Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1879

BUITENLAND lluitenlaiiilscli Overzlcbt De Franscbe ministers zünuognietafrandeBlanquiquaeslie mogen wy de kranten gelooren dan waren drie der Ministers roor aninealie eu de overigen Toor gratie Blanqui tal echter uiot alleen gratie krggen maar een der SOO zyn aan welke deze gunst zal worden bewezen men noemt hieronder ook fiochefort Het gratie bealuit zal over eenige dagen worden gepubliceerd De rede Tan den heer Jales Simon sohgnt verkeerd te zyn overgebracht Iemand die het van den heer Simon zelf weten kan en het denkelgk wel van hem heeft verzekert dal hij volstrekt niet voornemens is den heer J Ferry te bcsirgdeii Hogelijk zou wezen dat de heer Simon niet ziju stem gaf aan het bekende art 7 Maar dan allecu omdat £ ij het niet als afdoende genoeg beschouwt Het zou zeker nog al zonderling zijn geweest een man als Jules Simou te zien strydeii in de rangen der olericalen De minister van binncniandache zaken heeft aan 1e prefecten eene circulaire gezonden üetreiFeude deeln ing van openbare ambtenaren aan godsdienstige proce iëu L iugza nerhund is in vele oorden van Frankrgk het gebruik ontstaan dat de ambtenaren door den prefect worden uitgenoodigd iu volle uniform aan deze plechtigheden deel te iicmeu De minister verbiedt thans zulke uiluoodigingeu Ieder moet vrij zgn in de uitoefeuing zijner plichten en de ambtenaren Jcunnen dus als ieder ander zich bg prooessiéu junsluiteu Maar zij moeten er nielf toe worden gedrongef en het doen als particulieren derhalve zonder Jcenteekenen hunner waardigheid rtlgksoortige cir ulairen zijn door de ministers van oorlog en marine uitgevaardigd aau de h Mgere ofiicieren Van zelf spreekt dat in dit gwal het dragen der uniform Jiiet als disjj tief wpkt beschouwd De uniform wordt in Jiet ieget en op de vloot aangemerkt als de gewone dracht In de Kamer Js eenc orde van den dag aangekomen rniarbg aan ambtenaren deelneming wordt verboden wn aaBifestatiën vijandig aan de republiek Overal elders zou ongeveer van zel spreken dat de dienaren Tan den Staat iu de allereerste plaats geroepen zijn om oict zich tegen den staats orm te kanten Dat jli Frankrijk zulke besluiten noodig zijn bewijat lechts welke verwairiug er nog in de begrippen ieersdit Na OTermatig lange discussie nam gisteren de Belgische kamer de wet op het lager ouderwgs aan met 67 tegen 60 stemmen De heer Virmez onthield zich Tan stemmen Bg de behandeling van het laatste artikel karakteriseerde de heer Jacobs de wet als xiorlogswapen om mede te strgden in den kamp tus chen de beide doelen waarin thans de bevolking is verdeeld Wij nemen den strijd aan waa zijn laatste woord en zullen voor geen offer temgdeinzea om dien wort te zetten Het laatste voord der regeering verdient ook vermelding Het werd gesproken door deu heer Frère Orban die de wet aldus kenschetste fiWij hebben eene wet gemaakt om hot jonge geslacht liefde te doen koesteren Toor onze staatsinstellingen wilt ge dat een oorlogswapen noemen welnu het zg zoO dan is het een wapen om onze staatsinstellingen te verdedigen Het bekende artikel 4 dat het beginsel der wet inhoadt is aangenomen zonder dat de rechierzgde zelfs hoofdelijke stemming heeft verlangd Dit nrtilcl bevrgdt de openbare school geheel van de bemoeiingen der geestelijkheid als gezaghebbende in die school Het luidt aldus Het godsdienstonderwijs wordt overgelaten aan de tOTg der familif n en der bedienaars van de verschillende godsdienstigej zindten Een lokaal iu de ohool wordt ter beschikking van de bedienaars der gezindten gesteld om er betzg voor hetzij na de chooluren godsdienstouderwgs te geven aan de kindeien hunner kerkelgke gemeente die de school bezoeken Hoeneer de Duitwhe regeeriog sebgnt verklaard te hebben dat zg deiPiiitieke qnaestie in Egypte volkomen aan Frankrgk en Engeland overlaat is het niet te ontkennen dat zg door hare diplomatieker boodsohappeu lan deu khedive zich langzamerhand op eene wgze in de IJgyptische zaken inwerkt die het noodig zal maken bg eene regeling ook hare medewerking in t roepen De regeering van prins Bismoni heeft eene volgens een uittreksel in het Berliner Taghitll vrg dreigende nota aan den khedive gezonden waarin verklaard wordt dat Duitschbtod niet kan dulden dat de Egyptische regeerinè weiguraohtig blijft oh uitvoering te geven aan de Tonnissen de interifétii nale rechtbanken onder het gdele TSorwendsel d t date vonnissen strjjdig zgn met het persoolilgk btlariJSvan den khedive DuitschUud bigft daarin geheel binnen den kriijg zgner rechten wgl hel heeft nTedegewerkt om deze nieuwe rechts pleging in de plaats te stellen van de vroegere consulaire rechtspraak De Duitsche leveranciers die groote sommen van den khedive te vorderen hebbeu slcUeii acties in bg de internationale rechtbanken verkrggen bg behoorlijke slaving hunner vorderingen uitnemende vonnissen waarbij de khedive tot betaling wordt veroordeeld doch als het op executeeren aankomt stuiten zg af op deu onwil der uitvoerende macht die iu handen is van den khedive debiteur Op strengen toou gipst de nota deze ouhebbtlijke en oueerlgke manier van doen en men wil dat deze toon daaraan geweten moet worden dat ile khedive in het geniep verscheidene Fransche Crediteuren heeft afbetaald zonder om hunne Duitsche lotgenooteu zich te bekommeren De khedive heeft op die nota nog niet geantwoord ook niet toen Woensdag de Duitsche consul generaal zich bij hem heeft vervoegd om eenig uitsluitsel te verkrijgen Men kan het toch geen antwoord noemen als hij naar de Pargsohe Gfeóo vertelt gezegd heeft dat de consul zich maar bg den sultan moest vervoegen Want wat heeft de sultan met die schulden te maken P De consul liet zich dan ook door die exceptie van niet ontvaakelijkheid niet uit het veld slaan maar verklaarde dat de Duitsche regeering enkel deu khedive voor aaitsprakelgk hield on dat het hem persoonlijk leed deed deze zaak rerhoudiiigeu te zien aannemen welke de ernstigste gevolgen konden na zich sleepen Hoezeer dus de Duitsche gevolmachtigde zich niet tevreden verklaarde toen de khedive de moeilijkheid op des sultans zwaar beladen rug wilde laden heeft echter zijne regeering van hare zijde het nuttig geacht bij de Porie aan te dringen dat deze door haar leeuheerhjk gezag den khedive weder binnen de perken zgner burgerlijke verplichtingen zou brengen BINNENLAND GOÜDA 10 Juni 1879 Pc SiiuitKouranl m ldt Volgens ontvangen berichten heeft Z K H de Prins van Oranje eu nieuwen aanval van tronciitu gehad die de reeds aangevangen herstelling tegenhoudt en nieuwe zorgen vereischt Maandag voormidciag ten 11 uur 60 min is uit Parijs een bericht naar Deo Haag verzonden van deu volgenden inhoud jfVolgeus het heden uitgegeven bulletin boezemde de bronchitis gistereu ongerustheid iu Heden is zg aanmerkelijk betereud Van den Pargsohen carrespondent van de N R Ct ia gisteren namiddag ten 1 uur IS min een telegram ontvangen meldende dat de toestand van deu hoogen lyder iets gunstiger was en dat de bronthite begint te genezen Een bij het departement van koloniën ontvangen telegram van 7 dezer bevat de volgende berichten omtrent de krggsverrJch tingen in Atjeh i Na de laatste opeitetiën heeft het eenige dagen zwaar geregend Bij het invallen der droogte is eene colonne van Indrapoeri naar Gliëng uitgerukt die Tan 31 Mei tot 2 Juni een aantal Tersterkihgen nam den vgand verjaagde kompongs tuchtigde en groote Toorraden viTres vernielde Aan onze zgde sneuvelde ééa minders militair en werden één loitenaut en een tiental minderen gewand Toekoe Baid is wegens verraad gevangen genomen Hoofden en bevolking in de VII Moekim zgn rustig Hedenmorgen is uit de Haven bij de sluis het Igkje opgehaald van ten pasgeboren kiiid van het mannelgk ge ht gewikkeld in een schort Zondag gaf de Liédertafel ApoUo alhier met hare afdeeling Uiterlgke Welsprekendheid eene uilvoering die aan de talrijk opgekomen kunstlievende Leden der Vereeniging en verdere bezoekers blgkbaar veel genoegen heeft geschonken Haar directeur de heer J A Verheyen van Amsterdam die thaus met den eer W Konincks de repetitiën leidt bewees weder dat züne talenten te recht hoog gewaardeerd worden eu zijne vernieuwde optreding aan veler veriaugcn voldoet De zangnuralners en voordrachten met alle netheid uitgevoerd mochten den meeaten bijval verteeiven en de beide stukken waarin ook aan kinderstemmen eene plaats was aangewezen gaven aan bet kunstgenot der hoorders eene nog rijkere verscheidenheid dan de volgorde Tan hot Programma reeds beloofde De Ee le Kamer der Stalen jpeneraal is ter hervattiiig barer werkzaamhAh bijeengeroepen tegen Maandag IG Juni des avonds ten 8 ure Van de 108 jongelingen die zich onderworpen hebben aan het examen voor Machiuist Leetling 2 Klasse te Hellcvoelsluis zgn bg besluit yan Z Exc den Minister van Marine 40 toegelaten waaronder de beide aspiranten uit Goiula H Ph deu Hertog en K Bavesteijn Medemblik Volgens de Belgische bladen zal legen het einde dezer week H Kerdgk Toor het Hof Tan appèl ie Brussel in raadkamer rerschijnin ter contradictoire behandeling van het verzoek tot zgne uitlevering dat door de Nederlandsche Hegeering aan het Belgische gouvernement is gericht Naar men verneemt zullen de beurzen aan de rijkskweekscholen niet meer beschikbaar gesteld worden voor jougelieden die reeds het genot hebben van eeu beurs bg een der normaalinrichtingen De bekende dr Bienderhoff directeur van het Ziekenhuis te Botterdam is Zondag aldaar overleden Zijn overlijden is een gevoelig verlies TOor de gene kuudige faculteit De feestlijke opening Tan dan Spoorweg Arnhem Ngmegeu is thans definitief op Donderdag aaujt bepaald De ziekte van den acteur J H Albregt welke hem gedurende een deel Tan t afgeloopen seizoen belette het tooneel te betreden heeft naar wg tot ons leedwezen vernemen een chronisch karakter aangeuomen zoodat de toestand van den gevierden kunstenaar nog veel te wensohen overlaat Hg hoopt nu door een badkuur de verloren gezondheid terug te winnen Dal de bomvrije kazerne te Vliasingefi al te vrg h o andere opzichten kan blgken uit hut feit dat twee gedetineerden bij de klasse van discipline ziju uitgebroken waartoe zij een ijzeren spijl vau bgna cru decimeter middelliju hebben inueten losinakcn terwijl zg daarna zich van een hoogte van ongeveer 60 voeten hebbeu laten afzakken Een hiinner is door de politie echter weder gevat Door de firma Krnpp te Essen zullen vermoedelijk in Juli op haar schiettcrrein bij Meppen zeer belangrgke eu uitgebreide proeven worden g namen Eeu aantal officieren van versehilh nde Stalen ook uit Nederland zgn uitgenoodigd die bij ie wonen Volgens het voorloopig programm i zullen de proeven vier dagen duren Dagelgks s morgens ten 7 uur brengt een extra trein de bezoekers van Munster naar het schietterrein alwaar van Si s I en van 3 6 wordt geschoten waarna ten 6 uur de gasten per extra trein naar Munster worden teruggebracht Iu het tweede jaarverslag 1878 79 Tan het Leesmuseum voor vrouwen te Amsterdam zint het bestuur dat hel iin verloop van het tweede genootschapsjaar op vasten grondslag zijn vernieuwen op ilf toi komsl kan vcsligi u Hoewel het ledental sinds de oprichting betrekkelijk weiuig toenam vermeerdert hel aantal trouwe leV cressen hg voortduring De staat der geldmiddelen is gunstig Als een zeker zeer vermeldenswaardige bgzonderheld derld Siboldia mede dat op deu 4deu dezer te s Hage met gunstig geTolg het examen toot laudbouwkundc is afgelegd door mejuffrouw O D M Van iHaaf te Leiden Dit is de eerste akte in dit vak door eene dame behaald Het blad voegt er bg dat mej Van Huaff als hoafdonderwgzeres reeds iu het bezit was der akten voor het Fransch en Engelsch Wg achten zegt Siioldia dit feit van beteekenis niet dat wij hiermede te kennen willen geven dat de landbouw o 1 een vak is hetwelk bij uitnemendheid door e ne eene dame kan on4erwe en worden maar omdat zg met de bekwaamheid en bevoegdheid om hierin onderwgs Ie geven iii eene groote plattelandsgemeente ongemeen veel nut zal kunnen slichten Ook De Hmivrmw vestigt op bet feit de aaudeolit Naar men uit Arnhem meldt heeft de tcnloonstelUngscomraissie met den heer Otto Llncker opticus aldaar een contract gesloten om gedurende eenige concertavonden het terrein van Musis Sacrum electrisch te Terlichten Ouk zal bij de Tolksfeesten fe Groote Markt electrisch verlicht worden in verband met dissolïingviews Voorts bestaat het Tooruemeu om de concertzaal waar p departeiiienten Tan oorlog en mariue exposeeren mede eleotrisch te Terlichten Zuterdag a st wordt de tentoonstelliug geopend Zelfs eieren worden tegenwoordig vervalscht Iemand die een inrichting waar kunstmatige eieren vervaardigd worden bezocht heeft geeft er de volgende beschrijving van In een groot lokaal stonden verscheidene koperen vaten waarin een dikke gele klevige substantie die door een man aanhoudend met een slotf werd omgeroerd Daar moest het geel de dooier van het ei uit gefabriceerd worden In onderc vaten werd het kunstraotig eiwit bewaard De schalen worden met een blaasp p uit een dunne kalkachtige substantie even als zeepbellen gebloeeu en dan in een oven gedroogd Door een kleine opening in die schaal werd j iant een weinig kunstmatig wit dan het geel en later weer wat wit gegoten en het gaatje met wat cement gestopt en het groote wonder der moderne beschaving het kunstmatig ei is klaar Zouder dat de bestanddeclen direct gevaarlijk zijn is die behalve voor de beurs ook nog voor de gezondheid der verbruikers schadclgk cTaer het zoogenaamde kunstmatig ei in ongekookten toestand onverteerbaar is Het bericht dat onlangs in de bladen de rouJe deed dat de geleerde Chineesclie gezant te Berlijn zon hebben aangetoond dnt vóór 8000 jaareu lusschen China en Troje handelsbetrekkingen bestonden is gebleken een eanard te zgn De heer Li ïoiigpao heeft enkel eenige overeenkomst raeenen te zien tusscheu het oud Chineesche letterschrift en het opschrift op de oude Trojaansche vaas Van Tcrtalen enz was geen spraak hoegenaamd en nog minder Tan den inhoud der Taos De heer Plukhoog Tan DelfshaTcn achrgft aan de Ned Spectator Toen ik kort geleden mijn Triend James Geddes te Londen meedeelde dat zijn werk The History of the Administration of John de Witt Grand Pensionary of Holland dat te perse is en weldra zal Terschijnen in enkele Nederland che bloden was aangekondigd ontving ik van hem onder meer de Tolgende mededeeling die wellicht niet Tan belang ontbloot is Ik geloof niet dat het in Holland bekend is dat de Horalius waarin Cornelia de Wilt las toen hij werd Termoord zich in het South Kensington Mastum alhier bevindt Ik was daar de vorige week om het boek te zien Ik wist niet dat het er was tuldat een van de heeren van het Museum t mg schreef Hoe hel boek daar komt is niet bekend Zgn de Witk s naam staat in een hoek en er is een verklaring bij dat het werk in Sept 1672 werd gekocht terwgl uit een tweede Terklaring iu het Hollandsch blijkt dat de Wilt het boek in zgn hand hield toen hg werd Termoord Aan de echtheid kan niet worden betwijfeld Om te doen zien dat de eerlijkheid Den Haag nog niet uit is Terhaalt de schrgTer der BrieTsn uit de Hofstad in de jirnk Cl het Tolgende Toor de waarheid waarvan hij inslaat Eene dienstbode had van een haar niet bekenden timmermansjongen aan de deur een zak houtkrullen en spaanders gekocht om er de kachels mee aan te leggen de prijs was vgf cent en zg betaalde met twee gouden tientjes In plaats Tan met de nog eTcnsecr glimmende nieuwe 2Vi centsstukken Zoodra zij het abuis bemerkte was het huis in rep n roer j geeue Tan de kameraads geene Tan de meiden uit de buurt kende den jongen en het slachtoffer beweende reeds den fluweelen hoed de kanten balayeuie den fraaien parasol of welken andereu Torm waarin ze de opgespaarde twintig gulden maar meiden trniit aan het Igf dacht te hangen Maar daar komt s avonds de jongen in quaestie ooor zgn moeder vergezild om te vragen of de juffrouw zich ook vergist had en de twee tientjes terug te brengen Dit feit zegt de correspondent verdient vermelding en men inomple niet van eerlijkheid in het klein en oneerlijkheid in het groot ik geloof gaarne dat eene dergelijk abuis vermoedelijk aan de kas der der Afrikaansche ook wel hersteld zon zgn Maar TOor kleine lieden bestaat er maar ééne eerlijkheid en twintig gulden is Toor hen in Tergelgking van kans en bedrag al even groot als de tonnen die in Botterdam Terdonkeiemaand werden De IfiUem Barendti heeft veertien Toortreffelgkc postduiTcn Tan echt ras ten geschenke gekregen van de vereeniging SHclvlieger te Haarlem De eerste duif zal worden opgelaten bg de Noord kaap en zoo zij behouden aankomt zal menigeen die belang stelt in de flinke mannen die naar de Bnrendsz zee op rei tijn der Verernigisg dankbaar zjjil TOor haar denkbeeld Dat et n predikant door zijn gemeente als op de hunileii gedragen wordt is gelukkig nog geen ongetVoon verschijnsel maar dat de gcmeenicnaren zich werkelijk tot die bezigheid Iconeu komt zeker niet algoiaeen voor Het geschiedt iu Oosterwolde welks leeranr door een vul tijdelijk van het gebruik zijner beenen beroofd is Een paar ouderlingen dragen thans sZondags hun voetgangers op een stoel ter kerke A o d D Hoe de sterke drank meldt de jimtlerd Ct een redelijk mensch lot een wild dier kan verbw en is iVrgdagnaohl wederom duidelijk gebleken iet wns omstreeks 3 uur iu den ochtend toen een dienaar van policie op de ronde een beschonken matroos ontmoette dien hg naar bet bureau medenam aangezien de man zijn verblgf uiet kon opgeven Op den weg naar het bureau ging alles goed daar gekomen bemerkte de dieustdoende brigadier dut het een Deensch matroos wa die met zgn gage op zak goede sier maakte Qok werd een adreskaartje bij hem gevonden van een logement voor aeevarenden ia de Binnen Bantammcrstraat De brigadier gaf aan den dienaar van policie Zwaluw last hem daarheen te brengen waaraan deze gerolg gaf Toen zij in de Bantammerstraat gekomen waren zeide Zwaluw dat hg nu naar zijn logement moest gaan waaraan de zeeman geen gevolg gaf maar den dienaar die hem den rug toegekeerd bod heimelijk nasloop en hem met een groot scherp mes ecu geduchte snede in deu hals toebraëht Zwaluw ging op den loop doch de woestaard achtervolgde hem en stiet hem nogmaals het mes in de linkerzgde Inmiddels was een ander dienaar toegeschoten dien de dronkaard nu als een bezetene aanviel op den grond wierp en hem een diepe wonde met het mes in het aangericht bij het oog toebracht Een knaap die hierbg tegenwoordig was riep om hulp en maakte zich van de sabel meester die den dienaar aan de hand ontglipt was om hem te helpen maar de matroos trachtte nu ook den jongen te vatten die echter vlug ter been was eu hem ontliep Nadat de woestaard nog een derden dienaar van policie ernstige wouden aan het hoofd had toegebracht waren inmiddels eenige kloeke mannen verschenen die den bezeten matroos met haken en stokken t Igf gingen Men werd hem meester doch hij was zoo toegetakeld dat hij per draagbaar naar het gasthuia moest vervoerd worden Kaar meu Teroeemt zgn reeds Tsnwege het departement Tan oorlog bij sommige regimenten infanterie 6 paar Tel en 25 paar kalfslederen schoenen fabriekmatig Tervaardigd in beproeting gegeven Valt deze proef naar weusch uit dan is het te Toorzien dat heti gebruik Tan zulke schoenen in het leger algemeen zal worden iugcToerd zoo tot Toordeel Tan den soldaat als Tan het rijk Volgens het Politie nietiKê is door twee depothouders te Amsterdam een gerechtelgjte aanklacht ingediend tegen den directeur der in staat Tan f ssement Terklaarde coöperatieTe winkelavereeniging Om Voordeel Immers bg contract was bepaald dat iedere houder van een depot alvorens te worden aangenomen in de kas der Vereeniging ƒ 1000 zou moeten storten en van zelfs spreekt het aan deze bepaling werd voldaan Bepaald werd voorts dat deze sommen onaangeroerd in een ijzeren brandkast zoudeu worden bewaard waarvan de directeuren de sleutels hadden t Is schier overbodig er bij te voegen dat dete ƒ 1000 niet in comptanten maar in effecten wejücn gestort opdat de eigenaren er behoorlgk de renten van zouden nieten Aanvankelijk genoot Ont Foardeel vertrouwen men kocht er goed en niet te duur Bg het einde van het jaar ontring men nog eene wiustuildeeling Alles ging goed maar de aandeelhouders konden niet Termoeden dat Tan hun gestorte gelden werd geleefd en geteerd Toch was dit teitelgk het geval Immers speculatien kwamen niet in de kraam te pas hoe komt men nu aan een deficit van IS a 20 duizend gulden die met veel moeite veel opofferingen talrijke ontberingen zijn bijeengebracht f Sommigen beweren zelfs dat het cijfer nog tienduizend gulden hooger is Op zekeren dag hoorden de beide depothouders slechte noten kraken omtrent de soliditeit van de Vereeniging Zg eischten natuurlgk van de directie onmiddelgk teruggave van de door ken gestorte gelden Nu echter kwam de waarheid aan het licht t Bleek dat de effecten waren te gelde gemaakt om er de dividenden van te betalen of om er wissels mede te dekken Een middel tegen keeliiekle welks toepassing wij niet onvoorwaardelijk durven aanraden geeft de Meekl Am ii 1 petroleum Hei dochtertje van een boer dat aan keelziekte leed werd ondanks penseelen en gorgelen steeds erger Nu kwam men op de gedachte om daar petroleum alle plantenleven doodt en schi mmelplauten ife oorzaak der kwaal hceten met petroleum te gorgelen Werkelijk raakten weldra de gevaarlgke witte beatanddeelen in de keel los De vrouw des huizes kort daarop aangetast genas door t zelfde mii del evenzoo de vader en andere personen De berichtgever wgst er op dal de Indianen reeds lang petroleum als geneesmiddel aanwenden en zelfs Amerikaansche sol daten naar een bericht ian 1791 petroleum gebMikten tegen rheumatiek en als purgeerinidelel t Ware goed zoo een geueesheer de zaak onderzocht De onlangs te Leiden overleden mevr de weduwe B Eigeman geboren Haan geen naaste bloedverwanten bezittende heeft haar gansche vermogen op ongeveer tuee ton oud8 geschat behalve enkele kleine legalcM naar men aau do Standaard meldf vermaakt aa r vcrcenigingen lot evangelisatie onder de Joden binnen cii builenslands De overleden dame hoeft daarmee zeker de beste bedoelingen gehad aan anderen het goede willen schenken waardoormen zichzelf gelakkig gevdelt is schoon is Christelgk Maar andereu door de maeht van het geldiets op te dringen waarvan zij blijkbaar zonder geldniet gediend zijn dat is toch een menschenmin waarop wel wat is af te dingen Mevr Eigemanhad bij haar leven en sterven met de twee ton heelwat meer goeds kunnen stichten dan door de bevordering der proselietenmakerij Het Vod Op den 6den en 7den Juli a s zal te Autwerpen door de Cercle des Bosiéristea aldaar een tentoonstelling worden gehouden van rozen waartoe zoowel vreemde als Belgische rozeokweekers ter deelneming worden uitgenoodigd Behalve de Koningsprgs zijn er nog zes groote prijzen uitgeloofd het programma bevat 46 prijsvragen Voor informatiëu vervocge men zich lol den president dier Vereeniging den heer J B I ienaerls Bue des Fortifications no 60 te Antwerpen Ojk iu ons land is een rozententoonsteUing in het verschiet Naar wg vernemen bestaat bij e beide afdeelingen Leiden en Omstreken en Boskoop het plan in den loop van den zomer gezamenlgk een rozententoonstelling te Leiden te organiseeren Siioldia Het onlangs Termelde Tonnis van de rechtbank te s Hertug nbosoh waarbij het klooster der Kruisbeeren te St Agatha niet ontvankelijk is verklaard iu zgn vordering tegen den Staat tot handhaving in het bezit nadat de Staat 206 eikeboomen eu 16615 dennen van de kloostergoederen had doen verkoopen en weghalen trots protest van den eischer berust op de volgende overwegiugen dat ten deze vóór alles onderzocht moet worden of de eischer het klooster der Kruisheeren te St Agatha de door den ged betwiste reehtspersoonlijkheid bezit vermilst bij een ontkennende beantwoording dezer vraag de eischer onbekwaam zon zijn om iu rechten op treden hetgeen al dadelijk de nielontvankelgkheid der ingestelde actie ten gevolge zou hebben dat de eischer bg dagvaarding stelt sinds overoude tijden te bestaan en in ziju volgende couclusiën elke als een interpretatie der dagvaarding op dit punt te beschouwen ziju zich herhaaldelijk er op beroept dat hij reeds in de 14e eeuw de thai s bi Iwiste recKtspersoonlgkheid verkregen en haar nooit verloren heeft dat de eischer alzoo optreedt als héi oude klooster te St Agatha in de middeleeuwen gesticht dat echter dit oude klooster het inuge dan al TÓor na te melden decreet rechtspersoonlijkheid gehad hebben hetzij als corporatie hetzij als stichting bij het Keizerlijk debreet van 3 Jan ISIS isopgeheven en dus die rechtspersoonlijkheid verlorenheeft dat toch gezegd decreet toepasselijk was op de land reek waarin het klooster lag tn al de daar toempaals beslaande kloosters ophief op enkele uitzonderingen na dat on van den eischer niet beweerd veel minder van hem gebleken is dat hij tot dieuitzonderingen behoort weshalve ten lijnen aanziende regel van het decreet gelden moet terwijl voorst die regel blijkens de in art 2 met name vermelde uitzonderingen en blgkens verschillende bepalingenvan het decreet van 14 Nov 1811 in werking gebracht bij art 3 van het decreet van 1812 niet slechU de geestelijke corporatien zelf maar ook haar kibosters omval en dna deze ook treft voor zooverzg als stichtingen geacht kuimen worden zelfstandige rechtspersoouUjkheid gehad te hebben dat het decreet van 1812 nooit door de bevoegde maoht is ingetrokken en daarom niet beschouwd mag worden als nooit te hebben beslaan dat alzoo al moge het decreet ab initio slechts bestemd ziju geweeit om voor het oogenbllk te werken of almoge hel door latere wetgevingen stilzwijgend zijn werking voor de toekomst verloren hebbeu het dan toch in 1812 zgn werking gehad eenige der toen bestaande kloosters waaronder dat Tan St Agatha opgeheven en daardoor hun de rechtspersoonlijkheid voorgoed ontnomen heeft al bleven zij wellicht feitelijk bestaan 1 dat dieitengevolgen it Traag of onder de weigeTing na 1812 bij ons te lande kbos ers uf vereenigingen van kloosterlingen rechtsptrsoonlgkheid konden verkrggen buiten onderzoek kan blijven dat looh een ncvestigende beantwoording dezer vraag slechts lelden zou tot het aannemen der mogelgkheid dat na 1812 een nieuw klooster vau Kruisheeren te St Agatha is ontstaan en r lspersoonlgkheid verkregen heeft maar niet den minsten invloed uitoefent op de quaestie die in dit proces beslist moet worden of nl het oude klooster hetwelk na in de 14e eeuw opgericht te zgn iu 1812 wenl opgeheven noch rechtens bestaat of beslaan kon ten aanzien der kosten dat deze moeten komen ten laste van dengene die opgetreden is als vertegenwoordiger van een zedelijk lichaam hetwelk gebleken is niet meer te bestaan