Goudsche Courant, zondag 25 mei 1879

1879 kh tl W t iWMHMWM 1I W w ti m fp AtfctoWseWW wi jnr h v J t ITiWItÖ Woensdag Mei N 2301 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en OinstrekeD n 4 iA n sr t I ► 1 1 li II 51 1 4 i f tM 5 3 l BÜRöEMËESTERen WETHOUDEES ou Gouda Oelet op nr 1 der Vcrordeuiiig op het zuiver faoadru Tan Wsteriiigfu Slooten eu audere Wateren die aau bijzondere peraouen loebeiiooren Brengen itr keunii Tan de eigenaren der perceelen gelegen aan de Wateren en Slooten lang de Boelekade en tuMchen Jtie eu de Jan Verewollen wetering dat op Woensdag den ia Juni e k orer die Wateren z t worden edreveo eeue Schouw ten einde te onderzoekeu of behoorlek gezuiierd zyn Tan driJTrud Tuil en andere ttoffen die de doorstroomiug Tan het water kunnen beleniueren of tank of aobadelyke uildampingen Teroaiziiken en welke zuivering door en ten koUe vau gelegde e genareu behoort te geichieden Uouda 26 Uei 1879 Burgcmeeater en Wethoudera vooruoerad VAN BEEGEN IJZKNOOOEN De Seoreturif BKOÜWEB f Nationale militie ONDERZOEK van de VERLOFGANQERS der HIUTIE TE LANDE De BUBOEMëESTEB Tan Gouda breui t ter algenieene kennia dat iugevolge art 138 der Wet op de NatiouU Jtil t e o den 19u Augustus ISÜl laaUilttd No 73 de luapectie der Vcrlofg iugers voor de gemeeitc Gouda is bepaald op llaaudag den lOdeo Ju iij 1879 det margen tru 11 ure op de Stadatinrnierwerf aan de Turfmarkt alhier Bat dalraan behooren deel te ueinin de Verlofgiingen der Nulionole Mditie van de lichtin u 1875 1876 1877 en 1878 die TiSór den lu Afril II in het geuot Tan onSêpaafd rerluf zgn gealrlfl dnnrunder ook begr peu duzulken die tot eeiue an Ipre gemeente behooren doch thans in deze Gemeente woonachtig zyn met uitzondering nllern Tnii hen die caiu qua lu de maand Juny e k in werkelijke dieiiat raocteu komen Voort woulen de Verlofgangera opmerkzaam gemaakt a dat zij Tolgen art 140 der genoemde wel ter iuapcciie behooren te versohgnen in uniform gekleed ril voorzien Tan de Klecding en Uilrusiiugstukkru huil by het Terlrek met verlof racdegegeveii van hun Zikboekje en van hunne Verlofpas 6 dal zy volgens art 130 der Vet worden geooht onder de wapenen te zyn niet nlleeu gedurende iiMi lyd dien het bedoeld onderzoek duurt ranar in lirl algemeen wanneer z j in nniform zyii gekierd zojilnt zy die ongeregeldheden nis andrrziiis pligru by hrt gaan naar de plaaia roor het onderzoek bepaald gcdurrnde het onderzoek en by hit naar huis keereii Ie dier zake zullen worden gestraft volgens het crimineel wetboek en het reglement van krijgsiucht voor het krygsTolk hier te lande bjj genoemd art 180 toepaaaelgk verklaard e dal hy die door ziekte niet kan vrrsohijnen een attest van een Geneesheer of Heelmeester door den Burgemeester geviseerd moet overleggen en d dat degene welke zonder vergunning absent ia volgens de wet met arrest tal worden gestraft Qmda den 28n Mei 1679 De Burgemeester voornoemd VAN B KBOEN IJZE NDOOHN ÜIT HEÏ VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1878 Ferwlf Het Jaagpad langs de Gouwe moest ingevolge uitnoodiging van de betrokken Poldorbesturen op onderscheidene plaatsen aanroerkelyk worden verhoogd De schoeüngen te Boskoop badden door aaijvaringen veel te lijden een gevjolg van den sterken stroom in bet smalle gedeelte der Gouwe iu die Gemeente bij het inlaten van water door liyninndg stoomgcuiftal alhier Tengevolge van tijdige loorüiening van onzen kant en van de zyde ra4 Bloemendaal s Polderbestunr werd op dea 30 November eene doorbraak van het JoagpHl tusschen Gonda en Waddinxveen voorkomen Door een en ander wa het onderbond in het a eIoopen jaar zeer kosti buiten de stad werklde diepte gehouden er en daar ingevoegd j en voorzien Ver De grachten binnen ei den op de daarvoor bepi De kaaimnren werden hersteld en van nieuwe rol nienwd werden tot aan d laagwaterljjn de volgende kaaimnren aan dé Jernzalem traat over eene lengte van 19 40 peter aan het Korte Raampje ter If ngte van 73 40 meter aan de Turfmarkt van 230 aan het Nonnenwater van 16 en b j de öpijkerbrug van ö meter Nieuwe bonten schoeiingen werden aangebracht langs den Groeneweg over 76 60 meter langs bet fiolwerk over 27 50 meter langs de Wachterstraat over 15 itaeter eu langs Jeu Turfaingel over 60 meter De scboeiingen langt den Tur ingel de Wachterstraat en bydeaanlogplaatsderStoombooten aan de Vest vorderden bovendien belangrgke herstellingen De bmggm werden naat behooren onderhouden Dit onderbond bepialde zicli tot voeg verf en teerwerk benevlns herstelliugeu aan houten dekken Bij somn ge beweegbare bruggen werden nieuwe metakÉ aan de bcwegingstoestellen aangebracht L e kosten van onderhood bedroegen voor het Jaagpad 5017 91 aan 0M erialen eu 1438 73 waaronder tevens de sluipen begrepen zjjn 4213 40 aan materialen eu 3097 49 aan arbeidsloonen voor de bruggen 1756 96 aan materialen en 901 53 aan arbeidsloonen Aan de haven werüeu geene buitengewone werken uitgevoerd Ue kosten van het gewone onderhoud zjjn begrepen onder de hierroreu voor havens en vaarten opgegevene Aan het gebouw hndden belangrijke herstellingen en vernieuwingen viln goten eu houten buitenljjsten plaate terwfjl tcugevolge van het verzakken van bet gebouw de afvoerbuizen der goten met de leidingen moesten worden gewi zigd Het gebouw werd voorts gegrondverid Op de begraafplaats weid een nieuw hek tusschen de aideeling voor Protestanten en die voor Katholieken aangebracht De toestand is bevredigend Voor het onderhoud werd uitgegeven 254 S6 aan materialen en 417 75 aau arbeidsloonen TOBSTANDKM WEI KK INVLOED KO NIlN riTOEFliNli OP UB TOLXSOEZOSDHEID Ter bevordering der openbare reinheid wordenvoortdurend de uoodige maatregeleu genouieu Deze hebben zich in he £ afgeloopen jaar hoofdzakeiyk bepaald tot bet ververschen van hetwater iu de stadsgrachten door schuringen tothet uitbaggeren en schoonhouden der vaarten zglen slooten en andere wateren tot het ophnlen van de haardasch bg de ingezetenen tot lietrioleeren van een gedeelte der in de Gemeenteaanwezige zjjlen zooah onder het vcrige hoofdstuk reeds is medegedeeld Op het reinigen der slooten en wateren aan particulieren toebehoorende en der goten eu urinoirs wordt aanhoudend toegezien De verwijdering der vuilnis vau de straten wegen en pleinen is aan reuen pachter opgedragen terwfll de inwoners bovendien verplicht z ju de straten vóór hunne huizen rem l houden De van Gemeentewege verzamelde haard en kolennsch wordt aan particulieren verkocht De opbrengst beeft de kosten van het ophalen in het afgelooi en jaar gedekt De bepalingen der Wet tot voorziening tegen besmettelgke ziekten worden zoo streng mogelijk in toepassing gebracht De gezondheidstoestand was gedurende het jaar 1878 over het algemeen minder gunstig dan in het vorige jaar Volgens de mededeelingen van den oudsten Stads Geneesheer kwamen er in de eerste maanden van het jaar catarrahle en rbeumatischa koortsen Toor gepaard met maag en darmlgden door welke complicatie onderscheidene Igders aan colliqnatieve diarrhee overleden De zomermaanden kenmerkten zich door weinig ziekten terwijl in de laatste maanden 8 jaars wederom de caterrhale en rhéamatiache ziekten de overhand hadden Sporadisch hebben zich enkele gevallen van typhus febris typhoïdea en in Augustus van cholera nostras vertoond In de maand December werd door den Inspecteur va het Geneeskundig SteaUtoezicht in deze proTincie e ne mazelenepidemie alhier geconstateerd Bg het einde van het jaar was zg toenemende De groote sterfte onder de kinderen moet volgens de meening vaU bovengenoemden geneesheer evenals iu vorige jaren voornamelijkworden toegeschreven aan gebrekkige verpleging bij de mindere klassen waardoOr veleiiaan outsteking der ademhalingswerktingen en sleepende diarrhee bezweken Echte angina diphtherina werd door geilden geneesheer niet waargenomen Tusschenpoozende koortsen do cn rich voormi H rte iroop en najaar roor In de gemeente zgn twee begraafplaatsen de Algemeene Burgerlpke i die der Israëlieten Op de Algemeene Burgerlijke begraafplaats werden 658 lijken ter aarde besteld in eigen graven 13 hnurgraven 1 klasse 8 2 20 3 593 kosteloos 8 Op de begraafplaats der Israëlieten werden lü lykeii begiuveu Aau het einde van het jaar bevonden zich iu het Gasthuis 9 mannen en 12 vrouwen Vim de verpleejjdeu werden 90 personen geneeskundig eu 21 personen heelkundig behandeld In den loop van dit ja ir werden 34 personen meer verpleegd dan in 1877 Van de in het Gasthuis aanwezige badinrichting werd door 223 personen 158 mannen en 65 vrouwen van buiteu het gesticht gebruik gemaakt In 1877 werden aan de inrichting 180 baden genomen Tot geneesheer van het gesticht aan wien tevens de behandeling der zieken in de andere gestichten is toevertrouwd werd door den Gemeenteraad benoemd de heer Dr A Romeijn ter vervanging van den Heer Dr G P Büchner die zooals bierveren gemeld is den 20n November overleed Het getal recepten voor het Gasthuis gereadgemaakt bedroeg 2080 Wordt v€rvolrfd f BXJITËWLANDr licitci l iiiilsc i Uvcrziciil Do aaiisl nauile schruiiiig tu chen gemnfigdc en geavanceerde republil riiieii iu ÏMlikryk hrtfl reeds hare voortrckeiipn De enator Scherer geruinnn lyd medewerker van Ie Tempi n rmt afacb id van dal blad Hy rrknil linlzyii b 8lnit niet het gevolg IS in verschil vin gevoelen over He groolc vrag tt