Goudsche Courant, zondag 1 juni 1879

De Centrale Kiezersvereeniging in het Hoofdkiesdislrict GUUDA bestaande uit Kiezersvereenigingen wier Leden de toepassing en ontwikkeling van de beginselen onzer staatsregeling in vrijzinnigen geest verlangen heeft voor de Verkiezing van EEN LID tak de TWEEDE KAMER deb STATEN GENEBAAL welke zal plaats hebben aanstaanden DINSDAG 10 JUNI 1879 tusschen 9 en 5 uren met algemeene stemmen tot haren CANDIDAAT gesteld het aftredend Lid den Heer Mr J G PATIJN Lid der Prov Staten van Zuid Holland Officier van Justitie te s Gravenhag e enz en beveelt mitsdien voor die Verkiezing genoemden Heer M J G PATUN Zondag 1 Juni 1879 Luc W KÓHLBRVGGE Dubbele Buurt B 9 VOORHANDEN 9 4 Kapok BEDDEN prima kwaUteit LINNEN TUK n extra zwaar gevold per stel BED PELUW en 2 KUSSENS 17 Afeonderl k BED 11 PELUW 8 50 KUSSEN 1 75 Alsmede 8 4 9 4 en 10 4 KATOENEN en LINNEN TI KEN v n af 4 50 p ateL FLLANTUBC FAUTEUIL teren rostbed en ziekenstoe 14 2I7ME BOSDEAÜZ EN MEEIIE WUNEK Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN by M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerepateerde BORDEAUZWUN van f gö per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bU proefflessohen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en firanko versohden Alles A nlt fi anko fhuis geleverd Wegens bawel k van de aanwezige wordt te Amtttrdam in een Gezin zonder Kinderen tegen goed loon en veel verval met primo AUGUSTUS aans t a ande gevraagd eene goede AFTKEDEND LID De Algemeene Voorzitter Mr P J SNEL DeKiesrereenigiDg BIJRGESPUCHT te Gonda Mb P J SNEL President J A KOEST VAN LIMBURG Vice President H JAGER Secretaris Penningm aan alle Kiezers dringend aan De Algemeene Secretaris Mr C KRABBE De Kiesvereeniging VADERLASID en OKANJË te Oudewater A C VAN AELST President M J J NIELSEN Penningm A VAN AELST J A VRIESMAN J BOËB Secretaria Dp Kiearereenigiiig BVBGERPUCJIT Ie Alphei Bodegraven en Omstreken S EBKELEMS te Alphen a d Rijn President J HEBEEWUN Jz te Aarlan deryeen Vice President Ds VAN OORDB te Zwammerdam K DOÜWBS DEKKER te Bo degraren Mb C KBABBE ie Alpben a d Bijn SecretarisPenningm Openbare Tweede Burgerschool voor Jongens De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE verwittigt belanghebbende Ouders en Vocwden dat de Openbare Tweede Burgerschool voor Jongens Hoofdonderwijzer B LEOPOLD OJSOJPJEJfJ ZAL WOUDEN Mctandag 16 Juni 1879 in het geboDw der Burgeravondschool Houtmanagracht Het onderwas omvat de gewone vakken van het Lager Ondeirwijs de beginselen der Fransche Hoogdoitsche en Engelsche Talen die der Wiskunde de Gymnastiek en het Teekenen Het Schoolgeld met inbegrip der gewone Leerboeken en Schoolbehoeften bedraagt 12 50 per drie maanden Wanneer twee of meer Jongens uit één Gezin mits Broeders zjjnde gelijktijdig deze School bezoeken wordt het Schoolgeld 10 per drie maanden per kind Geen Kinderen beneden den leeflgd van zes jaar worden toegelaten De Leerlingen moeten bij hunne toelating voorzien zijn van eene schriftelijke verklaring van een Geneesof Heelkundige dat zjj de natuurlijke Kinderziekte hadden of dat de koepok inenting met goed gerolg bg hen heeft plaats gehad Belanghebbenden worden verzocht zich aan te melden vóór den 8 Juni 1879 hy den Secretaris der Plaatselijke Schoolcommissie H Na desen dag zal geen toelating plaats hebben op gezegde School vóór den 1 October 1879 De Plaatselijke Schoolcommissie Namens haar NOOTHOVEN van GOOR Otuda 14 Mei 1879 Lid en Secretaris HOLLANDSGHE lAATSGBAPPU VAN LANDBOUW Afdeelingf Woerden en Omstreken Belangrgke VERLOTING bfl gelegenheid der op den 27 Augustus a s te houden TENTOONSTELLING te Woerden Hoogstens 25 000 loten By genoegzame deelneming zullen de prijzen bestaan uit eene Elegante Equipage een aantal fraaie Paard i Koeljen ScJiapen Rijtuigen Tuigen Grasmaaien Hooinutchlnes benevens een groot aantal kleinere prijzen Prgs één gulden het lot op elk tiental loten wordt een lot toegegeven De loten zijn verkrijgbaar bg de Leden der Commissie en bg hen die zich met den veAoop der loten belasten Programma s voor de Tentoonstelling zgn verkrggbaar op franco aanvrage bg den Secretarie der Commissie te Woerden Namens het Bestuur C E VAN DEB QUAST Secretaria QooDA Deok van A Brinkman De KiesTereeniging WOERDEÜ te Woerden H VAN LOON VAN ITERSON President A KNUFF HzB Penningm H VAN DEE LEB H W BAELÜE A M BEUERMAN Secretaris LlËDERtAFEL JPOLLO EN AfDEKLIMO ITITEULUKE WELSPBEKENDHEID Directeur de Heer J A VBRHEUBN ÏÏITVOEBING op ZONDAG 8 JUNI 1879 des avonds ten 8 ure precies in de Sociteit ONS GENOEGEN mm mm mm De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij alhier heeft GEOPEND een gesorteerd Ülagaztjn van Clalonterrf n Pendules ByoaterlEii Farfnmerlëii Lederwaren en R i8l enoodig dheden Krktal U s Porceleiu Aardewerk Veriakr Staal eu Houtwerk Kussisch Ziltrr elextro Platedeu Urltr tanni Metal benevens eeue ruirae Ifeuie Huishoudelijke Arlikelcn Hopende door eene nette bediening alsook tegen zeer billgke prijzen zich het vertrouwen waardig te maken zoo beveelt hjj zich beleefd I in de algemeene gunst aan Ph J van der STOK Blaanwstraat 2e huis van de H oogstraat CAFÉ NEÜr Lange Tiendeweg D 44 SEBEN20NIIAQBE0FENS J F WELTER J EKIEBERT iAMT Mi maakt bekend dat ziJn Atelier VAN AP HEDEN VAGELIJKfi geopend is van 9 4 uur tot het VERVAAUDIÜEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLB PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatsie vinding AdverleiiUen De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 4 JUNI a 8 GovDA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal z n bg Mejufvrouw de Wed A HARDLIZER Sociëteit Vredebestt op de Markt s Haoi OpnciiN Openbare Verkoopingf op MAANDAG 9 JUNIJ 1879 voorm ten elf nre in bet Logement coi Paaitw te Oouda van TWEE WOONHUIZEN EN ERVEN tegenover elkander gelegen in de Vrouwevestcsteeg wgk N uos 213 en 221 te Gouda breeder bg biljetten eu informatien bg Notaria Mr KIST te Gouda xmmuMK op VBUDAQ 13 JUNI des morgens ten 10 ure in de Sociéteit tOns Genoegen van Het verbouwen van het huis wijk E 78 aan den Kleiweg tot Woon en WinkelhulB voor den heer J D van Vreamlngen alhier Aanwgzmg in loco door den Heer G A OÜDLIK alhier op Vrijdag den 6 Juni 1879 des morgens ten 10 ure Nieuw Het bestek en teekening zal van af Woensdag 4 Juni in het te verbouwen pand Ier overname liggen Nieuw zmm wiEEL HEDEN ONTVANGEN Een ruime sorteeringTONG waaronder extra fijne LUNl H TONQÜES en TURKEIJ en TONQUE Verder LANQIIE de BOEUF St Louis TONQUE BEEF TONQUE CORNED BEEF ZALM KllEEFT SALMON LIEBIG EXTRACT SCHILDPADSOEP fijn PATÉ S PUDDING enz enz UIT DË 2AND TE KÜÖP 14 solide nieuw gebouwde Jiurgerwoningen voorzien vaa alle gemakken Men gelieve zich te adresseeren met franco brievpn onder No 279 bjj den Boekbandelaar A BRINKMAN alhier Kom zien en overtuifjt U M A TEUBITS Peperstraat No 60 PUBLIEKE UITVERKOOP van allerlei MANUFACTUREN tot alles afkomstig van een soliede winkel voor beste Goedaren wordt ingestaan Stalen Worden gratis afgegeven Winkeliers genieten groot rabat Haast U Doe U voordeel C hir Dentlüte Hoticrdum zal ELKEN DONDEEDAU van des morgens 9 tot des namiddags 2 oren te cottsulteeren of te ottÜ leden no voor alles wat tot de TANDHEELKUNDE behoort zoo ook voor het inzetten van Kumttatiden en Gebitten m het Hotel dk Paauw te Gouda Haveu B i Haven ii ih w h mimmu Banketbakker en Kok Beveelt zich bg voortduring aan ïoowel voor buiten als binnen deze stad tot bet leveren van DINERS uu SOUPERS voor Trouwpartgen of j iiiulere feestelgke gelegenheden met l i levenng van talelgoed service bediening enz enz Tevens verkrijgbaar divfei e SCHOTELS VLEESCH VISCH eu GEVOGELTE Pasteijen TAARTEN NOUGAS IJZEN GELMJEN VLAA S CRÈMES enz VIEEDE JAAR De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelijk aan tot de geheele UITROEIING van WANDGEUIERIE in alle Wonincen en Slaapkamers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zijn terwgl voor btlanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zijn Geene betaHng behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is terwijl eene garantie van 3 jaren wordt verzekerd Adres J de JONG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gottda MÏÏKENMEm P G van middelbaren leeftgd en genegen aai de Tweede Meid ookeenig HUISWERK te verrichteo Brieven franco onder Letters B S aan het advertentie bureau van A KOK ftCoMP Boeken Kantoorhandel te Gouda HOUT VEILING Ie ROTTEKDAJII J C LACH Deurwaarder te Rotterdam ïal preseuteeren te verkoopen op W O E N Sr DAG den 4 JUNI 1679 des middags ten twaalf nre in het Verlcooptoiaal Oostsingel te Rotterdam Circa 50000 Vuren en Greenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsehe Memelsche en WiJburger Delen en Platen Coperwflksche Vure Deden en Jtibben nieuwe lading Kolders Sparren Amerikaansohe Greenen Halken Riga Greenen MastIwuten Bergroeden en Sparren Schrooten enz enz Alles volgens notitiën te bekomen ten kantore van genoemden Deurwaarder Depot van THEE UIT HET MaGAZUK VA N M Itavcnswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvc ring van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda OOBBA Da UK VA A BwHKy N