Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1879

1 Q 7Qi aiM Nik4imNHHm Mft VrUdag 13 Junié N 2308 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad Voor Gouda en Olnslrekên Als ltd der Tweede Kamer voor het Hoofdkiesdistrict Oouda wordt bU de Herstemming op 24 Juni a s tosschen 9 en 5 uren met aandrang aanbevolen het aftredend Lid Jfir J G Patijn sGüoxrw BUBÖEMEESTKReo WBTHOUDEKSTanOoud Gelet op art 1 der Verordeuin op hrl xui er hondeo vau Wateringen Slooten en andere Watereu die aan byxoiuler penonea loebehooreu Brengen ter keuiiia ran de eiKeuaien der peroeelen gelegen aan de Wutemi en Slootec lang de Bmlrkade eji tuwchen tkte en de Jan Verewollen Wetering ilat up Woeusdag den I8n Juni eerstkomende orer die wateren ui worden gedrere eene SCHOUW ten tfude te onderzoeken of ze behwrlgk griairerd lyn au dr reud Tail en andere atotfen die de door troomiug raa bet water kunnen belemiiieren of tmik of lehadelijke nitdampingen veroonaken eu welke HiTeriug door en ten kotte Tan gecegde eigenaren behoort te geaehieden OoMJa den lOn JanQ 187 Burgemeeater en Wetbonden Toornoemd VAN BËBOEN IJZENDOOUN De ScereUria BBOUWËB DE lilTSLAG dËe VERKlEZlKGEil Ala naar gewoonte resumeeren we deu uitslag der Terkieiingeii Het merkwaardigste is voorzeker dat in zoovele distrieten herstemmingen moeten plaats gqjpen Herkozen werden lo liberalen 2 conaerT tieren 2 antirerolationairen en 8 altramontanen Gekozen werd slechts een nieuw lid Mr L W C Keochenius te Gonnchem anti rev in plaats van den Heer Begram die bedankt had Herstemmingen moeten plaats grypeu te Steenwjjk Zwolle Leiden Pordrechten Gouda tusachen een liberaal en een anti revolationair te Utrecht tuaschffli een hberaal en een conservatief te Haarlemmermeer ea te Hotterdam tnsiehen liberalen en ultramontanen en te Delft taiscben een conservatief en een antire Tolntionair Van dezen waren de aftredenden te rangschikken 7 onder de liberalen 1 onder de conservatieven I onder de anti revolutioniuren en 1 onder de ultramontanen Twee jaren geleden schreven we Mr Kappeyne wil dat de stembus spreke Welnu de stembus faeeit gesproken Dat men thans handele Zou soms de teleurstelling want van nederlaag spr en we nog niet die de liberalen thans ondervonden ook hieraan te wyten zgn dat er tè weinig werd gehandeld Welk een prachtige meerderheid h dit kabinet en wat heeft bet er mede gidaan Ook in ons district zgn er velen zoo wel onder de yvericen als ouder de gemakzuchtigen teleurgesteld iSr is in vele gemeenten slecht gestemd gelgk uit het overzicht onder de rubriek Binnenland bl kt In die gemeenten s n vela stemmen voor het aftredend lid t huis gebleven wg zgn er zeker van dat het anders pad kunnen zgn Zal de herstemming nog goed maken wat thans verkeerd werd gedaan Wg hopen het Se hedea onttaagen tclegromoien ign met mede rekend UIT HJBT VEESLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1878 5 k Het IsraSlitisch Armbestuur dat tevens het beheer voert over het Oude Mannen en Vronwenbnis voor IsraHMm Deze instelUng wordt niet vanwege de ge nteente beheerd maar door haar gesubsidieerd Het Armbestuur verleende onderstand onafgabroken aan 1 huisgezin en 2 aizonderlgk lavende personen en tgdel aan 7 hnisgeziniien ea 1 afzonderlijk lewüi êrsoon Op den In Januui llerden ia het gesticht wpleegd 4 mannen eolO vrouwen In denloop van het jaar werd i vrouw daarin opgenomen 3 vronwen oveifeden zoodat op den3ln Dec aanwezig waiwi 4 mannen en 8 vrouwen f Volgens de laatst gai lgekenrde rekeningen diens aar 1877 bedrogen de ontvangsten der InsteUingen van Weldamgfaeid door ot vanwege de Gemeente beheerd of gnnbsidieerd 52215 73 en de nitRaTHi 49626 09 Ondw a eoCvangstenzgn subsidiën uit de gemeentduM ten bedrage vaa 18385 b repen Middrien tot leniging en vermindering der annoede insonderheid door onderwgs en werk Tcrschaffiug Inst lliugen tot leniging en vermindering der armoede door onderwgs door of van wege d Qemeente beheerd zgn dw Kide Armenscholen en de Avondschool well fiUKankelgk zgn voor alle onvermogenden J F Werkver8cha£Bng tot jlgaging van armoede gtsehiedt door instelliugeii wMke door bgzondera reenüringen worden geregeld en bestuurd o De Werkinrichting tot wering vanbedeUrg Den insteltiog bestaat geheel door bgèt eu van particalier en door deopbrengs v n het gemaakte werk of van de door hart verpleegden verrichte diensten Zg die ondersteuning noodig hebben kunnen door arbeid in het Gebouw der Werkinrichting den kost en bovendien eeuig loou verdieoeu De Gemeente beeft aan de instelling eeuige localiteiten in gebruik g i ven liet grootste getal opgenomenen in deze inrichting was gedurende het a eloopeu jaar 24 bet kleinste 5 Het bestuur der Werkinrichting bestaat uit 9 leden eu een college van 25 Commissarissen b De vereeniging Hulpbetoon aan eerlgka en vlgtige armoede Deze vereeniging wordt door eenige dames bestuard Zg verschaft tegen een billgk loou aan Touwen naai en breiwerk en stelt haar daardoor in staat eenigermate in het onderhoud vl haar en haar gezin ia voorzien De vervaardigde kleedingstukken worden deels verkocht deels verloot Instellingen ter voorkoming van armoede door of van w de gemeente beheerd a De bank van Leening bestuurd door eene commissie van drie leden Op d u la Jaauiri 187B wirea unwexigi liSSS paDdcn bejetad met 43848 90 la den loop vao 1178 werdea IwUeod 75S04 roor 207810 CO o Ta umea V0743 paudao belaand aiet 159059 SU Daacentegaa wrrJcD er Oeioat 748 0 i nadca tegea i0512SS6 Verkocht 1213 j 1 838t 40 Ta lamea liiM in ten liedrage ƒ 208190 7 Zoodat op nil Dec U73 uii iti ntreu 14640 pandea keieend net 4t66 OS Het taldo in ki btdro g 12790 03i liet debet dtr adiuitiislretie van rcrkoop SóK bS Kaptlaal der biink op uil Deceaiber 1878 ƒ S7664a3 Er werden in den loop van het jaar 4283 panden minder beleend en 8234 10 minder ter leen verstrekt dan in het vorige jaar b De spaarkas onder het beheer van het bnrgerlgk armbestuur Duor 432 personen werd in 1878 bg de spaarkas ingebracht de som van 4351 25 Zg ontvingen terug 4492 88 Dit meerdere werd gevonden uit de rente die het kapitaal dat op de spaarbank werd geplaatst afwierp ten bedn e van 43 35 en voor het overige uit de fondsen van het burgerlijk armbestuur In het vorige jaar hsidden 477 personen de som van 4982 ingebracht Behalve de beide voorgaande Gemeente instellingen kunnen wg nog de volgende die door of van wege corporatien of particulieren beheerd worden vermeiden o De Spaarbank opgericht door bet departement tGoudaa der Maatschappg tot Nut van t Algemeen BIgkens de laatste rekening waren er 1444 deelnemers tegen 1327 in 1877 De inlagen in het jaar 1878 gedaan beliepen 85042 27 terugbetaald werd zoo voor opgevraagde inlagen als voor interessen 71429 6Ö In het vorige jaar werd ingebracht 75220 62 en opgevraagd 5738 5 98 De spaarbank betaalt 3 pCt rente b De Holpbank iusgelgks opgericht door het Departement Gonouu der Maatscl tot Nut van t Algemeen De Hnlpbaak verleende in het afgeloopen jaar 62 voorschotten tot etai gezameolgk bedrag van 10420 In 1877 was het getal voorschotten 63 en beliep de voorgeschoten snm 10330 e Een algemeen Ziekenfonds met 184 de nemers door welke 809 65 aan contribntiën werd bggedragen 147 personen genoten geneeskundige hulp d Eene begrafenisbus die 1118 leden telde voor het begraven van 49 personen werd een bedrag van 3540 uitgekeerd Wordt vervolgd buitenlandT Bulteulaiidscli Overzlckt Met groote plechtigheid en onbeschrijfelyke geestdrift is de gouden bruiloft Tan keizer Wilhelm gisteren te Berlgn gevirrd De Duitsche Ryksdag heeft t a beraadslagingen op Maandag jL herral Aan de orde waren gesteltf enkele verkietiugen die andermaal naar de commisaie ad koe werden Terweien Vervolgens heeft hq ook sich oidedig gehouden met de beraadslaging over eenige wytigiugen in de wet op de aitoerening der Teraohillende takken Tan nü erheid Een der ofBoieuse oiganen deelt ten aanzien het beweren Tan tommige der bladen dat de rijksregeering het plan heeft opgevat om den Rgkadag tot September te Terdagen het Tolgende mede Inparlementaire kringen ia men Tan gevoelen dat d regeeriug niet ongeneigd ii lioh te Tereeuigen m het denkbeeld om de zitting Tan den Kykatllg te tlniten met het doel om de beraadalagingeft in het Diqaar vermofilelyk ie September weder te openen Op grond van verkregen iultohting gn w j in staat mede te dcelen dat de regeermg ran meening ia de aanhangige wetsontwerpen zouder Terwgl in behandeling te doen nemen ten einde de volledige afdoening doarran te erlangen De regeeriug zal te minder oretgaan tot een Terdaging daarvaa nil hoofde lü doordrongen i van het beaef dat het hier geldt een leïensquaestie D belangen Tan nijverheid en landbouw die thans op het pel taan zyn van zoo onberekenbaar gewicht dat f bealisaing in zake de behandelde Traagatukken voor geen uitstel ralbaar is