Goudsche Courant, vrijdag 30 mei 1879

De Trede i nu wel gesloten maar n beginnen pas da mociiykheden voor den nieuwen Emir Het lal nog rry wat in hebben seint men nit Simla eer hg Teilig op den troon van zijn vader zit Trekkea wg af bU Oandahar dan komen er stellig iurallen van Herat Er zijn daar twee partyen Aan het hoofd der eeue staat de ex gouverneur Mirasfoel aan het hoofd der andere Ayoub kEao de vfütrouwdate broeder vao den Emir die intusschen zeker in opstand komen zal en zich van Candabar lal meesier maken zoodra wy het ontruimen Generaal Stewart zal er dut blgveu tot den herfst en is Yakoeb khan er dun aog niet in geslaagd zgne tegenstanden ten onder te brengen dan zal hij ons wel vragen nog langer te blijven Inderdaad geheel Afghanistan kookt en hoe wij Yakoeb khan tullen kunnen bystaau om zijn gezag in verwijderde jfewesten te handhaven is een zeer zorgwekkend vraagstuk Men ziel ook na den vrede is de toestand hier lies behalve rooskleurig Dezelfde correspondent Bjeldt nog dat lilettegeuslaande de cholera de Iroepei luUen moeten terugtrekken lot nan de nieuwe grenten omdat dit van twee ernstige gi varen nug het tleinste is Ook is in de beide huizen onder toejuiching der oppositie medpgedeild dat Sir Oarnet Wolseley tot opperbevelhebber aan de Ka ip is benoemd Men achijut met het oog op de Kgyplisohe verwikkelingen den oorlog tegen de Zoelüc s tot een spoedig inde te willen brengen Na den president in den Duitschen Rijksdag von Forckeubeck is ook de ualionnalliberale etrate vicepresident von SlaufiFcuberg afijetreden Deze is vervangen door den heer von Frankenstcin van het centrum zoodat het bureau v in den rijksdag thans de juiste uitdrukking is van Bismarcks nieuwe meerderheid de conservatieven en ultramonlanen De fusie der oppositie van nationaalliberalen en ForUehritlt tBHaneK schyut opgegeven te zijn zoo het denkbeeld daartoe al ooit ernstig bestaan heeft Z j honden niet veel van elkaar Gij zijt doctriuairen en houdt geen rekening mat omstandigheden zeggen de natiouaalliberaleu tot de mannen van den ForUchrilt Gij daarentegen antwoorden deze hebt u dikwerf zoo geplooid naar de omstandigheden dat men vergeefs zocht waar uwe beginselen bleven Zulk eene gezindheid vormt geen goeden grondslag voor eene fusie De Belgische Bisschoppen hebben Zaterdag in het aartsbisschoppelijk paleis Ie Mechelen een vergadering gehouden om te beraadslagen over de maatregelen die genomen moeten worden als do nieuwe ondor wijswet aangenomen wordt De debatten over dat ontwerp gaan in de Kamer geregeld voort zonder veel belangrijks op te leveren Hjt aantal redenaars vóór de wet is in verhouding tot dat der tegenstanders in den laatsteu tgd merkbaar gunstiger geworden zoadat de laatsten het nuttelooze hunne agitatiemiddeteu reeds beginnen in te zien Veel hebben die dan ook niet uitgewerkt In een land van ongeveer vgf millioen inwoners heeft men niet meer dan ruim 800 000 onder het volk petitionnement kunnen verkrygen Maar dat waren d in ook allen huisvaders zeide men De heer Olin Wees Zaterdag echter op een aantal vrouwelyke namen die op het stuk voorkomen en niet bijzonder pleiten voor de waarheid dier bewering Omtrvnt de Turksoh Grieksche quaestie loopen verschillende geruohten Men wil beweren dat de troepen die op de grenzen van Epirus liggen daar dechts voor de jaariijksche groote manoeuvres byeen zijn hoewel men niet ontkent dat die manoeuvres wel eens zouden kunnen overgaan in het bezetten van die plaatsen waarop Griekenland zulk een begeerig oog geworpen heeft Als stellig wordt thans gemeld dat de mogendheden op de volgende wgze hunne tussohenkouist zullen verkenen Men zal de beide Regeeringeu trachten te bewegen om opnieuw tn onmiddeliyke onderhandelingen met elkander te treden en de gezauten der mogendbeden zullen dan de gezamenlijke pogingen aanwenden om deze onderhandelingen tot een goed einde te brengen Engeland is daarom afkeerig van een conferentie omdat het acht dat eenstemmigheid over deze zaak onbereikbaar en een beslissing door meerderheid van stemmen in dat geval onwensohelgk is Het geschil dat daaromtrent tusschen Frankryk en Engeland bestaan zou hebben sohgnt weer bygeleifd Een nieuw en thans nog ernstiger gevecht tusschen Orieksohe oproermakers en Xurksche soldalen beeft plaats gehad Een zestigtal Turken sneuvelde BINNENLAND GOUDA 2 Mei 1879 B § de He exomeDi roor bet lager ouderirys te s IIagc deden Dinsdag voor de acte ab hnlponderwijzere 16 candidateu etitmen 2 werden afgewezen en 13 toegelaten waaronder mej J P van der Klein en H C van Zeylen uit Gouda Uilslag der door den Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland den 27 Mei gehouden aanbesteding van I Herstellingen aan de Maas en IJselhoofdeu niet geguiitl II De leverantie van zwaar timmerhout in 3 perceelen 1 perceel aan W lloogendijk VVz te Gondii voor f 743 2e perceel aan A de long Zoon te Gouda voor 424 8e perceel aan W Hoogendp W te Gouda voor ƒ 367 III Verzwaring aan de bedijking van den Hulpboezem enz aan Leendert Lokker te Goeree voor ƒ 2500 IV Herstellen van de defeclen nan Schielandsdyk in 10 perc R pero aan A van Staveren te Krimpen n d IJsel voor ƒ 450 3e perc aan M Tieleraan te Kralingen voor ƒ 17lS 3e perc aan Ari Mudde te Lekkerkerk voor ƒ 60 4e ferc aan A tau der Sijs te Cappello n d IJsel voor 730 Be pero aan II Zinen Pzn te Ammerstol voor ƒ 2B0 6e perc aan G van Ilcrk Ie Oudtrkerk a d IJsel voor ƒ 140 7e perc aan V Iloineijn Ie Cippclle a d IJsel voor ƒ 3Ö0 8c peic a in II Zauen Pz te Ammerstol voor ƒ 900 9e perc aan L Vcrroen fc Nieuwtrkerk a d IJsel vour ƒ 180 10e perc aan E Langerak te Bergambacht voor ƒ 350 In eene gifteren gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den pqldcr Rozendaul is als poldermeester herkozen de heer H A Montijn van den polder Hoog en Ijnag Bilwijk is als poldermeester herkozen de heer J C Muller van den polder Beneden Haastrecht is als poldernieesler gi kozen de heer W Kloot in plaats van den luvr il Kompier die als zoodanig op d n 1 Juni 1879 aftreedt Tot afgevaardigden van Waddinxveen naar de algemeene vergadering van Volksonderwijs zijn benoemd de hh A Brandts Sz en C van der Torren Kz In het tijdperk van 20 April tot 17 Mei 1879 zijn blijkens bij het dep van biuuculandsche zaken ingekomen ambtsberichten door longziekte in Zuid Holland 15 runderen aangetast In de overige provinciën werd geen geval aargenomeu lu het vorige tydperk van vier weken waren 28 runderen door die ziekte aanrgetasl Staten Generaal Tweedk Kamer Zittingcit van 27 en 28 Mei 1879 Het De minister van oorlog verduidelgkt zijn eerste rede bij de aanvrage van gelden zal hij rekening honden met de fiuancieele krachten des Ihnds Een veldleger van 30 a 36 000 man a hi hij noodig zoowel voor actieve als passieve verdediging een behoorlgk verband tutsohen militie en schutterij staat hij voor Is hij voorstander van persoonlijken dienstplicht bij de invoering zal hg de nutatscbappelijke omstandigheden niet uit bet oog verliezen Op de toepassing komt het aan Ditzelfde is het geval met de legerorgauisatie bg de wet hg kan zich daarover nog niet bepaald uitlaten eerst de materie dan de organisatie De minister blgft overtuigd dat als men hem den tgd laat zgne plannen uit te voeren wij gereed kunhen zgn voor den oorlog zonder verhooging van het tegdni oórdig bbdget Het algemeen debat was hienaede fgeloopen Alle aHifcelen Van het oorlogsbndget zijn onveranderd na eenige discussie goedgekeurd De minister beloofde verlieteriug van de bezoldiging der officieren van gezondheid In de zitting van gisteren is na langdurige discussie over de vestingbegrooling waarbij de minister de voorgedragen werken krachtig verdedigde en de uitvoering der vestingwet vóór 1883 qiogelgk bUef achten deze na verwerping van verscfeinende voorstellen tot vermindering aangeuomeit met 60 tegen 13 steramen en de oorlogsbegrooting aangenomen met 59 tegen 14 stemmen Da heer van WiMsenaer Catwyck inlerpelleerde de regeering over roovetijen op HoIUndaohe vitsehen in de Noordtte gepleegd De regecring beloofde een omlerïoek te zullen Instelien en zooveel mogelijk voorziening Heden waren aan de orde verschillende ontwerpen en het opmakea eentr nominatie voor een lid der algemeene rekeokamer De GemeentMaad vda An t Alaqi ttelde giateret avond na eenige duscussiën do voorwaarden vut eener geldleeiiing ran 9 millioeo uit te geven in 9000 obligatien elk van ƒ 1000 tegsn eene rente van 4 pet traarran de eerste aiigifie tot 8 millioen in Juui zal pLials hebben Het Gerecbtsbof te i Qraretihage deed Dinsdag in hooger beroep uitspraak in de kerkhof quaestie te Lekkerkerk waarin niet niinder dan 18 beklaagden betrokken waren die zich tegen het storen van de overblijfselen hnnner afgestorvenen hadden verzet toen een gedeelte van bet kerkhof voor den bouw van een post en telegraafkautoor was uitgegraven Het Hof heeft het vonnis der Rotterdamsche rechtbank waarbg een ontslag van rechtsvervolging was uitgesproken vernietigd en overeenkomstig de conclusie van den verdediger mr J Van Gigoh de beklaagden vrijgesproken Dinsdag U voor het gerechtshof te Hiige de zaak van A I do Jongh te UoUerduin behandeld Het requisitoir van den heer van der Hoeven concludeerde tot vemieligiug van het vonnis der Rotterdamsche Rechtbank en veroordriling vanden beschuldigde tot twee jaar etistraf De Itotterdamsche Advoeoat mr Tels concludi enlc tot vrijspraak De uitspraak is bepaald op Zaterdag te twetf uur Op 7 Juli a zal het 60 jaar geleden zgn dutde bata ons grenadiers en jagers iloor wijlea Z M Koning Willem I werden opgericht De tcgenwootdige officieren van het regiment grenadiers en j igers hebben het voornemen opgevat dien dag feestelijkte herdenken en mochten op dat voornemen degoedkeuring des Koiiings crl ingcn Ook de oudofficieren der grenuKeri en jagers zgn nitgenoodigdaan die feestviering i In de t Cour ran Dinsdag 27 Mei wor door bestuurderen van het Tollensfonds ter kennb gebracht dat overeenkomstig het doel der instelling onilersteuning van hnipbehoevende betrekkingen van overleden prozaschrijven en dichten voor dit jaar weder twee gratifloaliën zijn nitgercikl Bg die ineili deeliiig wordt de oiidenteuning van het TollenSfbnds door milde bijdragen opnieuw allen aanbevolen die de nagedachtenis de volksdichlen bij uitnemendheid in ge rgend aandenken willeu doen blijven ook door liefdadigheid te bewgzen in zijn geest Het bestusr is thans samengesteld nU volgt J F Hnsebroek voorzitter A J üc Buil seeretari jhr mr B De Bosob Kemper penningmeuier mr H P J Tollens prof dr B Ter Hnar mr O H B Boot mr D H Livyasohn N rinan mr W 9 Van Reesema Iemand die onbekend wenscht te blgven had aan den heer K J W Ottolandrr te Boskoop dertig gulden ter hand gesteld om met zes jongelui die dat verdiend hadden een reisje te maken van dnai naar het Manpad bg Heemstede het buitengoed van den heer A vau Lennep ten einde daar de vermaarde ooftboomen te gaan zien en te bestudeeren waartoe de heer van Lennep gelgk Itgd bereidvaardig gaar s vergunning heeft gegeven Ds beer OttoUnder deelt dat in Siioldia mede en de redakteur van dat weekblad voegt aan die mededeeling toe dat hg met genoegen ziet dat er ook zgn die begrijpen dat men zich ook nog op andere wgze i voorstanuer kan tonnen van den tuinbouw en op tuinbouw gcbicd nuttig kan zgn dan door bet schenken van medaillea en het bgwonen van vergaderingen Volgens het Bestuur der posterijen zyn de afdrukken door middel vanden bectogr verkregen geen drukwerk Men weigert dan ook ze ap de voorwaarden van gewoon drukwurk te verzenden De ministeriële beslissing in deze aanfielegenheid is voor zoover wij weten niet met redenen omkleed wg kunnen dus ook niet opbelderen timnrom èm afdrvk van geschreven sOh ifl door drukken op e n steen verkregen vil drukwerk maar een afdruk vat schrift dat van een laag glycerine is opgenomen geen drukwerk ia In Engeland schgnt men er anders over te denken De post daar verzeifdt ook naar ons land de afdrukkenals drukwerk iV e rf S Discnssie óil den Waterweg 4 n9Sl ei dam7 Kotterclam in de Tweede ÏÈamer ZmiNO vaS 20 MEI 1879 De beer ÓiióiHitiJl GBAMMi M üheer de Voorzitteir Ik nl th geen partij atelieu tuMohen die richting maar een woord spreken over de noodzakelijkheid om de blniteazebif ierij nn de zware rechten te Goud t ontheffen of althans te verlichten De kamer heeft meermalen adressen ontvangen van d stJbippersvereepiging Sohuttevaer over de bgzonder zware rechten die te Gouda worden geheven en ik wensch der Regecring dringend in overweging te geven bg deze gelegenheid te bewerken dat die scheepvaartreebten worden afgeschaft of althans van die buitcusporige boogde tot een mdtiger bedrag worden teruggebracbl De beer Tak Tan Pooetvliet Minister van Wntei slaat Handel en KSJvekteid De noodzakelgkheid der verbeteriiig vlin dett Waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam behoeft geen betoog meer zij wtjrdt algenieen erkend De enkele in het midden gebtoohlc opmerkingen oaireut een détail der te kiezen richiing gelden de geachte afgevaardigde uit Gouda heeft het reeds met een enkel woord in het lioht gesteld niet het plan dtr Regecring In dat plan zijn de belanden der gem rule Gouda die op dit oogeublik aan diiiii Waterweg is gelegen en daaruit vele zoovvfl diricte m iniltréote voordeelen voor haren hnude en hoie uijveHieid irekt niet over het hoofd gt zie4 Mett It eft gethibbt on met den verbeterden w ilerwfg van Amsterdam naar Rotlerdam de kom van Gonda zooveel mogelijk Ie naderen Daar het iiia inogelgk was eene richiing door de bebouwde kom aan te geven i de eigenlijke waterweg door cru afzonderlgk zijkanaal met de kaden en grachten van Gouda verbonilen Nu is men daartegen als tegen een onvoldoend hulpmiddel opgekomen maar het nader onderzoek heeft reeds eene z iak bewezen en de geachte spreker uit Oouiti heeft ook dat puut tot mgn genoegen zoo errn aangeroerd dat het onmogelijk ia om den verbeterden waterweg van Amsterdam naar Rotterdam te leiden door de Turfsingelgracbt te Gouda Wanneer dit eenmaal vaststaat is de vraag in hoeverre de bebouwde kom van Gouda iets meer of iets minder zal genaderd worden eene bijzaak welke later kan worden overwogen In de Memorie van Antwoord is reeds door de Regeering verklaard dat van hare zijde gaarne bet mogelijke lal worden aangewend om den eg zoo dicht mogelgk laDgs Gouda Ie brengen en tevens gewezen op het feil dat ook de Provinciale Staten van Zuid Holland zich in denzelfden geest hebben utlgelateii H elke der sedert openbaar gemaakte planneo dat van deu heer BiugenUük lat van den heer Stieltjes welliolti zelfs dat Tan den heer van Gendt in aa erkiug moet komen zal bij de onteigeniugswet welke Baat anleiding van deze voordracht ware op Ie maken moeten worden beslist Wanuecr de geachte spreker zicb uu tohter over een moedwillig ahn n der gemeente ivuiia beklaagt dan doet hg evenzeer onrecht aan de bedoeling der Rtgecring ali aan die der provinciale besturen die lot de Verbetering van dezen water eg zullen medewerken Ik voor Ü zoude er geen bezwaar in zien wanneer in deze alinea het woord f Gouda achter Alphen nlèl daarvoor gelgk de geachte afgevaardigile zeide werd opgenomen Neemt men echter als b weïeH i a en dit mag na de rede van deu geachlen spreker uH Goode grsehieden dat de Weg in geen geval kan gaan door de Turfsingelgracbt dan vraag ik welk belang ie er in de bgToeging van het Woord Oouda gelegen Bij de onteigeningswet zal toeb eent worden uitgemaakt ia hoeverre ket kanaal de kom der gemeente Gonda k N naderen £ r is dérhi e gcea aanleiding om tn Begeeriugswefie veraaderiug te brengen in de voorgestelde redactie decer aUuei MoeKI iJa geoiable prekcT nh Gouda toofa noodig adilfen AA het oord Gonda 3n de rt worde opfeenome dan lal ik zgn daartoe strekkend voontel afwachten en aan de vergHdériii vi iA iek fti t4 beslinen Ü baever deze 4e redaoiie der geering d dan i t eollcdig aobt De geachte spreker uit Dordrecbt beeft eeu nieuw denkbeeld itt de vergadering gebracht dat tot dusverre noob in de gewisselde stukken noch in dé diseuèsiSn êo jlerd Wa Hij eitscbt de verbetering van He ll waterweg van Amsterdam uaar Rotterdam fgSbkA op Rijkakosleti Hit te Voleren Se R eerlng telt voor dai te doen met b raget vaq de proTittiAgn Noorden Zuid Holland In de stokken was bet denkbeeld geopperd otn de uitvoering geheel aan de provineiën over te loten Hieruit blijkt al dadelgk dut middenweg door de Regeering is gekoieli i wal waar het de frdceling der koelen betreft allicht aanbeveling verdient Maar bovendieji de geachte spreker uit Dordrecht IS hier meer provinciaal dun de pfoviiiciSn zelvcu Hare besturen hebbeq bet eent het denkbeeld tot verbetering van dezen waterweg jmngegeven en zich bereid verklaard om zoo de Regeering meende dat het werk van Rijkswege moest worden uitgevoerd tot het tot stand komen dier verbetering bij te dragen Zg deden dat ongetwijfeld in de overtuiging dat de belangen hunner provinciën voor zooverre die bij de uitvoering der werken belrokken zijn niet uit het oog zonden irorden verloren Tussohe de Regeering en de provinciale besturen van Hooid en ZuidHolland is volkomen eenstemmigheid verkregen De Provinciale Staten van Noord Holland hebbeu reeds de overeengekomen bijdrage leegstaan De Staten Tan Zuid Holland verklaarden zich door een vroeger besluit reeds in beginsel bereid ara een bijdrage uit de provinciale kas te verleeueii zij moeten alleen nog over het cgfer beslissen In dezen stand van de zaak is er stellig geene reden voor het Rijk om die bgdragen af te wijzen en alle kosieii voor rekening van Rps schatkist te nemen Of er een provinciaal belang bg deze zaak betrokken is de geachte spreker ontkende dit mug veilig aan de provinciale besturen ter beslissing worden overgelaten Dat zulks niet het geval zoude zijn omdat sommige gedeelten der provincie slechts middellijk belang bij deze zaak hebben moet ten etelligste worden tegengesproken Ware dal de afdoende reden om al of niet melcwerkiug te verleeiien dan zoude wel hoogst zeldzaam eenig provinciaal bestuur daartoe kunnen Overgaan Zal nu de uitkeering der bijdragen van de provinciën in de praktijk tot mouielgkbeden aanleiding geven Stellig niet want bg de regeling der zaak zullen ook de termijnen van nitbetaliug dier bijdragen behoorlijk worden geregeld Dit kan echter eerst geschieden wi uneer de provinciale besturen in die bgdragen hebben toegestemd nadat de Staat tot de nitvoering der werken heeft besloten Ik meen derhalve dat de Vergadering zich wel zal kniinen vereenigen met dit werk zoo als het door de Regecring wordt voorgedragen en met de wüze van de uitvoering die door haar in overleg met de provinciale besturen is beraamd De heer Patijn De Minister heeft in de eerste plaats gewezen Op zijn voornemen Gouda door de voorgettelde coupure in het Regeeringsplan op te nemen Ik doe opmerken dat ik mij op Stieltjes beroepen heb die met dit vaarwater volkomen bekend was en die gezegd heeft dat wanneer het Regeeriogsoutwerp werd uitgevoerd zelfs met de coupure Gouda ouherroepelgk van het verkeer zou zijn afgesneden Nn heb ik wel vertrouwen in de betuiging van den Miuister dat bij de le verwachten onteigeningswet n de bezwaren van Gooda zooveel mogelgk zal warden te gemoet gekomen en aan het verlangen van de Provinciale Staten om de vaart zoo dicht mogelgk bg die stad te leggen Ik zou het echter wensehelgk vinden als van die bereidwilligheid van den Miuister in de wet acte genomen werd omdat wanneer voor deu waterweg die in den loop der tüden den naam gekregen heeft waarvan men zich ook in de disctttsiën van voor weinige dagen nog uitsluiiend bediend heeft een andere naam gesteld wordt misechien de meeuing post zou vatten dat stilzwijgend zou i n aangenomen dat GoBiis voortaan niet meer tOu worden aangedaan Ik zuu wtUiclit bg het vertroaweu dat ik in den Miuister stel met de verklaring van de Regeering genoegen kunueu nemen Daar de Regeering ecbter verklaard heeft er geene bedenking tegen t hel n dat ook Gouda in de wet wordt genoemd zoo heb ik de eer aU ainendeineut voor te stellen om Ht d aldus te doen luiden de waterweg tusschen Anaterdam n Rotterdam lange Alphen Ootid s en den Hollaaawhen IJsel verbeterd H t amendement van den heer Patiju wordt oudersteuud door de hecren Bichon van IJsselinonde van Kerkwgk Litftinok de Uasembrool Blutse en Sehagen van I eeuwen en zal mitsdien een onderwerp van beraadslaging uitmaken Het amendement van den heer Patijn strekkende om lit i van art 1 aldus te leten Toar rekening van den Staat worden rf de wotervveg tusschen Amsterdam en Rotterdam langs Alpben Gouda en den Jlollamhohen IJsel verbeterd wordt met 40 tegen 9 stemmen verworpen Voor hebben gestemd de heeren de Casembroot Patijn Oldeuhuia Gratama Lieftinck van Kerkwgk Hiiigst Saaymans Vader Verhegen Reekers Mees von Oseubruggen Rastert Hollzmon vtin Gennep vao Swinderen van Tienhoveu Bichon van IJsaelmonde de Jon Huigen van Rozenburg Godefroi van der Fellz BooU van der Linden de Bieberstein de Ruiter Zylker Veaing Heineea Kool Lcntiug Schepel Blussc van Naamen van Eemues Barge van der Knay de Jonge Bredius jr Schagen van Leeuwen Haffmnns Goeman Borgesfus en de Voorlilier feijen hebben gestemd de heoren Bergsma Maekay do Vos van Steenwijk Froger Arnoldts Lambrechts MirandoUe van Wassenaer van Calwi k Wybeuga Fransen van de Putte de Bruyn Kojis van Delden van Eok Idzerda de Beaufort de Meijier Rorabaoh van de Werk van Heukelom Wintgeus Dijokmeester des Amorie van der Hoeven Teding van Berkhout van der Sohrieck von Asoh van Wijk van Baar Borrel van Nispen tot Zeveneer Moens Luijben Cremen Schimmelpenninck van der Oye Tan Hoaten Schimmelpenninck Brouwers Begram Heidenrijck Corver Hooft Sandberg van Stolk Afmzig waren de heeren Storm van s Gravesande Insinger Sickeaz van den Berg van Heemstede Virulij Verbragge Kerens en de Brugn La Belle Jardiniere 1 z P trii 3 Heeren en Kinderkleederen I UI IJiSt jijne catalogussen naar Hol land heeft gezonden is het altijd geprezeO geworden zoowel wat de coupe der geleverde kleederen als de ehgai ce en solidittit der stoffen betreft Ea het kon ouk met andera zgn want een elk die dit groote Psrijsclie etablissement kent weet dat het zgne Eurepeesche vermaardheid te dankeu heeft aan de uitstekende wijze waarop het zijne Clientèle bedient Wij raden onzen lezers dus ten zeerste aan zich den Catalogus van de Belle Jasdinièke van Pargsaaote schalfeu Behalve de gravures dooriie eerste artistea van Parijs geteekend bevat de catalogus nog eene geheel speciale aanwgzing om van elk kleedingaluk de maat te nemen Deze catalogus wordt door de BïLLE Jaedikièue aan ieder dier er om vraagt franco toegezonden I N Q E ZÖTn den EE f WOORD TOT DE NËDER14XDSGHE Wmil Wanneer onze vronwenvereenigingen haar jaarverslag uitbrengen wordt nevens eeu woord van dank voor de ondervonden medewerking dikwijls de wensch vernomen Ach dat de deelneming toch meer algenif en ware Ook met de algemeeue Nederlandeche vrouwenverecniging Arbeid adelt onder besobermiug staande van H M de koningin is dit het geval Zij stelt zich ten doel inateriëelen en moreeleii stean te yerleeueu aan onvermogende vrouwen uit den beschaafden stand Ieder jaar bigkt het duidelijker dat die steun niet alleen geweuschl maar hoog noodig is dat het aantal beschaafde vrouwen die in eigen onderhoud moeten veonien steeds toeneemt terwijl gebrek aan middelen vereeniging niet vergunt om te werken zooois tg wel zou willen Het streven der vereeniging Arbeid adelt is om te worden eene kraoht in de maatschappij niet eene liefdadigheidsiuriobtiug die aalmoezen uitdeelt welke de beschaafde vrouw Terne lerett maar een middel tot hare verheffing door haar in taat te stellen onafhankelijk van vreemde tusscheukoratt in eigen onderhoud te voorzien Behalve het verschaffen van werk dat in de bestaande dep6ts wordt verkocht wenscht zij sooals dit nu reeds zooveel mogelijk geschiedt renlelooze voorschotten te verIrencn aan jonge dames die zich voor het oudarI wijl de ziekenverpleging of voor eenig ander vak weuschen te bekwawen Het is natuurlek dat men zulk een voorschot liever ontvangt van eene vereeniging dan van een bepaald persoon men laadt daardoor geene rerplioh ting op zich en lioht wordt degene die heden ge holpen wordt indien het haar goed gaat morgen 1 beguustigster eener inripbtiog wier nut zij leerde kennen Het spreekt eijhter van zelf dat bij de klimmende behoeften altgd meer noodig ia daarom doen wij een beroep op uwe bebmgstelUng i medewerking Het minimum van ons lidmiiatsohap bedraogtƒ1 60 sjaara Wie genegen mocht zijn als lidonzer vereeiliging toe te treden wordt verzooht zi hbij de eene of andere onzer afdeelingen aan te melden of wel per briefknorf met juiste opgaaf vannaam en bidr ig der contributie bij de secretaris vanhet hoofdbestuur mej E Wgtboff te Deventer die de leden bij de verschilleadealdeelingen zal aangeven Wg gelooven dat de vereeniging Arbeid hdelt bij genoegzame deelneming wonleu kan een kracblige steun voor het letf iel een fonds van do N derlandsche vrouw voor de Nederlandsohe vrouw waaruit der onvermogenden altijd liefst in den vorm van voorschot hulp wordt verleend en waarloa demeer door de formin begunstigden dankbaar het hare bgdragen Namens de algehneene vergntlerfiig irf vereeniging Arbiid adell i Het HoorDBESTUtnu Aan hel bureau van politie is als gevonden gedeponeerd een paardendekcn een pnrapluie en eeu zweep