Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1879

f imm muand iimüm éikXAk f 9 II flf illS iJl37iii mm m IMÊl 5 J r i nnxhviqU I 4 Il Si rid f i ri I I f 1 BB t i f € i s f i Hu tf i 5 WJ ♦ s J 1 t i f nt 0 IW H ni tsIn R 1 1 mniim i 1879 N 2307 Woensdag 11 Juni GOUDSCHE COURANT De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 De inzending van advertqntiön kan geschieden tot 4ta uur des namiddags van den dag der uitgave ADVBETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen OEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN armwezen kan bevredigend genoemd worden In het jaar 1878 heeft de behoefte aan ondersteuning zich mmder doen gevoelen dan in het vonge jaar De zachte winter waardoor velen werkzaam konden blgven heeft waarschgnlgk daartoe bijgedragen Het totaal der uitgaven voor het armwezen heeft dientengevolge een kleiner cgfer bedragen De verleende onderstand die in celd eetwaren brandstoffen en huishuur bestond werd gewoonIgk slechts verleend aan bejaarde lieden hoofden van talrnke gezinnen en gebrekkigen Bg ziekte werd hierop eene uitzondering gemaakt De volgende inateliingon wer leu door of van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd 1 Het Burgerlgk Armbestuur Het verleende onderstand onafgebroken aan 68 huisgezinnen en 10 afzondeilgk levende personen en tgdelgk aan 76 huisgezinnen en II afzonderlgk levende personen Genees en heelkundige hulp weid kosteloos aan 1002 personen en verloskundige aan 66 vrouwen verleend In het personeel yan het Armbestuur kwam geene verandering 2 Het vereemgd Wees en Jïlaioezeniershms Op den In Januari 1878 waren in dit gesticht aanwezig 73 kinderen Sedert kwamen er zeven bg vier weezen verheten hpt gesticht terwgl één weeskind overleed zoodat er op den 31n December verpleegd werden Ï5 kinderen In den aanvang van het jaar verkregen regenten machtiging tot aanvaarding van een legaat groot 20 000 4 pet Inschr op het Grootboek der Ned Wat Schold aan het gesticht besproken door wglen mevr de Wed Graag van de Kerckhoven van Groenendgk 3 Het BestedeUn uis Op den In Januan bevonden zich in dit geslicht 25 oude lieden In den loop van het jaar werden 10 personen opgenomen terwgl één kwam te overladen eu dne het gesticht verheten Aan het eiudb van bet jaar bevonden zich m het BestedelinghuiB 3lxbej iarde4ieden De collfegjfiir van Regenten eu Regentessen der beide laatstgenoemde gestichten ondergingen geene verandering 4 Het Oude Vrouwenhuis Dit geilticht wordt beheerd door de llegenten en Regentessen van het St Catharijia üasthuis Bg het begin van het jaar bestond de bevolking uit 30 vrouwen waarvan 17 op preuves waren gezeten en 13 haar kost hadden gekocht Twee kostkoopsters werden in bet gesticht opgenomen tw vrouwen werden op preuve geplaatst en eene vrouw werd ter vei pleging opgenomen Vier vrouwen stierven Aan het einde van het jaar waren in betgesticht aanwezig 18 vrouwen die op preuveswaren gezetflu 12 die haar kost gekocht hadden en één verpleegde vervolgd Het onderwgs werd den heer dr D Terpsti wiskunde en de modei W Knottenbelt die m zgne betrekking aanvaai Drie leerlingen werdei naar de Universiteit bevorderd Twee tégden met goed gevolg hun ei men af voor de Mihtaire Geneeskundige schoei te Amsterdam terwgl een de school verliet uithoofde van veranderde bestemming Bg het einde van het aar bedroeg het getal leerimgen twaalf De vorderingen door b leerlingen gemaakt gaven reden tot tevredeipeid Curatoren verklaren zeer ingenomen zgu met het door den rector en den leeraac gegeven onderwgs De uitgaven voor de Sjatgnsche school boliepen 2949 02 waanajima gedeelte uit het Scholarchie foads werd Mttreden De opbrengst van het Minerval was 600 De commissie van toezicht over de StadsMuziekschool Uleef uit dezelMe leden samengesteld De lessen aan de Muziekschool werden na de kerstvacantie met 233 leerhngen waarvan 106 jongens en 127 meisjes hervat Aan 12 hunner werd volgens art 16 van het reglement kosteloos onderwgs verstrekt Bg het vocaal onderwgs werd de leerwgze van R Hol en J Worp gevolgd in de hoogere zangklassen weeden twee en driestemmige koren beoefend de imest gevorderde leerhngen werden dit jaar m de solozang onderwezen ten einde hen in hoogere zangkunst te oefenen hun stem te ontwikkelen en ie vormen Bg het piano ond rwgs werd de methode van G Dam als leiddraad genomen door de meer gevorderde leerlingen werden 4 en 8 handige muziekstukken van verschillende componisten beoefend Vopr de Muziekschool werd uitgegeven 2598 75 Het schoolgeld bedroeg 1632 25 Het Museum werd in 1878 bezocht door 654 personen die den gewonen en 437 diedtn verminderden toegangsprgs van 10 centen betaalden Ofschoon dit cgfer kleiner is dan ten vorigen jare mag hieruit geene mindere belangstelhng in de inrichting worden afgeleid daar zeer vele ingezetenen ten gevolge van de bepahüg die hun bg introductie van vreemdelingen vrgen toegang geeft het Museum bezochten Tot lid der Commissie werd benoemd de heer dr F H G van Ittrson ter vervanging van den heer H P N Koemans die bg de periodieke aftreding verzocht had nijt meer in aadmerking te komen e commissie vau toezicht dringt in haar verslag met den meesten ernst op de verplaatsing der Muziekschool en toevoeging van dat lokaal aan het Museum aan Armwezen De algemeenc toestand van het ven door den rector deu leeraar in de talen den heer H it begin van het jaar Ie de maand Augustus KEl 1 ISGEVL G BUROEMEESTEa van GOUDA brengt bg düzo ter kennis van de belanghebbenden dat door deu Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingeen enz te Rotterdam op den 28 Mei 1379 IS executoir verklaard Het KOHIBR voor de BELASTLW OP HET PKRSONKEU ovrr het 4e kwarlaal dienst 1878 79 Dal voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van deu Heer Ontvanger d it ieder daaro voorkomende verpligt is zyuea aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen eu dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen wilkeu de reclames behooren te rordeu ingediend Oouda den 7n Jnny 1879 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KENNISOBVma De BURGEMEESTER van GOUDA brwigt bj dese ter kennis van de belungbebbenden dat door deu Heer Frovincialeii Inspecteur der Directe Belastingen èuz te Rotterdam op den 6 Junij 1879 IS ixecutoir verklaard Het KOHIER van hot PATENTKEGT over het 4e kwsrlaul flenst lb78 79 Dh voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkoiiieude verpligt is zgneu uunslag op den bg du wet bepaalden voet te voldoen en dat hedrn ingaat de termgu vau DRIE MAANDEN binnen eiken de reclames behooren te worden ingediend üouda deu 7n Jung 1879 De Burgem ester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN ülï HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1878 Fervolg Het aantal leerlingen aan de Rgks Hoogere Burgerschool bedroeg op 1 Januari voor het volledig onderwijs 42 waarvan 17 in de eerste 13 in de tweede en 12 in de derde klasse terwijl 8 leerlingen het onderwös in enke vakken volgden 1 in de eerste 4 in de tweede en 3 in de derke klasse Het oi derwgs aan de Gymnastiekschool draagt goede vruchten waar aan de leerlingen der Hooge e Burgerschool en der scholen voor openbaar lager onderwj s onderricht wordt gegeven voor zooveel daartoe aan die scholen zelve geen gelegenheid best at De Zwemsohool die voor e n éeder tegen betaling van een klein bedrag toegankelijk is werd weder enkele oren per dag ook voor niet betalenden opengesteld De directeur L van der HpJ die zjjn ontslag nam werd opgevolgd door 1 M Groenendaal Deze bleek voor die betrekking geschikt te zijn Het collegie vau curatorpu overdeLatijnsche pchool bleef samengesteld uU m het vorige jaar