Goudsche Courant, zondag 8 juni 1879

Zondag 8 Juni 1879 REFLECTEURS Fransch Model De BESTE KWAUTEFT tot heden vervaardigd door de BEKENDE FABRIEK van D A PONSIOEN te GOUDA PRUZEN 30 DUIM MIDDELLUN ƒ 6 27 5 50 24 5 Alleen verkrggbaw bg den DépMhooder L HOIST Firma Wed A C SCSOUTEN Markt j De Centrale Kiezersvereeniging in het Hoofdkiesdislrict GOUDA n bestaande uit Kiezersvereenigingen wier Leden de toepassing en ontwikkeling van de beginselen onzer staatsregeling in vrijzinnigen geest verlangen heeft voor de Verkiezing van EEN LID tan de TWEEDE KAMER dee 8TATEN GENERAAL welke zal plaats hebben aanstaanden DINSDAG 10 JDNI 1879 tusschen 9 en 5 uren met algemeene stemmen tot haren CANDIDAAT gesteld het aftredend Lid den Heer Mr Lid der Prov Staten van Zuid Holland en beveelt mitsdien voor die Verkiezing genoemden Heer M J G PATUN aan alle Kiezers dringend aanl De Algemeene Secretaris Mr a KRABBE De Kiesvereeniging TADEBLAKD OBANJE te Ondewatcr A C VAN AELST President M J J NIELSEN Penningm A VAN AELST J A VRIESMAN J BO£B Secretarii taiug Tau krachten eu algemeene medevrerkiug louilcu wg toch eenmaal dat beloofde land telf aanaohouwen Aan het bureaa Tan politie ia als geronden gedcpoDeeid Een Portemoniiaie met geld gerondeD in een ledige aohuit op den Raam een KinderirageD een iwarte Veer van een dameehoed Laatste Berichten fimSSdl 6 Jnni Na een debat Tan ruim Tgf weken heeft de Kamer Tan afgeTaardigden de wet op bet lager ouderwga met 67 tegen 60 atemmen aangenomen Berlijn 6 Juni Heden werd in eene ToUe zitting Tan den Bondsraad het Tooratet Tan Beieren bg de behandeling Tan de organieke wet regelende het beatuur in Elzaa Lotharicgen dat geen regeerende Duilache Torat atadhonder van het Kgkaland zal kunnen ign wel is waar door de meerderheid waaronder Pruisen aangenomen maar OTereeustemming is er och nog niet verkregen Burgerlijke Stand eSBORBNC Juli Aalouelte Elizabalh ouden J Paliiig n M tai den Berg 5 Ëliiabelh Cathniiu oadrn J H Brink en 1 di Jong 7 Anu Ëlitabelh oodrn K J Wientjct en A W van Blankenstcyn Jobanua Dirkje onders A Dam en W J van dec Brink OVEBLEDËN Jnau J Tan Xanttn 9 d 7 D Volteri lm GEHUWD 6 Jnni J J Frie en C P M Prince tiNnE rROUW D Jam H de Booin iilj en M an Hoorn iSj ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Meisje W J DAM VAN DEM BaiNK Gouda 7 Jnni 1879 Beden overleed tot onze diepe smart ons jongste kind T C VAM XANTEN W C VAN XANTEN Baa s Gotida 5 Jnni 1879 Mejuffrouw de GIDTS op de WESTHAVEN verlangt een NAAISTER Vt KiesvereeDigiag BVKGERPLICHT te Alphen Bodep ven en Omstreken B ERKELENS te Alphen a d Rgn President J HERREWUN Jzn te Aarhm derveen Vioe F sident Ds VAN OORDE te Zwammerdam K DOUWES DEKKER te Bodegraven Hb O KRABBE te Alphen a d Rgn SecretuisPenningm Aan BH Kiezers in het Kiesdistrict Gouda Bfl de aanstaande TerHezing van EEN LID der Twbïdk Kamer voor het Kiesdistrict Gouda z n vele Kiezers zoo uit genoemd Hoofd District ab uit de Onder Districten voornemens hunne stem uit te brengen op het aftredend Lid Isdir O O ï j TIJ Isr Het zou overbodig zfln iets tot rechtvaardiging van deze hunne keus te zeggen a mans talenten en deugden worden algemeen erkend en geèerd en met wat warmen gver hg waakt niet alleen voor t algemeen welzgn des Lands maar ook voor de bgzondere behingen igner Zenders daarvan kannen nog de jongst vervlogen weken getuigenis geven Men leze om zich te overtuigen de zittingen der Staten Zg noodigen U alzoo met vertrouwen uit om op aanataanden JHnadag den lOden dexer uwe stem uit te brengen op bovengenoemden Heer m 9 Qk mm Jung 1879 25 Jarig B ARIG PESTAAN Faillissement DER SOCIËTEIT fi De COMMISSIE voor het aan de DIRECTIE aan te bieden CADEAU brengt ter kennisse dat de INTEEKENLIJST daarvoor ZONDAG en MAANDAG 8 en 9 JUNI zal voorhanden zgn bg den Kastelein der Sociëteit ten einde HEN die door den Bode mochten overgeslagen zgn o om andere redenen niet geteekend mochten hebben in de gelegenheid te stellen nog te kunnen deelnemen Met de ontvangst der gelden zal zich d heer DAM belasten Dl COMMISSIE LAFEBER Co adverteeren dat zg ter VOLDOENING aa de vele AANVRAGEN van af 1 JUNI GeldenVü deposito ontvangen op de voorwaarden die ten hunnen kantore Fluweelen Singel B 353 verkrggbaar zgn Gouda den 23 Mei 1879 Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te Sotterdam van 4 Juni 11 is OUSBUBT van VUMN winkeUer in galanteriën wonende te Gouda gesteld m stMat van fatUiasement ingegaan op dienzelfden datum met benoeming tevens van den E A heer mr W J KABSTEN Rechter in gemelde Rechtbank tot Rechter Commissaris en van den oudergeteekende tot Curator De éérste verificatie van schuldvorderingen tot bgwoning van welke alle crediteuren van gemelden failliet bg deze worden opgeroepen is bepaald op WOENSDAG den 18 JUNI aanstaande des middags te 1 uur in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche veer te Botterdam Mr P J SNEL Gouda 6 Juni 79 Advokaat De ondei eteekende waarschuwt een ieder geen krediet te verleenen aan zgne huisvrouw A VAN VLAARDINGEN znUende door hem geene betaling geschieden J G PATIJN Officier van Justitie te s Gravenhage enz AFTREDEND LID De AJgremeene Voorzitter Mr P J SNEL DeKiavergenigiDg BIJRCiERPUCHT te Gouda Ma P J mSL President J A ROEST VAN LIMBURG Vice President H JAGER Secretoris Penningm De Kieiv ereeniging WOERDEN te Woerden ï N LOON VAN ITERSON President A JNUPF HzN Penningm H VAN DES LËË H W 3AELDB k M BEUERMAN Secretaris QOTTDA Dkok V INKICAN H W SCHNEIDER Adverteiilien BIEMTELAfilJ i van tOtingaar en K rt TieiideweK D M Beveelt lich beleefd aan tot het leveren van HOLIANDSGHE EN ENfiELSCHE BIEREN op VATEN en in FLESSCHBN PHOTOGRAPHISCH DAGELIJKS GEOPEND van 10 tot 4 Uur Beveelt zich minzaam aan tot het vervaardigen van CHROMOTIJPIËN Onveranderlijke Portretten J HERMANN BflCKMANN Kattetuingel ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droog leever Forluijii Rotterdam Sente van Dépoaito a Opvraagbuir na drie dagen één maand 3 g twee V drie 3 zes 4 twaalf 4 Van deposito s voor één Tnaand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tnsscbenkomst van en heer Ma J FORTüLJN DROOGLEEVBB Advocaat teGoüOA IJSi Cristal helder natuur IJS 4 en 5 cent per kilo bg abonnement vrg aan huis bezorgd Frambozeil en Citroen Limonade J BRBBBAART Lz Niéuw Nieuw mom WMEL ig EDISN ONTVANGMN Een ruime sorteering T0N6 waaronder extra fijne LUNCH T0NQUE8 en TÜRKEIJ TONQÜE Verder LANQUE de BOEÜF St Louis TONQUE BE F TONQÜE CORNED BEEF KREEFT SALMON LIEBIÖ EXTRACT SCHILPADSOEP fijn PATÉ S PUDDING CQNSEND D MILK FARINE LATE REV LENTA ARABICA fijne LIKEUREN VERSCHILLEND VER8CH GEBAK ♦ Dageiyks Versche ZOUTE BOLLEN W N RAAUIÏAAKERS Banketbakker HAVEN 17 Openbare Verkoopingp op MAANDAG 9 JONII 1879 voorm ten elf ore in het Logement toB Paadw te Gouda van TWEE WOONHUIZEN EN ERVEN tegenover elkander gelegen in de Vrouwevestesteeg wijk N nos 213 en 221 te Gouda breeder bg biljetten en informatien bg Notaria Mr KIST te Gouda GOUWE C 71 PUIK BESTE H A M 45 Ct per 5 Ons GEKOOKTE fcO Geen Buitenlandscbe waar maar eigen slacht bg P SOBNBS GOtiWE C 71 Er wordt gevnwgA tt 1 Aogostus of eerder eene FATSOKNLUKE R K als MEID ALLEEN van goede getuigen voorzien Loon 90 buiten verval Adres Bureau dezer Courant onder N 282 ÜITPARRING Men vraagt voor tea fijn artikel de helft eener WINKEL met UITSTALKAST TE HUREN jQot één of meerdere weken op goeden stand met epgaaf van prgs Winkeliers die hiertoe genegen zgn adresseeren zich met franco brieven onder letters Z Z aan het Algemeen Advertentie Bureau van NUGH van DITMAR Rotterdam C ir Dentiate Rotterdam zal ELKEN DONDERDAG van des morgens 9 tot de namiddags 2 uren te conauUeeren of te ontbieden agn voor alleys wat tot de TANÖHEKLKUNDE behoort zoo ook voor het inzetten van Kunattanden en Gebitten in het Hotel coe Paaut te Gouda VEBDE JAAB De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelgk aan tot de geheele UITROEUNG van WAJS DGEDIERTE in alle Woningen en Slaapki ers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zgn terwm voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zgn Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is terwgl eene garantie van 3 jaren Vror t verzekerd Adres J db JDNG Az Mr Timmerman Kuiperst K 207 te Gouda L1EDERTAFEL AP01L0 IN AVDKKLINO VITERLUKE WELSPREKENDHEID Directeur de Heer J A VERHEUEN UrrVOEEIHG op ZONDAG 8 JUNI 1879 des avonds ten 8 ure precies in de Sociëteit ONS GENOEGEN Kom zien en overtuigt V M ATBUBITS Peperstraat No 66 PUBLIEKE UITVERKOOP vau allerlei MANUFACTUREN tot alles lAomstig vsn een loliede winkel voor beste Goederen wordt ingestaan Stalen wor den gratis afgegeven Winkeliers genieten groot rabat Haaat U Doe U voordek TE KOOP voor 40 GULDEN een PIANO flink van toon in goed onderboaden kast zonder gebreken alsmede een 7 OCTAAPS PIAlimO voor 80 GULDEN Adres onder N 83 bg den Boekhandelaar H C EDAUW Ja alhier Aanbesteding De heer L van LOON te Dordreeht is voornemens om op WOENSDAG den 18 JUNI a 8 des namiddags ten 1 ure in het Koffiehuis van den Heer STERKËNBURG te Oudewater publiek aan te besteden Het maken der Gebouwen voor eene Stoom Olieslagerij te Oudewater met alle gevolgen van dien De copiën der teekeningen liggen ter inzage en bestekken zgn verkrggbaar il 0 50 te Oudewater iuvbet koffiehuis van den HeerSTEEU KEN BURG te Gouda in het Koffiehuis cde Harkonik van den Heer H van SANTEN en te Dordrecht bg de Heeren Gebr EK alwaar tevens alle verlangde inlichtingen te bekomen zön Aanw zing zal piaaf hebben op WOENSDAG den 11 JUNI a s des namiddags ten 1 ure op het terrein te Oudewater i E KIEBERT iarkt godda maakt bekend dat ijn Atelier VAN AF HEDEN DAGM JKS geopend is vto 9 4 uur tot het VEEVAABDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding QomA Dam vam A Bbjnkv v