Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1879

1879 Woensdag 4 Jool N 2304 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 t I A SOHOTJ W BUEGEMEESTER en WETHOÜDEES an Gouda Qelet op art 1 der Verordeninf op het zuirer hoaden Tan Wateringen Slootea en andere Wateren die aan bijzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der peroeelen gelegen aan i € Slooten en Wateren langs de Korteen Lange Korte Akkers de Heereokade de Jan Fliilipakade de Solouskade en de Bleekerskade dat op Woensdag dpn Uden Juui eerstkomende over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te ouderzoeken of ze behooriyk gezuiverd zgu van dravend tud en andere stoffen die de duorstroqmiug van btt water kunnen belemmeren of staak of scliadelijke uitdampingen veroorzaken en elke xniveriug door en ten koste van gezegde eigenaren beboort te geschieden Quuda 31 Mei 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN De Secretaris BROUWER Parlementaire Werkzaamheden Na een rierdaagache discossie zya de begrooting van oorlog en de Testingbegrooting met groote meerderheid aangenomen in weerwil van het ongonstige Toorloopig verslag wel zgn van Terschillende zgden de bezwaren tewenhet booge eindcgfer ie ea de uitzetting der lutgaren en tegen verdere bgzonderheden ter sprake gebniebt maar men is geëindigd met goed te keuren in het vertrouwen dat de begroeting van 1880 blyken zal dragen van de zucht van de minister om alle oitgaven van weelde te doea vervallen en zich tot het meest noodzakel ke te bepalen Het begin der discussie in de zitting van Vrijdag was anders niet bemoedigend Een oud soldaat de heer de Bieberstein verklaarde zjja stem aan deze begroeting niet te kunnen geven omdat hy de lasten van oorlog en marine veel te hoog voor onze natie vond Uoim 34 millioen meer dan een derde gedeelte van de inkomsten de r jks wordt toch door de deiensie verslonden en dit ia zelfs den ond oldaatte veel hoe zal de burgerg dan wel over dit cyfer denken Nog grooter anti militairist toonde zich de admiraal de Casembroot die in overweging gaf een burgerlyk persoon aan het hoofd van de vereenigde departementen van marine en oorlog te plaatsen Waardig sloot zich hietbij aan generaal van der Schrieck die bezuiniging noodzakelgk achtte Waarlyk als zoo de militaire specialiteiten oord lden wat bleef dan nog voor de andere afgevaardigden te zeggen Een aangename afwisseling gaf dan ook de heer Kerkwijk die op verbeterina der traktementen aandrong en aan het einde zgner rede inlichtingen vroeg omtrent den op last des Konings gestraften officier die aan de hoofdwacht te s Qravenhage de militaire honneurs niet had laten bewgzen aan een gesloten rgtuiz En hiermede schenen de algemeene beraadslagingen aab het einde althans de minister van oorlog kreeg het woord Na gewezen te hebben op de groote verdiensten en de schitterende hoedanigheden van zgn voorganger verklaarde hg dat ng de verdediging des lands mogelgk acht met de tegenwoordige middelen Onomwonden verklaarde de minister zich voor de invoering van persoonlijke dienstplicht en afschaffing van rempla9anten en nommerverwisselaars Vergrooting van het veldleger achtte hg noodzakelgk en deze was zonder meerdere kosten door de verbetering van de inrichting van het leger te verkrggen mits het intelligente deel der natie ook in de gelederen werd opgenomen Omtrent de legerorgani atie bij de wet had de minister nog geen gevestigde overtuiging Het gebeurde met den Haagschen officier was voorzgn optreden afgsloopen Hij behoefde dos daaromtrent in geea bijzonderheden te treden te minder daar door de betrokken persoon geen klachten omtrent Onbillgke behandeling waren ingediend Betreurde de heer HegJ rijck den spoedigen afloop dier discussie of Wel had hg andere oogmerken toen hij de zoogenaamde antimlitairisten in den strg d ocht te lokken Na al het gebeurde zon het zeker voor eenigen een aangename verrasang geweest zgn als ook bg dit onderwerp een gedeelte der liberale party zich tegen het minijtorie had verklaard omdat men niet ingenomw was met die voortdurende improdnctieve nitnven zooals de uitgaven voor de defensie 3 eens genoemd zgn De heer van Houten iBUn den handschoen op Hg wees er op dat de minister had gezegd dat geen hoogere bndgettdl zullen worden voorgedragen dat ook het coilingent met behoeft te worden verhoogd zoodil Tan een nederlaag der antimilitairisten geéi sprake kan zijn Uitbreiding van het vejdl er keurde deze spreker bepaald af Vertediging der waterliniën acht hg mogelijk Tardediging der grenzen is een onmogelijke zaak Legerorganisatie bg de wet is sedert jaren een eisch der liberale partij hg meende daarop krachtig te moeten Nuven aandringen Door den heer Kool werd daarentegen aangedrongen op de organisatie van een voldoend veldleger al ware het alleen ter verdediging onzer neutraliteit maar ook voor de verdediging der nvierarmen stroomen en knsten is dit noodig Een percent der bevolking daartoe loodig is geen overmatige eisch daarop te bezuinigen zon verkeerd zgn dit moet alleen op uitgaven van weelde geschieden De heer van der Hoeven wil niet beschuldigd worden stelselmatig oppositie te voeren tegen het kabinet hg wil een krachtige verdediiring van het land hg heeft eefbied voor de bekwaamheid heidvan den minister hij is niet afgeschrikt door het hooge eindcgfer zoolang hij geen lager cgfer daartegen kan stellen toch zal hg tegenstemmen omdat de minister voorpersoonIgke dienstplicht is waarin spreker een teruggang ziet in lijnrechten strgd met het heilzame beginsel van verdeeling van den arbeid en waardoor wg in dit opzicht aan de Zoeloe s gelgk zouden worden Maar reeds genoeg om ons een voorsmaak der discussiën te geven als de minister met het ontwerp komt dat algemeene dienstplicht zal voorschrgven Terecht gaf de heer van Eek den raad om door aanneming der begrooting den minister in de gelegenheid te stellen dat ontwerp in te dienen omdat dan de tgd zal gekomen zgn om de zaak ernstig te overwegen en tot beslissing te brengen Nader behandelde deze afgevaardigde het gebeurde met een kapitein der artillerie die wegens het schrgven van een zeer gematigden brief aan zgn chef gestraft was welke straf door het hooggerechtshof nog verzwaard was ook nam hi uit het gebeurde aan de Jioofdwacht te s Hage aanleiding om er op te wijzen dat de koning geen militair bevel kan geven omdat hg zich daardoor feitelijk onder den minister van oorlog zou plaatsen De heer van Wassenaer Catwgck besprak de positie van den soldaat de kazerneenng het eten het schoeisel en de schildering daarvan door spreker gegeven zal zeker niet bevorderlijk zgu om velen voor de afschaffing der plaatsvervanging te winnen Hg acht dat veel meer geld beschikbaar moet gesteld worJen om hierin verbetering te brengen Door den heer Viruly werd de noodzakelijkheid van een legerorganisatie bij de wet duideIgk in het licht gesteld ook met het oog opbezuiniging bij cavalerie en rgdende artillerie omdat het eindcijfer der begrooting hem te hoogvoorkomt spliteing van vele artikelen is noodigvoor een goede controle van het antwoord opverschillende vragen door den minister zal zijnstem afhangen Bestreed de heer SaaymansVader de algemeene dienstplicht deze werd doorden heer de Jonge die zoo spoedig mogelgk eeneinde wil maken aan de zielverkooperij in bescherming genomen L TJia 1 R EK SBXi DIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1878 Fermlg £ r hadden in het afgelooopen jaar geene branden van beteekenis plaats In drie perceelen namelgk in de woning van den Heer P Goedewaagen op de Gouwe in het nachtlegerraagezgn van het Garnizoen op deZengstraat en boven de smederg van W H van Sark op de Peperstraat ontstond op verschillende tijdstippen een begin van brand waarvan de verdere uitbreiding door eecige personen van de brandweer en particulieren werd voorkompn zonder dat de hulp der brandspuiten noodig is geweest De regehng der brandweer onderging g ne wgiiging Voor de verlichting van de openbare wegen wordt het gas geleverd door de Maatschappg voor nienwe Geoctrogeerde Gasbereiding gevestigd te Gouda Het aantal gaslantaams bedraagt 289 Bg den aanvang der gasverlicbting in 1853 bedroeg hei aantal gaslantaams 210 Voor het gas werd in het afgeloopen jaar door de ingezetenen betaald 14 cents per knb nieter üe Gemeente betaalt voor de verlichting ha er gebouwen 10 cents per kubieke meter Persoonlgke diensten waartoe de inwoners ter handhaving van de openbare orde in het algemeen belang moesten zgn opgeroepen behoefden van de inwoners met gevorderd worden Het aandeel der Gemeente in de lichting van 1878 bedroeg 46 man Het getal ingeschrevenen waarnaar het aandeel is berekend was 136 Daarvan werden 91 om verschillende redenen vrijgesteld en 46 voor de dienst geschikt verklaard dus één minder dan het contingent bedroeg Bg de Militie te land zgn ingelgid Lotfclingen 37 Numrae verwisselaar8 Plaatsvervangers 8 Bg de zeemihtie lotelingen Te zamen 45 l e dienstdoende Schutterg bestaat uit drie Kompi iën De werkelgke sterkte was 502 manschappen waarvan Actief 288 Reserve 214 De bij de wet gevorderde actieve sterkte der Schutterij IS 296 De eerste ban bestond uit 4 Officieren 5 Onderofficieren 9 Korporaals 146 Actieve en 71 Reserve Schutters te zamen 235 man Tot ODS leedweun Inn ktt ilot rit lo oM ïolgtod Nr gepluut worJea Bu