Goudsche Courant, woensdag 21 mei 1879

Lokaal I ijt en Vermaak OOSTHAVSN mm mmim der Goudsche Zang vereeniging OP WOEIDAG 28 MEI 1879 Pl ai AMMA Koren en Soli uit Psalm 95 van Mendelssohn Zigeunerleben van Rob Schnraann Erlkönigs Toehter van Niels Gade Solo voor Sopraan Solisten Mej S KX MP2fX n SofTaan van Rotterdam en verschillende Dillettan en van Gouda en elders Buttengewone Zeden contrib 2 50 met recht van toegang op twee jaarlijksche uitvoeringen met ééne Dame alsmede Donateurs en Donatrices contrib minstens ƒ 5 met recht tot introductie van twee Dames kunnen zich aanmelden bij den Secretaris H Oe SCHEPPMB Pe minister Tan JusUtie heeft de gedelegeerden der uiterste linkerzijde in gehoor ontvangen en verklaard dat de regcering aan de leden der commune geen amnestie zal verleeneu maar alleen na 6 Juni gratis zal yerleenen aan Rochefort Yailea Blanqni en anderen die alzoo niet in het Toorreiht der amnestie zullen kannen deelen In de zitting der Tweede Kamer van heden is art 1 der Kanalenwet verworpen en daarop is het Wetsontwerp door de Kegeering INGETROKKEN Vrijdag 33 Nd 1879 rt I 7 f N 22 W GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentiebiad vMr Gouda en ömslrelieii Burgerlijice Stand GEUOHEN ie Mei Cornilis Wilhclmoa ouders H Sluiter en C Hulselier Dirkje ouders I JoDjïerlietd eQ ü de Jong 17 Gerardus ïranciseus ouders F HermsQ de Groot en A A vbü fUiUweQ Alida Margaielha ouders F S TeeliDg en A M Vuureus 18 Gerarda Jacolia ouders W Oskam en K üoudestein Jurnjaaii ouders J Herman de Groot ea L Overeynder Jan ouders C H Dernee en A Heelman 19 Willem Cornells onders VV BukliOTen en A C BorkuB OVERLI DEN 17 Mu W Ooms 6 m E A Kools 7 m 18 W Wagenaor 75 J 11 m 19 M a m der Hoe eD 2 lO C van der Falni 86 j ADV£RT£NTIËN Bevallen vac een Zoon A A HERMAN de GROOT VAN KiUWtN GMda 17 Mei 1879 mm k DiJSERii GK mmwm Bevallen van een Meisje A M ÏEELINü VruRENs Gouda 17 Mei 1879 Voorspoedig bevallen van een Zoon A C BOKHOVEN BoBKus Gouda 19 Mei 1879 Fabriek van IHIlLii UlJill Koper Zink en IJzergieterlJ geven door deze kennis dat zjj als hunnen AGENT voor GOUDA en OMSTREKEN hebben aangesteld den Heer W LAMPE Gouda CHIR DENTISTE te Rotterdam zal eiken ÜONUERDAG van des morgens 9 tot 2 uren des namiddags voor alles wat tot de TANDHEELKUNDE behoort zoo ook voor het inmetten van Kuniittanden en Gebitten in het Hotel db Paadw te Gouda aanwezig z U Voorspoedig bevallen van een Zoon A H WINK echtgenoote van J N BOTfl Bloemendaal b Gouda 17 Mej 1879 t Voorspoedig bevallen van eeue dochter A M A IJZENDOORN echtgenoote van Dr A T VAN AKEN Gravenhage 18 Mei 1879 Voorspoedig bevallen van eene Dochter A S DE VRIJER VAN DEB Staal Rotterdam 19 Mei 1879 Voor de belangstelling ondervonden gedurende de ziekte en by het overlijden van onsDochtertje en bij de geboorte van ons Zoontje betuigen w ook namens onze betrekkingen onzen hartelyken dank Mr J FORTUUN DROOGLEEVER J D POBTÜIJN DROOGLEEVERvan Gui yEN TIMMEREi Voor een jongmensch drie jaar bg het vak werkzaam geweest zijnde wordt PLAATSING gezocht in of by GOUDA liefst met KOST en INWONING Brieven franco onder Letter T aan de Boekhandelaars J VAN BENTÜM ZOON te Gouda Mevrouw NALBOROUGH Terlangt tegen AUGUSTUS een Knappe DIENSTBODE voor KEUKEN en HUISWERK Adres in persoon s morgens vóór twaalf uur Kattengjngel Q 109 Te Moordrecht wordt GEVRAAGD een flinke DIK STBODI Adres Bureau dezes onder No 274 In het ijzeren barg eveer van Gouda op Amsterdam en teragzal gevaren worden op ZATERDAG 24 maar IsTTEO op Dondei dag 22 en Zondag 25 Mei KAASMAKIJl die ziJn vak uitmuntend verstaat wordt GEVRAAGD om dit in Frankrjjk te willen gaan uitoefenen tegen vaste schoone voorwaarden en nieer hoog loon Reflecteerenden gelieven zich te adresseeren onder No 563 aan het bureau van het Utrechtsch Dagblad te Utrecht Men verlangt tegen half JULI eene I m E i met ALKOOF al8me le KOST en INWONING Aanbiedingen franco ntqt volledige opgaaf van condition onder Lettera I K aan het Advertentiebureau van A M K COMP Boek en Kantoorhandel te Goma D Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fijn UITGEVOERDE LEVENSGÉOOTE GoüDA Dkpk van A Bbinkkan Liberale Riesvereeniging KRIHPENERWAARO In de vergadering gehouden den 14den Ma 1879 te Schoonhoven is tot Candidaat yon het Lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten Oeneraal kiesdistrict Gondam gemeene stemmen verkozen het aRredendilü Mr J G Patijn Schoonhoven 17 Mei 1879 Het Bestuur Mr S GRATAMA Hzu Voorzitter Dr O J VAN KETWICH Seer ariM A DENEKAMP Penningmeetler H A BOECK CommUsarii O A SCHALIJ S E TA NOOTEN Schoonhoven W VAN HARTEN AmmerstoL Ds J H L BOUMAN Amraerstol A J VAN DER KOP Schoonhoven K SMIT JzN Krimpen a d Lek M J BOEIJE Schoonhoven A VAN SCHERPENZEEL Schoonhoven P VAN DBR HOOG Krimpen a d Lak G H WESTBROEK Schoonhoven W A BOOGAERDT Krimpen a d Lek G LAZONDER Schoonhoven A BENNIK Krimpen a d Lek E E DENEKAMP Schoonhoven M BOOGAERDT Krimpen a d Lek W KOOIMAN Jzs Schoonhoven C H V SCHERPENZEEL Schoonhoven METAALVH IjTi w mi mmii BEREID volgens het SIJSTEEM BEINS op KOGELFLE88CHEN MIN ERA AL SODA en SELTZERWATER GEMBERBIER LIMONADE 6AZEUSE en CHAMPAGNE CIDER verkrijgbaar bjj J C ZELDENRIJK llrbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemisten S tf aar schuwing Deze URBANUS PILLEN ziJn door OBi in doosjes a 37 3 Cent en in dubbele doozen ie GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bü den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wjj waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen NATIONALE BElpONING Van r 16 600 rote GOUDEN MEDAILU DH hCHTB Sptjtnerterend veralerkend en hoorimerdrljvend een iout met yzer vei conielvigd en met do Kinn vermengd vormt het okerst en krachtigst gonocsmiddel tegen Bloedtgehrek Blofdnrmnede gfhreh nan kmchten aaniioemugen der maatj lang zame herstellingen gpi ulyen ï van het kraambed en FABnim ks ii HK J z l nEimi O Ni i nD yO T MRIJB aa nuE DROUOT BN in ALLI aOEDE aPOTHIKBN Te Gouda bij Zeldenrijk drogist RENNISGEVliVG ICHTINGEN WELKB GEVAAH SCHADE OF HINDEE KUNNEN VEE001iZAK EN BÜEGEMEESTEE ea WBTHOÜDEKS der gemeente Gouda Gelet op artt 6 en 7 der wet van den 2n Jaoi 1875 StaattUad n 9B BreaKen ter algeraeeae keooia dat op de Secietarie Ier viaie ii elegd teo l eeo vereoek met bijlagen van A de Rek om TergUDDing tot het oprielilen eener Smederg io het perceel gelegen in het Bunrtje wijk P no 21 kadaater Sectie E do 1082 ten i een vmoek met bijlagen van M i Ooaterling om vergunning tot bet plaataen vau een Distelleerketel in het proeel gelegen aan de Hoogatraat wyk A no 118 kadaster Sectie C uo II ten 3 e u venoek met bijlagen van J van Heek om vergtinning tot het oprichten eener Smederü in het pcieeel gelegen aan de Nieawe Haren ijk N uo t4 kadaater Sectie B uo 281 Dat op Woensdag den 4 Juni 1879 dea oamiddaga ten 1 are op het Raailhaia gelegenheid ia om beiw irea tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedureude drie dagen vói5r dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter take ingekomeo aohrifturen kan worden kennis genomen OomU den 21 Mei 1879 De Bnrgemeeater VAN BEEOEN UZENDOOKN De Secretaris BEOUWEE UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DEB GEMEENTE GOUDA 1878 Femls In den toestand van het Ond Archief dezer Gemeente is sednrende het jaar 1878 geene of weinig Terandering gekomen Het werd met enkele stukken verrekt waaronder voorkomen behalve tal van pude missiven ordonnantiën enz zeven folianten betreffende Gewone en Buitengewone Ontvangsten en Uitgaven van het voormalige Cfairurggnsgild alhier over de jaren 1674 tot 1804 afkomstig uit de bibliotheek voor het Geneeskundig Toevoorzicht te Gouda De werkzaamheden van den Archivaris hebben zich vooreerst bepaald tot het verstrekken van inlichtingen die van hem werden gevraagd aangaande zaken waarvoor in het Archief de uoodige gegevens te vinden zgn i vooral waren de aanvragen om informatiën tairgk van wege het Bestonr en enkele leden van het Waalscbe Kerkgenootschap gedaan Voorts hield genoemde ambtenam zich onledig met het onderzoeken en stempelen der voorhanden zgnde banden en portefeuilles waardoor menige merkwaardige bgzonderheid betreffende de stad haar Imstnur en hare burgery ter zyner kennis is gekomen In zgn jaarrapport geeft de Archivaris de wenscheiykheia te kennen dat tot verbetering en aanvulling van het Archief voor bindwerk en aankoop van ontbrekende documenten eenige toelage uit de Gemeente kas worde beschikbaar gesteld Volgens de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten Rekening zgnde die over bet dienstjaar 1877 bedragen de Ontvangsten 265961 91 en de Uitgave n 240406 79 Zoodat die rekening sluit met een voordeelig saldo van f 15555 12 De Gemeente eigendommen niet bestemd voor de publieke dienst verkeeren in goeden slaat van onderhoud buitengewone herstellingen werden niet vereiacht besteed eene som van oon 68 07 gemeente uit deze eigen bedroegen 6894 88 imea bestemd voor de ibare gemeentewerken Aan materialen weh f 29 14 en aan arbeidi De inkomsten die de dommen heeft getrokke Omtrent de eigendol publieke dienst en opt wordt het volgende gen rid Het schietterrein en de zich daarop bevindende traversen en kogttranger der scnietbaan vorderden eenige heratel ttgen De uiterdijk ade van dit terein moest langs het buitentalud door kai en puinbestortingen aanmerkel k worden vetïterkt De kosten bedroegen n msterialec 47 09 en aan arbeidsloon 337 14 De restauratie van het Raadhuis ondervond wederom vertraging Zofl ds in het vorige verslag werd med edeeld btitond het voornemen om in den loop van hat a Ioopen jaar een belangrgk gedeelte van den voorgevel aan te besteden en werden daartoe de bestekken en teekeningen in genibdheid gebracht De door het Rflk over gemeld jaar verleende subsidie was echter te germg om het werk met kracht aan te vaiu en eni oort te zetten Met toestemming van Z E i n Minister van Binnenlandsche Zaken wer slechts de uoodige steen aangekocht voor 4e herstellingen omschreven in bestekken wtUce tot nog toe door de Regeering zgn goedgetonrd terwgl de verwachting werd gekoestéiiÉ dat in een volgend jaar de Rgkssabsidie loMri aonds bedrugan dat dfl DitTOertng der MMckm aan een knndigen aannemer zonde kunnen worden o edragen Na evenwel de door de Begeering aangevraagde gelden voor da herstelling der monumenten van geschiedenis enkimstdoorde Tweede Kamer der Staten Generaal niet zgn toegestaan zal wellicht eene nadere beslissing der Wetgevende Macht in deze moeten worden afgewacht De groote toren werd geverfd en een gedeelte der balustrade van den toren van nieuwe ankers voorzien Het looden rlak onder bet carillon is door het aanbrengen van nieuwe koperen doorlaatbuizen en door eene groote reparatie in het plat zoodanig verbeterd dat I thans het indringen van het hemelwater is belet Het gebouw der Bnrgeravondschool werd van buiten geverfd en geselicatiaeerd In het lokaal der Burgerschool voor Jongens werden Amerikaansche bsmken voor 24 leerlingen gemaakt e gymnastiekzaal en eene daaraan grenzende zaal der School voor Jongejuffrouwen werden van nieuwe vloeren voorzien In een der lokalen van de Toaschenschool werden Amerikaansche banken aangebracht met 96 zitplaatsen Van he gebouw genaamd 4rti werden de timmerwerken van de binnenplaats en de zijgevels geverfd de scheuren en verzakte gedeelten der metselwerken hersteld en eeue kamer behangen en geverfd In het Weeshuis werden 2 slaapkamers geverfd en de ramen met kozijnen van het oude gebouw hersteld en in de grondverf i Met uitzondering der scholen is voor de Openbare Gemeentegebouwen nitgegeven 2230 19 aan materia en en 2681 16 aan arbeidsloonen Het straatwerk dat vroeger in eigen beheer werd uitgevoerd werd in ll78 publiek aanbesteed In dat jaar werden verstraat deels met nieuwe deels met oude keien en klinkers de Turfsingel over 037 □ meters khnker i de Boun van af de Vlamingstaaat tot aan de Drapiersteeg over 502 □ meter keien en 57 □ meter klinkers de Flnweelensingel over 341 □ meter klinkers de Lage Gonwe over 386 Q meter klinkers de Westhaven over 751 □ meter keien en 670 □ meter klinkers de Turfmarkt over 359 □ meter keien en 311 □ meter klinkers de Kattensingel over 961 □ meter keien en 1193 Q meter klinkers de Gouwe over 215 Q meter keien en 56 □ meter klinkers de Blanwstraat over 275 □ meter keien en 60 Q meter klinkers Bovendien hadden hier en daar over eene oppervlakte van 2141 □ meter keien en 1288 Q klinkers herstellingen van minderen omvang plaate Dikwgls moest de straat worden opgebroken voor herstellingen aan de gasbnizen wat vooral voor nieuw gelegde straten zeer verderfelyk is Voor de straten werd uitgegeven aan materialen 4955 42 en aan arbeidsloonen 3063 32 Het rioleeren van zglen werd voortgezet Gerioleerd werden in 1878 de zglen loopende van de Peperstraat naar de Minderbroederskerkr en van daar naar de Gouwe in aansluiting met de in het vorige jaar gerioleerde zgl tusechen do Keizer en Peperstraat en de zglen ten zuiden van de Knipersteeg uitloopende in het water vaa de Raam De oude in deze zglen uitmondende riolen werden iet op den bodeiti geraimd daarna herste ld opgeroegd en zoo noodig van nieuwe bedekkingen voorzien De riolen onder de Minderbroederskerk en onder het perceel wgk C no 232 ter lengte van 155 meter moesten worden afgedanid en schoongemaakt wat met groote kosten gepaard giig Er werden gelegd 183 meter cementriool van de grooteto en 24 meter vau de daaropvolgende soort bovendien 10 meter Eng aarden buizen De kosten der rioleering hebben bedragen aan materialen 4776 49 en aan arbeidsl 1741 21 Het onderhoud der reeds besteande riolen kokers putten en pompen vorderde eene uitgaaf Van f 700 33 aan materialen en 877 30 aan krbeidsloonen De toegangsweg naar het Station onderging esnige herstelling door het Uchten en wegnemen van verzakkingen en gaten De brug bij het stationsplein werd met toestemming van bet Gemeentebestuur a van de Directie der Ned Rjjnspoorweg Maatachappij door en op kosten van eenige eigenaren van perceelen aan de Crabetbstraat verlaagd De wpgen en voetpaden veikeeren over het algemeen in goeden staat van onderhoud De daarvoor gemaakte kosten beliepen 1389 77 voor materialen en 1060 07 voor arbeidsloonen De plabtsoenen verkeuren in voldoenden toestaud Aan materialen werd besteed 544 47 en aan arbeidsloon 949 41 Wordt vervolgd BUITENLAND Bultenlaodscli Overzichl Prins Batlenberg thans Alexander I van Bulgarije heeft de Bnlgnarsohe kroon aangenomen l e deputatie werd duor hem te Livadia ootvaiigen en aan den Keizer voorgesteld In de jougsie iitiag der Prausohe Kamer heeft de regeering doeu eien dat de aartsbisschop r in Ai voor de rechtbank aal wordeu gedaagd ladien blijkt dat hij werkfigk de heni toegeschreveu belee lig iugen heeft geuit Daarnaar 1 nu onaeraoek wjulen gedaan Voor de regeeriug is te hoptu dat