Goudsche Courant, woensdag 28 mei 1879

Vrijdag 30 Mei 1879 N 2302 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdvertcBlieblad voor GoHda en Omslrel en Wgen en Gouds geheel af te snijden Tan het verkeer tan de bedoeling der Eegeering niet ju Ik voeg er ten slotte nog dit bg dot toen de stoomraart op de Gouwe in de laatste jaren toenam door Bgk provincie eu polderbesturen de kaden van de Gouwe werden verbetenl en met basalt belegd dat eene eer aaniienlijke uitgaaf vorderde Gouda heeft daartoe b gedrogeu namelgk ƒ 112 760 96 En nu w J8 ik op die kosten en op de rechten daaruit volgende niet als argument om de vaart te laten blgfen gelgk j thans is niet om te betoogen dat Gouda die rechten moet kunnen blijven heffen dit is voor mg bgiaak maar om te doen uitkomen dat Gouda daar waar men de binnenlandsehe Boheep art verbetert recht heeft te vorderen dat al wat die gemeente tot dusverre deed niet nutteloos gedaan ij dat ook hare rechten worden gekend dat zij niet iu de hnrtader van hare welvaart worde getrolfen Het is alleen de vrjag die ook den heer Stieltjes tot het schrijven lijuer brochure bewoug of het EfgeeringspUn niet zoo kan worden gewyiigd dat het belang van Gouda worde gebaat zonder het algemeen belang te schaden Ik zal thans geen verandering van werken voor tellen maar hoop dat le Ilegeering medewerken zal om het door mij gevreesde gevaar af te wenden Mders worden gemeenten door spoorwegen en kanalen tot elkander gebracht zouden wg uu hier eene belangrijke gemeente als Gouda die zich ontwikkelt die in bedoeld water eene voorname bron van inkomst vindt willen afsnijden van het verkeer Zouden wg besluiten tot een maatregel die Goudu s ondergang zsu na lioh slepen Ik hoop het niet Mijnheer de Voorzitter en ik i p bet der Eegeering toe mtt al den ernst die in ay is verhoed dat Gouda gebracht worde tot eene én vitin marlet in het vaderland interessant voor de pen van een Havard maar wier vermeerdering voor de welvaart van ons land niet begeerlgk is Zou de Minister en hiermede eindig ik er nu bezwaar in zien de woorden der wet in lit d Ie doen luiden als volgt de waterweg tussohen Amsterdam en Kotterdam langs Gouda Alphen en den Hollnndtchen IJsel Daarmede zo i de gewone benaming aan het vaarwater gegeven behouden blijven want het heeft mg getroffen dat de Minister zelf en nl de leden vanden heer de Jong af die het woord voerden over het kanaal door de Gelder ohe Vallei steeds hibbengesproken van de verbetering van den waterweg van Amsterdam naar Botterdam lani Gouda Wanneerik nu een wetsontwerp zie waarin dat woord voor kM eerst niet voorkomt en eene kaarrzie ovcrgil gd waardoor Gouda wordt afgesneden dan heeft die terminologie voor mij eenige beleekenl en daaromdoe ik die vraag met de uitdrukkelgkc strekking dat daardoor het belang van Gouda bij de aniiilnnnde onteigeningswet meer verzekerd zij dim tot nu toe en Wat Gouda niet onherroepelijk van den waterweg ital zijn afgesneden ordl vermigi FOXiTTIE Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Porlcmouuaie met eenig geltl een Zilver KiuderK nipje mot Btursjr een B C Kerkboekje vier SleulclijfS en een Horloge Sleultltje aan een K ettingje een Sleutel een Goud Biugcije twee lappen Wit Piqué Burgerlijke Stand GEBOBEN H Kei Nicolus ouders C van Eijk cn J Bruin AtrI ouder t tan Harten en D drn Edtl ntrna Jacohns ouders H Steenwtnkel rn C van den HoDdel a 25 Sara ouders S de Jung en R Cats Ttiomas Mwiri iileis i F Klinkhamer en O C van Thielen SRrtrü U ilheliuina ouders J W M Uotterop en O Fnus j aaliaa en Arnold ouders M L Cats en Z Sanders 26 rie tambertus Jacobus onders L Verhoef en N van Leeoneo 1 OVEBLEDLN 83 Mn VV H van VVankum 8 m 4 M r de Jong 10 m V Zuijd m 71 j 26 A M van yngaarden U m ADVERTENTISra j Ondertrouwd J J FRIESE i Ie Luit 4e Reg Inf te Haarlem gn BN JI C P M PRINCE i Gouda 23 Mei 1879 gjj Rkceïtie 2 Juni Bevallen van een zoon G C KLINKHAMER VAN Thielen Gouda 25 Mei 1879 Bevallen van een Zoon W O VAN XANÏEN Baabs Gouda 27 Mei 1879 Heden overleed tot ouze diepe smart ons jongste kindje ADUIANA MARIA in den ouderdom van ruim elf maanden H VAN WIJNGAARDEN M S VAN WIJNüAARDEN PuiJK Gouda 26 Mei 1879 V De endergeteekende dankt allen die hem met de benoeming van z jn Zoon als Notaris eenig bewjjs van belangstelling hebben gegeven D C SAMSOM Gouda 27 Mei 1879 C ir Dentiste Rotterdam zal ELKEN DONDERDAG van des morgens 9 tot des namiddags 2 uren te eonmüteeren of te ontbieden zgn voor alles wat tot de TANDHEELKUNDE behoort zoo ook voor het inzetten van Kunsttanden en GeMtten in het Hotel de Paauw te Gouda Belde de Pinksterdagen zal de RADERST00MB00T i JE7y5S£L varen van GOUDA s morgens 6 nnr en van ROTTERDAM beide dagen om 5 uur des namiddags DE DIRECTIE ÜITBEEAITEEOOF Een groot WlijKELHUIÖ met TUIN en PAKHUIS gelegen nabg de Maukt Brieven franco onder No 276 b den Uitgever dezer ouraut LKllkJE gevraagd duidelijke hand schrijvende en vlag rekenen Salaris naar bekwaamheid Adres in persoon bij den Boekhandelaar H C EÜAUW Jr alhier II Mill Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialitó d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés J M MULLEB Jr Boekh te Utrecht zal den 5den Juni 1879 pulMek verkoopen de BIBLIOTHEEK v an wfllen J BROEDELET ia leven predikant te Gouda De CATALOGUS is voorhanden bg den Boekhandelaar H C EDA UW Jr die zich ook tevens gaarne belast met de uitvoering der commissien auiM mm Deze versterkende KINA WIJN wordt bereid uit de zeer geneeskrachtige roode Javakina door de Firma Wed EVERTS en JONCKERS te Nijmegen De Gewone per Flacon it 1 25 De IJzerhoudende a 1 40 Het dépót voor Gouda is gevestigd bij den Heer H G HOEFHA ÏER Turfraaikt Voor een J O N G E N die na de groote vacantie de Hoogere Burgerschool te Gouda hoopt te gaan bezoeken wordt by een beschaafde familie van P G KOST en I liWOl L G met huiselijk verkeer GEZOCHT Franco brieven met opgaaf van prgs onder A Z poste restante Gouda STOOflBOOTNAATSCHAPPU VOLHARDING Nieuwe dleiutregrelinf a a ug nemende Donderdar 83 Hei 187 Van LEIDEN naar GOUDA Zondag voormiddAg 6 45 namiddag 5 uren Maandag i Dinsdag l voormiddag 645 Woensdag 1 n middag 12 15 en 5 uren Donderdag Vrjjdag voorm 6 45 nam 12 15 1 30 en 5 uren Zaterdag voorm 6 45 nam 1 U en 5 n ALPHEN GOÜDA Van ALPHEN Dagelijks voormiddag 5 artn Van GOUDA naar LEIDEN Zondag voormindag 7 uren namiddag 5 10 Maandag i Dinsdag I voormiddag 7 uren en 11 15 Woensdag 1 namiddag 5 10 Donderdag 1 Vrijdag voorm 4 u 7 u en 11 15 nam 5 10 Zaterdagvoorm 5 30 7 u en 11 15 nam 5 10 GOUDA ALPHEN Van GOUDA Dagelgkg namiddag 9 uren DE DIRECTIE Openbare Verkooping op MAANDAG 9 JUNIJ 1879 voorm ten elf ure in het Logement dc Paaow e Gifuda van TWEE WOONHUIZEN EN ERVEN té i ver elkander gelegen in de Vrouwevestesteeg wgk N nos 213 en 221 te Gonda breeder bg biljatten en informatien by Notaris Mr KIST te Gouda OPENBARE VERKOOMe Ie GOllUA Ten overstaan vau de N otarissen MONTIJN en FORTUIJN DROOGLEEVEU aldaar op DONDERDAG 12 JUNIJ a 8 s voormiddags Elf ure in het hotel dk Zalm aau de M kt van Eene BOUWMANSWOJflNO met ruim 28 hectaren uitmuntend WEI UOOIen BOUWLAND alles om en onmiddelijk by elkander gelegen in den Rietveldschenpolder onder de gemeente Ha eriiivoudeen Alphen thans bewoond door en in gebruik bij AlilG VAN HOLST in twee perceelen de landeryen zyn verhuurd tot 25 December e k de getimmerten tot 1 Mei 1880 breeder by billetten Informatien te bekomen by genoemde Notarissen Een heer P G die zyue werkzaamheden buitenshuis heeft en eigen Ledikant met toebehooren bezit verlangt zoo spoedig mogelijk TWEE I met KOST en BEDIENING Brieven Iranco onder Letters P G aan het advertentiebureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel alhier GOODA Deuk van A UuiNKitAN i e isgevi g Oproeping in Activiteit vanlULICIEN V£l£oal ANOEfiS der Ligtingen van 1876 en 1877 De BVSOËUËESTKtt vao Oewfa brengt ter keuiiis vaD belai gheblwndeu dat iu 1879 iu werkelgke dieust warden opfceraepen de hieronder aaugeduide Milioien VerlafgauKers te weten 1 INPANTEllIK Vu 18 AngiutiM tot 211 September Axe der iigting vwi 1876 van bet regiineut Urenadien en Jager cu viiu de ncbt regimenten lufsulerie II HOSl irAAL SOLDATEN Tan 18 Augvitiu tot 2ü September die der Ugtiog 1876 vau de kompagnieu Hospitaal8u daten UI KAVALLERIB Tan 18 Augustua tot 20 September lie dtr ligtiug van 1876 van de reginienien Huuaren IV ARTILLEBIK a TimNG AKTIM £US 4 Die der ligiingen van 1876 en 1877 en d Tau 3 Jung tot 2 July van do 8de 4ile lOdr Ihle en 16de kompagnie Tau 9 Juny tot 8 Julq van d Itde 17de 2Sate 29tte en SUite kompsgnie Tau 29 Juny tot 24 Julg van de 27ite kumpoguie Tw 3 Juig tot 1 Augoitnc van 4e lt e 2d ïd 12de 33ile 34 te 38 te en 3Me koMp nie Tao 9 Jaiy tst 7 Auguilna V a de 18de 20ne eu 2£tie kompagnie Tan 18 ioHj tol 13 Auginiu Tku de S4 le State n S2 te kompoguie Van S Augutu tot 30 Aagaaiui VM de 6de 8ate £ 8 Us eu lOate kompagnie Van 8 A gn lo tot 6 September ande ISile SlMe 22a4e 36ate en 36ate kompagnie Van 20 Augoaius tot 18 September vao de 26a e kompagnie Vau I September tot 30 September van de tde 7de ISde 14de en 37ate kumpaguie b BMBDSK AaTIllEaiK Vau 3 Juug tol 6 July lic der ligliiig vau 1876 van de kompagnie Artil lirie Traueporurüu vau hel 2de regiment Veld ArtiUerie Van 10 July lot 12 Augnatua die der ligtiug van 1876 vun de kompoguie Tronaporttreiu van bet 2de rrgiraeut Veld Artillcrie Van 1 Auguttua tot 3 September die drr ligtiug van 1876 van de 5de eu 6de Battery van het late regimeut Vrld Arlillerie Van 18 Angmlus tot 20 Stplember die der ligtiug van 1876 van de hienroreu niet genoemde oudtrdêtleu vau dr regimenten VeldAriillerie eu van het rrgiineiit Bydende Artillerie V GENIE Vao 7 July tot 9 Augualua die der ligtingen van 1876 eu i877 vau het B itaillou Minenra en Sappeurs De bedoelde Milioiena warden miladieu gelaat bnu Verlofpoa niterlijk 8 dagt vour den dag tiuuuer opkoinal onder de wapenen ter Oemeente Secretariu te becorgen en worden vourta herinnerd aan hnnue verpllgting dat zg zioh voorzien van al de voorwer en van kl eding tn uiiruiting door hen bg kun vertrek met groot verlof medegenomen op het brpaiilde Igdatip T 5 Sr des uamidduga 4 uur bg hunne korpsen moeten bevinden oiu den I7n Mei 1879 De Burgemeester voornoemd VAN BERU EN IJZENDOORN ÜIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1878 reruo ff De geneesjtundige praktijk bij de armeq in hunne woningen is opgedriigen pan drie ge neesheeren een heelmeeater een verloskundige en vier vroedvronwen De jaarwedden bedrag voor de geneesbeeren ieder 300 voor den heelmeester 300 voor den verloskundige 300 en voor de vroedvrouwen ieder 250 Op de Stads Apotheek werden gereed gemaakt 13353 recepten i Mtronder die van het Gasthuis zjjn begrepen In ket vorige jaar beli bet getal 15082 Voor geneesmiddelen werden uitgegeven 1947 23 Nadat in het vorige j r het salaris van den StadsApotheker verbooJM was tot op 1400 werd in 1878 door den Uemeenteraad besloten dezen ambtenaar eene vergoeding ad 300 s jaars toe te kennen voor genus vao vrye woning De bezoldiging van d i bediende der x theek werd mede verhoogd ett gebracht op Sfr s jaan Volgens de bg ons ii gekomen opgave van Heeren Geneeskundigen liebben er 417 koepokinentingen plaats gehad tegen 337 in 1873 323 ia 1874 340 in 1875 332 ju 1876 en 356 in 1877 Eenmaal per week mwdt in het Gasthuis gelegenheid gegeven tot kostelooze koepokinenting Vleeach en visch zyn Ofereenkomstig de bestaande verordeningen aan keuring onderworpen Br werden gekeurd 945 runderen 633 vette en 1881 nuchtere kdÉléwi 248 schapen 1468 varkens en 347 JJH ütctiTM verd slechts één schaap a ekeard By den invoer lyn goedgekeurd 5510 kilogr mndvleesch 1174 kilogr kalfsvleescb 52 kg schapenvlee h en 275 kilogr spek Atgekeura werden 21 kilogr rond en 35 kilogr kalftvleesch Binnen de Gemeente werden afgekeurd 50 kg rundvleesch en 70 kilogr kalfsvleescb Tienmaal moest te koop aangeboden zeevisch wordeu afgekeurd Met de kenring van bet vleesch xijn twee keurmeesters belast Een van deze is tevens keurmeester van de visch Zooals uit de opgaven van de voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen is gebleken werden in het afgeloopen jaar de voorwaarden vastgesteld waarop aan de heeren de Vries Robbé en Kaptyn concesaie wordt verleend tot aanleg en exploitatie eener drinkwaterleiding binnen deze Gemeente Nadat op verzoek van gemelde heeren in deze voorwaarden eenige wijzigingen waren gebracht moest de coucessie overeenkomstig de gemaakte bepalingen vóór den 26 November wonien aanvaard den aanvragers werd echter ingevolge hun den Raad te kennen gegeven verlangen een uitstel van drie maanden verleend om zich omtrent het al of niet aannemen der concessie te verklaren In de samenstelling der Openbare Gezondheids Commissie kwam eenige verandering De heer G A Oudijk die in 1877 zyn ontslag als lid der Commissie had genomen werd vervangen door den heer J D Rijk Naar aanleiding van het daartoe door de Commissie gedaan verzoek heeft de Gemeenteraad in het laatst vau het jaar besloten het ersoneel waaruit zy is samengesteld uit te reiden en nader te bepalen op negen leden De Gemeente Politie is samengesteld uit een commissaris een inspecteur drie agenten 1ste klasse vier agenten 2de klasse twintig nachtwakers en eenige noodhulp nachtwakers In het pprsoueel kwamen de volgende veranderingen Door het overlijden van den agent van politie 1ste klasse M R Londo ontstond eene vacature waarin hij het einde van het jaar nog niet voorzien was De nachtwakers W de Mnnuik S Spruijt G C van Leeuwen en M Dekker bedankten voor hunne betrekking De laatote deed slechts eenige nachten dienst J de Gruijl werd gepensioneerd Tot nachtwakers werden aangesteld A Verbeek W Zeverboom en J M Gelissen Overdag wordt de dienst waargenomen door zes agenten De nachtdienst wordt verricht door een agent en tien nachtwakers onder onmiddelyk toezicht van den inspecteur die ook gedurende een gedeelte van den dag dienst doet De politie beambten gedragen zich over het algemeen goed Er bestond geene aanleiding tot ernstige klachten Er kwamen in het afgeloopen jaar voor negeatien gevalUen van diefstal en drie gevallen van oplichting Van zes diefstallen zijn de daders onbekend gebleven De overige misdryven zyn gepleegd door xèstien personen waarvan er twaak aan de JDstitia werden overgeleverd en vier voörloopig ontslagen De waarde van bet ontvreemde wordt geschat op 238 95 Hiervan werd voor een bedrag van 146 35 in beslag genomen Er werden drie honderd viJf en twintig polilieovertredingeu geconstateerd Aaa boeten voor poUtieoveriredingea wenl na aftrek van 5 pet ontvanglooo 336 30 in de Gemeentekas gestort Negen vreemdelingen zyn over de grenzen gebrauMt Twee personen hebben vermoedelyk door zelfmoord het leven verloren De brandblu8cBn idtfelen verkeeren in goeden staat van onderhond De aan bet Garniïoen in gebruik afgestane brandspuit werd voor het grootste gedeelte van nieuw binnenwerk voorzien en o pgeschilderd Voor vernieuwingen van het materieel werden eeuige lederen en linnen slangen met de noodige koppelingstukken aangekocht Door dezen aankoop kunnan de spuiten nos 1 2 3 en 4 onderling verbonden werken Het onderhoud der brandbluschmiddelen heeft gekost aan onderscheidene leverantien 610 67 en aan arbeidsloon 221 05 Ten behoeve van het personeel van de brandweer is uitgegeven 686 83 Wordt vervolgd BUITENLAND Uuitcrilaiiilscli Overzlclit In de Friuisohe Kamer waren de rooden de week druk in de weer met het doen van voorstellen Bonnet Dnverdier verlangde de losUting van Blanqni terwijl de oommissie voor Blanqui s verkiezing tot uieligvrrklaring concludeerde Naduud kwam met een ontwerp voor den dag waarbg de werktijd van 12 op 10 uur wordt gebracht De Senaat nam het wrisontwerp aan waarbg het aantal leden an den Stantsrand van 24 op 32 wordt gebracht en wel met 179 tegen 15 stemmen Door de Kamer is eergisteren voorloopig beslissing j enoraen in de Blaiiqui qu iestie voor het voorstel van de Boóden om Blanqni iu vrijheid te stellen werd do urgentie gevraigd m Tar deze met 272 tegen 171 ücmincn geweigerd In het Êugelsche Hoogerhuis werd Maandag meegedeeld dat volgeLS lelegraghiBoh beriuht de vrede met Jakub Khon is gtleckcud C