Goudsche Courant, vrijdag 6 juni 1879

UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GÖÜDA 1878 rerm lg De w rbBurheidswereeni Bg Borgerplicbt bestond aan bet einde van het jaar 1878 uit 42 werkende leden 1 begunstigd lid en 24 begunstigers tegen 34 werkende leden 1 begunstigd lid en 19 be iiustigenr in het vorige jaar De oefeningen lu het behandelen van bet geweer en het schieten naar de schgf met Flobert patronen werden des winters geregeld op eiken Vrijdag avond gebonden in een lokaal dat van gemeentewege is aangê e2en en ook voor rekening der gemeente wordt verlicht en verwarmd Het schieten naar de schijf op het Schietterrem heeft gedurende den zomer plaats en wel des Zondags morgens en des Woensdags namiddags Het gewone jaarlijksche prijsschieten had in vereeniging met de schutterij plaats daarvan werd reeds boven melding gemaakt De heer J P C Prince nam wegens verandering van woonplaats xijn ontslag als voorzitter van het bestuur der vereeniging Hij verkreeg tevens op zijn verzoek eervol ontslag als kapitein kommandant In de vacaturen ontstaan door zijn vertrek en dat van den heer J A Strohond 2de Luitenant bij het korps in 1877 was bij het einde van het afgeloopen jaar nog niet voorzien Er zjjn hier 8 kerkelijke gemeenten 1 Nederdaitach Hervormde met 2 kerkgebouwen en 4 leeraren 1 Evangelisch Luthersche met 1 kerkgebouw en 1 leeraar 1 Bemonstrantscb Gereformeerde met 1 kerkgebouw en I leeraar J Christelijk Gereformeerde met 1 kerkgebouw n 1 leeraar 2 Roomsch Katholieken met 2 kerkgebouwen en 6 geestelijken 1 OudRoomsehe of van de Bisschoppelijke Klerezy met 1 kwkgebouw en 1 geestelijke 1 Israëlitisefae met 1 kerkgebouw en 1 leeraar De kerkgebouwen verkeereu voor zooveel ons bekend is in goeden staat De gemeente keert jaariyks aan de St Janskerk 2400 uit als schadeloosstelling voor het gemis van begrafenisrechten Makingen en schenkingen voor godsdienstige doeleinden krachtens machtiging aanvaard kwamen voor zoover ons bekend is niet voor Sckolen voor lager onderwijs De laatseIflke Schoolcommissie onderging geene verandering in hare samenstelling De toestand van het lager onderwijs zoo op de openbare als op de blondere scholen geeft reden tot tevredenheid De ijver der onderwijze en ottderwgzeressenin de vervulling hunner moeielnke taak verdient allen lof Op de openbare scholen nam het getal leerlingen niet toe Op de openbare scholen nam bet getal leerlingen niet toe Op de bijzondere was dit wel het geval Openbare Scholen Er waren C openbare ichotea Tot de oprichting eener zevende namely k van eene tweede burgerschool voor jongens werd in het laatst van het jaar besloten Die zeven scholen worden voortaan genaamd De Eerste Armenschool Boofdonderw jzer Gonda De tweede Armeöschool Boofdonder nzBr Posthumusl De Tusschenschool Hoofdonderwijzer Schriek Dé Eerste Burgerschool voor jonmns Hoofdonderwijzer Huber De Tweede Buigerschsol voor jongens Hoofdonderwflzer B Leopold De Eerste Burgerschool voor meisjes Hoofdonderw zer Kramers De Tweede Bnrgeïschool voor meisjes Hoofdonderwgzeres Mej Gretser Op alle openbare scholen wOrdt meer uitgebreid lager onderwjs gegeven Behalve de gewone vjiken omvatte het onderwijs op de beide Armenscfaoleti en de Tnsscfaen chool de gymnastiek het teekenen en de handwerken voor meisjes op de eerste Burgerschool voor meisjes dezelfde vakken en de beginselen der Fnanstihe taal op de eerste Burgerschool voor jongens de be nselen der Fransche Engelsche en Höogdmtsche taal die der wiskunde de gymnastiek en het teekenen op de tweede Buigetschool voor meiqes de beginselen der leTeide talen ds gymnastiek het teekenen en de handwerken voor meisjes op de nieuw opgerichte tweede Burgerschoolvoor jongens zal het onderwijs zich uitstrekkentot de beginselen der Fransche Engelsche enHoogduitsche taal die der wiskunde de gymnastiek en het teekenen terwijl by de openingdezer school het onderwijs in het Bngelsch enHoogdnitsch op de eerste Burgerschool voorjongens vervalt Wordt wrvolyd BUITENLAND Baiteiitaitdsch Overzit ht Gel k getvouiilgk het geval is na feeetdagen is het politieke nieuws zeer sehaarsch Het vooruaamsle nieuws betreft gelijk natuurlgk is nog altijd de naweecii vaa den oorlog in het Oosten De Hussisehe regeeriiig geeft eene nieuwe buitenlnndsche lecuiug uit om een gedeelte der buitengewoue Jiitgareu e dekken n de Griekwhe wendt üiob tot de mogendheden met eeu beklag over het bijeeutrekkeu rau Turkscbe troepen aan hare grenzen Uit laatste zal moeten wordeu beschouwd als eeu der middelen om eindelijk in deze eens eene beslissing te krijgeu Inmiddels is Aleko pacha plechtig bevestigd in zyiie betrekking van gouverneur Van Oost RumeUë Trins Alcxuuder van Buigarye is thans te Parijs en had eeu onderhoud met den president der Republiek Vim dnnr vertrekt hg naar Engeland en dan gaat de reis naar Home eu Konslantiüoptl In het laatst dezer maaud zal hij denkelijk naar Varna gaan om vau daar naar Tirnowa te reizen en plechtig de Bulgaarsche kroou te aauvaardea De verkiezikg van Blanqni Voor Bordeaux is te Versailles mei nagenoeg algemeene stemmen onwettig verklaard gelijk niet anders was te verwachten De regeering heeft daarbij te kcuueu gegeven dat zg over zgae zaak zou oordeelen onafhankelijk van deze verkiezing e de heer Cassagnao gebruikte de gelegeuheid om nogmaals schandaal te maken Het gevolg is geweest dat met groote meerderheid de censuur tegen hem werd uilgesproken Een andere moeilijkheid voor het tegenwoordig ministerie is gelukkig uit den weg geruimd Het onderzoek in de zaak van den aartobitschop van Aix schijnt te hebben doea zien dat hg niet de uitdrukkingen heeft gebezigd waarvan hg in sommige berichten werd beschuldigd zoodat de regeering niet zal hebben te vervolgen Oistereu bracht de teb graar ons de namen van een l oriugeesch Ministerie beden wordt ons langs denzelfden weg bericht dat de kamer met groote meerderheid een votum van wuntrouweD in bet uieaw kabiuet heeft uilgebiaoht £ eu ontbinding vsn de Kamer wonlt uu waarschijnlijk geacht De Zwiisersche Bondsvergadering is geopend voor de gewone zomerziiliug merkwaardig was dat de aftredende presideiUeu der Kamers beiden in hun toespraken hun leedwezen te kennen gaven over de wederiiivocring van de doodstraf met bgvoegfng echter dat men zich moest onderwerpen aan de uitspraak van de meerderheid De Duitsohe Keizer is Dinsdag weder gevalles j Ie kwalen van den ouden dag doen zich steeds sterker gevoelen De zoo gewichtige en diep doortastende wet regelende het spoorwegtarief van goederenvervoer zal naar de verzekering der Kul Zeilung over eeuige dagen hoogstens na verloop vau een paar weken bij den Bgksdag wordeu ingediend Binnen het verloop vau dien tijd zal de zaak in de Bondsraad waar zij wonlt onderzocht haar beslag erlangen Te oordeelen naar de woorden indertgd door den Kgkskanselier in eeu der zittingen van den Bgksdag gespreken stelt hg het hoogste belang in het tot stand komen dezer wettelijke voordraeht lutussohen is het commissoriaal onderzoek dezer voordracht iu den Staatsraad volgeus de mededeeling der Bank und Haiul Zeil niet gunstig voor het ontwerp Vele bedenkingen zgn ook bg de tweede lezing daartegen ingediend Men herinnert lich daarenboven dat een dergelgke poging vroeg r in het werk gesteld op grond van gelgke bezwaren als thans warden geoppe id schipbreuk heeft geleden GOUDA 6 Juni 1879 Wg ontvingen het algemeen verslag van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den Iu welke mate bij de verdere behandeling der voordracht in de speciale commissie en later in de zittiug van den Bondsraad zelf een gunstiger resultaat zal worden verkregen kat zich tot heden bg geen mogelijkheid voorzien gewnpenden dienst in de Nederbndeu en vindea daarin aanleiding om een welgemeende aanbeveling te schrgven voor de collecte welke op 18 Juni alhier voor dat fonds als nosr gewoonte zal worden gehouden De geldelijke toestand van het fonds laat te wensohen over Het nadeelig saldo vermeerderde met ƒ 4000 en klom daardoor lot t5000 Het hoofdbestuur muest tot dekking van dit tekort ƒ 20000 luschr i pot N W S verkoopen Vermindering in de opbrengst der coUeete vermeerdering van ondersteuning cga de voorname redenen van dezen achternitgang waardoor menig oudersteunde zgne toelage zal zien vemtinflerd of ingetrokken Vult dit altijd hard des te harder ongetwijfeld wanneer de verdediging van het land en zijne overzeesohe bezittidgen de oorzaak is van eeu armoedigen oudeU dag of van een koMmenul bestaan omdat verminking of tiek lyk id tol wericaloosheid doemt Voor de akta in de vrouwelgke handwerken weidea gisteren te s Hi IS oanilidiiten ge xantiileeid 6 werden afgewezen ed lO toegefaten Waarontier Mej H C van Zeylen voor nut C J van Nes voor uut en smaak en J J Kooper voor smook Bijj vonnissen van Dinsdag zijn door de rrondisse raentsrechtbank te Rotterdam de navolgende van mis haudeliog beschuldigde personen veroordeeld A De O wonende te Bleiswijk tot een oehttaf van 8 dagen A D wonende te Capelle a d IJsel tot een celstraf van drie maanden en twee boeten van 8 elk bij wanbetaling te vervangen door een dag celstraf G S te Schiedam J P Van der W t3 Good M van Z te VUardiugen en H V te Jnarsvdd allen vervolgd ter zake van beleediging met woorden vau een bedienend beambtt veroordeeld de eerste tot twee geldboeten van 16 ieder subsidiair vgf dagen gevangenisstraf voor iedere boete de tweede en derde tot een boete van ƒ 25 subsidiair zeven dagen ge vangenisstraf en de vierde toe een boete na 16 subsidiair vgf dagen gevangenisstraf In eene op den 80 Mei II gebonden vergadering van Ingelanden vau den polder Stein is met algera stemmen vastgesteld de rekening over 1878 in ontvang op Ï450 lï in uitgaaf op 1848 80 alzoo een batig saldo van ƒ 601 82 de begrooting voor 1879 id ontvang op ƒ 24S6 lf in uitgaaf op i3i9 M alzeo een batig saldo vanƒ107 30 Door stemgerrobtigde ingelanden der Hairrawoo W sche droogmakerij ouder llaaerswoade au Benlhuizeu is in hare vergadering van 28 Mei roet algemeene stemmen tot voorzitter herkozen mr C Van der Vlies I a De oommissie van rapporteon voor bet wetsontwerp tol heffing der effecteiiheliuUiig kennis genomen hebbende van de Memorie van beantwoording op het door de Tweede Kamer nilgebracht voorloopig verslag omtrent deze voordracht en van het daarbg gevoegd gewijzigd ontwerp bij hetwelk de voorgestelde belasting tot schuldvorcferingen wordt nitgestrekt en in aanmerking nemende dat het nieuwe wetsontwerp gewichtige wijzigingen bevat waaronder er zgn die niet of slechts ter loop in al de afdeelingeil besproken gn achtte eeae uienwe overweging te dezer zake wenscheiyk en noodig Kerdglc is gisteren te Antwerpen vrijgesproken van de besebnldiging van aicli ouder een valseben naam iu het hdtel St Aat in te hebben lateo inscbrgven De algemeene vergadering der Vereeniging van gasfabriekanteu in NederUnd zal dit jaar gehoudenworden te Breda den 24 en 26 Juni tt t Ottderde punten van behandeling merken wjl o a i volgende op Bestaat er aanleiding om Vanwege de regeering a n te dringen op verlenging van deOtermiJti gesteM voor de gkea van gosnieteraP If de vreei voor de nadeeligs gevolgen van de te passing der tleklrisohe verliohting voor d guw indostrie al dan niet gegrond Is de opeabars vetekoop der cokes voor eene gemeente gasfabriek stt te bevelen Het patent vad Livescv ea Kidd to carboniseriag van bet gas Heeft da ondeivintUngreeds uitspraak gedaan in de kwestie of i aitsche gaskoleu naast Engelsche op gasfabrieken aanbeveling verdienen De heer J H Mt t diraoiew van het InMitffut tot Onderwgs van Bliadea te Amsterdam is be noemd tot PrMdeii dlHonneur de la SoeiéU Ib HonpUdUert Sameleuin Bréteai te Rennesj terw l heiQti tevens het diploma ds groote eere medaille dezer Vereenigiag is toegezegd als eene erkenning namens het bestuur van het Parijsebe Congres van hetgeen door hem in bet beltfng onzer blinden en misdeelden in den vresmdff gedWOi wetdi Da heer H Nadault de BuffOfl president van hef Congres is voorzitter deziBl instelling welke o a dertig suttons van red dingsbiKiten lang de kasten van den Oceaan oaderhdhdt Dè Vereeniging telt 2000 ledett en van vreemdelingen is de algemeene secretaris van de wclbelMnde SagMl Hutkaiu Society te Londen de heer Lambtou Young de eenig wieir eae dergelijke onderscheiding ten deel viel De geneaBMraadtvaa Zaandam heeft beslottn aan W H De Heas 8c Zoon te Rotterdam eigenaars vaip de gaMAriek aldaar op nieaw conoes te verleenen voor den tgd van lo jaren voor de verlichting van stads en particuliere gebouwen enz tegen 12 in plaats vstt 17 eent per K M Bovendien zal de meterbouB belangrijk verminderd worden Uit Parijs sshrgft man aan de N R Cl Overeenkomstig hetgeen Dinsdag getelegrapheerd werd zij medegiedeeW dat de Prlna v a Oranje die zooals den lezer bekend zal siju zich veeltijds ophoudt te Pargs aldaar ziek is geworden Zaterdag avond vour acht dagen is Z K H op een bal geweest bg mevrouw de Courval en uit de warme zaal in de kleedkamer komende om te vertiekken heeft de Frin koude gevat Aanvankelijk liet de ongesteldheid 2ich niet ernttig aanzien maar de geneesheer Aimé Martin achtte het spoedig tot dekking van eigen verantwoordelgkbeid noodig dat ook het advies gevraagd werd van eeu tweeden geneesheer waartoe gekozen werd de heer Peter hoogleeraar in de pathoUgie oaa de Focttlleit te Parij Prinses Mathilde volle nicht van wijlen H M Koningin Sophia en die op de hartelijkste wijze den zieke omringt met alle mogelijke zorgen droug er op aaiv dat aokkhetaMvi zoit worden iagewonDto va baren d ct dejl heer Dieufcfoy geneesheer van het hospitaal Menilraontant Deze drie geleerden nu zijn dagelijks in consult bij den Prias De heer Aimé Martin komt meermalen daags eu om buitendien zeker te zijn dat aan den zirke geen zorg ontbreken aal heeft men den heer Cailleret interne onder dr Martin iu het hospitaal SaintLazare sedert Vrgdag och lend aan den Prins voor voortdurende oppassing toegevoegd De heer Cailleret vervult die taak met de meeste toenijding eu de heer Martin brengt den grootsten lof toe aan zijn takt en ijver £ heer Martin zelf is éen Zeer lympathieke figuur men beeft slechU enkele oogeoblikken in zgn gezelschap door te brengen om de overtuiging te krijgen dat de zofg voor den Kroonprins aan uitstekende banden is toerertrowwd Hy is reeds rcdert jaieii met den prins in betrekking geweest hetgeen het vertrouwen in een geneesbeer natuurlijk niet weinig veraeerderf Z K U die appartementen bewoont op de eerde verdiepiug 19 Rue Auber iu de onmiddellijke nabijheid van de groote OperI wordt overladen met blijken van deelneming van de zijde zjjner talrijke vrienden te Panjs n antichambre is voortdurend vol van heeren die het bulletin van de geneesheeren komen lezen en zich inschrijven in het register Niemand bocgeaaaiml wordt echter by den zieke toegelaten Zelfs Prins Alexander die hülen achtend per eersten trein uit Nederland aankwam heeft zijo broeder hedeti nog niet mogen zien evenmin als de baron Bentinck die namen Z Mv den Koning den zieke is ksmta bezoeken De Prins van Wales die heden ochtend fe Parg s aankwam heeft dadi fk naUf dea toestand van den lijder laten vernemen De ziek volgt slipt de voocealiriften der geneesheeren Bijna de geheele vooi gaande week had de Prins niets anders gebruikt dan wat limonade thans gebruikt hg eenige bouillon hetgeen door den heer Martin als eelr zeer vetbtijdeiid versohijuM wordt besebouwd De Prins is aangetast door eea pneumonie aan de reohterloag waarbij eb gevoegd heeft een diaphragmatlsohe pleuris De ziekte volgt haar geregelden loop n de gei ee h erMii veroneclsn dat Op dit oogeublik alle gevaat gewekeuis De Nederlaudsche gezant zendt geregeld ondersclieMene miien daagk tekgrafiseiw berlcMeu omtrent den toestand vau den Prins oiar s Uaga Een bericht uit Pargs gisteren in den Haag ontytsüf n meÜV dat de PMaw van Oranje zioS veel beter bevindt Er wudeu ge a bolletitls near uitgegeven Volkomen hentel lal aog wel eeaigsa tijd vordtolï De aardbetiën staan te Beverwjjk praohtig iu bloei Dè gcregelds uitvoer zot waSrkchgMljk eerst over drie of vier weksn konnev plaat Inbbiii Sleehia biw en daan iwoidt een eakela rijpe vrucht gevonden De UmiA D P C UieHibti tw C A A Du de Wit wier aak op Maaada 8 Juai e k eeir het gerechtshof te Amsterdam in booger beroep zal worden behandel habbea een uitvaarige memorie by dat hof iBgedieadl Zg vangen daarin aan met de verklaring dat zij niet trachten zullen de bittere droefheid en teleurstelling te schetsen door het vonnis der arrendissementa rechtbank bij hen htfnne geeinneo betrekkingen en vrienden teweeggebracht Zij willen en mogen ook geen medelijden opwekken maar zg doen een ernstig beroep op hit onbevangen gemoedelijk en nauwgezet oordeel van het hof Zij verklaren onschuldig te zijn aan het hun ten laste gelegd misdrgf en ameeken het hof de gronden daarvoor reeds in eersten aanleg bijgebracht maar die d rechter a quo niet blijkt te hebben onderzocht zorgvuldig te toetsen eu alzoo ok aan ide verdediging gelg k aan de beschuldiging recht e doen wedervaren De memorie bevat een doorloopende critiek van de voornaamste overwegingen van bet vonnis en eindigt met een kort woord over de qualificatié en het bewijs Naar aanletr lng van het gouden feest dat door hetregiment gren d4 en Jager eeriangs gevierd zal worden bevat het D v Z H een sehcts der geschiedenis vau dat regiment sedert zijne oprichting Toen in 1829 de vier Zwitsersehe regementen afgedankt waren die sedert 1814 iu Nederlaadscbe dienst gestaan hadden werd den 7 dea Juli van dat jaar eene afdeeling grenadiers twee bataillons jagers en eene achttiende afdeeling in ttrie opgericht De afdceling grenadiersWas bestemd om in beide residentien Bruseel en s Gravenhage en mitsdiens onder de oogen des koniugs dienst te Verriehttn en wel zoodanig dat steeds twee bauillons in de veiblijfplaals van Z M moestruaanwezig zgn Het corps moest bestaan uit eeu keurvan officieren en manschappen de plaatsing daarbij als een ondersobefding worden aangemerkt tot eer verstrekken eu als een beloouiag voor goede diensten worden betohouwd Hef ioTel ver dit 06r ii MaMrl luUfflon k van 4 kompaguieeu sterk was was opgedragen san den kotoael E A Klerok Den 22 Sept 1829 werd aan het nieuw georganiseerde eorps door Z K H Prins Fredrik op de Plaoe Rople te Brussel het vaandel overhandigd waarbij alle officieren den eed aan koning en vaderland hernieuwden Aan den tiendaagsehen veldtooht nam de afdeeliag met roem deel Had het 2e battaillon in de eerste dagen van den opstand de stad Brussel moeten ontruimen en aan de naitera prijs geven de dagen van 23 tot 26 Sept werd die smaad door drie bataiUens gezamenlijk uttgewiscbt ea die dagen behooreo onder de roemrgkste der afdeding Den In Dec 1831i keerde de afdeeling in de residentie terug waar lij voortaan onafgebroken garnizoen hield Deu I6n Oct 1843 werden de afdeeling n grenadien ea jagen tot M regiment wereenigd Den lln Jung van het volgende jaar hield dit regiment zijnroem van tkeuroorps van het Nederlandsche legerte lÜB stamde in eene wapemsbenwing die door den keiaet aller Russen en Z M koning Willem II gezamenlijk afgenomen werd Al blijk van zijne tevredenheid stelde de Rossische Czaar loen eenigedeooratión der 8t Anna orde Se klasse ter beschikking van onzen koning Eea drrkwaardige dag was voor het reginmt ile lOaAplil 1843 toen H M de kouingiu weduwe voor het front van het regiment het vaandel met eeu lauwerkrans versierde Z M de koning gaf diru dag aan elk der vier bataillons een bataillonsvlag feu geschenke met zijn naamcgfer versierd als een blijk van zijne welwillendheid jegens bet corps waarbij hij met zijn doorluchtigen broeder den overleden prins Alexander zijne militaire loopbaan was ingetreden Ook Hds 110 0 de prins van Oranje en prins Alexander hebben bij het regiment hunne militaire opleiding genoten Den 7e Juli 1864 werd het 2S jarig bestaan van het keuroorps feestelijk gevierd Het D v Z B verwijst hen die belahgstellen in het buishondelgk leven van bet legimenl n 1864 naar het werkje Een bladzijde uit de geschiedenis vaa het regiment grenadiers eu jagers 1853 1869 vau den toemaligea majoor du grenodien N van Wille Het blad hoopt geirosg gezegd te hebben om de belragstelliag ia da aaMaan4e feeatvitriag op te wekken ook bg hen die in den regel buiten het militaire leven staan Huoile sjrmphatie voor het keuroorps zal ieke aiet Wtia igB opgewekt door het loffelijk getuigenis door deu volksvertegenwoordigef vaa Wassenaar Catwgk openlijk afgelegd dat tijdens de afgcloopea H g cBie kermis geen enkel man va dit regiment beuttonken op straat is gesien Jl Donderdag bezochten de Konittg en de Kooiiwn voor de eerste maal de school Koning Willem Hl eu Kouii ia Emma te Apeldoorn De heer Kreoa regent presidett der sehoo verwelkende HH UH bij Ifet 1ilni1 Hrét en van het gebouw waarop Het dochtertje vau d n hoifdtmdttwqKf d n beA Naelmeijer H M eeu prachtig bouquet aanbood onder het uitspreken va i eeVige dicM gels Terv 1 as bezochten HH MM d sohooIloktleD keurig gedecoreerd en met bloemen versierd Na het zitiKen van een Welkomsgroet aan onze jeugdige Koningin baad de oudste regent jhr Van Bronkhorst als hulde bigk der schoolkinderen den vorstel keii bezoekers een zilveren beker aan De Koningin bezichtigde alles met belangstelling en onderhield zich geniimea tgd met den koofdonderWgitr terwvl zg ook varscbillende jongen toMpiaak Ha bg na een uur toevens verlieten de vontelijke personen het sehoolgebonw De beker vervaardigd in de fabriek van den heerVan Kempen te Voorschoten draagt op de vtiortgde ten afbeelding der Koningssohool in niëlleerwark aan de aohten de ia het moBogram W Ë aaugebroebt p bet deksel gesierd met de koninki kroon bevinden tich de wapens van Oranje Meaox Chilons ea Saoone In gekleurd goud eeu blauw geëmailleerd lint dattich om deu voet van den beker slingert draagtM opschrift in gouden letters 7 Januari 18711 i De heer Delprat deelt in hel 1 dtcirift m A Uaalechappij m Nijverheid mede dat M Davis etf Co 27 Wellcloze Square te Landen een nieuw matèï r riaal gevonden hebben jmt bet maken vau vaied eu voorwerpen die gewoonlijk van aardewerk wordeii f vervaardigd en waardoor deze veel minder breekboaif worden Daarbg hebben z j het voordeel van ook nog veel Kgter tez n Deze nieuwe stof bestaat Dit katoenpap bekleed met een waterdisht glazuur Woarife gesmolten glas voor een groot gedeelte karat De stof wordt daardoor niet broos maar blijft baigzaam 4 genoeg om niet ligt te bersten en dan water de T te laten Tot nu toe werden deae voorwerpn ivi sterk genoeg zijn om een ruwe behaadding te kansw verderen sleohts in twee kleuren vervaardigd iBtw i neemt het gebmik toe zoools te verwaehteu is dia l zal ook hierin een grootere verscheidenheid woidéa ingevoerd Zeker koopman uit Rotterdam die onlang vaa Ëugeland met de maUboot te Vlissiugen aankwaa scheen niet veel lust te hebben um de inkonMade rechten van eenige goederen die hg bij zich had te betalen althans hij zeide ruiets te declareeren la hebbeu De ambtenaren minder geloovig op datpunt veroorloofden zich de vrijheid met iaacht neming van de meeste beleefdheidsvorinen eenigft horlogièD sokken en seboeuen ait s koopmans zakkeal en koffer te voorscbgn te halen eu wisten he dao na t beduiden altoos heel beleefd dat hfl zijn weerzin tegen het betalen van een paar guldtlis rtobten nu bg transactie ƒ 278 moest jOpdokkeiK De koopman op zgn betót ook heel beleefd maatM veel tegenwerpingen eu veroutsobuldigingen zooab dit gewoonlijk gaat maar betaalde H nam zich echter stellig voor zijn afkeer ooi h t betalen van sRgk reehteo voortaan t t bedwiaga if Een kapper te Chicago adverteerde onlangs i Haarhersteller onfeilbaar m det tot verwijdering van elke kale plek Op bet groeien der haren kan gewacht WOCdea Een beer op wiens schedel byna geen tpn hoor meet te ontdekken was kwam door deze advM 4 tentie gelokt bij hem en vroeg Kan men werkéljKx op het groeien der halïn wachten wauueef men tw middel gebruikt Zeket myuhser De kaalhoofdige kocht uu een ftaoou voor twee dollars ea kreeg op zijn verzoek verlof zijn hoofd terstond in den Wrlif kei met het onfeilbaar middel iu te wrgven Nadtt die operatie was verricht plaatste hij zich vol verwachting voor den spiegel en sprak Zie zoo mgtljrt Laten wg un het Ksultaat afwachten I Wal riep verkooper hier in mgn winkel Dat gaat aiet v v t hnurkontrakt loopt met eeuige maaaden ten einde La Belle JardlBlère rC 3 Pspilfi Ueercn en Kiadeikleederea rai ya oatalógussea tMi Hofr land heeft gezonden is het altijd geprezen geworden zoowel wat de coupe der geleverde kleeilereir la da elegance en soliditeit der stoffen betreft Bnhet ko l £ ook niet anders zijn want een elk die dit grodtePo rijsohe etablissement kettt weet dat het zijne Enröi peesehe vermaardheid te danken he ft aan de uilste kende wgia vao het z ne Olieaièle bedient Wjjk raden onzen teers dos fe t zeerste aa tioir deffflatiN logns Van de BsiM Ja Dinièee van Pargs aan t schaffen Behalve de gravures dooT de ecrsteT artistea van Pargs geteekend beval de cathlogu nog eene geheel speciale aanwijzing om vau elk Ueadingstuk de maat e nemen Deze catalogus wordt door d Beile Jabmnièbï aan ieder dier er om vraagt franco toegezondea SSAIki Vi i BRIEVEN gmtkesMefA aaa ♦ pW l kenden gedurende het Ie kwartaal 1879 uit Gouda verzonden en door tussBheokomEt vad kef fort kantoor aldaar terug te bekodiM h