Goudsche Courant, zondag 18 mei 1879

Openbare Scholen De PLAATSELUKE SCHOOLCOMMISSIE brengt ter algemeene kennis dat op Dinsdag 27 Mei 1879 des namiddags ten 5 nre in de respectieye Schoollokalen de dHemaandelijksche INSCHRIJVING zal gehouden worden van de LEERLINGEN welker plaatsing verlangd wordt met 1 Juli 1879 aan de Openbare Scholen Wgderg wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de plaatselflke Schoolcommissie De Secretaris NOOTHOVEN van QOOB Gouda 15 Mei 1879 Woensdag 21 Mei N 2291 1879 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad toor Gouda eo Omstreken Men vraagt met 1 OCTOBER in een Klein Gezin eene NETTE DIENSTBODE als MEID ALLEEN Goed knnnecde Koken is een vereisohte Liefst van de P G zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres met franco Brieven onder Letters 1 1 aan het advertentie bureau van A KOK ft COMP Boeken Kantoorhandel alhier De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hy zgn NIEUWE N00BDBRABANT8CHB lil heeft GEOPEND in de DOKLESTEEG wjjk L 178 dat hij zich tevens belast met het REPARËBREN van alles wat in het vak voorkomt belovende eene nette en civiele bediening tegen vaste en concurreerende pryzen O SD ITS Mevrouw NOOTHOVEN vak GOOB Crabethstraat vraagt met Augustus een RELREIXMEID knnnepde koken en werken en een Tweede MEISJE om huiswerk te verrichten Openbare Verkoopinj van eene groote partg AFBRAAK bestaande uit DEUREN RAMEN KOZIJNEN enzoovoorts aan de Vest bij de Gasfabriek te Gouda toi overstaan van den Deurwaarder B H VAN DB WfittVE op Maandag den 19 Mei 1879de8voormiddags ton half twaalf ure rH KlEBERT uHKT Mi maakt bekend dat zgn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROüTINGEN naar de laatste vinding Openbare Tweede Burgerschool voor Jongens Do PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE verwittigt belanghebbende Oudera en Voogden dat de Openbare Tweede Burgerschool voor Jongens Hoofdonderwnzer K LEOÏPOLD GBOPBND ZAL WORDEN Maandag 10 Juni 1879 in het gebonw der Burgeravondschool Hontmansgracht Het onderwijs omvat de gewone vakken van het Lager Onderwös de beginselen der Fransche Hoogduitsche en Engelsche Talen die der Wiskunde de Gymnastiek en het Teekenen Het Schoolgeld met inbegrip der gewone Leerboeken en Schoolbehoeften bedraagt 12 50 per drie maanden Wanneer twee of meer Jongens uit één Gezin mita Broeders lijnde gelaltfldig deze School bezoeken wordt het Schoolgeld f 10 per dne maanden Geen Kinderen beneden den leeftijd van zes jaar worden toegelaten De Leerlingen moeten voorzien zfln van eene schriftelijke verklaring van een Genees oi Heelkundige dat BÖ de natuurlijke Kinderziekte hadden of dat de koepok mentmg met goed gevolg ba hen keeft plaats gehad o t j olvn u Belanghebbenden worden verzocht zich aan te melden vóór den Juni ISJff bfl deo Secretaris der Plaatselijke Schoolcommissie f Na dezen dag zal geen toelating plaats hebben op gezegde School vóór den 1 October 1879 f De Plaatselijke Schoolcommissie Namens haar NOOTHOVEN van GOOR Gouda U Mei 1879 Lid en Secretaris EMEEEPI6IN JERIUFENBEWAABE De Ingezetenen der Krimvenerwaard wordt bj deze kennis gegeven dat bovenstaandeLIBERALE KIESVEREENIGING KHIMPïINEKWAARD den 14 Mei 1879 te Schoonhoven is geconstitueerd en noodigt een ieder uit om Lid dier Vereeniging te worden die zichten doel stelt bevordering van de zedelijke en stoffelijke ontwikkeling des volks door handhaving onzer constitutionele staatsinstellingen langs den weg van vrijzinnige toepassing derGrondwet en stelt zich ten doel goede keuze voor de landsen provinciale vertegenwoordigingte bevorderen de belangstelling in de openbare aangelegenheden te verltvendigen en op tewekken De contributie bedraagt 1 per jaar bij voornitbetaling te voldoen Ieder ingezeten die Lid wenscht te worden wordt verzocht zjjn naam op te geven aan den Secretarisof een der Leden van het Bestuur Het Bbstüdb Mr S GRATAMA Hü Voorzitter Dr C J VAN Kïn WICH Secretaris A DENEKAMP Penningmeester H A BOECK I Schoonhoven 17 Mei 1879 G A SCHALU 1 Com TOTIWaiv ABOiH Pachter van de R E S T A 11 R A T I E der l ed JRhijnspooPwegf Maalschappij alhier beveelt zich bij voorlduringf aan het g eëerd Goudsche Publiek aan belovende beste consumptie en billijke prijzen Boekhandel van J WALTMAN JR te Delft DE VEELSGHRUVER Vielschreiber Hectograaf en en Iet dit eenvoudig Toestel kaa men binnen een kwartier 40 60 tot 80 afdrukken hekomen van hetgeen men geschreven of geteekend heett Een topB el gropt 36 bij 24 cM dus voor 8 en 4 post en folio papier benevens een daarbü behoorend fleachje inkt en gebruiksaanwijzing kost 6 By grootere afmeting is de prjjs naar evenredigheid Ag6 t or Gouda en Omstreken de Heer H C EDAUW Ju Terslond te Huur te Schoonhoven EEN EOTENBÜIS VRIJEN OPGANG boven den Wönhandel van A J van der KOP N B De te nemen Hunrprjjs zal afhangen van den persoon oi de personen die huren VIERDE JAAR De ondergeteekende biedt zieh weder dit jaar beleefdelijk aan tot de geheele UITROEIING van WANDGEÜIERTE in alle Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zjjn terwijl voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zyn TE KOOP een WINKEL OPSTAND TOONBAÏ K en SLIJTERS INVENTARIS Adres onder No 273 by den BoekhandelaarA BRINKMAN alhier Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is terwijl eene garantie van 3 jaren wordt verzekerd Adres J de JONG Az Mr Tipmermaa Kuipersteeg K 207 te Gouda Gouda Dane VAN A Bkiskmas Uit hoofde van den Hemelvaartsdag wordt de volgende Courant één dag vroeger uitgegeven NATIONALE MIUTE PASPOORTEN DE BUBOEMËESTëR der gemeente Goada brengt ter kennia an de miliciens der ligting 1874 en van Ie Zee milicieug behaarende tot de iigting 1875 dat hunne PASFOOUTKN by hem zijn ontvangen en dat zij ter bckoming daarvan zich ró Sr den In JCTNÜ aanilaande ter Srcretarie moeten aao melden tuncheu dca qiorgeus 10 en des namiddags 1 ure OmAi den 20 Mn 187B l e Burgemeester voornoemd VA f BERGEN IJZENDOOR f Farlcuientaire Werkzaamheden Het debat dat reed zoovele dagen geduurd heeft is in de zitting van Vrijdag nog niet ten einde gebracht Met nieuwen moed en nieuwe krachten is raen Maandag weder begonnen over het Liiobnrgsche kantial dat volgens vele sprekers een uitmuntenden weg zal geven voorden Antwerpschen bandsl naar Noord Duitschland Donderdag en Vrgdag is nog altgd het kanaal door de Geldersche vallei aan de orde geweest en de beslissing die daaromtrent genomen zal worden is nog aitgd onzeker vooral nu debeftrflt wr T a £at kaïml iiisawe wapeoea tegea de uitgave van zoovele millioeuen gekregen hebben door de betreurenswaardige gebeurtenissen die in Rotterdam hebben plaats gehad en die niet slechts het vertrouwen in Rotterdam maar lOok buiten die stad ernstig geschokt hebben Een vereeniging aan wier hoofd de aanzienlgkste mannen van Rotterdams handelsstand stonden die alom het meeste vertrouwen genoot is jaren lang in stond gehouden door Bchandeiyke bedriegeryen eindelijk is het aan bet licht gekomen en de aandeden die pari stonden hebben geen waarde meer de directeuren zjjn gevlucht en vrees en schrijd zjjn gevolgd door een algemeen wantrouwen dat de noudlottigste gevolgen kan hebben voor verscbdlende andere nnancieele instellingen en voor den bloei van onze tweede koopstad Hopen wy dat m t daar door bedaard overleg en door krachtige inspanning in staat zal zjju de ramp zooyeel mogelijk te beperken en dat vele der loopende geruchten bltjken zullen overdreven te gn I Maar keeren vrg tot het gevoerde debat terug In de zitting van Donderdag verdedigde nog eens de heer Bastert die zyn leven aan de Keulsche vaart gesleten had doch ook aan de beurs niet onbekend is dit kanaal tegen het waterstaats dogma van sen kanaal door de Geldersche vallei Een der Rotterdamsche afgevaardigden de heer Van Stolk wachtte van het voorgestelde kanaal geen verbetering van den Amsterdamschen handel wel door uitbreiding van de stoonivaart Krachtiger dan de minister van oorlog zelfs verdedigde de nieuwe afgevaardigde van Arnhem de heer Kool het voorgestelde kanaal uit het oogpunt der defensie De conclusie zyner rede was Stelt men de vraag Moet ter wille dei verdediging het kanaal gegraven worden dan zeg ik volmondig neeu Vraagt men echter of het schadeljjk voor de verdediging zal zün dan antwoord ik Laat n door de kwestie der verdediging niet tegenhouden uw stem aan het voorstel te geven Met het oog op het kwelwater en de nadeelen en de gevaren die de Betuwe van het ont worpen kanaal te vreezes hebben verdedigde ook de heer Begram ó afgevaardigde van Ooriuchem een verbetering van de Keulsche vaart De heer De Caaembroot besprak daarentegen weder de finaodeele zgde van h t vraagstuk hjj heeft nietg tegen de personen der ministers maar kan met hun fiuancieele politiek niet mede gaan Van bevriende zyde werd eindelijk uitdrukking gegeven aan de talrijke bezwaren tegen het kanaal de heer San4berg stelde namelijk voor om het kanaal door de Geldersche vallei uit art 1 te doen vervallm welk voorstel blijkbaar opnieuw tot debat nitlokte De heer Holtzman van Amsterdaiii ten minste voelde zich weder gedv ongen nogmaals de Amsterdamsche Of wil men de nationale belangen te verdedigen tegen de kleingeestige ingenomenheid met een verbeiMing van de Keulsche vaart in het belang van utrecht dat toch reeds zoo gezegend was door hot spoorwegnet waarna de heer van Houten met ernst de finanMeele zgde van het vraagstuk hesprak en met bet oog op het gebeurde in Botterdam voor override tappen op handelagebied wanriiehawde Vooral de heer Rutgers moest het bg dien spreker ontgelden om ds loszinnigheid waarmede hy over de uifgave van 20 millioen had gesproken De heer Roëll verdedigde zich tegen de beschuldiging dat het belang van Utrecht bg hem op dea voorgrond stond en bestreed nog op verscbilleiide reeds vroeger veBnaUa raadm hst kamud door i üMme sche vallei Ook de heersA Vau Naamen ter bestrydiog en Vening Meinesz ter verdediging voerden nog het woord in de zitting van Donderdag zonder dat nieuw licht ontstoken werd In de zitting van Vrydag voerde de heer Van Tienhoven een krachtig pleidooi voor Amsterdam dat zoo noodig wel wil en kan betalen een groot deel van het kapitaal voor het Noordzee kanaal is toch door Amsterdam bgeen gebracht Een ander Amsterdamsch a evaardigde de heer Godefroi wees op de verwarring die door de aanneming van het amendement Zandberg zal ontetaan en bestreed het denklieeld dat Amsterdam zon geholpen zyn door een kanaal van Amsterdam naar Rotterdam Het was te verwachten dat de heer Rutgers de hoeren van Honten en Roëll van repliek zou dienen vooral de woorden tegen eerstgenoemde gericht waren vrg scherp zonder dat ook die redevoering iets kon bydragen om meer licht te verspreiden dan reeds ontstoken was Kan men dit van de repliek van den minister zeggen Ook deze moest uit den aird der zaak in herhalingen treden alleen herinneren wij dus van het door hem gesprokene dat hij uit naam der regeering de aanneming van het amendement ten stelligste moest ontraden omdat naar haar meeuing het landsbelang daardoor ten zeerste zou worden geschaad De heer Fianssen van de Putte een beteren weg voor Amsterdam noodig achtende zal voor art 1 stemmen om op art 3 de geldmiddelen regelende een amendement voor te stellen wordt dit verworpen dan zal hy ook tegen de wet stemmen Nadnt de minister van financiën en die van waterstaat nog gesproken hadden kwam het voorstel om eerst art 3 te behandelen was toch de kwestie der geldmiddelen naar aller genoegen geregeld dan zou men minder bezwaar hebben art 1 goed te keuren Toen dit bezwaren vond stelde de hoer Van der Putte voor de stemming over art 1 tot na die over art 3 uit te stellen welk voorstel door de heeren Van Heukelom en Mirandolle werd bestreden waarna het mat 38 tegen 3 steounen werd verworpen een stemming die volstrekt nog niet beslissend is voor het geheele ontwerp Eén zaak was toch gewonnen over het kanaal door de Geldersche vallei was men nii esproken de verbetering van den waterweg vaa Meppel naar de Zuiderzee lokte geen discussie uit en zoo kwam aan de orde het andere betwiste kanaal de noordervaart vau Nederweert tot Venlo een verbinding van de Maas en de Zuid Willemsvaart waarvan de kosten op 1 millioen begroot zijn Gaat het met dit kanaal als met de koninklijke stallen dan kan men het wel op 5 millioen stellen deze toch zyn in het begin op 200000 begroot en hebben nu reeds driemaal dat cyfer gekost Op grond dat de handel van Antwerpen hoofdze elijk door dit kanaal zal gebaat worden stelde de heer Van Naamen een amendement voor om het te doen vervallen Over dit kanaal is dus ook het laatste woord nog niet gesproken li ÜIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1878 Fertolg 13 Aug B slnit tot wgziging der artikelen 12 en 19 van de voorwaarde voor de concessie tot aanleg eu exploitatie eener waterleiding alhier Aug Beéeü tot Wij w gi B g Twrr rtófcrf fW 9 van gezegde voorwaarden i 23 Aug Inwilliging van het verzoek van Ph Verbruggen H J Nederhorst P vaa Rooyen en E de Weijer tot het verlagen der brug in de Crabethstraat bij het Stationsplein 4 October Afwijzende beschikking op een adres van den Heer A C Cosijn houdende verzoek tot verplaatsing der hooimarkt van de Hooikade naar een ander terrein 15 Oct Besluit om onmiddellijk na dè invoering van de nieuwe Wet op het Lager obderwys over te gaan tot de oprichting eener bewaarschool verbonden aan de Tweede Openbare Armenschool en om alsdan te bepalen dat op de Openbare Armenscholen en op de Openbare ïnsschenschool geene kinderen beneden den leeftyd van öjaren zullen worden toegelaten 15 Oct Verwerping van het voorstel van Burgemeester eu Wethouders tot uitbreiding der Openbare Burgerschool voor Jongens door bijbouw van eeu locaal voor ongeveer 50 leerlingen 15 Oct Besluit tot oprichting eener tweede Burgerschool voor Jongens waarop een schoolgeld zal worden geheven van 50 per jaar on waarop in dezelfde vakken onderwijs zal worden gegeven als op de bestaande Burgerschool voor Jongens te openen uiterlyk met September 1879 25 Oct Bij de behandeling der Gemeente begrooting voor 1879 Besluit om den Gemeente Bouwmeestft op kosten der Gemeente de Wereldtentoonstelling te Parijs te doen bezoeken Idem om het onderhoud der straten en pleinen met inbegrip van de levering eu het vervoer der daartoe beaoodigde materialen in het openbaar te doeii aanbesteden Idem om in de plaats van de bestaande noodbrug op de Haven by de Minderbroedersteeg eene rjjbrug te doen aanbrengen Idem tot uitbreiding van het hnlpjjersoneel aan de Burgerschool voor meisjes Idem om de levering van ijzer chloride voor het verstrekken van gezuiverd drinkwater en die van chinine levertraiin caibolzuar en soi