Goudsche Courant, zondag 8 juni 1879

ming over hel nieuwe rl 6 ontUetd lich de teohlcraijde Er adiijat weder opnienw sprake te lyn van het invoeren eener constitutie in Bualaud Het plan eau thans uilgaau vau den minister Walonvieff en tou reeds naar Livadia gesouden ign om de goedkeuring des keiiers te erlangen Eene vergadering samengesteld uit een teker aantal ambtenaren die daarin kraohlens ban ambt titling bebbeu en uit afgevaardigden van de bestaande provinciale vertegenwoordiging lenistvo lou Kinder nochtans eenig recht van initiatief te bezitten mogen beraadslagen over de wetavoorstellen der regeeriug interpellaties mogen richten tot de hooge ambtenaren iu haar midden en oritiek mogen uitoefenen over de handelingen der regeering De heer Walouvieff ia een oud gediende in Buasischen staatsdienst reeds jaren geleden stelde de provinciale vergadering van het district Moskou asn hem eischeu welke den toestand van Rusland moesten verbeteren Zy vroeg verantwoordelijkheid voor de wet van ieder staatsambtenaar invoer g van peraoonlyke getuigenis voor de rechtscolleges en raohltpraak door de jury wegneming van de vyaodschap tueaoben adel en boeren door betere vtrdeeling van bet laudbctit openbaarheid der staalsschuld en Tan de begrootiug vrye discussie in drukwerken over lla geweuschte hervormingen op ecouomisoh en administratief gebied De regeenug echter luisterde niet Als lij nu door een tg het dan nog aoo beperkt parlementair regime do behoefien des volks wil leereu kennen lal het misschien blijken dat het te laat is De paus heeft lich iu een brief aan drie Italiaansehe bisschoppen levendig beklaagd over de nieuwe wet volgens welke de geestelyken in Italië geen huwelyk kerkelijk mogen integenen dat niet eerst in de registen van den burgerlijken stand is iugewhreven Hy beschouwt die wet als een aanslag op de heiligheid van het huwelyk die volgens hem hooger staat dan eeuig besluit van eene regeering De ataat egt de brief moge vry do burgerlyke gevolgen van het huwelyk regelen met het tot atand komen daarvan by niets te maken De rcdeneeriug is minstens genomen zondeiliug Zoodra de staat belangryke gevolgen ttrbmdt aan eene zoo belangrijke maatschappelijke instelling zal hy ook wel h t punt van uilgang de verbintenis zelve mogen omschryven Leo XIII eindigt tyne jammerklacht met de woorden Zoo de boosheid der Kgeerdera ö k eene hervorming met dwang wil invoering 3 ik de apostelen tot voorbeeld weten t nemen en naar hen richtende de voor katholieke geestelyken gvalolcn huwelyken besebermen en over het geestelyk welzijn der geloovigen waken De IMie van 3 deier bevat weder eenige mededeeliogen over de stemming welke op het Vatikaan heerscht ten opzichte van de wetsontwerpen op het onderwys van den Franechen minister Ferry De wending welke de zaak neemt wekt bgzondere belangateUing Aauvankelyk zag het Yalikaan de beweging der geestelykheid tegen die ontwerpen niet ongaarne omdat het hoopte dat de Fransche regeering in eene schikking zou treden Doch de worsteling tusachen de bisschoppen en de Regeering tnsschen de Katholieken en de aanhangers van hetbewind ia thans van dien aard dat men ongerustbegint te worden Ten einde elk misverstand teToorkomen heeft de Fransche regeering verklaard dat lij zich zal houden binnen de grenzen vap bet eoneordaat en de tegeustauders dit voorbeeld moeten volgen De H Stoel heeft doen opmerken dat in alk een belangryke i uaeatie als het onderwys eene voordracht welke naar zyu inzien in stryd is metde belangen der Kerk en der get lelijkheid eene handing is zoo niet van den geest dan toch van de letter van het concordaat Overigens was degtdaohtenwisseling vau volkomen vertrouwelyken aard want hel Vatikaan wil zooveel mogelyk elke aanleiding tot botsing vermijden hoewel hgt niet onverschillig en vreemd aan de worsteling kan blyven Zfedaar de stand der zaak zegt de Ilalie De ataatsjftretaris heeft den pauselyken nuntius te Parys aan pnohreven om uiterst voorzichtig Ie zyn zoowel in ique raadgevingen aan de geestelijkheid als in zyne betrekkingen tot de regeering De Paus wil geengewaagde stappen doen ofschoon h j wenscht dat dewet achipbreuk l jde of althans eenige wyzigingen onderga BINNENLAND GOUDA 7 Juni 1879 Onder de vereenigingen die in onze gemeente beataao Deemt ongetwyfeld de Sociëteit Ons GiNOKOIM een eerste plaata in w jl zy door hare nitspanningsialen en gezelligen tuin het geheele jaar door zooveel bybrengt tot het genoegen van de Goudache burgery Nog weinige dagen en zy viert haar 25 jarig bestaan Is het wonder dat zich het verlangen openbaarde dat feit feestelyk te heidenkenP Het waa voorzeker een tegemoetkoming aan veler verlangen om ter eere van dat feest eeu reeks amusementen te organiseeren door algemeene deelneming waaraan zal blijken hoe boog de sociëteit Ons Genoeoin door hare leden wordt gewaardeerd Is deze voor velen een welkom vereenigiogspunt waar men moê van den verrichten arbeid aan den avond van een werkzamen dag bij gezelligen kout en onder genot van een smakelyke teug te midden van vrienden en kennissen gaat uitrusten voor nog meerderen is z j de plaats waar de behoefte aan kunstgenot wordt voldaan Allei zoowel in als om deze gemeente wonende die zich iels aan de f tilige kunst laten gelegen zijn vereenigen zich telkens binnen bare wanden om geiamealyk een offer te brengen aan die vereerde Godheid Tal van oelebriteiten op verschillend gebied deden ons in Ons Genoegen s zaal Kumlmin kennis maken met hunne groote talenten tul van kunstenaars tradon daar op en telkens getuigden hare muren van uitingen van warme geestdrift en diepe bewondering die ons werd afgedwongen voor hetgeen wy hoorden Ieder onzer beriunert zich zoo menigeu avond van heerlijk kunstgenot in Ons Genoegen doorgebracht en de uren daar gesleten ouder het aandachtig volgen van een tuluutvol tooneelgezelsohap of onder het eerbiedig luisteren naar beroemde toonkunateuaars gaan niet ligt uit uns geheugen Het gesmaakte genot stemt tot dankbaarheid en v m ganscher harte zal dan ook de Goudsche burgery het aanstaande feest vieren Aarzelden w j een oogenblik hiervan melding te maken by de gedachte dat een sociëteit een gesloten gezelschap is waar men eerst de eer waardig gekeurd moet worden binnen te treden alvorens de deur ontsloten wordt die aarzeling duurde slechts kort daar wij ons herinnerden hoe vele leden Ons Genoegen telt waardoor een feest door haar gevierd byna een openbare zaak wordt Het programma der feestviering werd reeds rondgezonden de inhoud verdient eed loffelyke vermelding en evenzeer de nette bewerking De hoofdiuhond is als volgt Maandag 6 Juni Ten 1 ure Opening der feest viering in een buitengewone algemeene vergadering der leden Jen 2 i ure Matinee Musicale Ten 4 ure Diner voor heeren Leden opgeluisterd door muziek van het Se Beg Husaaren IHntdag 17 Jwti Ten 7 ure s avonds Groot Concert door bet voltallig muziekcorps der Koninklyke Militaire Kapel van het Beg Grenadiers en Jagers onder directie van deu heer H Völlmar Donderdaali Juni Ten 7 ure s avonds Kolf Biljard enfCaartCoucours voor heeren Leden Zaterdag 21 ai Ten 6 ure Voortzetting en beëindiging van bet Concours Zondag 22 Juni Ten 7 ure s avonds Concert door het corps Stafmnzikanten van het 4e Beg Infanterie onder directie van den heer A Grentzius Buitengewone verlichting van den tuin Voorts VuuBWïKK Tot sluiting vau het feest Bal Ter voorziening in de vacaturcj door periodieke aftreding ontstaan in het college van Dykgraaf en Uoogheemradeu van Bynland zyn door de vergadering van Hoofdingelanden op de voordracht geplaatst de heeren mr D Visser van Hazerswoude Ie oandidaat T P Virnly 2e oandidaat en mr I P A Xeding van Berkhout Se oandidaat D e voorzitter der oommissie belast met het afnemen van bet eind examen der ryks landbouwsohool dr M Salverda te s Hage heeft hen die zich aan het examen willen onderwerpen uitgenoodigd zich voor 15 Juni schriftelyVby hem aan te meidon Gisteren morgen zijn op den nieuwen tramway van den Bb jnspoor lf n den Haag naar Scheveuingen de eerste proefritten gemaakt met de straatlocomotief van Merry weather k Si De directie der Zu d Hollandscho niaalscha py tot redding van sohipbreukelingen te fiotterdam heeft aan de besturen der spoorwegmaatschappijen hier te lande vergunning verzocht om m de wachtkamers der hoofdstations bussen te plaatsen ten einde aan do reizigers de gelegenheid te geven mede te werken tot verbetering van de geldmi ddelen dier Maat schappij Donderdag avond is te Dordrecht in eene vergadering saamgeroepen door een commissie uit verschillende vereenigingen een aanvang gemaakt met de oprichting van een hnisvlytsohool Gestennd door do uitstekend geslaagde proeve te Botterdam genomen besloot de vergadering de huisvlytschool als eene aanvulling van heilager onderwijs op ds volksscholen te Dordrecht in te richten en daarom met allen grond den steun en de medewerking van den gemeenteraad tekunnen vra gen en verwachten In het kietdiatriot Middelburg heeft zich het tffi schljnsel voorgedaan en hel beeft vrij algemeen de aandacht getrokken dat een paar predikanten van de anti revolutionnaire richting van den kansel de verkiezingen hebben besproken en candidaten aanbevolen Predikanten zyn evengoed staataburgers als andere Nederlanders en met het verouderde begrip dat zy zich volstrekt met geen politiek mogen bemoeien hebben wy reeds lang gebroken t Is echter geheel iets anders of een geeatelyke politieke zaken bespreekt in zijn hoedanigheid van gewoon burger dan in lyn kerkelyke waardigheid die o i niet mag worden gebruikt om invloed uit te oefenon op zaken die met den godsdienst niets Ie maken hebben Erger evenwel is wat de bedoelde Zoeuwscho predikanten hebben gedaan namelijk in een openbare godsdienst oefening de wetten en instellingen van het ryk aan te vallen Indien de geestelijken zich niet ontzien in de kerk het publiek op te zetten tegen Begeering en wetgeving dan is eene herinnering aan art 201 VBU het Wetboek van Strafrecht zeer van pas Eenige ingezetenen der gemeente Delfzijl hebben een verzoek gezonden aan den Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid den heer Tak van Poortvliet ten einde Z Exo te bewegen zyne portefeuille te behouden Herhaaldelijk reeds kon worden melding gemaakt van maatregelen door den tegeuwoordigen minister van oorlog genomen tot verbetering van bet lot der militairen Thans heeft h j eeu besluit uitgevaardigd waaruit blijkt dat de minister ook de zedelijke belangen van den soldaat ter harte neemt en dat hij wil medewerken ter bestrijding van gebreken waaraan de Nederlandsche soldaten in groote mate mank gnan Hy heeft n1 aan de corpsen van het leger eene aanschrijving gezonden dat voor elk der onderdeelen van de verschillende wapens exemplaren moeten worden oangeaohaft van bet vrorger reeds door ons besproken en aanbevolen werkje van dr J W Bichardson Folttondtrmji mtr alkohul Deze volksboekjes moeten ook in de cantiues der verschillende kazernes ter lezing worden gelegd Gisteren avond is aan een aantal visschcrs en zeevarenden te Nieuwedicp hun aandeel uitbetaald voor bet lossen en afbrengen van het voor drie jaren nab j die kust gestrande Eng fregatschip Webjooi Na een zeer langdurig proces werd eindelyk een aoooord getroifen voor 16 mille Het aandeel lo r ieder bedroeg tussohen de ƒ 60 70 Het leeuwendeel ging weg aan prooeskosten Er waren v r scheidene Ouder de aandeelhebbers die reeds jaar en dag hun te verwachten portie voor 210 en 250 hadden verkocht üm tr seinde den 19den Mei aan de dagbladen uit Bern dat de uitslag der volksstemming in Zwitserland is gewelkt dat Zwitserland met 9 197 tegen 177 262 stemmen besloten heeft tot weder icvoering der doodstraf aldaar Zóó gesteld sch jnt dit bericht toch niet juist te zyn geweest r Hot is ons na ingesteld onderzoek gebleken dnt het votum van deu 18eu Mei de doodstraf in Zwitserland niet heeft hersteld maar alleen aan ieder kanton de wyheid heeft teruggegeven haar afgeschaft te houden of wederom in te voeren Alleen is afgeschaft die bepaling van de constitutie art 65 welke de dood straf voor de gansche federatie had afgeschaft Geneve Neuohatel Zurich Bern do stad en het laad Bazel en St Gall hebbeu met groote meerderheid tegen de weder invoering der doodstraf gestemd Lausanne en het kanton Waariland die in een tegenovergestelden zin stemden hebben zich door federalis tische inzichten laten leiden Do meeste katholieke kantons Unterwald Appenzell enz bobben zich vóór de weder invoering verklnnrd Van belang werd gcacbt dat iu Tessino de meerderheid tegen sterode Betreuren w j dat do volksstemming dos in ieder geval als een schrede in achterwaartsche richting is te beschouwen mfen zon geheel ten onrechte beweren dat Zwitserlond zich vóór de weder invoering der doodstraf heeft verklaard WetkUad v h Regt Door het Ijverig toezicht van den stationchef van den staalaspoorweg te Maastricht werd den 4den April 11 weder een apoorwegdief op beeterdaad betrapt Deze persoon genaamd Pieter Kaashoek spoorwegbeambte wonende te Meersen stond voor het gerechtshof te sHertogenbosch terecht wegens 3 diefstallen aan t station aldaar gepleegd hy werd by arrest i auhet Hof van gisteren deswege tot eene oelïnlnire gevangenisstraf van 18 maanden veroordeeld In de Donderdag te Amsterdam gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is lot directeurgeneraal btsiioerad de heer W Vrolik meHSOS temmen dh heer van der Goos verkreeg 126 temmen terwijl 21 blanco biUettea waren ingeleverd Aan den aftredenden direeteur genenaal den heer s Jacob werd vooraf op de meest eervolle wqze ontslag verleend met dankbetuiging ntmens Begeering en aandeelhouders voor de vele en belangryke diensten door hem bewezen Als commissarissen zyn herkozen de heeren Lude de Vilers do Fité en Bieruma Oostiug en gekozen de heeren F s Jacob en E N Bahusen Voorts heeft de algemeene vergadering goedgekeurd do overeenkomst door de Directie gesloten met de Stoamvaart Maatachappij Zeeland tot aanschatfing ten haren behoeve voor rekening van de ExploitatieMaatschappij van een derde stoomschip uitsluitend voor den maildienst tusachen Ylissiugen en Queensbore waarvan de kosten circa ƒ 700000 bedragen In de WinUnmUtehe Courant van 4 dezer wordt het volgende cnrieuse feit medegedeeld Op den 29 December 1876 stierf onder Winterswijk de landbonwer H J Sikkink In het volgende jaar 1877 vond het Gemeentebestuur goed dezen dooden man nog eens weder op de kohieren te brengen voor den boofdelyken omslag voor dat jaar tot een bedrag van ƒ 18 41 Men wist deu erfgenamen beide gehuwde lieden afzonderlijk wonend en dus reeds uit eigen hoofde aangeslagen te beduiden dat zy voormeld bedrag voor hun overleden vader hadden te betalen Toen zyu later van andere zydo beter werden ingelicht verzochten zij om teruggave van het onrechtmatig gehevene maar ontvingen geen antwoord Daarentegen Vond het Gemeentebestuur goed den doodeu Sikkink nogmaals voor het dieiisijnar 1878 op de kohieren te brengen en de erfgenamen tot betaling aan te spreken en toen dezen weigerden werd er beslag gelegd op het vee van een hunner Van miaverstand kon nu wel geen sprake zijn Terstond kwam de man tegen deze ongerymde handelwijze in verzet en dagvaardde hy by deurwaardersexplüit den burgemeester vnn Winterswijk baron Mackay tegen Donderdag 5 Juni voor do rechtbank te Zntfen Deze heeft echter dien termyn niet gewacht maar zelf het gelegde beslag reeds weer opgeheven Het zal intusschen de vraag zijn of de gekrenkte erigenameu van Sikkink thans zich duarinedo znllen tevreden stellen Volgens een te Londen aan het bureau van den HewYork Herald ontvangen telegram kan tussehon 7 en 9 dezer storing in den dampkring verwacht worden met regen Z W tot naar het N W omloopeaden harden wind of stormbuien weerliobt en hooge temperatuur op do kusten van Engeland en Noorwegen en waarschijnlijk ook op de Fransche kust Uit Hongarye wordt van het voorkomen van een vulkanisch verschynsel melding gemaakt Een van de langs het Plattenmeer in de richting van N O naar Z W liggende bergkegels nl de Csobanez is begonnen te rooken Verscheidene van bedoelde kogels werden sinds jaren gehouden voor nitgedoofde vulkanen Maar het is niet bekend dat in historische tyden een uitbarsting daarvan heeft plaata gehad De vloot waarmede de haringvi8sol r Ü in dezen zomer zal warden uitgeoefend is als volgt Vlaardingon 3 hoekers 8 sloepen 63 loggers den Haag 6 loggers Sohoveningen 9 loggers Maasaluis I boeker 2 sloepen 41 loggers de Byp 1 logger Amsterdam 3 loggers Harlingen 1 logger te zameu 128 Bomscbepën 272 Men schrijft aan de Jjeidtche Cl De temperatuur van Mei is gebleven beneden de normale De lente kwam ipet tragen gang en brengt nog geen warmte Seringen en jasmynen bloeien thans een maand later dan anders tulpen bloeien nog roaar de zoogenaapiden Pinksterbloem de gele Iris Iris pseudacorusTi die aan waterkanten en in moerassen voorkomt bloeit nog op verre na niet De moerbeziënboom heeft kleine bladeren Hjj is de laatste met den Acacia die in het blad komt Ook de wjjnstok is nog maar weinig ontwikkeld Het weiland ziet er goed uit hoewel er weinig graa is terwyl dat op de hooilanden spichtig slaat Togen Juli zullen er wel nieuwe aardappelen zyn van den kouden grond zal dit jaar niet vroeger een smakelyke aardapel kunnen gerooid Worden In de moezery gaat net mot do groeuten zeer langzaam vooruit en in de kweekery is nog weinig bloem te g ron Verreweg het meeste gebloemte moet nog uit de kassen en broeibakk U komen Voor de arrondissements reohtbanV te Amsterdam stonden Donderdag terecht J B C en H S beschuldigd van manilag door onvoorzichtigheid de éérste als eigenaar de tweede als voerman van een met kisten beladen wagen Den ISen AprU II bevonden zy zich met dezen Wogen in do Marnixstraat en hadden de onvoorzichtigheid om de met een paard bespannen wagen te laten staan zonder eenige maatregelen terwyl z j beidon bezig waren met de losgeraakte touwen weet om de kisten te snoeren Waar oh jnl ikdoor het geroBs van een ander voeriuig schrikte het paard en sloeg op hol niettegenstaande beide beklaagden hun best deden om de wagen tegen te houden Het ongelukkig gevolg was dat een 1 jarig meisje werd overreden hetwelk naar het Binnengasthuis vervoerd aldaar des nachts overleed Bovenstaalide feiten werden door verschillende getuigen overeenk de bekentenis van beklaagden bevestigd Do conclusie der hoeren deskundigen Markus Doornik en Boom was dat de dood het gevolg was van een door dit ongeval ontstane ontsteking van het bnikvlies Dr Meyes die het meisje kort na het ongeval had gezien kon op de vraag of b j een andere behandeling dan die iu het binnenhasthuis gevolgd was kans op herstel zou hebben bestaan niet beslist antwoorden zoodat do deskundigen die zich inmiddels verwijderd hadden den volgenden dag nog eens moesten gehoord warden In de vereenigde Vergadering va n Rijnland van 4 dezer is V het gaarderboek voor 1879 goedgekeurd 2 besloten Dijkgraaf en Hoogheemraden van Amstelland uit te uoodigen om met Bijuland te voorzien in g der kosten van verhoogiog van deu Noordcr Lekdijk wanneer het Kyk mocht weigeren dat aandeel voor zich te nemen Door een omslag van 4 a 5 gulden per hectare over de beide Hoogbeemraadschappeu zou het genoemde aandeel in de kosten der verhoogiug gevonden worden S afwijzend beschikt op een nader verzoek om concessie tot een stoombootdienst op het Oegstgeeater kanaal Woensdagmiddu ten 2 ure vertrokken van Amsterdam eenige rijtuigen fraai versierd mot vlaggen en wimpels waarin gezeten was het personeel bestemd voor het zetten drukken verkoopeu enz van do Officifele Oidt der Internationale Tentoonstelling te Arnhem De personen voor deze werkzaamheden aangewezen zyn allen gekleed in een zeer net schoon eenvoudig uniform in grijs afgezet mot blauw De stoet nam zyu weg over Utrecht Amersfoort Apeldoorn Zntfen naar Arnhem waar hy Vrydag ca een uur aankwam eu door een muziekcorps werd ingehaald Op den weg werden prospectussen en het eerste nummer van de Gidt verspreid dat uit 12 pagina s bestaat en versierd is mot een welgelykend portret van den minister mr J P R Tak van Poortvliet eere voorzitter der tentoonsteliiiigsoommissie INGEZONDEN Gouda 6 Juni 1879 Mynieer rf Redacteur I Mag ik U verzoekeu naar aanleiding van een artikel over de handenarbeid in uwe Courant van 1 Juni hot volgende te plaatsen J J BEETELMAN Er i zeker geen onderwerp dat ons meer aantrekt dan dat wat de belangen van het kind behandelt en te meer wanneer dat onderwerp met zooveel geestdrift wordt vooi ragen door een onderwijzer die ateeds yvert voor het welzyn van zyne leerliugen en al wat er tot ontwikkeling van hel kind kan gedaan worden krachtdadig behartigt De heer Gouda zal het my dan ook niet ten kwade duiden dat ik in een enkel opzicht met hem verschil on dit opeulyk uitspreek Hoezeer ik ingenomen ben met het streven van onzen tyd om de fantasie der kindereu te Ontwikkelen en in bezigheden van allerlei aard daaraan een ruimen werkkring Ie geven kan ik toch niet instemmen dat men de jeugd eene bezigheid verschaft die hun wel de ledigheid den dief vau ons leven doet ontjoopcn maar die hen niet leidt tot een wezeulyk doel die meer tot amusenunt dient en oven als allo liefhebberijen en spelletjei nimmer wezenlyk nut ltd nalaten Wordt echter lie handenarbeid toegepast op de industrie dan erlangt die daardoor eene hoogere beteekenis en zal tot ontwikkeling en bevordering van het algemeen welzyn blyvende vruchten nalaten Als wy do geschiedenis van alle liefhebberijen waarmede de menschen in don loop der eeuwen zich hebben bezig gehouden hclzy lot amusemedt of tot veredeling van hun geest nagaan dan ontmoeten wij een legio schijnbaar aardige en nuttige zaken die elkander beurtelings afwisselden in hun tyd eeu enorm succes hadden en geen ander nut nalieten dan den tyd ie doodeu van hen die geen degelyke zaken om handen laadden Ik wil liier niet spreken van de gewone kinderspelen als tollen bikkelen Ijnllen eqz die reeds eenwen vóór onze jaartelling b j Chineezen Grieken en Bomeiuen in zwang waren want die zyu erfelyk maar wel voji de eigenlyke liefhebberijen als de edele prik snij knip en pennekonst vau onze voorouders die nog als producten Van geduld en vl jl en tegelyk als bewyzen van de kleingeestigheid der vervaardigers en de zucht tot tydverbeuzeleu iu onze Musea de bewondering van menigeen trekken Welk Uut heeft dtze handenarbeid achtergelaten Schryft men nu beter of slechter dan iu die dagen Vau de vrouwelijke handwerken die in elke beschaafde woning de pronk en het sieraad des huisselyken levens waren en nog in onzen tgd als wezenlijke kunststukken bet oog verlustigen wil ik niet spreken zy hebben den grond gelegen tot een kunst die tegelyk het meesterschap der naald en het fijnste kuuatgevoel ademt zij zullen wel altyd door het genie der vindingskracht opgeluisterd door alle eeuwen heen een belangryke plaats iu het leven van den mensoh bekleeden maar van een handenarbeid die veel meer opgang maakte en toch zoo snel verdwenen is M boetteeren i mu ook voor een groot deel eeu handwerk dat door dames beoefend werd bloemen vruchten beelden alles werd er meè getooverd lot dat die tooverstaf de handen van do mensohou ontvallen ia W tt is er van overgebleven Een tijd lan beheerschte de Pkelloptattiek kurksiiykuusl de WLreld een uitvinding die beloofde op hrt gebied der industrie kunst en huiselyk geluk wonderen te verrichten Wat is er van overgebleven Daarna de Papgredeogie eeiic der prachtigste uitvin dingen die ieder bescha ifd meusch moest leereu zelfs met verzaking vau wezenlijke belangeu en studie het was do kunst om tea sleendrukplaat op een raam te plakken de plaat van voren te vernissen en van achteren met verschillende olieverfkleuren te besmeren eU dit zoude zooals men meende de schilderkunst vervangei ook het suelschilderen beeft een rol gespeeld die niet onbelangrijk was een kunst om in 10 lessen door alle kinderen bekwaam of onbekwaam te leeren met aangestreken vormen de schitterendste gekleurde teekeniugen te maken Maar toch baalde deze handenarbeid niet by twee nieuwe opgangmakende kunsten die met zooveel aplomb geannonceerd met zooveel geestdrift ontvangen eu die zoo kostbaar waren als de elkander snel opvolgende Poloehinomanie en Jgatomanie de eerste de kunst om in glazen flesschen pullen ea potten door het iuplakken van Chineesohe figuurtjes en het inbrengen vau een zeker vernis Chineesch porcelein na te bootsen eu de tweede door in glazen potten vazen urnen en kannen door het ingieten van verdunde olieverwen agH it Grieksch eu Boineinsch vaatwerk na te bootsen Met de groatste inspanning zag men geheele families om ei n tafel geschaard bezig met vaatwerk te maken terwijl het kantoor en dè winkel wel eens verceten werdeu Wat is van dat al overgebleven Zelfa de herinnering niet Al die liefhebberijen ontaarden gemeenlyk in kunt selaryen en maken van de menschen evenals onze vooronders in het laatst der voorgaande eeuw groote knutselaars die helaas door de groote revolutie as sterk moesten akker geschud worden eer zy weaer tot kleeke werkzaamheid geschikt waren Wy beleven nu een praktischen tijd een tyd die ons den weg opent voor een ruime en breede werkzaamheid een tyd die ons leert en doet ge voelen dat het leven zoo kort is en dat men zoo weinig kan doen wanneer wij niet al onze werkzaamheden daarop inrichten om nut te stichten Wy mogen onze kindoren niet laten beuzelen en geen liefhebberyen laten uitoefenen die niet een direet praktisch nut nalaten of hun geest veredelen De toepassing der handenarbeid op de industrie heeft een blyvend nut zoowel voor deugene die het uitoefent als voor het algemeen en wie zal htt betwijfelen dat in een stad als deze waar de baanderyen zulk een uitmunteud middel leveren niet ken industrie zou kunnen geopend worden die nog aan Jiouderdên nut doet Behoeven wij de tooverlarap van Al djn om met het koord wondtreu te verrichten P Ne U behalve de bekende zaken voor zadeltnakerswerk voor netten weitasschen enz kan men daa meo nog de prach tigste en doelmatigste handwerken vervaardigen evenzoo matten gangloopers karpetten vloerkleeden bekleedingen van allerlei aard ruggen en zittingen van stoelen mandjes korven en honderd andere artikelen de aniliene verf leent daartoe hare kleuren het handwerk de versiShillende behandeling ab paaien borduren stikkeu kuoopcn strengelen vlechten enz de ktanst hare dessins en zoo kan het een uitgebreide industrie worden Maar nog een uitge breider werkkring nog oen geheele andere bestemming ia voor het koord weggelegd door een chemische bewerking kan het de stevigheid en lenigheid van het ijzerdraad erlangen en zou door vKclit en traliewerk een belangryke tak van industrie Icuuiien wqrd Wie zal deu omvang daarvan vooraf kunnen berekenen eu het koord nu ulUeu nog nuiar als kioord voortgebrooht zou by die grootere besteininiiig voor vele een Wtire Icveusdraad kunnen worden Zoowel voor vrouwen als mimnenarbvid geschikt kan het een vcehijtlig nut stichten en zou wanneer de grond daarvon op afzomlerlyke scholen door jonge dames gelegd werd diede handwerken verstonden nog wel ill den beginne slechts do luchtspiegeling vanr bet beloofde lanil zyu maar by groote inspiin I