Goudsche Courant, zondag 25 mei 1879

Zondag 35 Mei 1879 lil v llïlllGI Opgferi yt in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN mLUOEN 6EDEN voigcronnteert Directeur Jlir Ir C HABT8E Jbsz Tweede Directeur Hr J P POBTIEUE Kantoor Regnliersdwarsstraat bg het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDB en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING VAN BETAALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADELUK INGAANDE en UITGESTELDE LUFRENTEN GËiMRAAL AGENT DE HEER T DRAIJER TE S GRAVËNHAGË HEEREN6RAGHT 5 Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortugn Droogleever Notaris Brielle Heeren de Kanter Veegens i Delft Heer Mr C E Overgaauw Pennis Dordrecht H Vricsendorp Gonndtem Heeren C de Gijselaar Co Gravenhage Heer P J Laudrg Leiden Heeren Lezwjjn Eigeraan Oudewater Heer R W Haentjtns Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopngt Co y Vlaardingen Heer Paulus Kikkert Woerden G Groeneveld Openbare Tweede Burgerschool voor Jongens De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE verwittigt belanghebbende Ouders ett Voogden dat de Openbare Tweede Rnrfferschool voor Jongens Hoofdonderwijzer R LEOPOLD GEOPEND ZAL WORDEN Maandag 10 Juni 1879 in het gebouw der Burgeravondschool Houtmansgracht Het onderwijs omvat de gewone vakken van het Lager Onderwas de beginselen dej Fransche Hoogduitsche en Enge sche Talen die der Wiskunde de Gymnastiek en het Teekenen Het Schoolgeld met inbegrip der gewone Leerboeken en Schoolbehoeften bedraagt 12 50 per drie maanden Wanneer twee of meer Jongens uit één Gezin mits Broeders zijnde gelyktijdig deie School bezoeken wordt het Schoolgeld f 10 per drie maanden per kind Geen Kinderen beneden den leeftijd van zes jaar worden toegelaten De Leerlingea moeten bjj hunne toelating voorzien zijn van eene schriftelijke verklaring van een Geneesol Heelkundige dat zjj de natuurlijke Kinderziekte hadden of dat de koepok inenting met goed gevolg bij heu heelt plaats gehad Belanghebbenden worden verzocht zich aan te melden vóór den 8 Juni 1870 bg den Secretaris der Plaatselgke Schoolcommissie g P Na dezen dag zal geen toelating plaats hebben op gezegde School vóór den 1 October 1879 Db Plaatselijke Schoolcommissie Namens haar NOOTHOVEN van GOOR Gouda 14 Mei 1879 Lid en Secretaris Gouda Dritk van A Bhnkham te aloinp n en te slaan en luiilruchtig op den openbaren weg te Bobreeuwen en te tieren L R arbeider wouende te Vaddinxveeu tot eene boete an ƒ 1 of ge ang van één dag wegeu op de Karuemelksloot to Gouda rgden met een l£ar bèspauoeu met een houd die niet was voorzien vao een mailkorf C de W slachter wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van éêu dag wegeus op den Kleiweg te Goud rijden met een kar bespannen met eeu hond die niet voorzien was van een muilkorf C H landbouwer nocende te Moer ipelle tot eene boete van ƒ 3 gulden of gevang vau één dag wegens in de Spoorstraat te Gouda rydeu harder dan n matigen draf met een wagen bespannen met eeu paard P van H kleederbleckcr wonende te Gouda tot eeue boete van ƒ 1 uf gevang van één dug wegens als eigenaar van een houd dien hond op den Kutteusiugel te Gouda laten loopeu zonder dat üe naam van den eigenaar op de halsband voorkwam A J ïiaacher wonende ie Eeeuwqk tot rene boete van ƒ 1 of gevuug van één dag wegens trekken van een roeiboot over de BLb lyk ouder de gemeente Reeuwyk zouder vergunning vau den Burgeineestfr P B landbouwer wonende te Bleisw k tot eene boete van ƒ 3 of gevang vau één dag wegeus op de Dorpsstraat te BleiswijW rijden harder dan stapvoets met een driewieldu kar zouder lemocn be spannen met een paiird VlllJGESPBOKKN S van E slachter wonende Ie Gouda van deaanklacht op deu openbaren weg a lU Achter Willes te Gouda ecu met drie honden bcspiinneu voertuig waarvan htj de geleider was geheel zander toezicht te heb ben gelaten Laatste Berichten Berlijn 23 Mei in den Rijksdag hetfl na een debat van vyf uren de tweede lezing plaats gthad van de bepalingen betriffende de graanreohten Met 178 tegen 16i stemmen werd het voorstel van Mirbach fn Gunlher tot verhooging von het i recht op rogge vervvorpen Vi rvolgeus werd het voorstel der Regeeriug ten opzichte dtr graanreohten met 226 tegen 109 stemmen aangenomen Weeoen 23 iin l e keizer ontving heden namiddag den Prins van Battenberg die vervolgens gedurende 2 j ijur met graaf Andrassy confereerde Ds Wiaier Zeitung bevat heden avond een door 6et geheele Ministerie gecontrasigneerd ktizerlijk besluit van den 228ten waarbij de Kamer van afgevaardigden ontbonden wordt en bepaald wordt dat het uitschrijveu van nieuwe ulgemeene verkiezingen voorbereid en ten uitvoer gelegd zal worden Burgerlijke Stand GEBOBtN 20 Mei Plclfr Ailnanus onder P A Wil JwDse ea M van Kijck 21 Gtrardus Hendicns ouders H GTOeDeodaal eu 1 G de Gidts Nicolaeg o iders N Nabbe CD E van Iiigeii 22 Fraiiciaa Maria oiidera P Jaokacgt eo W van Waas Hendricu Coriii li t oudera J Slugter eo M Verfrunat Leeiidert ouders T tan Rtioijen eu S Stolwgk OVERLEDEN 21 Mei C A Dooimi 6 w R Smit 6 m J de Mol 40 j 10 m A van Eijk 10 w C Klljo 3 m 22 S Sanders 68 j C 1 Smit Ked G U Biclting i6 j 3 W vau Meusch 12 m i P de Vet 3 m ONDERTROUWD 23 Mei J i Friese 31 j eu C P M Prince 23 j D J de Ren 23 j en VV Blom 83 j t vin Egk 22 j en B Djkt r 18 j 25 JARiaE p HENDRICUS OVEREIJNDER SN 93 GEERTRÜIDA CHRISTINA KOSTER f Gouda 26 Mei 1879 Hunne dankbare Kinderen 9 Sü bh 4 Ondertrouwd 8b J J FRIESE Q W Ie Lnit 4e Reg Inf te llaarlem i § C P M PRINCE Gouda 23 Mei 1879 ADVERTENTIEM Getrouwd WILLEM DB MOOIJ PETRONELLA CAROLINA ROTSCHEID die ook namens de wederzijdache farailieurlinnnen dank betnieeqi voor de bewezen van belangstelling bg nun hnwelük ondervonden Delfshaven 22 Mei 1B79 Heden overleed plotseling mjjne geliefde moeder Mevrouw de Wed C T BECKINGSmits in den ouderdom van ruim 65 jaar D W BECKING Gouda 22 Mei 1S79 j Heden overleed tot onze diepe smart ons jongste kind JOHANNES WïflJNAND in den ouderdom van een jaar en een dag J VAN MENSCH J VAN MENSCH x Habt Gouda 22 Mei 1879 Te Amtterdam is op den 20 Mei 1879 overleden na eene korte ongesteldheid de WeLEd Heer A J MEURS in den ouderdom van bjjna 8l jaren diep betreurd door zgne Kinderen Behuwden Kleinkinderen G MEÜRS M PARMENTIER A C PARMENTIER Meuks Heden overleed zacht en kalm na een smartel k lyden tot diepe droefheid van mg ziju innig geliefden Zoon en wederzjjdsche betrekkingen mijnea hartelgk geliefden Echtgenoot de Heer PIETER BREEDIJK in den ouderdom van 45 jaren en bgna 9 maanden Wed P BREBDIJK HOOOKBWAABD apelle a id IJtel 21 Mei 1879 i Voor de hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden bjj het overiyden mgner aehelde Echtgenoote CATHAKINA MARIA KNOORS betnig iki bok namens m jnc kinderen en behuwd kinderen mgnen o jrechteu dank C CLEMENS Gouda 23 Mei 1 879 Als naar gewoonte al op de beide PINKSTERDAGEN tegen den verminderden entreeprijs vau 10 cent de persoon het STEDELIJK MUSEUM VAN OUDHEDEN alhier voor een ieder toegankelijk zyn DE COMMISSIE Wordt TE KOOP GEVRAAGD EEN BOKKENWAGIN met TÜKt Opgaaf met prijs met franco briefjes onder No 277 aan het Bureau dezer Courant Met genoegen zie ik den dag aanbreken van mgnen Vriend B van dï j HAM die aanstaande Woensdag 28 Mei den dag herdenkt dat hfl voor Vyf en twintig jaren als Grafmaker aan de Stedel ke Begraafplaats is werkzaam geweest dat hy die betrekking nog vele jaren met gezpndheid moge waarnemen is de wensch van EEN OUD VRIEND Gouda 2 4 Mei 1879 OPE BAHK VERROOPLNG te GOVbA op DONDERDAG 29 Mei 1879 des namiddags ten één ure in het Hotel dis Zalm van Ben perceel LAND en WATER liggende op Vettebroek te Meeuwfjk groot 2 hektaren 31 aren 20 centiaren en twee perceelen LAND en WATER op Broekveld te Zwammerdam groot 3 hektaren 91 aren 44 centiaren Met de RENTEN der WAARBOBGSGELDEN daarbij behoorende Nadere inlichtingen zijn te bekomen tenkantore van den Notaris W J FORT UU ND ROOGL EËVER te Gouda Openbare Verkoopingp te GOUDA op MAANDAG 26 MEI 1879 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhui de HasMOMK te Gouda van Een kapitaal HEERENUUIS ERFen TUIN aan de Turfmarkt te Gouda wjjk H Nr 107 zijnde iu het Huis beneden eeu Marmeren GANG drie KAMERS een ZAAL twee KELDERS twee BINNENPLAATSEN en een KEUKEN en boven zes KAMERS PROVI SIEen MEIDENKAMER8 ruime ZOLDERS en hetgeen verder tot een goed en gemakkelijk ingericht Woonhuis behoort Terstond te aanvaarden Twee HUIZEN en ERVEN aan het Jangiwd te Gouda wijk Q Nr 36 en 36a Drie HUIZEN en ERVEN aan den Bleekerssingel te Gouda wyk R Nr 147 148 en 149 Een HUIS en ERF in de Keizerstraat te Gouda wjjk K Nr 179 Een HUIS en ERF met een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS in de Aaltjebaksteeg te Gouda wijk C Nr 211 en 211a Een HUIS en ERF aan de Raam te Gouila wök O Nr 372 En 21 HUIZEN en ERVEN op het Jonkershof aan den Raam te Gouda wijk O Nr 3 3 tot 393 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen FORTUIJN DROOGLEEVER en MÜNTIJN te Gouda 4 Advertenlien Openbare Scholen De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE brengt ter algemeene kennis dat op DiDsdag 27 Mei 1879 des namiddags ten 5 ure in de respectieve Schoollokalen de driemaandelijksche INSCHRIJVING zal gehouden worden van de LEERLINGEN welker plaatsing verlangd wordt met 1 Juli 1879 aan de Openbare Scholen Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de plaatselijke Schoolcommissie He Secretarie NOOTHOVEN van GOOR Gouda 15 Mei 1879 wmm Chir Dentiste liotUrdam zal ELKEN DONDERDAG van dei morgens 9 tot des namiddags 2 uren te consuUeereii of te ontbieden zgn voor alles wat t jt de TANDHEELKUNDE behoort zoo ook voor het inzetten ran Kunsttatiden en OebÜten in het Hotel de Paaüw te Gouda LAFEBER Co adverteeren dat zij ter VOLDOENING atm de vele AANVRAGEN van af 1 Juni a s Gelden d deposUo xuUen ontvangen op de voorwaarden die alsdan ten hunne kantore Fhiweelen Singel R 353 verkryglwar zullen zgn Gouda den 23 Mei 1879 TE KOOP een WINKEL OPSTAND TOONBANK en SLIJTERS INVENTARIS Adres onder No 275 by den Boekh A BRINKMAN alhier TE KÖlfP aangeboden een zeer goed onderhouden PIANINO tegen billijken prijs Brieven franco aan het Bureau dezer Courant onder No 278 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg zijn NIEUWE NOORDBRABANTSCHE heeft GEOPEND in de DOELESTBEG wi k L 178 dat hij zich tevens belast met het REPAREEREN van alles wat in het vak voorkomt belovende eene nette en civiele bediening tegeu vaste en concurreerende prgzen Een groots Nederlands Indische BrandAsswrantie MaatschappIJ zoekt AGENTEN door geheel Nederland Gegadigden gelieven zich franco te adresseeren onder de letters ABZ aan het Algemeen Advertentiebureau van NIJGH VAN DITMAR te Rotterdam OPENBARE VERK00PIH6 te GOllD Ten ovenrtiinn ran dB Not ri M MONTUNen FOHIUIJN DROOGLEEVER aldaar opDONDERDAG 12 JUNIJ a s svoorraiddagsElf ure iu het hotel db Zalm aan j jLarkt van r Eene BOUWMANS WONING met ruim 28 hectaren nitrauntend WEI HOOIen BOUWLAND alles om en onmiddelijk bjj elkander gelegen in den Rietveldschenpolder onder de gemeente Hnxerswoiuïeen Alphen thans bewoond door en in gebruik bg ABIE VAK HOLST in twee perceelen de landeI rijen zjjn verhuurd tot 25 December e k de getimmerten tot 1 Mei 1880 breeder bg billetten Informatiën te bekomen bjj genoemde Notarissen J H KIEBERT harkt godda maakt bekend dat zijn Aieher VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN vaii Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VËRGROOTINGEN naar de laatste vinding VIEEDE JAAR De ondergeteekende biedt zicb weder dit jaar beleeidelijk aan tot de geheele UITROEIING van WANDGEÜIERIE in alle Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zjjn terwgl voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zgn Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is terwgl eene garantie van 3 jaren wordt verzekerd Adres J de JONG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gouda QoüDA Druk van A BaiNKf K ÜITDElAiniTEEOOF Een groot WINKELHUIS met TUIN en PAKHUIS gelegen nabg de Markt Brieven ininco onder No 276 bg de Uitgever dezer Courant STOOHDOOTHAATSCHAPPU VOLHARDING Kieuwe dienstrereUng Muvuif nemende Donderdüf i Jlei 187 Van LEIDEN naar GOUDA Zonds voormiddag 6 45 namiddag 5 uren Maandag i Dinsdag I voormidd 6 45 Woensdag 1 namiddag 12 15 en 5 nren Donderdag Vrijdag voorm 6 45 nam 12 15 1 30 en 5 nren Zaterdag voorm 6 45 nam 1 u en 5 n ALPHEN GOUDA Van ALPHEN Oagelgks voormiddag 5 uren Van GOUDA naar LEIDEN Zondag voormindag 7 uren namiddag 5 10 Maaudag i Dinsdag voormiddag 7 uren en 11 15 Woensdag i namiddag 5 10 Donderdag Vrijdag foorm 4 n 7 u en 11 15 nam 5 10 Zaterdagvoorm 5 30 7 u en 11 15 nam 5 10 60UDA ALPHEN Vau GOUDA Dagelgks namiddag 9 uren DE DIRECTIE VERSCH KONINGINNEBROOD PRINCESSEBEOOD ZOUTE BOLLEN KATTENTONGEN BERLINER KOEKEN HEBREBANKET W N Raaijmaakebs Raven B 17