Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1879

J 3=oij mE Ann het bureau Tan politie is als gevoadeo gedeponeerd Een gouden Halssieraad zqnde een zwarte steen met beeldje met een gouden rand omzet een Bozeukrans een gouden medaiUou een VrouwenOmslagdoek een Parapluie die aan het Postkantoor is blfTeu staan Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Juni HeDricus I mbertas Josephna oodrri J H v D Mftaseland en J M konings Johannes GijsbcrtiiB ouders C Verhart en A A SoDsbeek 7 Corcelia AdriRoa oodera H Lnkervcld en C van der Luuw Jacoba Johanna onder A Kraan en T van Alkemude Wouter ouders C dfi Hoop en J van den Kraan 8 Adriooa Milhelmina ouders J GroeneDduI en W Tietfers Geertruida Christina ouders M Perters en A M van Vuunn OVBBLEÜEN 7 Jam J Nolte 4 j 5 m J KielItg 14 j 8 J E faa Wmgerdt n 6 m 9 S Verdouw 1 J 1 01 ADVERTÈNTIÊMT Bevallen van een Meisje A M PEETERS vAN Vüüren Goudf 9 Juni 1879 Voorspoedig bevallen van eene Dochter A A E VAN DER WANTVAN HliUVEN Scherpeniceel 8 Juni 1879 Voor de vele llfewflzen van deelneming ndervonden bjj de ziekte en het overlijden van mijn geliefden Echjgenoot PIETER BBEEDIJE betuig ik ook namens zgnen Zoon en Familie mgn hartelgken dank Wed P BREEDIJK HOOOEKWAABD Capelk a d IJitel 7 Juni 1879 Wie ieta te VOKDEREN heeft van Mevrouw de Wed KNAAP den 5n April j l alhier overleden wordt verzocht daarvan v66r Jiet einde dezer maand aan den ondergeteekende OPGAVE te doen C J Q L voN STEUNBACH Gouda 10 Juni 1879 MiiiiiM op ZONDAG 15 JUNI a s s morgens ten 8 nra van GoiuJn naar den Moek van Holland per Rader Stoomboot € de IJiSSEL Retonrkaarten tot Vrydagavoml a 1 na dien tjjd 2 de persoon De ondergeteekende belooft alles te zullen doen de reis zoo aangenaam mogelgk te maken W VAN E1J8DEN Hofmeester GOUWE C 71 PUIK BESTE HAM 45 Ct per Ons GEKOOKTE 80 Geen Buitenlandsche waar maar eigen slacht by p UORNES GOUWE C 71 Cliir Dêfftiate Rotterdam zal ELKEN DONDGRDAG van des morgens 9 tot de namiddags 2 uren te conatüteeren cS te ontbieden zgn voor alles wat tot de TAJ DHBELKÜNDB behoort zoo ook voor het inzetten van Kunsttanden en GeMtten in het Hotel dx Paauw te Gouda GEVRAAGD in een burgerhniggezin tegen Augustus of vroeger EENE NETTE Adres onder Courant No 283 aan het Bar a de er 1 nrpiT n Het BESTUUR der Sociëteit maakt bekend dat de Leden die alsnog wenschen deel te nemen aan den Jj eestniaaltljd zich daartoe kunnen aanmelden bjj een der Bestuursleden of bij den Kastelein der Sociëteit tot en met Donderdag 12 Juni als wanneer de Ijjst definitief wordt gesloten Het Bestuur voornoemd Mr P J SNEL President H JAGER Secretaris EIEESOTTELAIIIJ i o an i0ijn iiar ren Korte Tieudetveg D 93 Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van BOLLMDSCDE U ËKGELSGHË BIEREN op VATEN en in FLBSSCHEN Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 16 JUNIJ 1879 des vóórmiddags ten Elf ure in het Ko6Sjhui3 cde HauuoNiEi te Gouda van Een WOON en WINKELHUIS in de Dnbbelebuurt nabij de Markt Wflk B No 6 Een HUIS en ERF inde Kuipersteeg Wnk K No 87 Dne HUIZEN en ERVEN aan de westzijde van de Raam Wük O Nos 465 466 en 467 Drie HUIZEN en ERVEN aan de Verloren Kost Wijk O ïfcg 468 469 en 470 Een HUIS en ERF aan de Verloren Kost Wijk O No 479 Zes HUIZEN a in het watertje vau de Verloren Kost O Nm 493 494 495 496 497 en 498 Ze HUIZEN in de Lazarussteeg Wijk O Nos 05 506 507 508 509 en 510 Een WOONHUIS i de Viamingstraat Wi k O No 352 Vier WOONHUIZEN in de Viamingstraat Wijk O NSs 331 332 333 en 334 Zes WOONHUIZEN met ERVEN in de poort daarachter Wgk O Nos 335 336 337 338 339 en 340 Een WOONHUIS en ERF aan den Groenenweg Wjjk L No 125 alles binnen Gouda Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van de Notarissen MONÏIJN en FüBÏÜIJN DROOGLEEVER t Gouda DU MBÏffl Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandisstmeuts et de Portraits emoillés O er i cDorn Timmerman Zeugestraat vraagt ten spoedigste 2 a 3 BEKWAME Timtnerlieden Dr Chantomelaiius Oogenwater versterkt herstelt en behoudt het gezicht vau allen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen t verzwakken Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 cent Verkrjjgbaar in de onderstaande depots Bcu7eniiikLr en Cj Leidtu A B ts Nieuwkoop A FiiuB Sceenhutzen T A G Tan DETH Omda i H Keiler bdZd VV Wngcnal L A Sihoiitens Scliliittr OostfDolenstraKt Rotterdam i Gouda Dhük van A BiilteMAN OPENBARE TERK00PIH6 Ic GOUDA Ten overstaan van de Notarissen MONTlJN en FORTUIJN DROOGLEEVER aldaar op DONDERDAG 12 JUNIJ a s s voormiddags Elf ure in het hdtel db Zalm aan de Markt van Eene BOUWUANSWONING mei ruim 28 hectaren uitmuntend WEI HOOIen BOUWLAND alles om en onmiddelflk bjj elkander gelegen in den Rietveldschenpolder onderde gemeente Haateratvoiideen Alphen thans bewoond door en in gebruik Ijg ARIE VAN HOLST in twee perceelen de landerijen zijn verhuurd tot 25 December e k de getimmerten tot 1 Mei 1880 breeder bj billetten NATIONilLE eELOONING Van fr 16 600 oIl gouden medaille DK ECHrKj Informatiën te bekomen by genoemde Notarissen Spijnrerterencl verntor lieiid en koorlsverdrijveml coii Mil met yzer vcieen ol ipd en met de Cifn criiiLM d tA uii ii iviniiiiik C z r i OLmiOMlKU 7 J y Tl xRi s aa nue orouo n h Ai t E aoE6E ArotHiKi Te Gouda bij Zeldenrijk drogist Keizerlijk Konmkl k gepritüegiëerd e eeriit Ataerikaatuch en Engelsch gepaienleerd Anatherin ËÊondwater v ui Dr J G Popp KK Hof Tandaiti van Z M den Keizer vau Oosteur k te Wecueii 8 Ut vuDrtnfMijks e middel tegen rhumatiscffe tandpijn hg autsie iD zMcllin rn zvierep van het tandvl cb bet lost Jeu aautaezigoti tanJsieen op 9k Voorkomt dL tiitune vormiiig daorvan niaak losslaaitdti taudcu tider tast door rsterku un het taud Ktsch in daar liit van allü ichadeluke tuitin rtiuigt Keeft hel diu inoiiJ een unngenatnin friaKhei retïk leiMijl hit dt il oiinangeuainrn nuk weldrn iloet terdnijncif t Qt Om dit aan Lpnmt ononlbeerlyk geworden ijrnt fv paraat vo r alle Biniidi ii verkrijgbaHr te maken 7ijn flpMden van onilerwheidLno pruntie als l grootc ficsch ï 1 7 l middelsoort a 120 cii 1 kleine a 00 ceols verknjKboar gesteld Dr Popp s Anatbcrin Tandpasta lot reiniging versterking en behoud der tanden tot verwijdering van een oiiuau euaiueu fcnk en ran kalk Br POPP g Aromatische Tandzeep 2g maakt de Tanden xuiver wit zonder bet email aau tedoen bcwiiart ze voor zitskclijke ujudocuingen en boudt deumond TriBch Het atuk kost 4 Cta en is toereikende Tooreen half jnar Dr POPP s Plantaardig Tandpoeder reinigt de tnndeu verdrgft de Mo Uslige kalk en iniiakt het glazunr steevls hildtrdrr en fijner Dr POI P s Tandplomlteerscl waarmede me zelf holte tanden kau i uilen i De Aroiiiatische gfeiieeskmuli e Hrul en Zeepit chemisrh geanalyseerd en dnor clt Kencckundifte Cel brttpjlen van Europa als bet KEEELbTE BN BESI Ë VÜOE DK HUIU erkend o AUcntlo s V p a Ptr foorküminjt van vcr alBLhliifi nurlt liLt geachlc Publiek oprnerkzadn g rnnakt da li dere fli scti btlnihe Int HnndLl tnerk tkiu Jlygea uiid AiiatheMii l rilpartite ou r ni t eon ombiilHr omgeven i lit tnelk ia duldelgkeu naterdruk dtu Ugk udelanr en de Firma be at Dipnts ïan alleen öble