Goudsche Courant, zondag 25 mei 1879

bezi uigingen droegen ook Gladstone s goedkeuring weg ni Fa tt trok zijn motie in De betrekkelgk gunstige tijdingen omtrent Afghanistan zgu Maandagavond in het Engelsohe Parlement bevestigd Lord Craubrook zei in het Huis der Lords Het zal den heeren aangenaam wezen te vernemen dat de grondslagen van den vrede met deu Emir van A hauistan zijn goedgekeurd Eene geHjklnideivle verklaring werd gedaan in het Huis der gemeenten door den kanselier van de schatkist Daarmede is natuurlyk de zaak nog lang niet afgeloopeu Alleen de hoofdbeginselen zgn vastgesteld en nu moeten nog de bijzonderheden worden geregeld Dit echter zal wel niet veel langer dan een of twee weken duren Maar dan zal de bescherming vao dsD Emir aanvangen tegen binnen en buitenlaudsehe vijanden en dit zal voor de Indische regeering wel het moeilijkste wezen daargelaten nog de regeling van deu toestand aan de thans verworven Wetenschappelijke grenzen De theorie was naar men weet dat door de verwerving dier grenzen de verdediging van Indië veel gemakkelijker derhalvü Teel minder kostbaar worden zou Men zal nu moeten ondervinden of leze meening de proef kan doorstaan Vooreorpt zal er niet veel van blijken Het Journal de Bruxeltes heeft particuliere mededeélingen uit Berlin ontvangen die zjj voor volkoinen betrouwbaar houdt meldende dat graaf Andrassj aan den keizer van Oostenrijk zijn ontslag heeft gevraagd als llijkskanselier IJy zon alleen de vergunning verkregen hebben zich voorloopig aan de zaken te onttrekken gehuld in den vorm van en cOBgé voor drie maanden De norza ik van t verzoek zou zijn de onaangename indruk dien de Oostenrgksohl ttrkschc conventie in Europa heeft gemaakt BINNENLANDT GOUDA 24 Md 1879 De commissaris des konings in ZuidhoUand is gemachtigd tot bgeenroeping der Staten dier provincie op 17 Juni ter verkiezing van een lid voor de Eerste Kamer der Staten Generaal In het antirevolutiounnire Weekblad de HoUmder laett mCn het volgende Bene zeer belangrijke bijeei komst werd Woensdag jk gehouden in het welbekende lokaal Heil des Volks te Gouda Daar toch wareu eeu dertigtal onzer manDcQ aamgekomen uit verschillende oorden van het kiesdistrict Gouda door wie zeer gewichtige besluiten zgn genomen Algemeen toch werd de noodzakelijkheid gevoeld van eene betere organisatie onzer krachten en werd daarom het phiD aangenomen om te trachten in de onderscheidene hoeken van het district kieavereenigingen in het leven te roept n die plaatselgk aan elkaar zullen grenzen zoodat er niet éene gemeente zal overblijven die niet bg eene kiesvf reiniging is ingedeeld Waarschijnlijk zalmen dfl rerdeeling aldus raaken eene kiesvereeniging te Gouda eene te Schoonhoven eene te Alfen en eindelijk eene of twee in het land van Oudewater eu Woerden Gelijk men weet is er voor Alfen en omstreken reeds een kiesvereeniging Vrijheid en Recht terwijl de centrale kiesvereeniging Vreest God eert deu Koning dan voortaan een locale kiesvereeniging te Gouda vA zijn In de tweede plaats achtte men het wensehelijk deze kiesvereenigingen onderling in verband te zetten door het vormen eeoer centrale kiesvereeniging wier bestuur dan zal bestaan uit de presidenten en de secretarissen der locale kiesvereenigingen terwijl alle leden dezer laattten daardoor ook lid der centrale kiesvereeniging zgo Het plan dat vervolgens van de onderlinge amenwerking werd ontworpen kwam iu hoofdzaak hierop neder dat voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer door elke locale kiesvereeniging eene Igst van hoogstens 6 candidaten wordt opgemaakt waarna op eene vergadering der centrale kiesvereeniging tot welke dus toegang hebben alle leden der locale kiesvereenigingen bij meerderheid van stemmen door de aanwezigen een candidaat gekozeu wordt uit de namen die op de verschillende lijsten voorkomen Wg kunnen niet anders doen dan deze plannen van harte toejuichen en ons ten zeerste verbigden oier de eensgezindheid en den ijver waarvan ook dexe vergadering de duidelijke sporeu droeg Toen ten slotte deze organisatie kan natuurlgk nog niet voor deze verkiezing werken werd overgegaan tot het kiezen van eenen candidaat voor de Tweede Kamer was het reeds spoedig te zien dat de harten der aanwezigen het meest trokken naar Mr de Sarsmin Lohman die ook voorkwam onder het drietal door Vrgheid en Recht te Alfen opgemaakt En too werd dau ook het voorstel van een der aanwezigen om Mr Lohman candidaat te stellen met eenparige stemmen aangenomen Een besluit waarif wg ons hartelgk verheugen te meer wijl in het gevoerde debat vrij zichtbaar naar wij meenen het zeer ernstige voornemen sprak om de nederlaag van vóór 2 jaren te wreken cu de stellige verwachting dat dit met eene oaudldatnur Savornin Lohman groote kans van slagen heeft Vooral toen men was ingelicht dat Mr Lohman gekozen zijnde waarschijnlijk thans den hem aangeboden zetel niet zal weigeren Nog deelen wij mede dut voorloopig tot president der centrale kiesvereeniging gekozeu is de heer N RoUeman te Bodegraven tot secretaris de heer 1 S van der Staal te Gouda en tot penningmeester de heer H W Otto te Gouda Door de departementen van de Maatschappg tot fut van t Algemeen zijn met groote meerilerheid tlot leden van het hoofdbestuur benoemd de hh dr H F E Hubreeht en H Bonman iu do plaats vau de bh H de Veer en mr M J de Lange Te Berg Amb iobt zgn herkozen tot heemraden de heeren D de Jong en G Voorsloijs en gekozen de heer D Boelhouwer tot gecommitteerden zgn herkozen de heeren P P Stuurman D Schouten A Bak M Huffland en W Potuijt Tot Wethouder van Berg Alnbacht is beuoemd doheer J P Mahlste de j Staton QeneraaL Tweepb Kameb Zittingen van 21 eu 23 Mei 1879 In de Woensdag gehouden zitting is ingekomen de huishoudelijke raming van de Kamer Aangenomen werden naiuralisulie en andere ontwerpen waaronder de onteigening voor de verbreeding van de Draaisteeg te Botlerdam en aanvulling van hoofdstuk 1 uitgaven voor Koninklijke stallen dit laatste met 53 tegen 13 stemmeu Daarna kwam het onteigeuingsontwerp van den spoorweg Stavoren Leeuwarden via IJlst aan de orde Verschillende Friesche afgevaardigden verklaarden dat zg voor het ontwerp zouden stemmen en het minder goede aannemen waar zij t betere niet konden erlangen Alken de heer Oratama bleef de ombuiging over Bolsward voorstaan De MinUter van Waterstaat verdedigde het ontwerp De Regeering moest de spoorwegwet van 1875 uitvoeren de wgziging der wet was niet noodzakelijk een voorstel tot uitbreiding dier wet was te wachten Het ontwerp werd daaruu aangenomen met 64 te u 7 stemmeu Na discussie en beitrijding door den beer Van Eek is aangenomen met 61 tegeu 5 stemmen de conclusie der meerderheid van de commissie nopens de regeeriugsplichtingen ter zake der bestemming van het saldo van het fonds der calamiteuse polders iu Zeeland De conclusie strekte om die inlichtingen aau te nemen voor kennisgeving In de zitting van gisteren is bij missive van de ministers van waterstaat en van tiuanciën kennis gegeven dat de kaualeuwet is ingetrokken De beraadslaging over de begrooting voor oorlog is aangevangen Daarbij verklaarde de minister zich voor persoonlijken dienstplicht Hij zag op tegen wettelgke leger organisatie Hij achtte het land verdedigbaar zouder de personeele en de financiële krachten te boven te gaan Maandag voortzetting Men schrijft uit den Haag aan de Arnh Cl Het groote nieuws van den dag is natuurlgk de verwerping van art 1 der kanalen wet Totdat de stemming begou wisten zelfs de best ingelichte leden der Kamer mij niet te zeggen hoe de uitslag zou wezen maar de meesten meenden dat de wet zou orden aangenomen Het lot is beslist doordien de meeste Limburgsche afgevaardigden toen de Noordervaart door het amendement van deu heer van Naaraen uit de wet was genomen tegeu het artikel stemden De aanneming van dat amendement verheugde mg Eeu der meest invloedrgke Limburgsche kien vertelile mij dat hg aan den minister van Wateralaat had gezegd dat hg en zgn Limbursche vrienden voor de kanalenwet zouden stemmen mits de Noordervaart iu het wetsontwerp werd opgenomen In hoeverre zulks invloed heeft gehad laat ik daar maar bij de memorie van Antwoord wijzigde do minister het wetsontwerp en voegde er de Noordervaart iu De heer Vrin Nnamen stelde voor de Noordei vaart uit het artikel te nemei en toen dit amendement was aangenomen viel art 1 Het gerucht loopt dat de minister Knppeyne zijn ontslag zal vragen ik wil zulks niet gelooven De heer Kappeyue heeft in 1877 het ministerie Heemskerk doen vallen omdat dit de onderwgskweslie niet krachtig genoeg bevorderde Als politiek man kan de heer Kappeyue zich liet verwgdereu vóór dat de onderwgswet tot eeu è inde is gebracht Tot nu toe is de onderwijswet nog niet verder dan indertijd de rechterlijke organisatie was van den heer Godefroi Uit Amsterdam wordt gemeld De Zigeuner maken hier uitstekend goede zaken Op een stuk wei land bij het Rgnspoorwcgstation dat zij voor een maand tegen ƒ 200 hebben afgehuurd hebben zij een zestal tenten opgeslagen eu staan toe dat men daar tegen entr Se van 20 cent de persoou hunner smerige tronies kome zien Als men op het terrein dan nog wat over heeft om een zilveren stok te bezichtigen of een ander sieraad dan wordt men daartoe ook in de gelegenheid gesteld Duizenden maken van de gelegenheid gebruik om eens een bende Zigeuners te zien en men berekent dat alleen Zondag ongeveer ƒ 50U door hen ontvangen werd Werkelijk een aardig zaakje voor den tegenwoordigen tijd I Algemeen gelooft men dan ook dat het ketellappeu enkel voor de leus geschiedt en om een reden te hebben zich oor eeuigcu tijd te vestigen t Zou te bezit n staan of eenige zeer vuile landgenooten dia men hier zoowel als elders aantreft en die daarin bij de Zigeuners niet veel achterstaan tot eene bende vereeidgd in Italië of Hongarije zulke goede zaken zouden doep t Zou beproefd knnnen worden De krijgraad te s Hertogenbosch heeft uitspraak gedaan ten opzichte van een korporaal en een hoornblazer die afspraak hadden gemaakt om te dcserteeron en daaraan een begin van uitvoering gegeven hadden Ue korporaal is tot den rang van soldaat teruggebracht en tot drie maanden detenti traf veroordeeld de hoornblazer tot twee maanden Beiden moeten moeteu zes maanden de kokarde missen Naar wij vernemen is onder de vele giften tot uitrusting der WUlem Barend naar de Noordelijke I l 5zee ook in dank an figenomen van de heeren Boer TiiniDers handelaars in olicn en vetwnren te Kotterd im 20 flcsscbeii prima kwaliteit Geunaïafelolie voor Tafel en Medicinaal gebruik verpakt iu twee kistjes daarvoor express lijk en doelmatig ingeriolit De kwaliteit der olie is u tslekend en lie nette fleisohen dragen in een hoogst eenvoudig ctiquet het monogram der firma zoodat een en ander de gevers tot eer zal verstrekken ook rn verre gcwisiiu Men schrijft uit Nieuwediep De Engelsohe tarbotters gaan op de vis cherij weder zeer brutaal te werk Ten einde uazc visschers te weren sngden zij opzettelijk al h in visohwani stuk en maken zich later van want en tuig en tegelijk van de visch meester Woensdag kwam hier een visscner binnen die van alles beroofd was t Ia te wenschen dat een onzer oorlogichepeu eens deu schrik onder die roovers breiige In het tgdscbrift der vereeuigiiig in het belang der weezeuverpleging wordt door den heer dr W M Gunning hoogleeraar aan de Universiteit 6 Amsterdam deu uitslag medegedeeld van een onderzoek door den heer dr M Juda ingesteld omtrent deu toestand der oogen van de kinderen die op de openbare scholen te Amsterdam onderwijs genieten Uit dat onderzoek blijkt dat op de scholen die door Isr iélieten worden bezocht conjmctmlis gramlota en trachoma beiden besmettelijke oogziekten in hevige mate heersohen terwijl die ziekten op de scholen die niet door Xsrix lieten worden bezocht bijna niet werden waargeno nen Gemelde hoogleeraar maakt tevens de opmerking dat de uitslag van dit onderzoek de juistheid bewijst van het door hem vroeger reeds medegedeelde dat in de Jodenbnurt te Amalcrdara heersohendo besmettelijke oogziekten niet alleen voor de bewoners dier bnnrt maar voor de gehecle stad als een ware ramp moeten worden beschouwd B en W zgn nu van oordeel dat de gemeente zich deze zaak behoorde aan te trekken te meer daar de Algemeene Polilie verordeniii vootschrgft dat kinderen die aan eene besmettelijke qogziekte lijikii niet tot de scholen mogen worden toegelaten Ook de Gezoudsheidcomraissie acht een ouderziek hoogst wensehelijk B en W wenschen daarom dat deskundigen worden aangewezen aan wie moet worden opgedragen alle leerlingen der openbare kostelooze en tussenscholen te onderzoeken ten einde zoodoende alle leerlingen dier scholen die aan eene besmetlelgke oogziekte Igden tijdelyk van de sohool te verwgderen of hen indien die verwijdering niet noodig is onder geneeskundige behandeling te stellen Zg vermoeden voort dat het getal leerlingen dat verwijderd moet worden op elke kosteloozeen tussohensohool hoogstens 26 bedraagt Op gi ond van een en onder hebben B en W den Gemeenteraad voorgesteld hen te machtigen tot het aanstellen van vier deskundigen om een onderzoek in te stellen naar den toestand der oogen van de leerlingen der openbare kostelooze en tusschenaoholen aan hoofdonderwijzers op te geven welke leerlingen als Igdende aan btsmettelgke oogziekte van de sohool moeten verwgderd worden en welke leerlingen als Igdende aan oogziekte zonder verwgderd te worden onder geneeskundige behandeling moeien komen en om na afloop van het onderzoek san Burgemeester en Wethouders een verslag omtrent hunne bevinding 1 in te dienen Voorts stellen zij voor om aan die deskundigen een honorarium van ƒ 260 voor elk loe te kenuen Woensdag heeft de burgemeester van Amsterdam aan de twee weesmeisjes die bij de plechtigheid in de Nieuwe Kerk aldaar de booquetten alin H M de Koningin hebben aangeboden elk een niedaillou overhandigd met toepasselijk inschrïft Voor de Kamer der arrondisseraents rcchtbank te Amsterdam werd Woensdag 1 1 eene zeldzaam voorkomende rechtsquaestie bepleit Het gold de vraag of eene rechtWordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad ontvankelijk is tegen eenen geuetsheer die ter goeder trouw eene verklaring afga ft waarin als zijne subjectieve meening wordt geconstateerd dat de opsluiting van eeu zeker persoon in een krankzinnigen gesticht noodzakelijk is ten gevolge waarvan die persoon acht dagen werd opgesloten lerwgl de krankzinnig verklaarde kan bewijzen en aanbiedt te bewijzen dat de noodzakelijkheid voor die opsluiting nooit heeft bestaan omdat hg nooit krankzinnig is geweest Deze vraag is zeer zeker van het grootste belang vooral met het oog op de toepassing der bepalingen vervat in de wet van 29 Mei IMHSlaadablod u 20 omtrent de gestichteu voor krankzinnigen enz op welker spoedige herziening reeds zoo dikwijls werd aangedrongen o a nog in de zitting van de Tweede Kamer der Staleu ieneraul van 11 December 11 door den heer Ideerda bij de behandeling van hoofdstuk V der Staalsbegrooting voor het dienstjaar 1879 Voor den eischer werd gepleit door mr H Schaap advocaat te Groningen voor den gedaagden geneesheer door mr Rud Benjamins idvocaat te Amsterdam De bemanning der visscherijvloot voor den aanstaande haringtecit zal wederom bestaan nit tal van bovenlanders uit de omstreken van Coblenz enz waarvan een 6 en 7 tal op eiken logger van Vlaurdiugen eu Maassluis dienst deden in vorige jaren eu de bemanning uit 13 a 14 koppen bestaaudi zoo was de helft omstreeks op enkele uitzonderingen na vreemdelingen Nu heeft Dniukerkeu op onze visscherlieden het oog en zijn er enkele reeds aangemonsterd voor goed loon vrij uit en thuisfcis per stoomboot voor persoou en huisgezin zelfs met niet onbelangrijke gratificatie na afloop per teelt een vcHchijnsel dat wel pleit voor de deugdzaamheid onzer kalftfli eu zouters maar op onze haringvloot eene nirnwe leemte doet ontstaau aan bekwame handen Discussie over den Waterweg AmHterdam Rotterdam in de Tweede Kamer ZITTING VAK 20 MUI 1879 Aan de orde it de voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp tot aanleg eu verbetering van eenige werken ten behoeve der Binueulandsche Scheepvaart Biraadslagiug over lit d van art 1 luidende Voor rekening van den Staat worden d de waterweg tusschrn Amsterdam en Rotterdam langs Alphen en den Hollandschen IJsel verbeterd De heer tan dee Linden Mgnhcer de Voorzitter I Ook over dit kanaal zal ik mg met openhartigheid vel klaren Ik laat de finanlièile quaestie in t algemeen daar die komt eerst bg art 3 terug Ook zal ik gifn woord Zfggin over de riehiiug van dit kniiiiiil die vrnn laat ik geheel open Maar vóór idles doe ik opintrkcu dat wij bij deze liters eveumin als bg de andere te doen hebben met eene politieke quaestie Evenmin als er eeni politieke quaestie in ligt wanneer eeu vriend wil g mn over den Deyl nnnr Ltiden maar deze verkieslijker vindt dat men ga oïi r Voorburg en dat men zich aan de Viuk weder ontmoet Wij hebben hier een kanaal dat een complement is van het kanaal door de Geldersche Vallei Dat dieut toch jitsluiteud voor Amsterdam lerwgl dit kanaal volgeus de bedoeling zal moeteu dienen voor de overige deelen van de provinciën van Holland Nu is mijn eerste vraag waarom moet nu het tweede van die beide kanalen die in onafscheidelgk verband zgn door de provincie worden gesubsidieerd In de eerste plaats hangt de wording van dit kanaal dan af van een bealuit ran de Provinciale Staten der provinciën Noord en Zuid Holland Itidieu eene van die beide vergaderingen dat subsidie an l j milliocn niet geeft dan is eigenlijk het werk gebroken Wie zal dat subsidie met de Provinciale Staten regelen P Hoe zul dnt subsidie als er tot het geven van de l j niilliocn ordt overgegaan worden uitgekeerd Per jiiur Hoe veel per jaar In eens f Daar blgkt niets van uit dit wetsontwerp Moeten de Provinciale Staten er eene leening voor sluiten P Dan worden do proiiiicieu belast met de rente en oflossing van l a inillioe ii waardoor de bc laslingen met 50 percent ongeveer zullen moeien verhoogd worden Wanneer wg de iwee kanalen dat door de Geldersche Vallei en het thana in behandeling zijnde te zamen beschouwen dan moeten wij de sommen die beide zullen kosten tot ééa brengen want of de kanalen door het Rijk of door de provincie betaald wordel al het geld moet toch door de belastingschuldigen worden opgebracht Is dat nu waar dat deze twee kanalen samenhangen dan vermeen ik dat inderdaad beide op dezelfde wgze moeten worden bekostigd eu dat er uiet 6éa grond bestaat om de proviucieu daarvoor met l s millioen te belasten Een groot gedeelte van de beide provinciën heeft er dau ook zooveel belang niet bij Men zal bijv het gedeelte der proviucie Zuid Holland dat de Alblasserwaard genaamd is eu de stad Gorincliem daaraan laten betalen terwgl men de voorkeur geeft aan het kanaal over Gorinohem naar Amsterdam dat mgns inziens ik zal er nu uiet verder over spreken aan de belangen èu van Amsterdam èn van de overige gedeelten van het land geheel zou voldoen Ik kan mij dan ook zeer goed voorstellen dat Provinciale Staten wanneer zij geheel vrij waren om daarvoor geen l a millioen te geven het subsidie weigeren en men het kanaal niet zal knnnen maken Ik 00 daarom den Minisier wil hij heblien dat beide kanalen goed tot stuud komen zeer eerliiedig in overweging wenschen te geven om die paragroapli van het artikel volgens welke de kanalen niet anilers zullen gemaakt worden dau met eene bijdrage van de proviucie te laten vervallen Dan is de toestand uit een Rijksoogpnnt beaohouwd zuiver terwijl thans het eene kisnaal geheel op Rijkskosten gemaakt zal Worden 1sit het andere afhankelijk gesteld van eeu hoogst aaulieulijk subsidie dt t nog moet gevoteerd orden De heer Patijn Ik ïaFtet terrein niet betreden zooeven door den geachten afgevaardigde uit Dordrecht verlaten Du viaag door wien de kosten aan de verbetering van het kauaal verbonden zullen worden gedragen uitsluitend door het B jk d iu wel docr het Rijk en de provinciën Holland gezamenlijk ia bg mij op dit oogenblik van ondergeschikt belang Ik meen evenwel den geaohtcu afgevaardigde de verzekering te kannen geven dat evenzeer als ele Provinciale S taten van Noordholland zich reeds bereid verklaard hebben om een gedeelte van de kosten op zich te nemen fM ook de Provinciale Staten van Zuidholland waarschijnlijk bereid zullen worden gevonden om eene byelrjge te geven wanneer te minste nit de overgelegde plannen niet naar hun oordeel blijkt dat door de uitvoering daarvan gewichtige provinciale belangen in de waagschaal zonden worden gesteld Op dit oogenblik is door de Provinciale Staten van uidholland echter daaromtrent nog geen beslisting genomen Het plan tot verbetering van den waterweg tusscheb Amsterdam eu Rotterdam betreft mijns inzien een zoo overwegend belang dat ik voorzeker dit plan niet bedoelde toen ik bij do algemeeue beraadslaging seide niet overtuigd te zijn van de urgentievan alle werken iu het Regeeringsontwerp genoemd Ik breng integendeel den Minister v m Waterstaatalle hulele dat hij aau deze reedj zoolang hangendezaak waarover zooveel is gedelibereerd en geconfereerd een einde heeft willen maken en dut hij reedszoo spoedig na zgn optreden ons iu de gelegenheidheeft gesteld zijne deukoeclden omtrent deze taak te leeren kennen zooaU zg in dit wetsontwerp zijn nedcrgelegd De gebrekkigheid van dezen waterwegis reeds meermalen uitgesproken èn in deze Vergadering in iu die der Provinciale Staten van Noorileu ZuidIlulland èn door personeu die met denhandel vertrouwd zgn Bekend is het dat in 1874 zich eene commissie heeft gevormil die meer opzettelijk naar den toestand van dezen waterweg onder zoek heeft gedaan Zij bestond behalve uit de burgemeesters van Amsterelam eu Rotteidam uit versohilltnde personen van invloed wiuironder ook uit onze medeleden de heeren iodefroi Veniug Meinesz Virnly Verbrugge en Mees Die ccamissie bracht onder de leiding van een ingenieur met het onderzoek belast en aan wien tevens was opgcdrageu de commissie omtrent de middelen van verbetering vnn advies te dienen na een onderzoek in loco een rapport uit Ik zal lit stuk natuurlijk niet geheel ann de Vergadering voorlezen maar weiisch er alleen eene enkele zinsnede uit aan te halen om Ie doen zien van hoe groot belang het is dat aan de verbetering van dezen waterweg de hand geslagen worde I e sluizen zijn Ie kkiii de doorvaartopeuingen iii de bruggen te smal op verscheidene plaatsen belemmeren scherpe bochten en engten do sclieepvaart op andere ontbnkea jaagpaden terwijl eindelgk hel onderhoud van het vaarwater hoogst gebrekkig is gclulgo de vele ondiepten welke im u er iu aantreft Wanneer men d iarbg bedenkt dat dit vaarwater niet alleen de verbinding vormt tusschen onae beide groolsle koopstcden maar levens dch meest gebruikten waterweg tusschen bet noorden en het zuiden van het Rijk en zelfs de verbinding tusschen het noorden van Nederland en België wanneer men bedenkt dat de schepen grooter afmetingen hebben verkregen dat de stooravaart zich ook op dezen waterweg heeft uitgebreid dan mag men de verbetering van dit kanaal wel als een groot algemeen btUng beBchouwen Hf zou dan ook zouder eenige reserve met de Begeering in deze kunnen medegaan wanneer niet mijns inziens aan haar plan eene schaduwzijde was verbonden waarop ik noode maar ernstig de aandacht van Regcering en Kamer meen te moeten vestigen In de laatste dagen is hier meermalen de naam genoemd van een man wiens verlies wij in deze Vergadering zeer betreuren en zeker kan op dit oo Piil l k dit niemand meer doen dan ik Wij zien hier niet meer onzen Stieltjes die door zijn praclisciie kennis en zijn helder verstand ons zoo menigmaal van belangrijke adviezen gediend heeft Het is mij toch bekend nit gesprekken die ik met hem heb gehad dat hij in mijne bezwaren ten volle deelde en nauneer men die zoo volledig in het Verslag uiteengezet vind meen ik dat men dit zonder te kort te doen aan de verdiensten der andere heeren rapporteurs voor een groot deel te danken heeft aan den man die ons ontvallen is Maar des te gelukkiger cht ik het dat nu ik mij niet meer kan beroepen op hem ik wijzen mag op iemand die korte dagen vóór den dool van zijn vader het bewijs heeft geleverd dat hij den naam dien hij draagt niet onwaardig is Ik mag mij namelijk beroepen op de woorden van lcn ingeni ur Stielijes eu doe dit roet des te meer vertrouwen omdat ik geloof dat hij een getuige is die door den Minister niet zal worden gewraakt Toen ik zoo aanstonds sprak van eeu ingenieur die de cjmmissie vergezeld eu het rapport over de wijze van verbetering had uitgebracht was het de iugeoicur Stieltjes dito it Op het oog had Ik heb gezegd dat ik niet dan noride op de schaduwzgde van het Regeeringsontwerp wgs eu daarvoor heb ik twee redeueo Vooreerst dat gelijk wij gisteren hebben gezien als het bcte ogeu geldt die een eenigzios loo inl karakter dragen er op weinig welwillendlieid bij de Vergadering te rekenen valt inaar toch èn in het algemeen èn in het bijzouder belang meen ik op de z ak te moeten wijzen In de tweede pLiat omdat ik hoop dat de Miniiter in hetgeen ik z il zeggen niet zal willen zien eene miskenning van de groote vertlieusteu van dit wetsontwerp waar ik meer uitsluitend de schaduwzijde moet en relit plaatsen Die schaduwzijde is mijns inziens deze dat wanneer dit ontwerp ongewijzigd mocht totstandkomen daardoor wel zullen gebaat wonlen de gemeenten Amsterdam en Rotterdam aan de uiteinden der vaart maar nat eea onherstelbaar nadeel zal worden toegebracht aan de belangrijkste gemeente aan dat vaarwater gelegen die er juist eeue bron van welvaart en vertier iu vindt Er zgn door den Gemeenteraad van Gouda en de Kamer van Koophandel aldaar adressen ingediend waarin op die bezwaren werd gewezen Ik hoop dat 1 de leden die adressen zullen hebben ingezien en ik I zal hetgeen daarin vermeld staat uiet herhalen maar I met een enkel woord wil ik wgzen op het groote belang vau de gemeente Gouda bij het behoud van deze vaart Wordt termlgi STAAT VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekeuden geduren de 2e helft der maand April 1879 uit Gouda verzonden eu door tusscheukomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen M j II van VoUenhoven en liourens Amsterdam M Koopman Delfshaven Verbeek en Cabrij Leiden D A Begeer Rotterdam E B Stuit IJsselstein De Kets Houtman Zwolle Van het Hulpkantoor Haastïecht Mej P van Mourik geb Verlee Roermond Gouda den 21 Mei 1879 De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN KRUIJNE Rantoiigercclit te Gouda Terechtzitltiig van Woensdag 21 Mei 1879 Kanlounchter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van he t Openbaar Ministerie Mr W G A SüHOLTEN te Rotterdam V VEROORDEELD J C Tan D bliUlagcr wonenelc te Gouda tot eene boete van ƒ 5 50 of gevang van ééa dag wegens maken vau nachlgerncht in de Kcizorsiraat te JüU lii verstorende de rust der inwoners eloor aldaar met een gzeien ketting op eens anders deur