Goudsche Courant, zondag 1 juni 1879

aeploi oudera B Boer ca M Belt Jlaggellje ouderiX Eindhoven en M Verweg Wilhelmina oudera H P van Heeschoten en A Snoek Wilheltnua Antboniua T Ravenstein en C M vaa Roozclaar Maria ondera W Koater eu M van Sebaik OVERLEDEN A H van Ottetloo 16 d W Rietveld 9 m ONDERTROUWD M Hoogendoorn ea S Hoogerdijk Zondag 1 Juni 1879 N 2303 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcrlentieblad voor Gouda en OmstreiteD ADVERTENTICN Ondertrouwd J VAN DEN BERGH te Om EN C VA LEEK Gouda 27 Mei 1879 Receptie 31 Mei en 1 Juni Kantongerecht te Gouda Tereohtiitting vna Woensdag 28 Mei 1879 Kanlooreohter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCUOLTEN te Botterdam VEEOORDEELD M HoogeDdoorn slachter wonende Vierde Kade irgk B No Ü28 te Guuda tot eeue boete van 25 of gevang vnu 5 dagen wegens iu de gemeente Guuda invoeren van het vleesch van acht geslachte kalveren eu van é n geslacht schaap welk vleesch niet door een der beide keurmeesters van Gouda was goedgekeurd en scbadel k voor de gesoudheid was W H sleper wonende te Gouda tot eene boete Tau 3 of gevang van ééu dag wegeut op den openbaren weg op de Vest te Goud geheel zonder toezicht laten staan vau een Üeperawagen bespannen met een paard A W S weduwe van C S werkster wanende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens te droogeu hangen van een vloer kleed op de leuning van de brug op den Tieudeweg te Gouda Th G van W korenmolenaar woneojde te Gouda tot eene boete van één gulden of guvang van ééu dag wegens als eigenaar van een hond dien hond op deu openbaren weg aau het Veerstal te Gouda laten loo ien zonder dat de naam van den eigenaar op de halsband voorknam G van V renteuier wonende te Gouda tot tene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens op den openbaren weg aan de Korte Groenendaal te Gouda laten losloopen van een hen toebehoorenden hond H A R k TBEBICHTEM Gouda 2 Mei 1879 Tot iets hoogere prijzen wrs de omzet niet groot Foldertarwe puike ƒ 9 75 a 10 60 Mindere ƒ 9 a 9 60 Kogge puike ƒ 6 60 a ƒ 7 Mindere ƒ 6 75 a ƒ 6 26 Voer ƒ 4 75 a 6 26 Gerst puike ƒ 6 76 a ƒ 7 25 Mindere 6 a ƒ 6 Ö0 Haver zware ƒ 4 a ƒ 5 26 Ligte ƒ 3 26 a ƒ 3 75 Se veemarkt met weinig aanvoer de handel in aile soorten traag varkeus voor Londen van 18 a SI cents per half kilo schapen eu lammeren alsmede magere varkens eu biggen traag te verkoopen Kaa uageroerd 96 partyen prnzen van ƒ 17 i y ÏU floeboler ƒ 1 S6 i f 1 40 Weiboter ƒ 1 05 a ƒ 1 16 Burgerlijke stand Gouda K eSBORBNi 28 Mei Gerardiit Adrianni ondtri A F Meüfra J M D Wau Abralum onder P J vin Gent en ▲ A VBO der Scjielien OVERLEDEN 25 Mei A A Mooee 6 w 27 G BriokmiD S w H Kraan liuiivr tan J Meijer 85 j GEHUWD 22 Mri N van Herlnn en K van der Hoeve J Nieivcnhnif en C P Trogen H van der Starre ca J Stam H Prina ea D uézemer Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten vao 15 tot 28 Mei 1879 t Moordrecht BEBOREN Wilhelmina oaden T Kiamaa ea A Mole oaar Ane Gijaliertoa onders D Verboom en A Hojrendoorn OVBRLEOEN C SleenlKek 6 m M van den Brul 2 m Oouderak OTEBLEDEiV A de Vriea 7 m StolwUk GEBOREN I Pieler Gotert ouden O Lskerveld en E Verheul Cornelia owlera C van Dam en H Verbnrg Dirkje wdera C Verhogen A Korevaar Cornelia ondera W Baaa ca N Verborg Margje ondera T Burger en OVERLEDEN A de Jong 6 w GEHUWD C de Brugn en M vau Vliet P Donk n C Sloof J Hagen en C Naliijl Haastreoht OEBORE N Dirk ondera C Verkerken D Ungerak Comelii ondera A TJittenbogaard en E den Hoed Harginth Siiania Catharina oudera H J P Heümaa en M 3 C tan Beoningen van Beladingen Petria Hendrik oudera i J knoen eu A J de ioede Jacomnntie oadara U Smit an J Kok OYEKLBDEN K G Boeren 8 m N Stolwijk 62 i C Beniehop M j ONDERTHOUMU C anL e wen 84i en C de Graaf 2Sj ReeuwUk SEBORENi Dirk oudera C Scb uten en J M van Hemen Marlinna oudera A Raveatgu en S M van der Draag Dirk ondrra G Vermeulen en E Moorili Hndrikaa ouder B Krak au A Driea Jacobs oudera Hoekael en J vu Vliet OVERLEDEH H van Hemerl g aa a loageneel 5 m Waddinxveea GEBOREN Gerrit ouden A Vcrweg en A van Ea Pirter Alidanua ouder J N Botli en A H Wink Jobanne ooder D Hilgeoun en G Grooncveld Jobanna Maria ouder G Belt eu M Ka tein Jkraardua Jo Als naar gewoonte zal op de beide PINKSTERDAGEN tegen den verminderden entréeprjjs van iOcenf de persoon het STEDELIJK MUSEUM VAN OUDHEDEN alhier voor een ieder toegankel k zyn DE COMMISSIE Gegadigden ter ONDERHANDSCaE INSCHRIJVING naar de vemienwing der brug over de Molenvliet in den Voorwillenschen dyk gelieven hunne Mamen en Woonplaatsen op te geven aan den Secretaris Penuingmeester van bet Bestuur over den Polder Willens V HERMAN DB GROOT alhier Unnen dne dagen na openbaarheid dezer advertentie Dageiyks VEBSCHE ZOÜTEBOLLEN W N EAAIJMAAKERS Banketbakker Haven 17 In het ijzeren bargeveer vanGOUDA op AMSTERDAM enterug zal gevaren worden opZATERDAG 31 Mei maarTsTT H I op Zondag en Maandag 1 en 2 Juni D C O T É TAILLEUR Verhuisd van de TURFMARKT naar de HoiUtnansgracht en beveelt zich beleefdelijk aan voor alles wat tot zgn vak behoort belovende eene prompte en civiele bediening W Lambert is VERHUISD van de Turfmarkt naar STOLWIJKERSLUIS Beide de Pinksterdagen zal de RADBRSTOOMBOOT i B 7J S5JEZ varen van GOUDA s morgens 6 nnr envan ROTTERDAM beide dagen om 5 uurdes namiddags DE DIRECTIE WORDT GEVRAAGD om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden een FATSOENLIJK van de P G geschikt om met kinderen om te gaan en genegen eenig huiswerk te verrichten y Loon 50 galden Adres bij den Boekhandelaar H C EDAUW Ja Dubbele Buurt alhier STOOJfBOOTMAATSCUAPPM VOLHARDING Nieuwe dienstrejfellng aanvang nemende UonderUat W Hel 187 Van LEIDEN naar GOUDA Zondag voormiddag 6 45 namiddag 5 nm Maandag l Dinsdag I voormiddag 6 45 Woensdag t namiddag 12 15 en 5 nrvn Donderdag Vrydag voorm 6 45 nam 12 16 1 30 en I un Zaterdag voorm 6 45 nam I n en 6 a ALPHEN GOUDA Van ALPHEN Dagel ks voormiddag Som Van GOUDA naar LEIDEN Zondag voormindag 7 uren namiddag S lo Maandag i Dinsdag I voormiddag 7 nrea en 11 15 Woensdag j namiddag 5 10 Donderdag I Vi dag voonn 4 u 7 n en 11 15 nam 5 10 Zaterdagvoorm 5 30 7 n en 11 15 nani 5lo GOUDA ALPHEN Van GOUDA Dagelgks namiddag 9 uiea DE DIBBOITE Haven B 17 Haven B 17 W N RUIJMAAKERS Banketbakker en Kok Beveelt zich bg voortduring nan zoowel voor buiten als binnen deze stad tot het leveren van DINERS en SOUPERS voor Trouwpartijen of andere feestelijke gelegenbeden met bglevering van tnielgoed eerviee bediening enz enz Tevens verkrijgbaar diverae SCHOTELS VLEESCH VI8CH en GEVOGELTE Pasteijen TAAKTEN N0ÜGA8 IJZEN OBLELIEN VLAA S CRÈMES enz W N Uaaijhaakgrs Haven 17 Haven 17 VALT ÏÏW HAAE UIT Weder 3 getuigschriiten ontvangen met verlof ze te pnbliceeren dns zeven honderd z ven ea veertig M om nw bekend HAAR GROEI MIDDEL aan te bevelen daarvoor schenk ik u dit attest ter publiceering Het heeft uitmuntend geholpen mjjn hoofd haaf valt niet meer uit Oosterbeek bg Arnhem it get 25 Maart 1879 M v BUOREN Uitval van Haar Roos of ScbilferB dun Haar Kale Plekken Fijn in da Scbcdelbuld Haar of Baard worm Vroegtijdig OrijS worden ali dr onuii en amlieden worden rerluDnen door miju HA A BONTWIK KBLUfGlS BALSEM Binnol korten tyd verkrggt de behaarde huid haar vonge groeikracht weder 2 de flacon E2öku Ohromatique kleurt hèt witte haar in blond brtiin of zwart ROOD Il r WOtfdt bruin oi zwart maar gelang men verkien Franco fcanvraag i 2 de flaèon tegen postwissel postzegels als ook tegen rembours bg THEOPHILE Haarknndige Frederiksplein No 32 4 terdam NB D e bestellingsbrief wordt onvoorwaardeIp terug gezonden 746 attesten liggen bg mfl vooreen ieder ter lezing Bg aanvraag melden groei of kleur preparaat Er bestaan geen Dopots van noch Reizigera voor mi n artikelen GovPA Drpk van A BsiNKi vv By deze Courant behoort een BUvoepel BUITENLAND Bulteolaoilscli Overzlclit De beide roor Ëagelaud gewichtige tijdingen welke wg in ona rorig Orenicht mededeelden ign bg de Ëngelacbe pers seer ferachillend outrangen üe benoeming ran air Guruet Woli ley tot oiriel en militair opperbeTelhebber orer het gebied waar de Zoeloeoorlog wordt gevoerd rindt algemeenen bijval waarvan eohter het kleinite deel aan de regeenng ten goede komt die een paar maanden geleden nog weigerde toe te geven aao den eiaob der oppositie om lord Ghelmefiini te ontheffen van het opperbevel der troepen Thana erkent zg feitelglc dat de oppositie gelgk had eu ia de lof die men toezwauit alechla die van ter elfder are den raad van veretandiger lieden te hebben opgevolgd Zetb de Standard zegt dat de tevredenheid iu het bind grooter tou geweeat zyn too de regewing den moed had gehad twee maanden geleden den atap te doen welica volatrekte noodukeIgkheid tg tnaoa erkent Dit oordeel over de regeering echter daargelaten i men over de zaak zelve bigde Met de door Cavagnari gealoten vrede met Afghaniatan ia hel heel wat andera Dat bericht wordt door de bladen die niet door dik en dun met de regeering medegaan al bgzonder koel opgeuonjen Men heeft toch van den aanvang af getwijfeld aan het voordeelige der wclenachappelgke grena die lord Beacoiiafield zich van dezen oorlog ten doel telde Zeker krijgt men door de bezetting van het PÜSifBdal het Koeram dal eu den Khayber p a eéM aterke atelling naar bniteu dooh men annexeert daardoor een aantal bergalammeu taascheu de tegenwoordige grena eu de nieuw te verdedigen linie die van alles behalve vau laai tot ondcrwerpiug aan lut Eugelsoh gcoag hebben blijk gigeven Dit bezwaar il niet ougegroud al mag het wat voorbarig heelen De Franache aenaat heeft de miniaters van oorlog en marine Grealcy en Janreguiberry beide tot onafzetbare leden van den aenaat verkozen ÜB heer Lockroy heeft de wgaheid gehad zgne interpellatie iu te trekken over de amnestie daar uit le stemming over het voorstel van den heer Clémriiceau voorloopige invrglieidatelling van Blanqni bigkl d i nageuoeg alle Öonapjirtisten voor waren Tol dusver heeft alleen de fractie vau de Cassaguao lui t de radioalen gestemd met de duidelgk uitgesproken bedoeling om de republiek te oudermguen Thans schgneu de Bonapartisten de kansen al weder iets gunstiger Ie oordeelen want met eeuige uitzondcriugeji spreiden ze allen hetzelfde sp l De Duitsche Kgksdog heeft dal gedeelte vau het nieuwe tar ef dat biet oommisaorioal was gemaakt bijua afgehandeld het laatste punt wna het timroeren ander werkbont het door de Regeering voorgestelde reoht werd met geringe wgziging goedgeiieurd eu daarop de zitting wegene de Pinkstervacantie verdaagd tot 9 Juni De afgevaardigden kunnen tehuis met hun kiezers over de groote verandering van de laatate dagen spreken voor de liberalen is dat zeker niet het aangenaamst ulthana voor zoover zg niet thuis hooreu in de atedeu Hier in de middelpunten vau de ontwikkeling toch atelt men zich van de tiimucicele hervorming weinig goeds voor eu boudt de Bismaroksohe plannen voor t minst voor zeer gewaagde luchtsprongen overal elders echter inzonderheid ten plattenlande en onder de groote fabrikanten wordt het ontstaan der nieuwe meerderheid toegejuicht omdat men zich van het nieuwe toltarief gouden bergen belooft eu men kan dit te gemakItelgker doen omdat men met dit nieuw tarief staat voor een geheel onbekende toekomst De zaak brengt in elk geval veel verdeeldheid teweeg en sterker wordt het Uuittoho rijk op lczo wijze niet AIcko Vogoiidfs de nieuwe gouverneur vnu OostEumclié is naar zgu post verlrukkeii en heeft reeds ann de grenzen zijner provincie te Hermauly eene povere entree gemaakt Hg was wanraobguhjk op auiidrlngeu von de Porie gelooid met den Turksolieu fez eene misgreep die de deputatie welke hem ontvangen moett haast noopte terug te keeren zouder notitie van hem te nemen Ala overgangsmaatregel ootving hij de heeren blootshoofds en op aandringen van een Russisch ofiioier eu verscheidene aanzienlijke BuJgaarsche Rumeliérs zAte hij alvorens door te reizen naar Philippopoli een Bulgaarsche muts Kalpak op door welke concessie de bevolking even goed gemutst werd als haar f avemeur en hem nartelgk toejuichte Het feit schetst iea geheelen tor tand De door de Parte benoemde gouverneur van eene Turkscbe provincie was reeds bij de eerste schrede op het gebied zgner administratie genoodzaakt te breken met de Porte en zmh te schikken naar Bulgaarschen Wil De Bussen hebbeo hun tgd daar niet verloren BINNENLAND GOüDA Sl Hei 1879 Omttaht de ingesteldheid f uraan de Kroonprins sedert een paar dagen Igdt is en gerustatelleud telegram ontvangen van deu Nedeflaödschen gezant terar s desniettemin heeft de Koning zgn adjudant Bentiuck derwaarts gezonden i Amtt Cl De begrooting voor het hoogieemr udschap Krimpenerwaard dienatjaar 1879 80 kin de vereenigde vergadering van het dgkcollcge Uet de boofdingelanden vastgesteld op 86fl26 63 iu ontvangst en ƒ 86200 in uitgaaf De omslag is bepttihl op 5 per hectare bebutbareu grond Door den Raad der genaMj Boakoup is besloten de bMtMwi h t t m i I B WmUjn te w ha g en baar dus iu plaata van drie Vp dagen te doen duren Staten Qeneraal Twikdz Kahib zittingen van 29 en 8U JVlei 1879 In de zitting van Donderdag zgn aangenomen de consulaire overeeukomsteu met Brazilië en de Vereenigde Staten waarbij de regeering verklaarde dat het uitleveringstractaat met Amerika binnen kort kan verwacht worden en men van Brazilië toezegging wacht Voorts zgu ouder meer aangenomen het ontwerp tot wgziging van het Burg Wetb dubbele registers van den Burg Stand en dat tot verhooging van Hojfdst V credieten voor het onderhoud van historische gedenkteekenen dit laatste ua bestrgdiug door de hh van Houten eu Patgn met 52 tegen 13 stemmen Iu de zitting van gisteren werd met algemeene stemmen een viertal wetsontwerpen aangenomen waaronder dat tot afstand van beschikbarcu vcstinggrond aan de gemeente Deventer Daarna is de voordracht ter voorzieniitg in de vacature bij de Rekenkamer opgemaakt eu zgn gekozen tut eersten caiididuat C M vau Vliet referendaris bij de Rekenkamer met 33 van de 64 stemmen tot tweeden oaudidaat I £ Ugtteiihoovcu oontroleur dir belastingen te s Graveuhage met 36 vau de 5S stemmen en tot derden cuudidaat D i Zubli eervol ontslagen hoofdcommies bg binnenlandsche zaken met 34 van de 66 stemiren Deze voordracht zal den Koning schriftelijk worden aangeboden Na behaudeling der huishoudelgke raming iu comité generaal is de Kamer op reces gescheiden De Commissie van rapporteurs over het voorstel van de heeren Godefroi ïen iug en Patijn om bij het aeotieoiiderzoek van het Wetboek van Strafrecht nf te wgkcn van de gewone regelen heeft tegenover dat vooratel een ander geplaatst Het komt iu hoofdzaak hierop neder dat geen speciale commiasie van deskundigen wordt benoemd maar de afdeelingen beginnen met elk een rapporteur aan te wijzen die met vgf andere leden door den Voorzitter te benoemen een leiddraad voor het sectie onderzoek vaststdt en van dut ouderzoek een verslag opmaakt Blijkt dat er groot verschil van gevoelen bestaat dan zou een eerste lezing in openbaru zitting plaats hebben eu staau dan de hoofdbeginselen vast dan volgt het sectieonderzoek der artikelen De heeren Godefroi c s blijven echter hun beperkte commissie van deaknndigen verkiealgker achten en vreezen groot en noodeloos tgdverlie van het voorstel der rapporteurs die echter hun stelsel bandfaayen Men schrijft uit Rotterdam aau de MiddeU Courant Het bericht dat Pincoffs te New York is aangekomen heeft hier groote sensatie te weeg gebracht Hij heefl dus om te ontkomen geen bnitegewone middelen gebezigd maar is den zeer eeuvoudi en weg gedaan Van bier is hg over Calais naar Engeland gereisd en Donderdag 15 dezer is hij te Liverpool aan boord gegaan van de dien dag naar New Tork vertrekkende stoomboot Germanitt Het heette hier de laatste dagen dat n en wist dat hij met vrouw en drie zoons op die boot passage genomen had maar er werd geen openbaarheid aan gegeven omdat de justitie de pers om geheimhondiiig verzacht had van al wat met de opsporing van den voortvluchtige in verband stond Men achtte het ook mogelgk dat het nemen van passage op de Liverpoolsche boot een middel was geweest om de justitie op een dwaalspoor Ie brengen En thans blijkt bet maar al te waar te zijn dat Pincolfs alle maatregelen van voorzichtigheid heeft versmaad en zelfs zonder zijn naam geheim te houden vaa eene reisgelegeuheid heeft gebruik gemaakt die ook menschcn kiezen welke niet door de politie op de hielen gezeten worden Het heette dat alle maatregelen genomen waren om zoo bij werkelijk naar New York vertrokken was te belelteu dat hij daar voet aan wal zette Hen zon hem op de reede arrcateeren Wat er uu daar ginds is ge benrd is natnnrigk nog onbekend maar genoeg is het dat Piiicoffa ongemoeid te New York is kunnen arrivceren ikt awige wat k idi te getioaateiL ke gduuli is een snelle rei Den dog nadat hg s middags onder bfurslijd van hier vertrok is hij Ie Liverpool Bcheep gegaan eu negen bigcii later was hg in de hgofdatiwl van de nieuwe wereld Het is te hopen dat nadere berichten omtrent de omstandigheden waaronder zijue outschepiug daar ginds heeft plaala gehad onze justitie zullen rechtvaardigen de indruk bg het publiek zon anders hoog tt ongunstig en aan het prestige der justitie niet bevorderlijk zgn Ër zgn er nog die zich vleien dat men van Ame rika uitlevering zal krijgen al is het waar dat er geeB uitleveriugstr ilcUat is Maar dit sal wel eeue nuohtire illusie zgn Zoovele schurken hebben in de Vereenigde Staten eeue veilige sohnilplaats gevonden waarom zou dit dan aan PiucutFs geweigerd wordeuP De memorie van antwoord omtrent het wets ont werp elf eten belasting is verschenen Ter voldoening aau den geuiten wensch geeft de miuisler zeer uitvoerige mededeeliugen omtrent den toestand der geldmiddelen Hij stelt voorop dat nieuwe feilen da irbij niet aan het licht zuilen komen Het overzicht bij de iudieniug der staatsbegrooting voor 1879 gegevin is niet onjuist gebleken en de minisier kaïi zich daaraan wat de hoofdpunten betreft dan ook blijven gedragen Uit de opbrengst dir miildi len over de eerste vier maanden in verband met het feit dat de soocessiebelnsting iu de rechte lijn ersl gezegd kan worden van 1 Febrnari 1879 af hiire volle werking te doen gevoelen bigft hij van meeoing dat de opbrengst der middelen over 1879 met de raming gelijk zal staan Wat de uitgaven betreft in de eerstvolgende jaren te verwachten verwijst hij naar zijne mededeeliugen iu September gedaan De minister geeft daarna een staat van s rijks kas op 1 Maart 1879 en een overzicht van de verhouding tu schen gewone middelen en gewone uitgaven op de begrootingen voor 1878 en 1379 waaruit hij opmaakt dat in de gaping tussohen de gewone miildeleu en uitgaven eeue verblgdende vermindering valt waar Ie nemen Hg blijft voorts zijne Wij deelden voor eenigen tgd het geval mede van deu lot ling Hendrik Bijfcirte Steen ijkerwold dio door den militieraad voor den dieuat werd nange