Goudsche Courant, vrijdag 23 mei 1879

noerade gearresteerd wordt heeft men t zeker grootendeels te dankeu aan Zgne onhandigheid om zich te Antwerpen ran h t Uvan te willeu bërooven omdat hij naar men zegt door zyn collega in den steek was gelaten U een denkbeeld te geven vau wat men hier dagelijks al hoort is onmogelijk Nog meldt men o a Het failliet rap Kerdijk en Pincoffs is een evenement grooter dan er wellicht een in onze financiëele wereld roorviel De invloed van laatstgenoemde was verschrikkelijk groot Geheel Rotterdam liep aan zijn leiband De N R Ct kon moeilijk anders handelen dan zy deed Pincoffs aa o ik daar de man Toch was bet onheil niet onverwacht Kerdijk heeft zich een sneedje in den hals toegebracht Tan luttele beteekenis Men hoopt hem over eenige dagen naar Rotterdam te kunnen traumorteeren Dat Pineofia een schip cotf gecharterd hebben behoort meen ik tot de praatjes van den dag Men veronderstelt dat hg naar Hongerije is geilucht maar men heeft geeu sekerheid De telegraaf is onophoudelijk in beweging De N R Ct moge tot kalmte aanmanen maar ik rerzeker u dat er een ongekende agitatie heerscht De burgera worden in de cerate plaats getroffen en daaronder reien die t niet betalen kninen Tl Sotleidim heeft een mealing plaats gehad door het Ned Werkliedenverbond uitgeschreven tot bespreking van het kiesrecht De heer Held roorz ran het Verbond hield eeu rede ter gunste van het algemeen atemrecht en riel daarbg de pert de Begeering en de meerderheid der Kamerleden aan Hij liet door schemeren dat de heer ran Houten het initiatief zou nemen om tol iuToering ran het algemeen atemrechtte geraken 1 Bij de hierop rolgendediscnssie bleek dat wel alle aiuwezi en voorstanders van dit recht waren maar dat Bommigen de inroering daarran nu nog ontijdig achten omdat de werklieden iu t algemeen te weinig ontwikkeld zyn eu aan den leiband zouden loopen ran patroona of geeatelyken Een besluit werd aist genomen By het sluiten ran de vergadering wees de voorzitter de heer de Bot op de dringende noodzakelijkheid om een eventueel roorstiel van den heer ran Houten tot herziening ran de Grondwet met alle macht te steunen waartoe dan tir gelegener t d een nieuwe mesting zal worden bdegd De Maatachappij tot berordering der Toonkunst zal Vrgdag in een der lokalen ran het Paleis roor VoUurlgt te Arasterdam tasr 60e algemeeoe rergadering houden ouder Toorzitterachap rau den heer V F Lomau By die gelegenheid zal een rooratel Tan het boofdb tuur ia b aiddiug komen om een commissie te benoemen ran afgevaardigden van eenige grootere afdeelingen en een paar leden van het hoofdbeslunr zelf die een onderzoek zal instellen omtrent den staat ran het rolkszangonderwya in ons land en Toorstellen indienen ten einde rerbetering in den bestaanden toestand te verkrggen De rergaderiog lal twae leden ran het hoofdbeatnnr kiezen ter vervanging raa de aftredende heeren Bóhriuger eu de Lauge en eea lid ran de commiaaie roor het Kunstensarsfbnds ter vervanging van den heer Hutachrairuyter Door de loilenanta der schntterg te Deventer werd onlangs colleoUef ontslag aangevraagd omdat zij zich gekrenkt achtten door de benoeming van den heer Mossel die pas lid van hel korpa was geworden tot kapitein Beeds vroeger hadden dezelfde heeren onaangenaamheden gehad met den waurnemenden kommandaut van het bataillou en waren ter ziike ran dit geschil by den Koning in hooger beroep gekomen Thana heeft de Minister ran Binnenlaudsche Zaken uamena den Koning aan de genoemde officieren bericht dat z i de wijze waarop sommigen ijer adresaanten zlip jegens den waarn kommandiint hebben gedragen afkeuring vernient dut aan het collectief verzoek om ontslag niet kon worden voldaan maar dat ieder roor zich een daartoe alrekkend request aan den Koning behoort in te dienen in welk geral zul worden overwogen in hoever daaraan gevolg kan worden gegeven Twee Franschen genaamd Faure zgn onlangs in het Ëngelsche stadje Wellingford veroordeeld tot eeue geldboete omdat zg eeu Mer waarmede zy de kleine steden afreisden bg een ring dia door de neus was gcatoken rondleiden Het dier noet vreeselgke pijnen hebben nitgestaan volgens de getuigenissen van hen die zijn brullen gehoord hadden In de laatste veertien da en zyn omtrent 170 honden die op den openbaren weg te Botterdam zonder muilkorf waren aangetroffen en wier eigenaars zich niet binnen twee dagen na de inbeslagneming hadden opgedaan eu op machtiging van de ambtenaren van het Openbaar Ministerie by de kanlongerechteu de boete van ƒ 10 hadden betaald in het aschhok iu de Mnaslaon ufgcmaakt j de meeste zijn opgehangen ea of ander orejc Terig dagblad oorreepondant den aarfelntMAiop wooniaa in den mond legde die hij niet heeft genil In den Dnileohea Rijksdag werd groep no 7 van het toilartef conder debat aangenomen Dientengerolge t jn ingesteld Urdsoorten ertsen en edele metalen aardsoorteu en ruwe minerale stoffen ook all ij gebrand gewaaachen of fijngemalen i n IOC ook etlsen al of niet bewerkt oor loover de Toorwerpen niet onder eenig tolreoht Tallen edele metalen gemunt in baren of aooals ag uit de mnnen komen Ereneena werd groep no 8 angenomeA toodat tolrrq EJjn vlaa en andere plantaardige stotfeif Toor pinnergen behalre katoen ruw geweekt gebraakt of geheeld beneTeiia afral Tan dergelijke Moffen Di Tioe presideut heeft mededeeling gedaan van een achriiJTen van den heer Forokeobeck houdende dat hq zü betrekking als Toorzitter van den Bgksdag nedcrlegt om redenen van gezondheid en wegens de tegenstelling waarin hij zich tegenover ie meerderheid van het huis geplaatst ziet Aan de ïimei wordt uit Simla ouder dagteekeoing Tan ttO dezer gemeld De hoofclpujiten der orereenkomat met Yakoeb khan zijn lo annexatie der passen 2o toereikend grondgebied voor de zoogenoemde wetenschappelijke grenzen 3o aanstelling Tan een resident te Kaboel 4o toezicht op de betrekkingen van Afghauislau met het buitenland 60 onafhankelijkheid van den slara der Afrides zonder benadeeliug van de heerschapi ij over de p isseu In de Qrieksche grensregeling knestie schijnt eenig lioht te komen niet door de besluiten Zaterdag op ene meeting Ie Londen genomen maur door eeue mededeeling van de Eéfuiliqne ïran ttut die verzekert het juiste punt te kunnen naugeven waarop da zaak uu staat Europa zou dat wil zeggen de groote mogendheden zoudeu besloten hebben tussohenbeide te komen en de ouderhaudeliugen zouden in de eerste dagen der aanstaande maand ta KonBtantinopel een aanvang nemen De ambassadeurs aldaar zullen als éen lichaam optreden ter uitvoering f Hr n alle besluiten welke inet eenparige stemmen door hen zullen genomen zgn Het ia nog niet zsker of aan deze samenwerking het karakter eener oonferentie zal worden gegeven men denkt het cohter wel Qrondslag der oeruadslaging zal zgn niet alleen de tekst van art 24 van het Berlijn aohe verdrag maar ook de daarover gevoelde beI raadslaging opgeteekeud in het dertiende protocol Tan het oongrea Tot zoover schijnt allea eeue apoedige oplossing van de zaak te beluven waaraan alleen bet rereiachle ran de eeuparigbeid der stemmen schijnt in de weg te slaan Er komt eohter in de mededeeling van de Republiqut franfaiêt nog een hinkend paard achteraan Italië maakt nog bezwaar over den Torm en Engeland over den inhoud der debatten Er blijft dus nieta oTer waartegen geen bezwaar gemaakt wordt en niets TTerbindert dus dat de op de kwestie gevallen licht traal weder aanstonds iu dikke duiaternis verkecre Vooral tusschen I rankrjjk eu Engeland aohgnt eenig raisTeratand over die zaak niet ouwaaraohgulijk Fraukrgk beeft iu deze het initiatief genomen en Engeland ziet niet gaarne in het Oosten ander initiatief dan het zijne Beide landen ontmoetten elkander Troeger reeds met zeer wantrouwende hou 4ing in Syrië en Egypte en er ia alle reden om te gelooTen dat zg elkander aangaande Griekenland niet Triendelijkfr aankijken BINNENLANPT GOUDA 21 Mei 1879 De TerwerpLag van art 1 der kanalenwet eren door ons medegedeeld is voor onze Gemeente van groot gewicht Door de aanneming van het artikel zou omtrent den waierw Amsterdam Botterdam eeAe beslissing zgn genomen die in hare gevolgen niet dan noodlottig Toor onze Gemeente üou zijn geweest Zoo als men weet stelde de Minister Toor ti rè rin van den waUraeg van Amsterdam naar RotUrdam Umgi Alphen en den Hollandtekm JJtel en wilde hg de belangen van Goada eerst bg de later te volgen onteigenings wet in overweging nemen Onze afgevaardigde Mr J G Patjjn stelde rich met deze verwgzing niet tevreden hg dead rrachteloos een poging om den Minister lot wöziging der redactie te bewegen eu stelde ten slotte als amendement voor om te lezen langt Alp ten Gooda en den Hollandwhen IJtel Deze wjzigib livas reeds v fege door de Kamer van Koophandel alhier aan den Minister en de Tweede Kamer in overweging gegeven Dit amendement door den Minister aan t oordMl der Kamer overgelaten werd met 40 tegen 39 stemmen verworpen in weerwil der flinke verdediging van mr Patijn en de weinig beteekenende bestrgding door den Minister De verweking van art 1 eveneens met 40 tegen 39 stemmen en de daarop gevolgde intrekking det wet wendden nog tjjdig het gevaar af dat dez Gemeente ondanks onzen afgevaardigde boven t hoofd hing Verbetering van den waterweg blgft in het algemeen belang noodig zg is mogelgk zonder het Goodsche belang te benadeelen Moge dan hetzg op het initiatief der Gemeentebesturen hetzfl op dat der Provinciale besturen van Zuid en Noord Hpllftnd deze zaak spoedig weder aan de orde worden gesteld Namens den Officier van Justitie te Botterdam worden wg uitgenoodigd geen openbaarheid te geren aan hetgeen door oiis mocht worden vernomen ran maatregelen genomen ter opsporing van L Pinooff Bij kon besluit is de 1ste luit J G A Ingeiiluyff van het 4de reg inf io zgnen rang overgeplaatst bij het wapen der inf vSA het leger iu Ned ludie Bg Zr Ms besluit is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Haarlem ter stanilplaata de gemeente Haarlemmermeer J Samson oandidaatnotaris en kantonrechter plaatsvervanger aldaar Een bij het departement van koloniën ontvangen telegram Tan den Gouvernesr Generaal Tan Nederlandsch ludiö dd 18 dezer bevat de narolgeude berichten uit Atjeh Tegen bet eind Tan April ia de rgand aanrallenderwijs te werk gegaan eerst tegen Indrapoeri en vervolgeus na iu gcooteu getale uaar den linkeroever der rivier ta agn overgetrokken tegen onze posten aan die zij terwijl ook onze truusporten dagelijks beschoten werden Zoodra het ingetreden droge weder zulks Tera9rloafde heb en onze troepen den Tgand weder over de rivier gejaagd en hem daartm aanzienlijke Teriiezen toegebracht 1 tot i Mei Daarop z jn den 6den Mei drie oolonnea Tnn Indrapoeri Anak Galoeng en Tjot Beaoetoi uitgerukt om ook den rechteroeTer Tan rganden te zuiTereu Zg ouderTonden een zeer bsvigen tegenstand maar na een driedaagsch gevecht waarbij te F nteh Karaug en Bedieb eeue rg zware versterkingen moeat worden bestormd werd de Tgand totaal Teijaagd terwg l zgne kampougs waaronder die van het weder fvallig geworiién hoofd der V Moekim getuchtigd werden Aan onze zgde sneuvelden twee officieren de kapitein Van Berg en de luit Schuit eu werden er tien gewond terwijl meer dan honderd mindere militairen sneuTelden of gewand werden De vijand moet belangrijke verliezen geleden hebben verscheidene voorname hoofden onder welke de imam van Gliëng zijn gesneuveld imam Longbattah wordt gezegd zwaar gewand te s n Een der hoofden in de XXVI Moedini heeft zgne onderwerping aangeboden 8t Ct Staten GeneraalTTwzEDi Kaheb Zitting von Dinsdag 20 Mei 1879 In deze zitting werd de discussie over art I der kanalenwet voortgezet Bg onderdeel D Terbetering Tan het kanaal Tan Amsterdam naar Botterdam langs Alfen en den Hollnudsohe IJscl met subsidie van Noorden Zuid HoUond beweerde de heer van der Linden dat er geen groud voor aubsidieering door de provinciën bestaat De heer Patijn acht de subsidievroag in deze van ondergeschikt belang hg durft rerzekeren dal de beide provinciën al is daaromtrent iu Zuid Holland nog geen besluit genomen het subsidie zullen toestaan HH stelt het groot algemeen belang der rerbetering Tan het hier besproken kanaal in t licht en brengt den minister van waterstaat hulde voor het ter hand nemen van dit werk Spr zou er dan ook zonder reserve toe knniten medewerken ala er niet üen sohaduwzgde was waarop spr met een beroep op wglen Stieltjes nu reeds wijst in de hoop dat de minister er nog aan znl tegemoet komen Hij betoogt dat wel Amsterdam eu Botterdam de uiteinden van het kauaul zullen worden gebaat maar de voornaamste plaats aan het kanaal gelegen zal er z i zeer door worden benadeeld De brou van welvaart door scheepvaart en vertier waarin het bestaan T n Gouda ligt verkregen zou geheal warden ll geput want de gemeente Gouda zou door de schapen niet meer worden aangedaan Voor Gouda zon t het verkiealijkst zgn de vaart te verbeteren maar de richting niet te veranderendooh wanheer een kleine wgzigiag Tan de vaart in het belang der defensie b v noodig mocht zijn dan zou spr daarvoor het locaal belang aohterstcllen Het belang van Gouda om de scheepvaart niet té verliezen is zeer groot de geheven rechten bedragen ƒ 80 U0U hetgeen in een gemeente Vfi 17000 zieltu nogal iets beduidt Wil Se regeeriug de Taart Trgmid en zij köope dan de tollen ai maar trachte het duel niet te bereiken door Gouda Tan t Terkeer af te sngden Spr zal geen reranderde richting Toorstellen maar hg hoopt dat de Minister er van zelf toe zal overgaan de zich ontwikkelende gemeente Qc da niet van het scheepvaartverkeer U bërooven Wil de minister in de omsohryving van dit kanaal Gouda opneibenP De heer Gratama stelt zich geen partg over de richting van bet kauaat maar hg wgst op de wenschelgkheid om de bianenschipperg van de hooge rechten te Gouda geheel of gedeeltelgk te otttbeffen De Minister rau Waterstaat constateert dat de verbetering van dezen waterweg is ia oouÜBaso Het staat echter ook vast dat de tegenwoordige aloizen niet zullen kunnen worden behouden en de vraag of t kanaal de gemeente Gouda nu ieta dichter naderen zal ia Tan later sorg en ran oudergeschikt belang Van afsngding dier g emeente is geen sprake en de Min heeft geen OTdwegend bezwaar tegen het opnemen der woorden langs Gouda Maar noodig is dat niet wgl by de onteigeningswet tooh nader de richting moet worden Tastgesteld De Min merkt op dat de heer t d Linden meer provinciaal was dau de proTiuoiëu Deze hebben zich vdor een subsidie rerklaard en Toor het Byk bestaat er geeu aanleiding om t subsidie Ie weigeren Dut er geen proviuoiaal belang bij betrokken zou zgn ontkent de Min de betaling der subaidica kan men veilig aan de uitvoerende macht overlaten De heer Patgu stelt daarop bet amemlement Toor in de omschrijving Tan het kanaal op te nemen langs Gouda Bij onderdeel E ibevordeiiiig Tan den goeden wateratand op d kanalen in Drente en Overyaei doch niet voor dat de belanghebbenden zich rerbinden die kanalen in beheer en onderhoud orer te nemen Terdedigde de minister dit Toorstel tegenover de heeren Von Delden eu Krrkwgk De Regeering it zeide hij Tolgena hst traotaat ran 1876 Terplicht te zorgen voor en goeden atentand op de kanalen bg concessie uan te leggen Vervolgens werd behandeld het amendement ras den heer Verheyen om in art 1 op te nemen een Kanaal rerbiudende de ZuidwillemsTaart langs Til burg met den Amer of het Hollandsch Diep voor gezamcniyke rekening van den Staat eu de provincie NoordBrabant waardoor dus zou vervallen het in art Z opgenomen aubsidie van 9 ton voor dit doel De minister betoogde dat dit werk niet riel in de termen vun Slaatsauuleg Bij de stemming wenl in de eerste plaats gestemd over het amendement van den heer Snudberg om liet kanaal der Geldersohe vallei te laten rervallen Dit amendement werd verworpen met 41 tegen 87 stemmen Het amendement Tan Nnamen om de Noarderraart te laten vervallen wordt unngenomen met 4Ü tegen 39 st Het amendement Schepel ter verbinding ran het Wineohoterdiep met het Keroskanaal Terworpeo met 40 tegen 39 stemmen Het amendement P ilgn om Gouda op Ie Hemen in hel kanaal ran Amsterdam naar Botterdam wordt verworpen met 40 tegen 39 steramen Het amendement Verhegen zie boven wordt verworpen met 60 tf en 19 alemmen Art 1 wordt ten slotte verworpen met 40 tegen 39 st De minister Tan Waterstaat rer laart daarop de diaenssie niet te willen Toortzetteu Nadat besloten Was tot schorsing der disonssis OTer de kanalenwet op verzoek der Regeering werden legen heden aan de orde gesteld Tersohillende ontwerpen ook ite onteigeningswet Toor de spoorweg Stavoren Leeuwarden lerwgl Vrgdag oorlogabrgrooting aan de orde is De feesten te a Bosch te g n ter gelegenheid Tan het 328te Nederl ivandhnishoudkundig congres zullen aanrangen den 22slen eu eindigen den 2rsten Juni 1879 Zg zullen behalve door de aldnnr iu garnizoen liggende muziekkorpsen worden opgeluisterd door het parkorkest van Amsterdam dir de heer W Stumpff en dè Kon ibW kapel v h reg Grenadiers en Jagen Aan de Ifaarl Ct wordt mec edeeld dat eeritdaags publiek zal verkocht worden een groot gedeelte van het mobilair van het koninklijk Tcrblijf lo ïervueren hetwelk aan wgleii den Prina van Oranje Z M Willem II heeft toebehoord Dit mobilair dat voor een gedeelte prachtig is onderhouden zal den 26 dezer maand te li uur des voormiddngs verj ht ordea ffi de Bue da Champ de Mars No 7 te Ixelles bg Brusael De voorgenomen wedstrgd tnsschen Nederlandsche muziekcorpsen bij de tentoonatelling te Arnhem ditjaar te hoades kan wegens ongenoegzame deelneming geen plaats hebben Gisteren beeft te Botterdam de beproeving plaats gehad van den tramweg lijn Feettgebouw Benrs De opening van den tramweg Utrecht Zeiat heeft Maandag plaats gehad Ten 10 uur vereeoigden zich de direetie met den ingenieur van den weg aannemers en eenige genoodigden aan de Gildebrug Maliebaan en vertrokken in twee rijtuigen Aan de Bildt werd het gemeentebeatnur afgehaald te Zeist atond evenzeer het gemeentebestuur met den secretaris die mede instapte Men deed toen nogmitals den toer naar de Gildbrng en terag naar Zeist Op de beide dorpen was uit byna alle huizen en op weg uit verschillende buitens en woningen de vlag uitgestoken terwgl de berolking oTeral haar belangstelling in de onderneming te kennen gaf De rit hiul telkens met goeden nitalag pUata De weg is blykboar met beleid gejegd de rytuigen zgn uitnemend goed de paarden krachtig de koetsiers geraken reeu gewend alJes belooft dus een goeden loop der zaken Te Utrecht werden dooi elkander per dag reeds 700 personen Terroerd Is de deelneming Tan het publiek naar Zeist in dezelfde mate dan uuur men zich rerheugen in de toekomst Ulr DU Zooals men zich zal herinneren heeft dr L M ld r hoodredwteiiii der Laniimitii Courant d zer dagen openlgk de indertijd door hem gedaue schenking zyner laodbouwbibliotheek aan de Bijkalandbooavaohool te Wageningen ingetrokken omdat hg zich door eene opeenstapeling ran hoogst inhumane btjegeningeiD gekrenkt gevoelt Iu de Nieum RoU CouraHt heeft de directeur der Landbouwschool an mededreliugen gedaan omtrent de lussohen hem n dr Mulder gerezen onaangenaamheden De heei Mulder had geweigerd een artikel ran genoemden directeur C C M Jongkindt Coninck iu de ZtmdtouK CouratU op te nemen omdat UatstgeDoemde heer daarin aan dr Mulder eenige opmerkingen maakt dat deze niet heeft gereotiSceerd een onjuiste bewering in de lAmdbouw Courant opgenomen tin aanzien ran het niet bestaan ran een eatalogo der bibliotheek ran de lAodbouwschool en bet niet to gankelgk stellen dier bibliotheek TOor iedereen dat dr Mulder zich onaangenaam orer bet rerslag tan landbonw heeft nilgebiteu waarom de rerraardiging aan den direoteur der Landbouwschool ia opgedragen en andere kleinere grieren tegen dr Mulder Teren zeide de heer Jongkindt Coninck zgne vaste medewerking aan de Zandb Cour op Zonder voor een van de beide heeren party Ie kielen is ban geschil in hooge mate betreurenswaardig roor de zaak die hen beiden zoozeer ter harte gaat berordering ran den wclenschappelyken landbouw Opdit gebied is nog zooveel te doen woidt i og zoo ernstigkrachtsittspauciog vercischt dat eendrachtige samenwerking dringend noodziikelgk is ter vruchbare bearbeid iug van het nog in vele opziohten braakliggende terrein Uit Rotterdam wordt aan het Vtr Djhl geschreren Naarmate de bgzonderheden omtrent de ontTluchliiig Tan Piucoffs en Kerdyk meer en meer bekend worden neemt de onterreden stemming onder het publiek toe Men btweert nl dat het zeer gemakkelyk zon zou geweest hen niet Ie laten ontsnappen en begrgpt niet hoe het mogelgk is dat men hen heeft bten gaan Er wordt beweerd dat dit is geschied op advies ran den president der Nederlandschc bank om eeift sau de kantoren gelegenheid te geren hunne kosaen zoodanig te roorzien dat ly in staat zonden zgn gesteld een aanval af te wachten Aangenomen dat deze lezing juist i waarom zoo rraagt men dan niet gezorgd dat de voortvluchtige direc teuren de stad althans niet konden verlaten In een woord er heerscht groote verontwaardiging over het feit dat men Pincoffs en Kerdyk heeft laten ontsnappen zij het dan ook met de beate bedoelingen eu onder de fraaiste motieven eene verontwaardiging die teer wordt rerhoogd door de bewering dat Pincoffa nog eenige tonnen gonds heeft meegenomen om in zyn eerste behoefte te roorzien Hoawd de wethouder ran finanoiën in den gemeenteraad een fraai en zeer duidelgk exposé heeft gegeren van de financiëele rerhonding tnsschen de gemeente en de Botterdamsche Handelsvereeniging vertrouwt men toch niet algemeen dat de gemeente er geheel zonder kleerscheuren zal afkomen en dat de positie van den burgemeester zeer geschokt ia btykt wel uit de bewering die ik bier en daar boorde uitspreken dat hij wel zijn ontslag zal moeten nemen Ook hem maakt men er een grjef ran dat finooffs cp Kerdyk ontvluoht yn Als laalslge omdat deze dood beschouwd werd de korste en minst pijnlijke voor de honden te zijn Thans worden de honden met rergiftigde pillen om het leven bracht In het aachhok is een nieuwe bewaarplaats roor de honden gemaakt daar de in gebruik zijnde op ommige dogen voor het groot aantal inbeslaggenomeu houden te klein was Omtrent zeventig eigenaar kregen door 10 boete te betalen hunne honden terug De nicotine heeft weder een slachtoffer gemaakt Ditmaal trof het lot een armen sjouwer te Fargs die zich toevallig in den vinger sneed met een mes dat hem weinige miunten te voren gediend had om zyn pijp schoon te maken De wond kreeg dadelijk een ernstig aanzien de ringer zwol op en eindeiyk werd de geheele arm zoo pijnlijk aangedaan dot men raadzaam oordeelde een heelmeester te roepen Deze constateerde een geral ran bloedvergiftiging door de aan het met klevende niotine veroorzaakt en rosd het uowlzakelijk tot het amputeeren ran den armorer te gnan Ojk zelfs nadat de operatie was rolbracht bleef de toestand Tan den lijder zorgwekkend BATAVIA 12 April Er zijn een aantal telegrammen ran den Gourerneur ran Atjeh ontrangen waarin nerens rerkenningen stand van bet weder enz de rolgende bijzonderheden Toorkomen De kolonne ran Vngt anderrond bg den opmartch langs den rechteroerer tegen Djeroek dadelyk buiten missigit Indrapoeri herigen ttgenstand bereikte onophoudelijk onder rijandelijk vuur met verlies ran acht dooden en 29 gewonden de miasigit Djeroek waar zij zich rereeuigde met kolonne Kroeibeek die de kampong tuchtigde en geene rerliezen leed De troepen keerden daarna terug De Toekoe Berdan ran Samalanga Djeangka Bolta en de radja ran Kluempang Doewa maakte hunne opwachting te Kotta Radja eerstgenoemde werd na plechtige beëediging erkend en berettigd ala hoelotbelaiig in welke hoedanigheid hem de rlug werd uitgereikt hij zal zich te Djangka Botja restigen Eene compagnie werd uitgezonden naar de kampong Djoeroek Oedjroek hoofdzetel rau kwaadgeziaden in de XXV Moekinu waar ook Imam Lengbatta zich had genesteld De kampong werd gedeeltelijk getuchtigd waarbij wg geene rerliezen leden Potjet Abdtts inrloedrijk hoofd uit de borenatreken bood ouderwerping aan en rerzooht rergnnuiiig naar Pedir te gaan Aan Toekoe Iman fiintang ia de eiseh gesteld 350 bruikbare geweren uit te lereren en twintig duizend ryksda nldert in geld op geldtwaarde als waarborg in 1 lauds kas te storten Van ds kampong Lamara ia eeu waarborg van rgfhonderd rgkadaaldeis geeiacht De Iman ran Anakglé bracht de rau zijn kampong geeischte waarborg iu geld en geldswaarde Pauglima Polim ia in de richting ran Gkiêng gerlucht Toeka Nja Din een onderhoofd rauülndrappoeri houdt zich achnil in de wildernis had reeda aohriftelijk onderwerping aangeboden Den 5 April heeft de orerste Scbarp met drie compnguiën de tuchtiging ran Djeroek voortgeaet maakte veel kruid en wapenen onbruikbaar werd uiet door den vyand bemoeielijkt Dieuzelfden dag kwam Toekoe Tjihik te Anngaloeéng betuigde goede gezindheid vertrok naar Groet om tuchtiging van bet hem daarvan toebebooiend gedeelte te kunnen voorkomen en vijf hondc d rijksdaalders waarborg te laten betalen De kolonne Sciiarp is opgerukt naar Groet eene compagnie rau Tjot Boesütoet naar Lamara en Tamboe heeft aldaar wegens onbetonlden waarborg zerentien gijzelaars gehaald en naar Ko to Badja opgezonden Op rersoek ran het Centraal Comité roor het buwelyksgeschesk 8 in dep Koning is bekend gemaakt dat roor het ineercndcel JrinteekeiilijstcB terug ontrangen zgn en daarui reblcken is dut er roor ruim ƒ 36 000 is iiigeteekeSd Z M heeft op doartoe per druad gclaan rerzoek doen antwoorden dat Z M dankb mr het Indisch gesch iik aanvaardt maar de Iceuze daarvan aan het Cuiniié overlaat La Belle Jardiniere tt fi ro5 Pnrii Heeren en Kinderkleederen I 01 IJ3i j j catalogusten naar Hol land heeft gezonden ia het altijd geprezen geworden zoowel vat de coupe der geleverde klee leren als de elegance eu soliditeit der stoffen betreft Eu het kon ook niet anders zijn want een elk die dit groote l arysche etablisaeinent kent weet dat het zgue Europeeache vtrraaardheid te danken he Yt aan de uitstekende wgze waarop het zgne Clientèle bedient Wg roden onzen lezers dus len zeerste aan ziloh dcü Catalogus van de Belle JiBOi NiïBK van Paryaaante schaffen Behalve de gravures door de eerste artiste van Pargt gcteekend bevat de catalegua nog eene geheel spcuiule aauwijzliig om van elk kleedingstuk r i ri wmt tr c i i fmmmmiti