Goudsche Courant, zondag 8 juni 1879

UEIB IMOnSSTSS Iemand van middelbaren leeftgd P G biedt zich met Augustus a s aan als MEIDHUIS HODDSTEB Adres met franco brieven ouder No 281 aan het Bureau dezer Conrani Wordt gevraagd om DADELIJK in dienst te treden eene voor KEUKEN en HUISWERK Adres in persoon GOUWE C 181 Verzonden geweest naar BBa GIE P WUleaihes A du Train eu mej A van Kooten Antwerpen mej wed Tan Solegeu en de Wilde Brunei gebr den Houter Qent DUITSCHLAND F Graner Bsaen FRANKRIJK Fr Reverdet MaraeiUe Gouda den 3 Juni 187 De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN KfiüIJNE Kantougerecht te Gouda Terechtzitting Tim Woensdag 4 Juni 1879 Kantonrechter Mr J U tan MIËBOP Ambtenaar Tan het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te BotUrdam VEROORDEELD S K K beambte ter secretarie te Gouda tot eene boete Tan ƒ 6 of geTangrnisstraf Tan twee dagen wegens niet rersoh jnett op de zitting Tan het Kantongerecht te Gouda ofschoon hij behoorlijk was gedagvaard om getuigenis te gcTen in de zaak van A £ huisTrottw Tan J J tapstfr in de Keizerstnat te Gouda aangeklaagd ran na middernacht bezoekers hebben in hare tapperq MARKTBERICHTEN Gouda 6 Juni 1879 Tot ongeveer Torige pry zen was de omzet niet groot Poldortarwe puike 9 60 i f 10 26 Mindere 8 76Ü 9 25 Eogge puike ƒ 6 25 a ƒ 6 75 Mindere ƒ 6 76 ü 6 Voer ƒ 4 75 i ƒ 6 26 Gtrat puike ƒ 6 60 a ƒ 7 26 Mindere ƒ 6 76 a ƒ 6 25 HaTer zware ƒ 4 26 l f 6 26 Ligte f 3 60 a ƒ 4 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alle soorten traag magere varkens eu biggen alsmede schapen en lammeren traag te verkoopen Kaas aangevoerd 70 partijen hooikans van ƒ 17 i ƒ 20 Graskaas van ƒ 20 a ƒ 24 Goeboter ƒ 1 30 ü ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 è ƒ 1 10 Burgerltjko Stand Gtouda TSSnOREN 1 Jani Ane Jacobni onden J C Gotle en E H V W Bieli tUniliiini oadcn W Bakker en C de GmH Heiidnka licobii oudere M i m Zulphen ea S t vu Uent S Adriiaa Antbooie ouden F J KoeMaas en D Mikkere Fieter Herman ouders P van Maareo H L H Joostea OVERLEDEN 3 Jooi J 1 na Allee 3 m 4 H 1 Watleel 10 m GEUUWDi 4 Jaai I J do Boee ea W Blom Bnanrlijke Stand van onderstaande gemeenten van 29 Mei tot 4 Juni 1879 Moordirecht GJSBOREM Willemina Frauioa ouden J van der Tooren u W Moraal ONDERTHOÜWD J Oikam 86 j en A M de Voa S3 j E BoerefijD Ie Ungonigeweide 21 j en Groeae eluQWD O Teaipelman te Gouda on A Slobbe Oouderak OBROBEN Arie aden L Boer a 6 C Verkerk Kaaptr ouden K Koemana en C Boumaó Bgmpje ouden J Boatsetegn ei E de Jong Stolwijk GEBOREN Arietta Catbarina oudera D C de Koaiug en J f au Drlel ONDBRTKOUWD R Boom met P Verwaai J Tmn met H na Eijk Haastreoht OTEKLEDEN C Spmit 78 j ONDERTROUWD A de Wil SS j n J i Vliat 89 j Roeuwyk GEBOREN Dirkje ouden i van der Heijden en K Keptrijn OVERLEDEN C M Verklev ïSj A Raügrok 4 j Waddlnxveen GEBOREN I Jaaaelje oiden F DuUurt en H fan der Maat Jan ouden A Pool en W tan Dam OVERLEDEN A an der Glas 19 m GEHUWD U Hoogeodooro en I Hoogerdgk ADVERTENTIES Getrouwd J J FBIESB 1 Luiti der Ini te Haarlem IN C P M PRINCE De Heer en Mevrouw FRIESE betuigen ook namens wederzfldsche betrekkingen hunnen hartemken dank voor de vele bewflzen van deelneming bg hnn hnwelyk ouderronden ffoMfd 5 Juni 1879 Liberale Kiesvereenlging KRIIPENERWAARD NOGMAALS MUX NADBUK AANBUrOLEN Hr J G Patijn Aftredend Lid Het Begtunr Mr 8 GRATAMA Voorzitter Dr C J VAK KETWICH Seeretari A DENEKAMP Penningmeeiter H A BOBCK CommiuarU G A SCHALIJ Voor de vele en hartelflke bewyüen van belangstelling ons beloond bg de herdenking onzer 25 JARIGE ECHTVEREENI0IN6 betuigen wg ook namena onze kinderen onzen oprechten dank H OVEREUNDER G C OVERBIJNDEKGouda 5 Juni 1879 Koster Vdor de Tele bewgzen van deelneming bg het overlgden van mgn geliefde Moeder Mevrouw de Wed C T BECKING Smits betuig ik mgnen hartelpen dank D W BECKING ÜITDEHMDTEEOOF 14 golMe nieuw gebouwde Burgerwoningen voorzien van alle gemakken Men gelieve sich te adreiseeren met franco brieven onder No 279 bg den Boekhandehur A BRINKMAN alhier De 80HULDBI9CHERS in het faillissement van Pieter Mergtel en Cornelia Martinua Schriele vroeger Snikerballenmakers en Winkeliers ouder de fiima Schriek en Herstel te Gouda worden opgeroepen om de rekening en verantwotyrdlng aan te hooren welke op MAANDAG den 16 JUNI a s des voormiddags ten Italf elf ure in het Gerechtsgebouw ai u het Haagsche Veer te Rotterdam zal worden afgelegd De Curator Ma J FORTÜUN DROOGLEEVER Openbare Tweede Burgerschool voor Jongens De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE verwittigt belanghebbende Ouders en Voogden dat de Openbare Tweede Burgerschool voor Jongenê Hoofdonderwijzer R LEOPOLD GEOPBND ZAL WOBDBN Maandag 16 Juni 1879 in het gebouw der Burgeravondschool Houtmansgracht Het onderwijs omvat de gewone vakken van het Lager Onderwgs de beginselen der Fransche Hoogduitsche en Bngelsche Talen die der Wiskunde de Gymnastiek en het Teekenen Het Schofligeld met inbegrip der gewone Leerboeken en Schoolbehoeften bedraagt 12 30 per Ant maanden Wanneer twee of meer Jongens uit één Gezin mits Broeder zgnde gelgktgdig deze School bezoeken wordt het Schoolgeld 10 per drie maanden per kind Geen Kinderen beneden den leeftgd van zes jaar worden toegelaten De Leerlingen moeten bg hunne toelating voorzien zgn van eene schriftelgke verklaring van een Geneesof Heelkundige dat zg de natunrlgke Kinderziekte hadden of dat de koepok inenting met goed gevolg bg hen heeft plaats gehad Belanghebbenden worden verzocht zich aan te melden vóór den 8 Juni 1879 bg den Secretaris der Plaatselgke Schoolcommissie HP Na de n dag zal geen toelating p laats hebben op gezegde Sobool v vdór den 1 October 1878 I De Plaatsklijke Schoolcokuissie Namens haar i NOOTHOVEN van GOOR Gouda 14 Mei 1879 Lid en Secretaris Dagelgtg VBRSCHE ZOÜTBBOLLEN b W N RAAUMAAKERS Banketbakker Haven 17 Aanbesteding De heer L van LOON te Dordrecht is voornemens om op WOENSDAG den 18 JUNI a 8 des namiddags ten ure in het Koffiehuis van den Heer STERKENBÜEG te Oud to teater publiek aan te besteden Het maken der Qöbouven voor eene StoomOUeslageriJ te Oudewater met aUe gevolgen van dien De copiën der twkeaingen liggen ter inzage en bestekken zgn verkrggbaar 0 5D te 0 dewater in het koffiehuis van den Heer STERKENBURG te Gouda in het Koffiehuis toE Habuonii van den Heer H van SANTEN en te Dordrecht bg de Heeren Gebr EK alwaar tevens alle verlangde inlichtingen te bekomen zgn Aanwgzing zal plaats hebben op WOENSDAG den 11 JCNra s des namiddags ten 1 ure op het terrein te Oudeieater OovDA Drok van A Brinkxan Zondag 8 Juni 1879 N 2306 GOÏÏDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken partij veel kans een venfienstelgk en geacht volksvertegenwoordiger te verliezen Indien ieder kiezer zgn phcht doet dan maar ook dan alleen zgn we overtuigd dat het mandaat zal worden hernieuwd dat twee jaren geleden werd toeverttouwd aan Mr J G PATW Btt deze Courant behoort een B i oeg l nen en H J Steenbergen voorde gymnastiek De lessen werilen bggewoond door 46 kweekelingen namelgk 27 mannelgke en 19 vrouwelijke Üe lokalen benevens vuur en licht worden van gemeentewege verstrekt Ook in deze gemeente bestaat eene inrichting van onderwijs voor de kweekeUngen der bewaarschool ten einde ze te bekwamen voor bewaarschoolhouderes De lessen worden gegeven door den heerM H Kluitman die daarvoor uit de gemeentekas eene jaarlgksche toelage van 200 ontvangt Er zgn in deze gemeente twee scholen van middelbaar onderwijs de bnrgeravondschool en de hoogere burgerschool Op 1 Januari 187S telde de burgeravondaehool 172 leerlingen Hiervan volgden 157 het volledig onderwgs en 15 enkele vakken Zg waren verdeeld als volgt In de voorbereidende klasse 58 allen voor het volledig onderwgs in de eerste klasse 56 waarvan 2 voor enkele vakken in de tweede klasse 30 in de derde klasse 12 waarvan 3 voor enkele vakken in de vierde en vgfde klasse 16 waarvan 10 voor enkele vakken De lokalen even als de hulpmiddelen bevinden zich in zeer goeden toestand De opbrengst der schoolgelden beliep 284 75 De kosten der bnrgeravondschool hebbrat bedragen 5254 09 Wordt vervolg BUITE NLAND De verkiezing van 10 Juni a 8 UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTB GOUDA 187 ® Fe Behalve de genoemde bare avondschool onder di dere jaar van den hoofdo en der Tweede armensch Voor dat onderwgs geheven AU hulponderwgzers w de heeren J D Emeis Griffioen J Knupker en Van de aan de Eerste den schoolbibliotheek wi gemaakt Aan de beide Amtenscl len en de Tusschenschool geven bovendien Op ieder twee onderwgzeressen les in de vrouwelgke handwerken Aan de Eerste burgeiadlOol voor meisjes is dit onderwgs opgedTaga 4 twee bolponderwgzeressen der school en aan een onderwgzores uitsluitend voor handwerken In het personeel van de hoofden der openbare scholen had dit jaar geene verandering plaats Het getol hniponderwgzeressen aan de Eerste burgerschool voor meisjes werd met een vermeerderd Voor de in yorige jaren zoo dikwgia geuite klacht over de menigvuldige verwisselingen in het personeel der hu ponderwgzers en hniponderwgzeressen bestenu thans gelukkig wemig grond Op de beide armenscholen is het onderwgs kosteloos op de tusschenschool bedroeg het schoolgeld 0 10 per week op de burgerschool voor jongens 1 en voor hen die ook Engelsch en Hoogduitech of eene dezer beide talen leeren 2 50 per maand op de Eerste burgerschool voor meisjes 1 per maand en op de Tweede burgerschool voor meisjes 30 per jaar Het rgk verleent evenmin als de provincie snbsidien ten behoeve van het lager onderwijs 0 de tusschenschool wenscbtde schoolcommissie overdekkiug van den gang en eene glazen afscheiding iu een er lokalen Aan het eerlang te voorzien gebrek aan ruimte op de beide armenscholen zal worden tegemoet gekomen door de nieuw te bouwen bewaarschool De toestand der schoollokalen is goed De Eerste burgerschool voor meisjes mist echter genoegzame ruimte voor het sterk toegenomen getel Teerlingen De kosten van het lager onderwgs hebben bedragen f 45180 29 De schoolgelden hebben opgebracht 10090 90 Aan de openbare tusschenschool zgn rgksnormaallessen verbonden De hoofdonderwgzer de heer M H Kluitman is Directeur Behalve hem zgn nog als ohderwgzers by deze inrichting werkzaam de heeren G B Lalleman hoofdonderwgzer te Moordrecht H W Kramers J Gonda H J W Huber en S Posthnihus hoofdonderwgzers alhier D J va Vreumingen voor het teeke denisereeneopenleiding om het an erwgzer der Eerste geen schoolgeld u daarbg werkzaam van Kempen J Begeer fflenschool verbon It gverig gebruik Indien we ons niet vergissen dan is het zoowel inals buiten ons district bijzonder rustig in weerwil dat reeds Dinsdag de verkiezing voor Leden der Tweede Kamer plaats heeft Indien we een deel der antirevolntio nairen de zoogenaamde Standaardlai uitzonderen die in luid geschreeuw en veel vertoon zoeken te vinden wat hun aan kracht ontbreekt dan hoort men bgna nergens over de ophanden zgude verkiezingen spreken Bgna overal zgn de aftredende leden weer candidaat gesteld en op enkele uitzonderingen na zullen zp wel weer worden herkozen Ook in ons district bestaat daartoe veel kaas Niet omdat gelgk soms beweerd wordt het district verknipt zoo zgn naar liberale snee Alphen dat sedert de vorige verkiezing er bg werd gevoegd levert een flink contingent kiezers naar t hart van den Standaard en het Utrecbtsche gedeelte dat ons sedert de laatste verkiezing ontviri telde niet weinig aanhangers zoo al niet van de richting dan toch van den persoon van onzen afgevaardigde Niet op dergelgke onbetrouwbare kansen als sameoitelling van een district ot persoonIgke genegenheid mag echter bg verkiezingen gerekend wofden De katia voor mr Patija berust op beter grondslaft op ne anteeedentën Bnitenlandscb Overzicht De drie maanden door de wei geiield binnen welke de Franacbe communard moeten gegratieeid zijn willen zg kunnen deelea in de vourrechten der amnestie loepen ten einde De miniaterraad heeft noj een laatste lijst vastgesteld aaa wie gratie is verleend Men legt dat ook Slanqui daaronder begrepen is De minister van oorlog heeft in de commissie liob verklaard voor het voorspel viin Laisant betreffende het afschaffen van het een jarig vrijwilligerschap ea bet verminderen van den diensttgd op drie jaar De minister wil echter niet terstond de wet veranderea maar een proef nemen met den drie jarigea diensttijd te regelen bij ministerieel besluit De verkiezing te Bordeaux in de plaats van Blanqai is bepaald op 31 Augustus De opstand in Algerie wordt bljjkens nadere berichten als van minder gewicht beschouwd De heer Jules Simou heeft weer eens van riek laten hooren en ook op minder aangename wijze Te Lyoo op eene prijsuitdeeling heeft hj de bijzondere acbolea geprezen als een uitmuntende prikkel voor de openbare scholen en tegelijk dé katholieke scholen verheven als een voorbeeld van het voortreffelijke dat door bijzondere personen kan orden gewrocht Op zichzelf is daaraan natuurlijk uieta miszegd de stelling laat zioh verdedigen en een ieder is natuurlijk vrq om bijzondere schalen voortreffelijker te achten dan openbare Maar ieder heeft hierin eene zijdeUngsohe bestrijding gezien van het ontwerp van den heer Ferry en bij de bekende eerzucht van den heer Jules Simon maïkt dit geen goeden indruk Opmerkelijk is dan ook dat de heer Simon na eensklaps in de reactionnaire dagbladen wordt geprezen als groot rerlenaar eu niet mindbr groot staatsman Vroeger hebben deze dat niet zoo in hem ontdekt En het zal zeker voor Frankrijk nojr al eene verrassing wezen wanneer het eensklaps den heer Jutó Simon ziet strg den in de gelederen van de heeren de Broglie Buffet Luoien Brun Baragnon eiiz De Belgische kamer komt kjaar net de onderwijswet gisteren werd tot en met art 30 afgedoan het geheele ontwerp telt tl artikelen by de tem Was In m 1877 aan velen onbekend en wwd hg door hen gekozen in het vertrouwen dat zg die hem aanbevolen wisten wien het gold was het alzoo toen nog slechts de vraag in welke mate zg die voor zgne verkiezing ijverden aangeschreven stonden in het district thans spreekt hg voor zich zelf Hy heeft in die twee jaren zich een flinke plaats in de Tweede Kamer verworven Hg muntte uit in getrouwe opkomst en in levendige belangstelhng hg werd voor velen de vraagbaak en zgn oordeel was meermalen van veet gewicht Van zelfstandigheid den afgevaardigde ook tegenover een bevriend min istene plicht gaf hg meermalen blgk doch zijne oppositie was steeds den liberalen man waardig Wist hy tegen te stemmen wanneer het een onderwerp gold dat naar zgne overtuiging op andere wijze moest zgn geri eld hg stemde ook meermalen voor in weerwil dat zgne poging tot verbetering schipbreuk leed Zoo werdrhg in betrekkelgk korten tyd onder de jongsten een der meest gewaardeerde afgevaardigden Wg zouden dus vrg gerust zgn indien e niet twee redenen waren om met ee ige bezoradheid den nitslag af te wachten De eerste is geleden juist in den persoon wien het geldt Hg is zóó gunstig bekend wezouden haast zeggen zóó populair geworden in het district dat menigeen onvoorzichtig genoeg zon kunnen zgn om uit overtuiging datzgne herkiezing geen gevaar loopt t huis teblgven De tweede is gelegen in de kracht der tegenpartg Alles zal worden gedaan om de nederlaag m 77 geleden thans tia herstellen Overal is men in de weer om den moedelooze moed en den weifelende zekerheid te gQven Ook thans kan men er veilig op rekenen dat de overwinning niet zal te danken zgn aan de slechte opkomst der anti revolutionairen en hunne volgelingen j dien men dus t huis blgft omdat men meent Patgn komt er toch weU dan heeft men veel kans om bedrogen uit te komen of laten we liever zeggen dan heeft de liberale l