Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1879

den die men elkaar toevoegde op bet debat een stempel gedrukt hebbeu die men iu een parlementairen strijd aoo ongaarne aict De partijen staken elkander duarin de loef af en spraken elkander toe op ccn toon zooals men otider fatsoenlijke lieden alleen ziet gebruiken wanneer cenig kerkelijk geschil de gemoederen warm maakt Er beslaat inderdaad op dit gebied al bijzonder weinig eerbied voor de meening van anderen Ieder sluit lioh zorgvuldig op in den ruimer of enger kring ener zelfgemaakte of door overlerering veikregen overtuiging en richt zijn scherpste geschut op den andersdenkende in welken bij aanstonds een vijand ziet Het komt er daar ook minder op aan welke partij de meest begaafde strijders tot bare beschikking heeft wijl iu dien strijd toch geen plaats is voor overreding Daarom had men iu de Belgische kamer dan ook heel wat tijd kunnen sparen De verdeeling der stemmen over het ontwerp was vóór zes weken evengoed te jnakeu als thans reeds toen wist men dat de zeer gematigde wet zou worden aangenomen Al het in de kamer gemaakte misbaar kon daaraan niets veranderen De motieven van beide zijden waren ook bekend men hoorde weinig of geeu nieuwe gczichtspuntan aanvoeren De slotsom moet dus zijn dat de kamer deze zes weken heol wat beter had kunnen besteden dan zij met dit ellenlang debat heeft gedaan Onmiddellyk nadat de heer Spuiter het rapport van het wetsontwerp aangaande het hooger onderwijs bij de Fransche Kamer had ingediend hebben zich reeds 20 afgevaardigden doen inschiijven om tegen de voordracht het woord te voeren en vyf om haar te verdedigen Onder de 20 eersten telt men 11 monarchalen 7 Bonapartisten en 2 republikeinen de hteren de Lamy en la Qhte Tot de vijf verdedigers van het ontwerp behooren drie lepublikeincu en twee Bonapartisten de heeren Lengle en Janvier de la Motte de zoon De resultaten in Zwitserland verkregen bij geligenhcid van het jongste referendum over de vraag of artikel 65 der boudsconstitntie betrelfi nde de doodstraf zou verworpen of behouden blijven hebben geene der beide partijen de voorstanders en de bestrijders der nederinvoeriug van de doodstraf bevredigd Stellig hebben echter de eerstbedoelden reden om tevreden te zijn met den uitslag der volksstemming In het kanton Tessino bij voorbeeld dat vele jaren onder den invloed der ultramontaausch gezinde regeeiing heeft gestaan is de volksstemming volstrekt niet naar den geest dier partij uitgevallen Met eeu meerderheid an 7994 tegen 5488 stemmen heeft de Katholieke bevolking van gemeld kanton zich verklaard ter gunste van bet behoud van gemeld artikel Iu het kanton Geneve hebben slechts 864 stemhebbende Katholieke borgers de wedertnvoering der doodstraf verl mgd tMwijl daorentigen 5600 stemhebbende burgers daartegen hunne stem hebben verheven Met zekerheid had de ultramontaansohe partij verwacht dat de bevolking van het kanton Solothurn in de doorgemelde partij beoogde richting zou stemmen Dit is eoluer niet het geval geweest want de voor en tegenstemmers wegen aldaar tegen I elkander op Dit heeft des te meer bevreemding I verwekt uithoofde die party juist in gemeld kanton de kruehtigste pogingen in liet werk had gesteld om een groote meerderheid bij het referendum te verkrijgen De agitatie door haar in bet leven geroepen heeft den geweuschton uitslag niet teweeggebracht en dit heeft een des te onaangenamer indruk gemaakt dewijl men daaraan het plan had yerbondeu ora den verwachten uitslag te bezigen ten einde de vrijzinnige kantongrondwet te doen I wijzigen waarop thans gcenerlei uilz oht bestaat 1 De meerderheid ter gunste van de afschaffing van het bewuste artikel was slechts 14 stcjimen Uit een en ander blgkt derhalve len duidelijkste zoo meldt men uit Bern dat de Zwitsersche Katholieken niet zoozeer aan den leiband loopen vaiji de clerioale heethoofden als veelal wordt ondersteltK Volgens de Italië brengt Leo XIII eene encycliek in gereedheid tegen hel door de Italiaausohe Kamer van afgevaardigden reeds aangenomen wetsontwerp aarby het burgerlijk huwelijk vóór de kerkelijke inzegening van den echt verplicht wordt gesteld BINNENLAND GOUDA 3 Juni 1879 Blijkens een bulletin gisteren voormiddag ten 11 Bur 45 min te Parijs uitgegeven was in den toestand vau den Prins von Oranje eene kleine verbetering gekomen Da ziekte bezetting op de borat heeft een normaal verloop Voor de akte als hoofdonderwijzeres werden Zaterdag te s Hage 10 candidaten geéxamineerd G wer De heer J F C Prince verkreeg op zijn verzoek eervol ontslag als Kapitein wegens verandering van woonplaats Bevorderd werden tot Kapitein de heer C C van der Post tot In Luitenant de heer C Witte van de Velde De Vereeniging van Officieren der dienstdoende Schutterij hield hare gewone vergaderingen gewgd aan de bespreking van schntterlijke belangen en bevordering van gezellig verkeer onder hare leden De Kapitein D Lulias van Goor wiens jjver voor en belangstelling in de Schutter bekend zgn leidde op verdienstelijke wgze gedurende de wintfirniaanden de theorie vergaderingen der Officieren en hield bovendien met hen eenen cursus over den Velddienst In vereeniging met het kader hadden enkele malen practische oefeningen plaats Door bijzondere omstandigheden werden dit i aar geene inspectiën gehouden gelijktijdig met iet garnizoen De Kapitein A Nortier verkreeg op zijn daartoe gedaan verzoek eervol ontslag als Komraandant der Scherpschutters Vereeniging 1 Willem Prins van Oranje en zulks met dankzegging voor de vele en gewichtige diensten door hem in die betrekking bewezen In zijne plaats werd tot Kommandant benoemd de ie Kapitein D Lulius van Goor De leden der Vereeniging oefenden zich geregeld in het schieten naar de schijf O andere manschappen der Schutterij hielden gelijke schietoefeningen Ib het geheel zyn C370 schoten met geweren klein kaliber naar de schyf gedaan waarvan 4490 op 100 1690 op 200 en 190 op 300 passen afstand Het getal tre ers hiervan bedrog 6071 of ruim 95 pet eene f uitkomst die bewijst dat de schutters goede vorderingen maken zjj overtreft die van het jaar te voren met 2 pet Op Maandag den 16 September had wederom een schietwedstrgd op vrge baan plaats die vele deelnemers vond De eerste prijs werd met een gel k aantal pnnten behaald door den 2den Laitenant J H de Wildt van de alhier in garnizoen liggende Infanterie en den Sergeant der Schutterij n Veen De op den volgenden dag bepaalde schietwedstrijd van de Scherpschitters Vereeniging Willem Prins van Oranje de We rbaarheidsVereeniging Burgerplicht kon geen voortgang hebben daar het ScWttérrein tengevolge van den hoogen waterstand niet toegankelijk was Hij werd uitgesteld tot op Maandag den 23 September toen de eerste prjjs behaald werd door het hd der Vereeniging Burgerplicht J F Welter die korten tijd te vojren nog lid was der vereeniging Willem Prins van Oranje Bjj den gelijktijdig gehouden wedstrijd om een korpsprgs waaraan werd deelgenomen door beide bovengenoemde Vereenigingen deschietvereeniging iHet midden zjj ons doel en eenige scherpschutters der alhier in garnizoen liggende compagniën van het 2de en ie Kege ment Infanterie werd de zege behaald door de WeerbaarheidsVereeniging Burgerplicht De orde en de goede regeling bij de feesteIgkheden knnen gunstig worden gemeld Het Muziekkorps der Schutterij heelt geregeld z ne re titiën gehouden De sterkte van het korps beeft eene vermindering ondergaan doordien eenige leden hun ontslag aanvroegen en verkr n Wt rdt vêrbolffd BUITENLAND Bultenlaiidscli Overzicht De Duitsehe RekhiMzeiger heeft reeds het SftrrgeKtt uitgevaardigd ea behelst tevens eene kennisgeving van Von Bismarck dat het recht op ijzer reeds dadelijk ui wordea geheven Na tesweeksche discussie heeft de Belgische kamer eindelgk de algemeene beraadslaging over de wet op het lager oodcrwijs ten einde gebracht Het werd hoog tijd De redevoeringen droegen nu en dan een hartatochtelijk karakter en de behandeling van deze wet heeft meer dan ooit het land in twee vijandige kampen verdeeld Hoezeer dit niet te vermijden was is het toch jammer te achten d t de vele persoonlijke argamenten de harde woor den afgewezen en 7 toegelaten waaronder mej C W C von Amerom uit Gouda Men meldt uit den Haag aan de N Roti Ct Het bevestigt zich dat de heer Tak is blgven aandringen op zijn ingediend ontslag tengevolge van htt votum der Tweede Kamer over art 1 der kanalenwet De heer Kappeijne heeft daarop aan den Koning medegedeeld dat indien de beer Tak bt t persisteeren hij zich genoopt gevoelt mede af te treden Het welnemen des Kouings wordt afgewacht Gelijk men weet heeft de heer Gleichman nog dezer dagen zijne memorie van antwoord en een gewijzigd ontwerp betreffende de effectenbelasting ingezonden enheeft de Commissie van rapporteurs een nieuw sectieonderzoek uoodig geacht j De gure weersgesteldheid doet zijn nadeeligen invloed den landman gevoelen Alle grasvelden staan slecht zoodat het te vreezen is dat er binnen weinige dagen geen gras genoeg meer zal zijn Wat de moesgroenten aangaat zij zijn schaBrsch De vruchtboomen vooral de perenboomen staan uitmuntend De hennip belooft een goede opbrengst Het hooMproduot van de Krimpenerwaard de kaas stijgt in prijs onze opkoopers besteden van 15 tot 20 voor de 50 K G De Tweede Kamer der Staten Generaai ia nitesn gegaan zonder dat eenig lid de Segeering metname de Miuister van Justitie en BnitenlandscbeZaken heelt geïnterpelleerd over hetgeen is gedaanom L PincolFs iu handen te krijgen Zelfs omtrent H Kerdyk weet men nu nog niet officieel of en wanneer uitlevering gevraagd en of die vande Belgische Kegeering verkregen ia Het schijntzeker dat toen hij te Antnerpen in het hospitaalwefd verpleegd niemand daar ter stede het rechthad hem gevangen te nemen of te houden Is ditzoo dan heeft hü verscheiden dagen vóór zichgehad om omgemoeid weg te komen als hij zichniet had verwond Hoevele dagen heeft Piucoft svóór gehad na zijne openlijke rurwijderiiig uitRotterdam Wos er b v drie dagen later reeds eenbevel van aanhouding indien hij in Nederland ware opgespoord F Is er buitenlands eenige dómarohe gedaan i Wij taan voor die vragen en hebbenhet recht niet om de Ucgeering te interpelleeren De Berste Kamer die eerstdaags bijeenkomt zouhet met vrucht kunnen doen De leden van datbooge Staatscollegie kunnen het toch zeker nittvergeten zij zullen met weemoed de plaats vaubun ambtgenoot den man van veel invloed ledif zien Dagtlad De voorloopig vastgestelde lijst der hoogst nangeslagenen in Zuid Uollaud heeft een wijziging ondergaan daar mr J G de Bruijn te s Grnvenhage er aanvankelijk niet op voorkomende than onder No 41 er op geplaatst is De laatste op de lijst is nu de heer B A van Dnrp te Rotterdam De namen van L Piricoffs No 87 en H Kerdijk No 202 zijn nog op de lijst vermeid ofschoon deze blijkens de onderteekening eerst den 26sten Mei is gesloten Zaterdag werd ter secretarie van den llaarlemmMmeerpolder aanbesteed hel venliepen van eenige vakken van vaarten en tochten waarvan de uitslag was als volgt perceel I L Brouwer te Gouda voor ƒ 18 443 gebr Bos te Haarlemmermeer voor ƒ 16 795 perceel II L Brouwer voor ƒ 16 843 W H Swet te Hardinxveld vóór f 8 160 gebr Bos voor ƒ 16 412 perceel III L Brouwer voor ƒ 15 843 gebr Bos voor 9 695 perceel IV L Brouwer voor ƒ 7 848 W H Swets voor ƒ 8 262 gebr Bos voor 8 888 en perceel V L Brouwer voor ƒ 9 943 J v d Heuvel Az te Haarlemmermeer voor 7 976 A Kuijk te Haailem voor ƒ 10 500 W II SWila voor 9 852 gebr BÓ voor ƒ 11 620 en C Bouterse voor ƒ 7 548 perceel I en III gecombineerd C Buuterse voor ƒ 23 907 II en ly idem voor ƒ 17 210 en L Bronwer voor ƒ 24 243 In massa O Bouterse voor ƒ 48 100 gobr Bos voor ƒ 62 199 en L Bronwer voor ƒ 66 643 Zondag is te Rotterdam voor het eerst gebruik gemaakt van den tramweg hetgeen voorloopig nog slechts kan plaats hebben tijsschea de Crooswgkache kade en don viaduct bij het Boerensteiger Van s voormiddags half 10 tot s avonds 10 ure zijner vervoerd 6313 personen De Commissaris des Koning in Limburg heeft de Gemeentebesturen aangeschreven wel te willen toezien dat geen misbruik worde gemaakt v n de verleende vergunning tot invoer van vee komende van builenslonds Het i Z Eic nl gebleken dat meer vee wordt ingevoerd dan voor het verbrnik noodig i Ingevolge deze aanschrijving die voor d n veehandel belemmerend is zulleu door belanghebben den pogingen worden aangewend om te verkrijgen dat de verleende vergunningen ook op vee be8temd voo den handel worde toepasselijk gemaakt Men schrijft uit Deventer Nog nooit waren de vruchtboomen in deze streek 100 met bloesems bedekt als dit jaar Indien slechts iiet Vlo bloesems vruchten worden zullen de boomen niet in Itaat zijn hen te dragen Volgens opgave van het Bureau Veritas zijn in de maand April jl verongelukt 104 zeilschepen waaronder 10 vermiste als van Engeland 38 Duitschlaad 12 Frankrijk 11 Nederland II Amerika 4 Noorwegen 6 Italië 4 Zweden 4 Oostenrijk 3 Denemarken 2 Chili 1 Griekenland 1 Portugal 1 Rusland 1 en 2 waarvan de nationaliteit niet is aangegeven In dezelfde maand verongelukten 6 stoomschepen waaiottder 1 vermist als van Engeland 3 Oostenrijk 1 Frankrijk 1 en Noorwegen 1 In le veenderijen nabij Heerenveen zijn twee tnrfmakers in het land door den bliksem getroffen de een doodelijk de ander zoodanig dat hij in bewnsteloozen toestand naar zijn woning ntoest worden vervoerd en thans in zorglgkeu toestand verkeert Aan de rijkskweekschool voor onderwijzers zal met het begin van deu cursus 1879 80 aanvang nemende 1 September e k gelegenheid zijn tot plaatsing in het éérste studiejaar van 19 kweekelingen to s Hertogenboseh 20 te Haarlem 20 te Middelburg 20 te Deventer en 20 te Groningen ten einde daar op kosten van het rijk opleiding tot hulponderwijzer te ontvangen De leermiddelen worden kostriuo aan de kweekelingen verstrakt Aan ieder hunner behalve aan hen wier ondes in de gemeente wonen ter plaatse waar de kweeksehool gevestigd is wordt eeue rijkstoeUge van ƒ 00 toegekend ten einde zich onder goedkenring van den directeur der kweekecbool voeding inwoning en bcwassching binnen de gemeente te verschaffen Tot het examen ter plaatsing aan de kweekschool worden toegelaten zij die tus chen 1 Januari 1863 en 15 April 1865 geboren zijn De vereitohte stukken moeten vóór 15 Juni vrochtvrij worden toegezonden aan den directeur der kweekschool bij welke men gepUatat wenacht te worden De todageu worden verleesd m voorwaarde dat de gehe le cursus die vier jaren nart tol het einde worde bijgewoondi Op Réunie der Waliche kerken te MüMgien in her orige ja r werd een oommissie benoeirid die de bouwstoffen verzamelt voor eene geschiedenis der Wolsche kerken welke men voornemens is met hulp daarvan te schrijven Deze ooromissie heeft bij het doorzoeken der archieven van de bestaande n de opgeheven Walsohe kerken verschillende gapiugen iu de registers ontdekt Deze ijn vermoedclgk ontslaan doordat de predikant der gemeente of de secretarie van het consistorie éiu of meer van die acta of doopboeken liitmalenregisters of ttestatielgsten bg eich aan huis had welke na ign dood of verplaatsing verzuimd cgn geworden over te geven aan den kerkeraad of aan den meestal nog niet benoemden opvolger Zoo is het nu gebleken dat er dergelijke offioicele boeken nog bewaard worden bij f milies welker voorvaderen tot de Walache kerk behoorden De genoemde oommissie heeft daarom eene uilnoodlging gericht aan de Waltche families met het verzoek van aanwijzing van de itakken die zij nog onder zich hebben Een officieel bericht van Sumatra coastateert dat dikwijls storingen in de telegraafdienst door olifanten veroorzaakt worden Gedurende de driejaren 1876 1878 werden 60 zeer ernstige storingen in den dienst aan deze oorzaak toegeschreven Al een voorbeeld vermeldt dat bericht den 25en Mei 1876 werd de McaraDnta hahat lijn over een lengte van 3 sael geheel vernietigd Alle herstellingen welke over dag plaats bodden werden de nachts weer verbrijzeld en wel drie achtereenvolgende qachten Naast de systematische vijandightid der olifanten maken het ook de tijgers beren en witte buffels moeielijk en gevaarlijk op de lijn voldoende en voortdurend toezicht te houden Zoowel de oude als de jonge apen schijnen te meenen dat de telegraaflijnen alleen aangelegd zijn om hun voor hunne gymuastiscbe oefeningen eene geschikte gelegenheid te geven om de draden te buigen en te verbreken en de isolatoren te kunnen wegdragen Men ohrijft Eguiond aan Zee van 29 Mei Eene derde zeeramp heeft onze plaats getroffen Gisterenavond ongeveer 8 uur gingen de booten van hier uanr zee ter schelvischvangst Daaronder was ook een boot gevoerd door schipper Engel Zwart met nog drie matrozen Omstreeks tien iiur lagen zij op hnn vischwant toen een Engelsohe kotter uit den wijl kwam die niettegenstaande men op de boot een belder wit vuur toonde en nit alle macht schreeuwde toch met volle zeilen recht op ben to wam en de boot overzeilde De schipper Engel Zwart en de matroos Leendert Kok wisten zich met buitengewone inspanning op den kotter te redden De jonge Tennis Zwart geraakte op de kiel van de omgekeerde boot waarop hg zich op wonderbare wijze wist vast te houden tot hij na verloop van eenige tijd door een andere in de nabijheid visschende boot opgenomen werd t e matroos Arie Stam is verdronken een weduwe met kinderen achterlatende Hedenochtend werd zijn lijk door den bomschipper Jan Groen in ziJn net opgevischt en hier aangebracht De geredden Engel Zwart en Leendert Kok zijn door den Engelschen visscher te Nieuwediep aangebracht Dr Siegfried heeft in de laatste vergadering van de Academie voor natnurwetenschappen te Philadelphia mededeeling gedaan omtrent een onbekend volk dat door eenige zeeoSicieren gevonden was op het eiland Botel Tobago gelegen iu de Stille Zuidzee Het is een nog geheel oorspronkelijk volk van Maleisch ras dat volstrekt niet wist wat men met geld doen kan dat geeu sterken drank of tabak kende en welks werktuigen messen speren enz uit ijzer zijn gemaakt Eenigen hunner ruilden geiten en varkens voor ledige Uikjet en koperen knoopen Mevrouw en Mijnheer stonden gereed om te gaan wandelen Och kijk eens even of mijn japoti nog sleept f vroeg mevronw ik won haar graag goed opnemen want het stuift zoo Mevrouw trok baar japon iu den sleepdrager op en mijnheer maakte de opmerking Als de dames haar japon toch niet laten steepen waarom dan dien ballast er 8an Men ging op weg t Duurde niet lang of mevrouw s voet zwikte en ze greep mijnheer krampachtig vast Dat herhaalde zich eenige malen Wat scheelt er aan vroeg ndjuheer je dreigt telkens te valleu Och niets was het antwoord ik deuk dat die hakken van die nieuwe schoenen wat hoog zijn ik zal er een stuk af laten nemen Wat doe je ook met die malle hakken eerst moeten de dames ze hebben en dan kannen ze er niet op loopen hel is trouwens geen wonder Laat ze maar spoedig afnemen anders krijg je een ongeluk De wandeling werd voortgezet Eenklaps bleef mevrouw voor ecu winkel staan Och wacht even ik wou daar zoo n tling koopen om mijn hoed rast te zetten Je hoed vast te zetten Och ja die valt telkens uchterorer maar ze hebben daar nu een soort naalden voor om ze vast te zetten die schuift men ouder t Is mooi I Japonnen met sleepen die niet mogen sleepen sahoenen met hakken die er moeten warden afgeucmen en hoeden die achter op bet hoofd moeten zitteu maar niet mogen afvallen I Ja dat is eenmaal de mode I Zullen de verstandige vrouwen vau den uieuweren tijd zich dan altijd l lgven bukken onder de heerschappij eener onvruchtbare dwingelandij RoU NieuKthl De afsoheidsvoorstelling Vrijdagavond tot sluiting van het speelseizoeu door de vereeniginjlM e Nederl TooHtd iu den schouwburg in Deu Hjiag geseven was een ware fecst avond voor de artlstet die blgken van de warmste sympatic mochten ondervinden van de zijde van het uitgelezen publiek Een ware bloemenregen werd over de verdienstelijkste ariisten uitgestrooid Geen werd vergeten ook niet mej Van Biene en de heer Albregt die wegens ongesteldheid afwezig waren Aan den heer Morin rd namens eenige abounós en habitués een prachtig gouden remoutoirbor logie met gouden ketting en aan mevr Kleine namens eenige getrouwe bezoeker en abonnés een zilveren theiservies op eeu ebbeohonten met zilver gemonteerd theeblad aangeboden Vrijdag had in Den Haag de eerste algemeene vergadering plaats van de Vereeniging van gepensioneerde ouderofiicieren en mindereu van het Nederlandsche leger Zg heeft ten doel iu de eerste plaats hulp te veneenen aan oud militairen hun weduwen en wezen die door hnn sober pensioen toegekend vóór de wet vau 1877 in treurige omstandigheden verkeeren Verder is het streven verhooging te verkrijgen van het vroeger pensioen tot het bedrag van het tegenwoordig toegekende aan oude en gebrekkige militairen Met genoegen werd er op gewezen dat deze zaak door den heer Kool in de Tweede Kamer aan de aandacht des Ministers van oorlog was aanbevalen terwijl de heer D 3icl c t zich daarbij had aangesloten Omtrent het vertrek van ne IVillem Barenis meldt het N B d v Het stoomschip IJmuide van de uieuwe Engelsche stoomboollgn zal het scheepje met een aantal geuoodigdtn uitgeleide doen tot IJmuiden De Barentt is thans eenigszins vertimmerd zoodat er beter gelegenheid tot logies is voor de officieren Voor den commandant is op het dek een hut getimmerd Het plan is heden uit te loopen te Umniden en onmiddelgk koer te stellen om de Noord het ijs beoosten Beereneiland aan te loopen en dan naar Vardö te koersen waar men omstreeks 5 Juli denkt aan te komen Daar wordt de watervoorraad aangevuld en vervolgens tot het begin van Augustus in de Barentszee gekruisd Gedurende deze kruisvaart worden loodingen temperstuurwaarnemingen en andere observatiën gedaan tot vermeerdering der kennis van de Barentszee In het begin van Augustus wordt Nova Zembla bereikt waar het vau den toestand van het ijs afhangen zal of de Barenl de Kara zee inloopen zal In dat geval zal gepoogd worden de IJshaven te bereiken en aldaar op de plaats waar de hut van Biirentz gevonden werd den gedenksteen te plaatsen Het Noordpool comité heeft den stelligen last uitgevaardigd alle maatregelen te nemen dat overwintering in de IJszee voorkomen wordt Omstreeks hel einde van September zal de tehuisreis warden aangenomen zoodat bij gunstige omstandigheden de Barents in October het Vaderland weder bereiken zal Onlangs kwam een armoedig gekleede jood te Pest bij een juwelier en baalde iets uit zijn zak dat bij dezen liet zien terwgl hij vroeg wat is dat waard Dat is veel waard antwoordde de juwelier na eenig onderzoek wat gij mij daar laat zien is een zwarte parel eene buitengewone zeldzaamheid Waar hebt ge die parel gekocht Iemand wil die bij mij verpanden Zeg mij wat ze waard is Alleen de hofjuwelier kan u dit zeggen De man met de parel ging hierop heen Den volgenden dag ging hij naar den hofjuwelier en deze liet een politiedieuaar komen om den jood in verzekerde bewaring te nemen In verhoor genomen verklaarde bij Isaac Roth te heeten en te Grosswardein te wonen waar hij eeu pandjeshuis hield Hij had gehoord dat men deu inboedel van een armen huisvader Gynri genaamd gerechtelijk ging vcrkoopen omdat hij 20 florijnen belasting achterstallig was Gynri nu gaf den jood de zwarte parel tot onderpand voor een sommetje dat hij htm zou leenen De politie deed onderzoek te Gro wardein en daaruit bleek dat de jood waarheid had gesproken Gyuri was een tijdlang de knecht geweest van graaf Betthyany en d ze had hem de parel gevat iu een doekspeld gegevm Voor omstreeks 150 jaren nu werden er drie paarlen nit de Eugelsche kroon vermist Het waren de eenige zwarte p iarlcn die men toen kende De Engilsche regeeriug ilced alle mogelijke n isporingen maar te vergeef Hians vernomen hebbonde dat Isaak Roth toevallig in t bezit was grk ru van eeue zwaite parel heeft zij die voor 20 000 fl lafen koopen Die parel is een van de drie welke nit de Engel schc kroon waren gestolen Maar hoe is graaf Batthyaiiy er anu gekomen Dit weet niemand te Ie zegs ea Men houdt het er voor dat de graaf haar gekocht heeft van een koopman in rariteiten dat hij zelf er de waarde niet van gekend heeft mag men voor zeker houden Anders toch zou hij de parel niet aan cijn knecht gegeven hebben Laat ste Berichten Kaapstad 14 Mei Er is geen nieuws van belang Wood heeft zijn kamp verlegd van Kambala naar Qucens kraal bü de Wiite Umvolosi ten einde gemakkelijker met Newdegate te kannen zanenwerken Van de Zoeloe s wordt lelden iets beapenrd hoewel er voortdurend convooien trekken tusschen de Tugela en de verder liggende forten Chelmford s gezondheid is zeer slecht Hij heeft zijn hoofdkwartaal opgeslagen te Utrecht Madrid 2 Jnni I de troonrede waarmede de Cortes geopend zijn wordt gezegd dat de Regeering de vrijzinnige beginselen iu toepassing zal blijven brengen dat zij verbetering zal brengen in de administratie en zooveel raogelgk bezuinigingen zal invoeren De betrekkingen met de baitenlandsche Staten zijn van harlelijken aard De troonrede wijst voorts op het verlronwen dat in de laatste leening gesteld is Die leening stelt de regeeriug in staat bet deficit te dekken De begrooting zal geene nieuwe lasten aanwijzen en er zullen voorstellen worden gedaan tot verzachting der gevolgen van den oorlog op Cuba en tot het doen ophouden der slavernij P de Antillen Ten slotte wordt een beroep op de Vertegenwoudiicing gedaalt om aan Spaiye zgn vroegcren luister te hergeven St Petersbnrg l Juni Het olfioiicle blad moakt een keizcïjijke i m vin 6 Mei openbaar