Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1879

Vrijdag 6 Juni N 230Ö 1879 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenlieblad voor Gouda en Omslrekeo aarbq de Mioieter an finauoiëen gcmaohtigj wordt tot dekking der door deu joogsten oorlog veroorzaakte buitengewoue uitgaven eene 5 pet biuneulandsohe leeuing ten bedrage ran 300 millioen roebels uit te geven £ ea andere keizerlijke Uiaae breidde de buitengewone bevoegdheden van deu tijdelijkeu gouverneurgeneraal te Odessa uit ook over de gouvernementen Jekaterinoslaiv en Beasarabie Weenen l Juni De Wimer Zeitiiug bevat den tekst van de tusscken Oostenrijk Hongarije en Turkije den 21 April 1879 gesloten conventie betreffende Bosnië Uerzegowiua en Novi Bazar Aan het bureau van politie is als gevonden gedeponeerd I een Parasol twee paar zwarte lage Vrouweschoenen een gouden Broche tnet Steen een zwart Schorlje een Portemonnaie alsmede een Parapluie die Douderda £ in het Boterhuis is blijven staan Burgerlijke Stand GEBOREN 31 Mei Trgutje ouders J Koppendraier en W H van Reeden Adrians ouders C Ulok en H fan der Valk Sosanoa coders P Rietkerk en A Voordewind Willem ouders C Veisehul en M Spek 1 Juni Willem Abraham ouders R van der Pol en H C Paludaous OVERLEDEN 31 Mei E Tusterraan wed J S van der JJen 68 j 1 Jnni P de Vroom 17 ADVERTENTIËM f Bevallen van een Zoon E F W H GüTTE BiKTZ Gouda Jani 1879 Voor EEN of TWEE HEEREN die hunne Ibezigkeden buiten s huis hebben bestaat er gelegenheid tot KOST en I WO IIXG met eene VRIJE GEMEUBILEERDE KAMER Franco brieven onder Letter B ter Boekxlmkkera yan H GOORIS N Gouda HIT SE SANB TE IM 14 aoUd nieuw gebouwde Burgerwoningen Toorzieu van alle gemakken Men gelieve zich te adresseeren met franco brieven onder No 279 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Gouda Oosthaven B u 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fön UITGEVOERDE LEVBNSGROOTE NATIONALE BELOONtNG Van fr 16 600 Groot 60U0EN iËOAILLE ECHTS PK Venterkend tpijtvertcrend koorüverdrijvend Dit vrijnhottdeud elikaler tievat alle hoe danigheden der 3 verschillende kinasoorten vereenigd het is zeer aangenaam en wordt zeer door de geneesheeren aanbevolen tegen Jio d 9e6re i gebrek aan krachten ziekelijke bleekheid aandoeningen oan de maa g bl oedarmoede gevolgen Ban hef iZ kraambed aanhou fi CV game herstelling enz lj i ZZ CV OEDEPOHEERD n MKua HUI DMiMT M m aua aowi skithuui Te Gouda bij Zeldenrijk drogist Chir JOentiste Rotterdam zal ELKEN DONDERDAG van des morgens 9 tot des namiddags 2 uren te consulteeren of te ontbieden zgn voor alles wat tot de TANDHEELKUNDE behoort zoo ook voor het inzetten van KunsUanden en Gebitten in het Hotel ds Paauw te Oouda OPENBARE TERKOOPING op DINGSDAG 10 JÜNIJ a s s morgens 9 ure in de Nieuwsteeg te Gouda door de Notarissen MONTIJN en KIST van MEUBILAIRE en andere ROEREN DE GOEDEREN eene partg Roode Witte en andere WIJNEN en LIKEUREN TABAK en SIGAREN benevens een INVENTARIS eener Slijtery en Tabaksalfaire Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 16 JUNIJ 1879 des vóórmid dags ten Elf ure in het Koffijhuis de Hab MONiE te Gouda van Een WOON en WINKELHÜIS in de Dub belebu urt nabfl de Markt W k B No 6 Een HUIS en ERF in de Kuipersteeg Wijk K No 87 Drie HUIZEN en ERVEN aan de westzijde van de Raam Wjjk O Nos 465 466 en 467 Drie HUIZEN en ERVEN aan de Verloren Kost Wijk O Nos 468 469 en 470 Een HüIS en ERF aan de Verloren Kost Wijk O No 479 Zes HUIZEN aan het watertje van de Verloren Kost O Nos 493 494 495 496 497 en 498 Zes HUIZEN in de Lazarnssteeg Wyk O Nos 505 506 507 508 509 en 510 Een WOONHUIS in de Vlamingstraat Wijk O No 352 Vier WOONHUIZEN in de Vlamingstraat Wijk O Nos 331 332 333 en 334 Zes WOONHUIZEN met ERVEN in de poort daarachter Wijk O Nos 335 336 837 338 339 en 340 Twee WOONHUIZEN en ERVEN aan de Groenen weg W k L Nos 124 en 125 alles binnen Gouda Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen MONTIJN en FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen EE QOÜESDHE QLA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Gartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid dw Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Oen ten Wordt gevraagd tegen 1 Augustus a s in eén klein Gezin eene DIENSTBODB als Meid alleen goed kunnende koken en werken Brieven franco onder No 280 aan den Uitgever dezes METAALVKlJfi ÏIINERALE WATEHEN BEREID volgens het SIJSTEEM BEI NS op KOGELPLESSCHEN MINERAAL SODAen SBLTZERWATER GEMBERBIER LIMONADE GAZBÜSE en CHAMPAGNE CIDER verkrijgbaar bg J C ZELDENRIJK Abshaubbins of Anti RhumaUscbe Watten Zeker en onfeilbaar middel tegen alle Rhnmatische aandoeningen door koude ontstaan kiamp aangezichtspgn verstijving in de leden enz als ook huidziekte van eiken aard Zg nemen dadelijk alle scherpe deelen uit Vleesch en Bloed weg zonder eenig orgaan stoorcis toe te brengep Pr s 30 cent per pakje Verkrflgbaar bjj den Hoofddepothouder A BREETVELT Az te Delft en verder bfl T A G fan DETH Oouda iC B Verheul Oudewatcr Mej de Wed Uosman Goud Ia Bos Iterkel F W den Uil Schoonboten U van Dorp Zoetermeer A Prins Zevenhuizen IA KsHlinfc Alphen M i Ooodkade Hoskoop L U Ë C ïebl ttuian IJode irMeii O Hoogeudljk Capelle K OosterlioK Uawliecbt S van der Kraats Bleiiwük Wm G Wilhelmus Woerleu Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men In het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongeateldheden der MAAfl en werken heilzaam op de BflJSVËBTEUlNU Zij zgn uitmuntend tegen de GAL 8CHËRFTK in het BLOED en UITSLAG der HUIO zij ziin Z CHï LAXEKENü en SLUMAPÜKIJVENI Verzegelde doozen van 37V n en dubbele doozen zijn rerkrgghaar by de hh Jlilaiterdam J de Boer Amlerdam M Cléhan O drog hei ige weg D 132 Boakoop J A van t Woudt Delft H W de Krugff Qouda L Schenk op de Hoogstraat Hmitrecht K Oosierling Jlage h ¥ G Snabilié Buitenhof Ltyden 3 T Xerburgb Haarlem hoek Bakkeraterg Moordrecht G H Post Oudemler Pr Vree Rotterdam d Toorn Beker Wette Wagenstraat Schooahoeen A Wolif Utrecht Altena k Kroon op het Steenw over den Düokerstr n 872 Woerden J F Siveernian Zevenhuizen A Prins Bodegraten B Versloot Het depdt deier echte Urbanus Pillen s iids zoovele jaren met roem bekend en in algemeen ge bruik IS door ons te OoUda alleen eu uit sluitend geplaatst bij den beer L SCHENK op de Hoogstraat WA AB SCHDWINO Men wordt instantelyk verzocht wel atlent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de UrbannsPillen bereid volgens het oude en eolite Recept in üépSt zijn verkrijgbaar gesteld i rfe 4 erloven opgegeven Sleden en Plaateen dan bij de hierbovengenoemde Ddfötlioiider In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naarateekening van de vervaardigers Wed Keunen Zoon Apotheken welke Handteekeniog zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verioeken de gebruikers inatantelijk daar wel op te letten en raden bun san wel toe te Zien bij wien men de Uoosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Ilandleekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik ran de vele namaaksels QoüDA Deuk van A Brinkman Als lid der Tweede Kamer voor het Hoofdldesdistrict Gouda wordt bij de VerkieEing van 10 Juni a s met aandrang aanbevolen het aftredend lid Mr J G Patijiu REKiVlSGEVliVG De VOORZITTEU van den BAAD der Gemeente OOVDA Brengt ter openbire ieanii dat aan de KIEZERS in deze gemeente zijn toegezonden de Oproepingtirieven en SlemUljeÜen tot het benoemen ran een lid au de Tweede Kamer der 8taten ieiiei ii en dat wanue ir eenig Kiezer tijn Stenbritfje verloren of er geen mogt hebben ontvangen b j zich tot bekoming daarvan ter Plaattelijlu Secretarie lal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefje zal aanvangen op deu lOu Juny austaaude des morgens ten negmeu eindigen des namiddaiti ten vijf ure dat het Stewiiriejje schriftelijk il evuld door deu kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geeu ander Stembriefje dan dal hetm lk van het Oemeenttzegel voorzien is mag worden geuruiki dat de in het briefje iu te vullen persoon duidelijk met OOM eu voonaam moet worden aangewezen dat het briefje niet ouderteekend mag zijn en geene tmiere briefje omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht OOUDA den 3 Janü 1879 Dt VooreiUtr nonoemi VAN BERGEN IJZENDOOKN Parleineataire Werkzaamheden Bg de voortzeltins der algemeene beraadslagingen over de oonogsbegrooting bracht de heer Hegdenryck misschien wel hopende de verdeeldheid omtrent de defensie iu de liberale gelederen bestaande tfl vermeerderen zoogenaamde antimilitairisten in het vuor defensie toch kon wel eens het middel t n om het ministerie en daarmede de regeling van het onderwgs en de efiecten belasting een doodelijke stoot toe te brengen en de bestrgders der hooge nitgaven voor de defensie bleven daarop het antwoord niet schuldig Alle overweging verdient wat de heer van der Linden zeide £ r is na 500 millioen aan oorlog besteed en is de defensie verbeterd Neen Is er gezorgd voor de linie aan zee Neen Er is onophoudelijk gesproken over doode en over levende strijdkrachten over rfldende artillerie en geen radende artillerie terw jl die altgd blijft rgden Spreker heeft gezien kurassiers lanciers hazaren dragonders en die verkleedparty heeft schatten gekost zonder ons een stap verder te brengen Niettegenstaande alle unUioenen voor het leger hoort men dat het niet deugt j de kazernen zitten volgens den heer van Wassenaer van onder tot boven met wandgedierte de militaire rechtspleging de militaire tucht zfln sedert 50 jaren niet veranderd Wvj moeten ons het beste aanschaffen en daarvoor geld over hebben zoo eindigde deze spreker maar wü hebben dan ook recht om te vorderen dat de zaak in orde komt en dat wfl nietblgven zitten met een slechte rechtspleging een slechte militie een slechte schutterg Voegt men nu hier nog bg wat de heer BorgesiuB zeide die er op Wees dat de begrooting van oorlog van 10 of 12 millioen tot 22 millioen gestegen is dan waarlgk kan men het vele Nederlanders niet zoo erg ten kwade duiden dat zg de resultaten willen zien van 8 1 het geld dat sedert jaren door de oorlogsbegrootin versl9nden i s Verschillende punten werdten n door den minister besproken nog naqer toonde hij de noodzakelijkheid van een vegdleger van 30 a 35000 man aan dat evenwd te verkrggen is zouder vermeerdering der ilitie afschaffing der plaatsvervanging verdedigde hg uit overtuiging omtrent de legerorganisatie bij de wet hield hg zich een nadere beslissiiMÈ voor hg trachtte een beteim indruk van om toestand der kazernes te geven dan enige afgevaardigden en sprak ten slotte nog over de tucht in verband met de Baagsche zaak waardoor de constitntioneele beginselen niet geschonden waren omdat de straf door den goaverneur der residentie was opgelegd terwnl in de zaak van den kapitein V an de Spieghel het hoog gerechtshof uitspraak had gedaan Na afloop der algemeen beraadslagingen werden bg de artikelen nog énkele onderdeelen besproken De minister bel fde de 112 in een volgende begroo ing te doen vervallen en de artucelen zooveel mogelgk te spUtsen Een voorstel van den heer Vindt wil de benoeming van luitenantkolonels teg nlaan een vermindering van het artikel daan betrekking hebbende wordt na de verklaring van den minister met 50 tegen 16 stemmen verworpen Door dep heer Idierda w een poging aangewend om den officieren v gezondheid eenbetere bezoldiging te verschaffen de ministerzal daaromtrent voorstellen doen en eveneensomtrent de opleidiiw I Door den heer a k l aaogedrongen op beperking bjj garnizoensverwisselingen Bg de behandeling der vestingbegrooting werd door den heer üastert aangedrongen op zuinigheid bg de genie en op het doen vervallen van nieuwe werken uit deze begrootiug die hij nog als een voorigeiette credietwet beschouwt De heer van Houten wil de uitgaven van de verdediging aan de zeezgde doen vervallen de heer Saaymans Vader daarentegen wil ook de Schelde verdedigd hebben De minister beantwoordde eenige sprekers wat weder repliek uitlokte De belangriiksbe verkkring van den minister was daarop dat hg bg de volgende begrooting een volledig plan zal overleggen nopens de voltooiing van het vestingstelsel Een amendement van den heer Bastert om 880 000 te schrappen beatemd voor de verbetering van forten ter verdediging der HoUandsche waterlinie wordt met 50 tegen 21 stemmen verworpen De verdediging van de stelling van den Helder wordt met 41 tegen 32 stemmen goedgekeurd Evenzeer wordt de minister met 56 tegen 17 stemmen gemachtigd een fort ter verdediging van IJmuiden te doen bouwen tegen het advies van den heer de Casembroot die de verdediging van die haven aan de marine wilde opdragen Ook de verdediging der Maaamonden wordt met 53 tegen 20 stemmen goeilgekeurd waarna de geheele vestingbegrooting met 60 tegen 13 en de oorlogsbegrooting met 59 tegen 14 stemmen wordt aangenomen Na afloop der begrooting interpelleerde de heer van Wassenaer Catwjjck de regeering omtrent den overlast die onzevisschersvloot van vreemdelingen heeft De minister van marine verklaarde dat omtrent deze zaak geen officieele berichten waren ingekomen mocht dit echter het geval zgn dan zal hg alles in het werk stellen om de schuldigen te doen achterhalen en straffen Het verlot tot een tweede interpellatie over het handhaven van de tneht op de visschersvloot werd met 42 tegen 26 tenUnev aan den heer Wassenaer geweigerd daar deze zaak van zelf ter sprake komt bij de behandeling van het ontwerp tot regeling van de tucht op de koopvaardgschepen Bg de goedkeuring van consulaire verdragen met Brazilië en de Vereenigde Staten gesloten werd aangedrongen op het sluiten van verdragen tot het uitleveren van misdadigers met die landen De minister wees op de groote moeielgkheden aan het sluiten van zulke verdragen verbonden maar verklaarde tevens dat hg hoopte spoedig zulk een verdri met de Vereenigde Staten ter goedkeuring te kannen aanbieden terwgl met Brazilië alsnog onderhandeld wordt Geeft het in vele gemeenten moeielijkheid voor de ingezetenen dat slechts één register van den burgerlgken stand aanwezig is bg een aangenomen ontwerp wordt nu bepaald dat in één gemeente meer dan één plaats van aangifte zal kunnen zgn terwgl ook andere personen dan juist leden van den gemeenteraad als ambtenaar van den burgerlgken stand zullen kannen benoemd worden Had de vertegenwoordiging bn de behandeling der begrooting een post doen vervallen tot restauratie en instand bonding van historische gedenkteekenen thans werd een aanvulling der begrooting aangenomen tot het geven van subsidie aan verschillende gedenkteekenen Bierouder kwamen ook voor de Goadsche glaien Nadat een drietal was opgemaakt ter aanvulling eener vacature in de rekenkamer en de huishoudelijke raming van uitgaven voor de kamer van het volgende jaar was vastgesteld is de kamer op reces gescheiden om waarschgnlgk niet weder voor September bgeea te komen Toch kan men niet zeggen dat zg reeda verricht heeft wat haar hand vond om te doen Nog hoogst belangrgke ontwerpen zgn door de regeering ingediend en wachten ag afdoening Het wetboek van strafrecht moet onderzocht worden een nieuw onderzoek omtrent de effectenbelasting is door de com missie van rapporteurs noodig geoordeeld de noodzakelijkheid om de wet op de tucht op de koopvaardijschepen te wQzigen is bg de laatste interpellatie gebleken Bet wetboek van de krijgsmacht te land en te water kan behandeld worden het ontwerp voor het oprichten van rijksspaarbanken is ingediend maar reeds genoeg ontwerpsu van het hoogste belang om het nut van een rusttgd van ongeveer vier maanden te betwgfelen De tweede kamer is wel geen wettenfabriek maar toch waar zulke belangrijke onderwerpen op regeling wachten mag men wel eenige meerdere inspanning eischen Misschien dat de afloop der verkiezingen hierin nog wijziging zal brengen desw toch zullen ook over het bestaan van het ministerie beslissen Zoo ooit dan is nu die afloop van het hoogste belang omdat de samenstelling van een ministerie in den tegenwoordigen toestand met tal van bezwaren zal gepaard gaan Een ieder doe dan zgn plicht en stemme zonder aanzien van personen of consideratien die met het wel of wee des lands in geen betrekking staan Een zaak willen wij de twgfelcnden herinneren Mocht onverhoopt de liberale partg de nederlaag Igden welke party l zal zich dan aan het roer van den staat plaat sen Een coalitie ministerie toch is bi den tegenwoordigen stand der partijen niet mogelgk en zou bü den eersten aanval uiteenspatten Is het mogelijk geweest de regeering nu ea dan door een vereeuiging van minderbeden een echec te doen lijd n die minderheden kunnen nooit tot regeeringspartij vereenigd worden f Men bedenke dus wat men doe en vergeta voöt al niet te overwegen welke gevolgen de afloop der verkiezing kan hebben jt 4 i