Goudsche Courant, vrijdag 23 mei 1879

Zondag 25 Mei N 2300 1879 GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BOEETlMOOFIira De Boekhandelaair J M MULLER Ja te Utrecht zal den 5 JUNI 1879 en volgende dagen pabliek VERKOOPEN ten overstaan van den Notaris E P TEMMINCK Eene fraaie verzameling BOEKEN over Theologie Rechtsgeleerdheid Staathuishoudkunde ATLASSEN KAARTEN Reisbeschrgvingen Geschiedenis Grieksche Latjjnsche Fransche Engelsche Dnitsche en HolUndsche Letterkunde Romans Taalkunde Woordenboeken Natonrlgke Geschiedenis Geneeskunde Schoone Kunsten MUZIEK Prachtwerken benevens eene collectie fraaie PORTRETTEN GRAVURES BOEKENKASTEN etc etc Nagelaten door de WelEerw Zeergel Heeren J T van HOOQ8TMAIEN Pred te Utrecht M COHEN 8T1IABT ïheol Doet en Em Rem Pred te Uotterdam J BBOEDELEX Predikant te Gouda en anderen De Catalogus is o g aanvraag verkrygbaar 2DI7EIIE mmi m mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere WlJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 26 ES J Jïf hïïfLïi Ji r ® belegen voorradig Ook bij proefflessohen kww t en half ankers Prijsoouranten wordeu gratis en franko veraonden Alles wordt franko t huis geleverd de msat te nemen Deze catalogus wordt door de Belli Jardimièsx aao ieder dier er om Traagt franco toegeionden Gerondea en aan het Bureau ran Fulitie gedeponeerd eeu FORTEUONNAIE met eeuig geld Vergadering vaa den Gemeenteraaa DINSDAG 20 Mei Tegenwoordig ie hh van B rgan IJzeodooni oon Rcmg FriDoe Kiat Lagteo Kraaeobarg Noothoven ran Goor Oadjjk Snel Maller Fortn jn Droogleever an Straateo Foit Dnut Samsom Straver en de Kotte Üe notnlen Ier vorige vergadtrieg worden geleten en gearresteerd Ingekomen ïs een roorstel van B es W op het aan hungerichte verioek van C Boer commiasionRir om een itakgrond in gebruik te mogen hebben groot 12 oeoliareQ engtlegCD aan de Veat het voorstel van B en W luidt ouIttt ia gebroik onder zekere bepalingen af to staan voor ƒ 28 per jaar ter vïaie fi en W doen in overleg met dun waarn achoolopziener en faoofdonderwiJEer eene voordracht tot halponderwüzer aan de tuaschenachoo waarop gpplaatst z a de hh C Kruyt te Gouderak en A Laos te H i88trL eht ter vJsie eu beuoeming ia eene volgcDdo vergaderiog eëne missive vttn de Ge oudheidscuoimissie met begeleiding van de in hare banden gestelde verordeniog op het bouwen deie stukkrn zulleu iii het Raada versUg worden opgenomm eene missite van den heer J N Schelteuia terzockendetegeu l October oulslug als Archivaris ouder Ainkzeggiug oor de vele diensten Mordt dit tegen dat tijistip eervol verleend i een adres van L Bclonje vcrzot keitde e n stnk grond aan de Vest door z nen vader io gebruik gfweest tbana ii koop wordt gesteld lu huudea van B en W om bericht en raad Aan de orde is het voorstel lot wijziging der gemeenle begrootiug dienst 1878 dit wordl algemeen goedgekeurd De rekening van het stedelyk maseuia van oudheden owr 1878 t B en W hebben die nagezien en accoord bevonden wordt alzoo algemeen goedgekeurd Adres van de Wed tan Luruen houdende verzoek omeene gratificatie het rappurt van B en W luidt om evuegratificatie van f 100 te verlemeu dit wordt blgemeeu goedgekeurd r Adres van het Bestuur der Maatschappij todFr nieowegeoctToyeerde gnsbereidiDg hoodende verzoek oia terrein loor nttbruidiug der gasfabriek en om verluoging der concessie iet een nieuw contract het adiics van i en W luidt tot fwfgaiging vrordt algemeen goedgekeurd i De heer van Iterson komt ter vfrgadtring Adrea van de heeren J de Vries Robhë en A Kaptein hou4ciide verzoek om ren te ga ran tic b j opeuing eeuir geldleeniog voor den aanleg en de exploitatie eener waitileidiug enige leden verklaren zich voor het toorstcl van B en W om eeue rente garautie vaa 6 pCt voor drie jarto te verleenen over het nog niet geplaatste kapitaal van 123 ille itdere leden r n hiertegen als in de meenitig verkeerende dat er tocb nieti van zal kamcu nog 8 leden verklaren liever eene geldleeomg te doen tn voor eigen rekening de waterleiding aan te leggej ua oog ccuig diseaaaieo wordt het venoek in stemmiug gebracht en algeBweD afgelezen au het verzoek gevallen is wordt eene nadcia missive van genoemde heeren gelezen tot verdere aanbeveling der zaak waarna bet voorstel van U eu W in teaming wordt gebracht en aaugeuomen met O tegen 8 ttemaen Tegen stemmen de bh Kranenburg Koothoven ni Goor Reni Fortaya Drooglejver van Ötraaten Kist Samsom en van Iterson Op voorstel van den heer Noothoven van Goor wordt aliua de termyn vaa uitstel in plaats lan i maanden op S maanileu gesteld Tot leden van het stembureau voor de te hoodtn verkieling van een lid vaa de Tweede Kamer drr Sta ten Generaal woideu gekozen de hh Post Drost en Straver tot hnnoe plaatsvervangers de hh Oodijk en Noothoven van Goor Na machtiging om aan de genomen beslaiten nittoeriug te geven zonder resamptie eindigt de vergadering JKABETBEBIOHTEN Gouda 21 Mei 1879 Tot ougeveer vorifje prijiea was de stemmini flaair Foldertarwe puike ƒ 9 60 a 10 Mindere 8 7Ba 9 26 Rogge puike ƒ 6 76 k ƒ 7 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 60 Voer ƒ 4 80 i f B 26 Gerst puike 6 75 a 7 26 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 Ö0 Haver ware 4 25 i f 6 10 ligte ƒ 3 25 i ƒ 3 75 De veemarkt met weiuig aanvoer de handel zeer laiteloot schapen traag magere varkens en biggen vlug te verkoopen varkens voor Londen van 19 i 12 cents per half kilo Kaas aangevoerd 59 partijen prijzen van ƒ 17 it ƒ 20 Goeboter ƒ 1 15 il ƒ 1 30 Weiboter ƒ 0 80 a ƒ 1 Burgerlljka Stand Gouda GXBOREMi t Mfi Pieter ouacri W van Vliet to C J vu dtr Pool OVtRLÏDEN 20 Mei P Prang Ij 2 m r W C GnedmaD wmI M fan Zuilckon 68 j GEHUWD 21 Mei T van Moren en A J Fnnet S C de Koning en g M de Grnijl J C Swaanenburg en A vao Vliet F X Oandt en A M nn de Paionrdt M A Bewm en D Brniiiii HP van der Pool en k ran den Berg J tToerlee en A van dan Belg OovDA Drok vaw A ühinkiuii Burgerlijke Stand van onderstAande gemeeutcQ v 15 tot 21 Mei 1879 Moordreoht OVËRLHDËN C de Jong 3 m ONDERTROUWDj G TempcUDan t Gouda S4 j en A blobbe 21 j GEHUWD D van Ueuwen te Nieuwerkerk a d Usel en N Vermeer M Verboom en A Stappendel S Visser te Nieawerkerk a d IJiel en M Tom Gouderak GEBORKN Dirk onders P Kruijt en J Verhotf Simon onder G Verdoold en J Erkel OVERLEDEN G Boer 7 Weken GEHUWÜ G Stnyt ea U Keiler C van Kluiven en A de Jong ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon O H GROENENDAL D Gidts Gouda 21 Mei 1879 Mevrouw NOOTHOVEN tan GOOR Crabethstraat vraagt met Augustaa een KEUKËI A1E1D kunnende koken en werken en een Tweede MEISJE om huiswerk te verrichten Zi £ S Verwersknechts gevi aag d bij W VAN SOEST Lange Tiendeweg OOCDA PUIK BESTE Gerookte ELFT Iste kwaliteit a 90 per stuk te bekomen bg D DE JONG Dz te Ammerstol ir Dr POPP S ANATHERIN MONDWATER is het voortreffelijkste GEUEESMIDDEL TIGZN HIT bloeden van t tandvleesch en den onaangenamen revdc van holle tanden Dat het ANATHBRIN MONDWATEB van den K K Hof ïandarts Dr J 6 POPP tegen het bloeden van het Tandvleesch en den onaangenamen reuk van hoUe Tanden met bet beste gevolg in mijn huis gebruikt is geworden getuigt met deie Emk PETER MALIJEVACZ m p Chtdtr Bitrgnuater Depota an alleen eebte Anatberio Prrpanten ign gevealigd en te verkrqgen te Oonda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Sotterdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn 8c Co blanive porceleinwiukel te s Hoge by i L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rgn en J E Kanwenhoven t Schiedam by C Malta Oz te Leiden bg E Noordg e te Utrecht bij F Altena en Kraau te Amsterdam bg F V Wiudheim Co en H H Uloth Ct apotheek t Oudewater bij T J van Vrenmingen te Schoonhoven bg A Wolff Dr C ha 11 to mei anus Oogemvater Dit onwaardeerbaar Oogenwaler is een van de gelukkigste uitiiudiDgen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te knauen verbeteren wtlke door den Igd ouderdom of nudere omstaudighixlcc Igdeude zgu aan Verzwakking afinatlliug prikkeling hitzigbeid blo lrode en druipende ooeen wilke des nachts toe kleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zie of lezen verstopping van de oogspieren of aderen ook oogrn die dikwgis tranen vooral bg koud weer of die welke bij eene sterke lucht of bij scherp licht niet goed knoiiea zien al deze en meer andere ooggrbrulten wonfen door dit oogenwater hersteld en waarborgt de ge iM nde oogen tegeu die gebreken en hundt ie in stand zuodttt men tot in hoogen onderdom geen bril zal behoeven T A O tan t ETH o rf i J H Keiler rn Zn W Wancnit h A 8 houleni Sohluler Ouatniolenalraat Botlerdgm Iteoreinaker en Co Lmd n A Koti Nieuwkoop A Piina £ rem lw Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE SOÜQSCHE Mm of de beschryving der beroemde ge childerde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenii der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen ems waarbg is toegevoegd een alzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen Hetielve is verkrijgbaar a 60 Cent per Flaoon bg BU deze Courant behoort een Bijroeiniel Parlementaire Werkzaamheden Ëindel k is in de zitting van Dinsdag het lot van de kanaalwet beslist met 40 tegen 39 stemmen is art I verworpen waarna doorden minister verzocht werd Je discussiën overdit ontwerp te schorsen Het vojrstel omhet kanaal door de Geldersche vallei te doenvervallen w 4 afgestemd het doen vervallenvan het Limburgsehe kanaaltje was echtergoedgekeurd even ongelukkig waren de Groningers met het te elfder ure voorgestelde kanaal de minste sympathie werd gevonden voor eenNoordBrabantsch kanaal intusschen zpn dieverschillende teleurstellingen waarschijnlijk oorzaak dat art 1 vefworpen is en het ontwerpia ingetrokken Wat de verdere gevolgen zullenzij nis nog niet te zeggen Zal de minister van waterstaat die gedurende het langdurig debat getoond heeft zgn betrekking ten volle waardig te zgn zich door dit echec genoopt gevoelen ai te treden wg zouden het betreuren Herhaaldelijk tochhebben zelfc de bestrijders hun sympathie met dezen minister betuigd de grootste fout van dit ontwerp is wel geweest de samenkoppeling van zeerverschillende zaken in één artikel en in éénwetsontwerp zoodat het zelfs bij aannemingdoor de tweede kamer hoogst twijfelachtig zougeweest zjjn of de eerste kamer dat votumzon hebben b krachtigd Bovendien hebbenverWiheidene kden thans tegen dit ontwerpgestemd niet oiudafc zjj niet overtuigd zjjnvan de noodzakelijkheid der voorgestelde kanalen maar omdat zj den tyd niet geschiktachtten om zoovele millioeueu beschikbaar testollen zij vragen uitstel geen afstel Mogehet dezen minister gegeven zjjn nog eensbjj een beteren finaucieelen toestand een ontwerp voor te dragen dat dan zeker meer kansvau sti en zal hebben dap het tegenwoordige Na alles toch verwonderen wg ons volstrektniet over de afstemming wg verwonderenons veel meer dat voor het kanaal doorde Geldersche vallei nog een meerderheid isgeweest en dat art 1 slechts met de meerderheid van één stem is gevallen Zulk eenstemming dwingt niet tot aftredeji hoe constitutioneel men ook moge zjjn Voor wü van de kanaalwet afstappen nog een enkel woord over onzen afgevaardigde Reeds is er in het vorige nomraer op gewe en welke gewichtige belangen bii dit ontwerp voor onze gemeente op het spel stonden Werd toch het kanaal van Amsterdam naar Rotterdam gegraven op een betrekkelijk verren afstand van onze gemeente dan zoude daardoor veel van de binnenvaart voor ons verloren gaan De heer Patijn heeft getracht dit gevaar te kecren door voor te stellen reeds nn te bepalen dat dit kanaal langs Gouda zou loopen Met 40 tegen 89 stemmen werd dit verzoek afgewezen misschien wel omdat de ministerverklaarde dat eerst bjj de toekomstige onteigeninijswet dit punt beslist zou moeten worden Intusschen verdient onze afgevaardigdeden dank der burgerij oo Vi kloek optreden Hij heeft getoond een open oog te hebben voorde belangen van ons district en zeer zekerznllen de kiezers hem een bewijs van huntevredenheid over de vervulling van het hemopgedragen mandaat geven door hem in Juniopnieuw met een groote meerderheid af tevaardigen Maa nog iets werd ons door deze discussie in herinnering gebracht Gevoelt men eerst recht de waarde eener zaak indien men gevaar geloopen heeft die te yerliezeui het moge voor nljendie liet aangaat een aansporing zjjn A alles te doen wat in hun vermogen is om uit dea weg te mimen wat de binnenvaart belemmeringen in den weg legt Er is gewezen op de hoog lasten die de vaart in onze gemeente drukken zou het niet iu het belang der gemeente kannen zijn pogingen aan te wenden om die lasten te verminderen en daardoor een bevijs te geven dat men prijs stelt op het behoiMl der voordeelen die de schipperg aan onze burgerg verschaft Nog is het tgd om daartoe te geraken het spreekwoord die het ondente uit de kan wil hebben valt het lid op d neus zon anders wel eens van toepassing knonen worden En hiermede stappen wjj vnn het ontwerp af In de zitting van Woengd zgn een aantal ontwerpen afgedaan alsof men het einde der zitting naderde Met 53 tegen 13 sternen werd 75000 toegestaan om de koninkigki tallen te sGravenhage te voltooien De bter Bergsma verklaarde dat hij zou tegenstiilinmen als protest tegen de wgze waarop deze Caak ondernomen en in de kamer voor en nft behandeld is en waarlijk wanneer een uitgwre op 200 000 geraamd drie maal meer oedragen heeft dan moet men zich verwonderen dat slechts 13 leden hun stem aan deze uitgave oeweigerd hebben wat noodig is moet gemaakt worden maar Je schatkist laat thans geen uitgaven toe die niet dringend noodig zgn t daartoe zullen tuch wel geen weeidnig in g ii htii kaUea behooren Met 64 tegen 7 stemmen werd de veel besproken onteigeningswet voor den spoorweg Öta oren Leeuwarden goedgekeurd omdat men het betere niet kunnende krggen door de wet van 1875 gebonden zich met het goede wilde tevreden stellen in de hoop dat Bolsward nog eens door eeu zjjlijntje met het spoorwegnet zal verbonden worden De eerste kamer zal nu ook dit ontwerp aannemen en daardoor zal een einde gemaakt worden aan de agitatie die sedert maanden in Frieslaiids Zuidwesthoek over deze zaak bestaat Hoofdzakelijk namen de Friesche afgeraardigden aan deze discussie die niets nieuws opleverde deel Met 61 tegen Sst wordt de conclusie van het rapport der commissie goedgekeurd betreffende regeeringsinlichtingen aangaande de subsidiën aan de calamiteuse polders in Zeeland verstrekt De heer Van Eek lid dier commissie stelde een andere conclusie voor daar hij het onbilIgk echtte dat het overschot van 170 000 in s rijUs schatkist gestort zou worden omdat nog niet iii alle behoeften der lydende polders voorzien was Slechts 4 leden bleken het met hem eens te zgn Ook de commissie voor de verzoekschriften dienden eeiiige verslagen in Besproken werd door den heer Kutgers het rapport omtrent het adres van A msterdamsche ingezetenen die zich niet vereenigen kunnen met de uitlegging door het gemeentebestuur van Amsterdam aan het woord iedereen gegeven Schrijft de wet voor dat de kohieren van iedereen ter inzage zullen liggen men geeft ieder slechts het recht om zgu eigen aanslag te zien zoodat vergelijking niet mogelijk is De regeeiing heeft reeds in die uitlegging berust door den heer Kutgers werd nadere inlichting wenschelijk geoordeeld hij stelde dus voor verzending van het adres naar den minister de kamer besloot met 88 tegen 24 stemmen om het eeuvoudig ter griffie te dcpoueeien dus te begraven L Nog is ingekomen de raming der huishoudelijke uitftaven voor het volgende jaar mede een bewjjs dat men spotdig zal uiteen gaan BUITENLAND Buiteiilandscli Ovenlcht I e Fransche Senaat heeft beslaten den 27 alen deier over te gaan tot het beaoemen van twee senatoren voor het teven in de plaats vaa wgten de heeren Léon de Maleviüe eu de Greifalhe Ia de Kamer van afgevaardigden heeft de heer Cuneo d Oriiauo een ontwerp op de vrijheid van dralcpers ingediend Het voorstel wil voorts in drakpcrs proccssen de rechtspraak van gezworenen De heer Cuneo vroeg de urgentie voor syn ontwerp maar de Kamer heeft die verworpen met 201 stemmen tegen 125 De minister van justitie heeft de Kamer verlof gevraagd tot bet vervolgen van den heer Faal de Cassaguac wegens een door hem geschreven artikel ia dan Pay Heden zal de Fianache regeering denkelgk een aanval hebben te weerstaan van de uiterste linkerzijde De heer Lockroy zal haar interpelleereu over de toepassing van de amnestie In de vergadering der fractie werd besloten eene gemotiveerde orde van den dag voor te stellen hondende dat de Kamer de onstaatkundige wijze betrenrt waarop de wet is toegepast en hoopt dat bare handhaving voortaan onaangenaamheden bij de verkiezingen zal voorkomen Natuurlijk ziet dit op het geval vau Blanqui en Ir bedoeliug is een al emeenen aanval op het ministerie vit te lokken Wat deze voor het Kabinet gevea zal valt moeielijk te zeggen maar iu de Kamer kan dit voorstel kwal k anders eindigen dan net eeaa duidelijke scheiding van de Unkerzgde in gematigden en radicalen Ds president van den Duitsohen rijksdag de lie r Von Forckeubeck heeft tiju ontslag gevraagd utt die betrekking wijl hij over vragen van ingrgpenden aard het niet met de meerderheid dier kamer eens is Als burgemeester vau Berlijn hield de hrer Von Foickenbeck Vrijdag avoud de openingsrede van de vergadering der afgevaardigden van 72 Duitsche steden welker resolutie legen de belasting op graan en vleesch wg mededeelden Daarmede koos hg openlijk partij tegen de politiek van prins Bismarck die op dit oogeiiblik ovcrwegeude is Dit schijnt zijne aanvrage om omslag volkomen te wettigen Het feit zal eeu diepen indruk maken wijl de heer Von Forckenbeck eeu persoon van grooten invloed is wiens liberale gevoeleus allerminst door de verdenking van oubesttisdhcid kunnen getroffen worden Men denkt dat dit omslag het sein ziil weien tot oplossing der natiouaalliberale partg die in eene hoofdzaak als de thaus Aanhangige tolwetten inderdaad te veel niteenloopende meeiiiugen in zich bevat om nog op dea naam eeiter politieke partij aanspraak te kunneu maken Hare eenheid en hare ïegiuselvastheid badden reeds in het vorige jaar een gevoeligen sohok geleden en het schijnt thans de tijd om tot eene zuiverder partijschukeeriug te komen De stemmingen over de aauhaugige wetten kunnen daartoe den leiddraad in hnndeu geven Eu dan kon het nog wel zijn dat zich eeu minderheid vormde tegen de Bisinaroksohe polititk waarmede de kanselier zou rekening te houden hebben Men durft hem nu ea liau nog wel aan zooals nog pai is gebleken nit de stemming over het Sperrgeieti Tot voorzitter is woensdag verkozen de oonservnlieve heer Von Seydewiiz met 195 stemmen Kr waren 119 blancubdjetten De Itaiiaan che Kamsr vau afgevaardigden heeft na eene zesdaagsuhe beraadslaging met 153 stemmen tfgen 101 de wet op het burgerlgk huwelijk aangeiioraeu met een amendement volgens hetwelk de strafbepaling t geu cchigenoolen die hun huwelijk alleen kerkelijk hebben doen iuEegeneti verrnlt zoozg het burgfrlgk 7 ullrn laten voltrekken De Eugelsohe Itigirriiig heeft andermaal in het Lagerhuis ren Iriuuif behaald Fawoelt had een motie aaugc kondigd waarin op bezuiniging in ludie werd auugedrougeu inn ir de Ecgecring was hem ïóor en kondigde itlf btüuiuigiogeu aan Danmicdo ïervitl dke grond tot criiiik want de loorgcstelde