zeerampen welke bepalingen gewijzigd zijn in den geest van het vroeger plaats chad hebbend seotieondereoek In overeenstemming met de vroeger gemaakte opmerking had de Commissie van Kapporteurs echter gitarne gezien d it de tegenwoordige herziening van de wet vau 1856 ware te baat geuoineu om de daarin vervatte bepalingen ook op onze rissohersvlool toepasselijk l verklaren By de Tweede Kamer der Staten Generaal is ingekomen een schrijven van de heeren mr J M van Maanen oud presideut van bet voormalig Provinciaal Gerechlshaf van Noordhollaild en J M A Cazaux van Slaphorst otidnotaris te Bulterdain beiden thans te sll igc woonachtig houdende bexwaar tegen het on tier tan eei 0 terklaring voorkomende in art 21 in hel wetsontwerp tot het heffen van een effectenbelasling Adressanten zetten de moeielijkheid voorop oni een juiste waardebepaling van aaudeelen in allerlei genuatschappen Ie vtrkrijgeu daar het door de fluulualie die daarin bestaat uiel altgd gelgk het ontwerp wil mogelijk zal zijn ter plaatse waar dergelijke aaudeelen uitgegeven zijn of te behooren llèt ontworpen formulier wil niet slechts met eede hebben bevestigd dat de gedaun aangifte in alle opzichten volkomen juist en overeenkomstig de waarbeid zij maar ook overtaikonulig de iepaHnge der trti Daartegen komen ada ssunten op Keu eenvoudig middel om deze en dergelyke moeielijkbeden op te lirlfen vinden zij daarin gelegen dat men den aangever gelegenheid late om bij zyn aangifte zonder gi wilensbi zwaar het werkelijk bedrug te overschrijden iLt wanrschijniijk is het dut menigeen hierdoor zou iirlokt worden om zgn bezit iu effecten r rr 4om e waarheid op te geven en zich alzoo iu de verjjlichling te brengen om veelmeer te betolen dan de wrt zuu eischen Voorts wordt door adressanten met voorbeelden geslaafd hoe onmogelyk het is de waarde van aaudeelen in Maatsehnppgeu steeds juist te bepalen Ten slotte richtpu beide heeren tot de Tweede Kamer de bede dol bijaldien in hel aanhangig ontwerp tol heffing van een effecten belasting niet van de zyde der Beegering in het eeds formulier de bij deze verlangde wijziging gebracht wordt dat ontwerp althans bij de Tweede Kamer niet worde aangenomen zonder dat deze krachtens haar recht van amendement daarin eeu ander formulier gebracht hebbe iu zin en substantie te gemoet komende aan de door hen geopperde bezwaren Donderdag verscheen het Regeeringsantwoord op het Verslag over de begrootiiig vyan Oorlog Daaruit blykt dat de Minister voor de uilwerking vau zijn plannen en denkbeelden geen gebruik heeft kunnen maken van de aan hel Deparleiuent van Oorlog voothauden gegevens zoowel wegens de heginulen daarin nedergelegd als wegens de Jinaniieele latten duarby voor de natie betrokken Do Miniiter moest dus zelfslaudig zgn plannen ontwerpen De behandeling daarvan stelt hij tol de volgende begroeiing uit De beginselen naar welke de te ontwerpen wetsvoordracbten zullen worden samengesteld staan in hoofdzaak vast en de organisatieen dislocatie ontwerpen liggen zoo goed als gereed De laalsten berusten op het verkrijgen van groo tere troepeneenheden te leggen in vastï garnizoenen en met een meer getooaliseerde militie Voordrachten tot wijziging van de millitie en schutterij wetten worden voorbereid Na afdoening daarvan zal eerst het vraagstuk omtrent de oigauisatie der levende strijdkrachten bij de wet rijp zijn voor beslissing Daarbij gaat de Minister van het denkbeeld njt dat het Staatsbelang niet medebrengt de gelederen van het leger nagenoeg uitsluitend zamengesteld te laten blijven uil de lagere standen der maatschappij bij welke iu den regel de verstaudsonlwikkeling bet beperkst is Dit schijnt de afscbaffing van de plaatsvervanging te bedoelen In de zitting der Tweede Kamer van Donderdag sprak de heer a i Houten ook over droevige en ernstige gebeurtenissen te Botterdam voorgevallen Ofschoon het verband tusseheu die gebeurtenissen en het onderwerp zijner rede ecnigsziiis gezocht s lieteii zijn woorden niet na iu de vergadering een diepeu indruk te maken Eu inderdaad men sta it dan ook voor een ramp den handelsstand van de tweede stad des Kgks IreSeude zoo groot en volgens sommige mededeelingen met zulke betreurenswaardige en ergerlijke omstandigheden gepaard dat hel algemeeue vertrouwen zeer wordt geschokt Veler oudergaiig zal er helaas het gevolg van ztju De Afrikaausche HaudeUvereeuigiug waarvan de heeren Pincoffs lid der Eerste Kamer en Kerdijk directeuren waren en wier aaudeelen en obligaticnLapitaal gezamenlijk uegeu millioen bedroeg heeft haar lietalingen gestaakt De Commanditaire Bankvereeniging de firma s Simon b Camp Hoynck 8c Pincoffs Wed Polak U Cump en de Botterihiinsche Binkvtreeniging hebben dientengevolge mede het betalen opgehouden Men noemt nog verscheidene andere vennootschappen en firma s die iu hetzelfde geval zouden verkeeren Van de Butterdamsche Ifandelsvereeniging ook een schepping van den heer Pincoffs wordt gezegd dat zij nog zal kunnen slaande blijven Iu allen gevallen zouden bg haren val de fiiiauciou der gemeente Botterdam die voor zeer aanzieulyke sommen haar schuldeischeresse is niet worden geschaad daar deze gelijk bleek in de zitting Donderdag door den fiotterdaniicheii gemeenteraad gehouden voldoeode hypothecaire waarborgen bezit De justitie heeft aanstonds eeu onderzoek begonnen vnn de boeken der gefailleerde maatschappij waarvoor allerdringeadste reden moet tjeaiaau indien waar is wut wij in het Uandeltblad ais gerucht en in het DagUad nut Zuid llülland als stellig vermeld vinden dut er reeds tedert 8 jaren valsche balansen werden gemaakt De heeren Pincoffs en Kerdijk en nog eeoige personen bij deze vot rvallen betrokken zijn op de vlucht Laatste Berichten Berlijn 16 Mei Bij de voortiettiug van hel debat in den Byksdag verklaarde de heer Berger zich voor een ouvemiiderd aannemen van de voorgestelde tolbepalingeu Bij de hierop volgende stemming werd verworpen hel ainendenieni Stolberg om alle ruw ijzer oor fabrieken ingevoerd langs de kust van Memel tot Dantzig van iuvoerrcclit vrij te stellen Hel voorstel vau von Wedell en Malchow hetwelk de strekking had iu het regeeriugsvoorsttl bepaalde reohleu op i r belaugrgk te verminderen werd niet 192 tegen 125 stemmen lerworpen Aan hel einde der zitting werd hel in de regeeringsvoordracht vastgestelde invoerrecht op ruw en stukijter bij hoofdelgke stemihing aangenoineu met 218 tegen bS stemmen Berlijn is Mei Partic ielegram Dezeu ochtend hadden reeds 68 steden de uitnuoliging tot bijwoning der vergadeiing van gedelegeerden der Uuitsche sleden aangenomen Men rekcul op omstreeks 260 gedeh geerden Vertegenwoordigd zullen o a zijn Bannen Bruinwijk Brandenburg Bremerhaven Elberfeld Frankfort Gorlilz Hanoi er Koningsbergen M aagdenburg Neurenberg Stettin Stralsuuil enz Brtslau Leipzig en verscheidene andere steden hebben de uitnoodiging wegens priiicipieele bezwaren van de hand gewezen De Berlijnscbe burgemeester Duneker z d do vergadering presideeren ea vulkomen succes der manifestatie nordl onmogelijk geacht maar men hoopt althans door deze samenkoiiist te kunnen beletten dat de reohleu op laudbouwproduclen nog verhoogd worden Parijs 16 Mei De republikeiusohe linkerzijde heeft ceusicmmig besloten de verkiezing van Blanqui te Bordeaux ongeldig te verklaren Aan hiH Bureau viai Pülitie nlhicr kunnen iulichlingeu ge eveii worden omtrent een Scheepsauker eeiligen tijd geleJcii in ileu IJacI opj evisoht Burgerlijke Stknd GEBOREN 14 Mei Adriftoa Absa ooden H m d f Wouden en A i Sparnaaij 15 Bartholomeui CorDvlit uuders W Looijaard en C P Stuijter Anna ouderi D Aincsz elt M J Lugthart Willem Hendrik oaderi W tan Eek CD J F Bie brouck Saartje Catharioa ouders A Koppend ra ij er en W van I eeawen 16 Jobaolia Klara oodera F Rond en i K Bïk OVERLEüiSN 16 Mei U van Leeuwen 2fl j P Luijnenburg wed A Bikker 86 j t J L Silüteai ïiw 16 A Snel 3 m A van Vuur 51 j A J lJa etsteijri 63 j J van Baaien buitvr van K Pnaa 43 j ONnjSRTUOÜWDf 16 Mei U vaader Starre 23 j eo J SUm te Rotterdam 22 j A J Ngbuic 33 j d A J awerver 24 j J Wannet 26 j en J Lontterier 23 j N vaa Hertam SI j en K Tan der floe r 49 j J Nienwenbaisen 23 j en C P TroQen 21 j H Pnus 23 j en D Bszemer te Botterdam 2 J D C vati deu Berg 21j e J J Jansen te AMen 22 g ADVERTEWnfiW Hedea overleed te Amertfoort tot droefheid van mij ea hare verdere betrekkingen in den ouderdom van mim 83 jaar mijne geliefde zuster Mevrouw de Wad DANCKESTS geb JoLtia Wed J F JAEGER JoLLKS Gouda 15 Mei 1879 VoUtreH eenige Renniigeving Voor de vele en hartelijke bewijzen van belangstelling onqnrvondea bg onze V1 TF EN TWINTI0 JARIGE ECBTVEREENIGING betnigen wij o A namens de kinderen onzen innigen dank G VEEGBER J M VERGEER ScHOBiTMiKKBa Gouda 17 Mei 1879 Het is mij een streelend genoegen publiekte mogen maken dat de persoon K J HERSCHË nu 80 ACHTEREENVOLGENDE JAREN met ijver en trouw bij mg als BEHANGERSKNECHT is werkzaam geweest En daardoor zich bij vele mijner geëerde beganstigers bekend en gezien is en nu nog kracht en lust genoeg bezit op die zelfde voet te big ven voortgaan G V D LAAR Bior Gouda 15 Mei 187 § KAASMKER die zijn vak uitmantend verstaat wordt GEVRAAGD om dit in Frankrgk te wj n gkao uitoefenen tegen vaste achoone voitrwtmwden en zeer hoog loon Reflectecrenden gelieven tich adresseeren onder No 563 aan het bureau van het Utiecht seh Dagblad te Utrecht siïWElCDOEX U ÜARIEX WISKH DE VERGULDE LAARS GOUDA hoek Korte Tiendewe De oudergeteekende beveelt zich minzaam ann tot het leveren van soliede Heeren en Dames Laarzen Waterlaarzen Kinderwerk sterke Joagens school Schoenen enz reparatie spoedig M V DELFT TE KOOP m Joiidsfnids Blimen WInkel met TOONBANK en zes ülT iETKASTEN im EAUTOOE met STOELEN en TAFEL zeer geschikt voor Tuinhuis eu een KINÜERLEWKANTJB alles bijeen of elk afzonderlijk Te bevragen bj len Uitgever der GétdxA Courant ouder No 272 300 Staats Loterij De TREKKING der JBerste Klasse begint op MAANDAix 1 MEI H79