Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1879

t r 4Mt li dat ideelde I fetegrammï ii 0 de Kjiiter glker vjtfn der iHoop ver ne lïÉ9it4W ti S I D M Storm van Pt Kol Hei Klif bevntigt dit bericht op groud tier mcdedeeliiig van goed ondernohte zgde verspreid Imas chtn üal het eerst later kunnen blijkLii of hrt mogelqk zal x j deu B jksdag zóó vot Uig byeen te honden dat hij thana in ataat zal zijn ook iu een laier gedeelte der itting betluiteu te kucuen nemen Pe Pnitaohe i agbbden bthclzen thana den tekst an het protest den Khedive op 18 Mei aangeboden door deu Puitsohen oousul generaal b irou van Saurnia Pe keizerlgke regeeriiig zegt het stuk ziet liu bet decreet van 23 April eene openlijke en reohlatreeksche krenking der internationale rechten door Egypte erkend bg de invoering van de hervorming lcr Justitie Poor dit decreet woiden eeuzgdig en met verkrachting van bestaande en erkende rechten de betrekkingen tèt de schuldelachers gewgzigd Ife keizerlgke regeeriug ontkent derhahe alle reohtigeldigheid van dit decreet met betrekking tot ae lievoegdheid der gemengde rechibiiuken eu atelt deu Onderkoning uansprakelgk voor alle gevolgen zgner houding Vry algemeen wordt thans aangenomen dat de Ruilsohe regeering met ilit protest nmt poogde selfelandig op Ie treden maar de bilangiii hurer onderdanen wilde vrqwarcu en tevens de pogingen van Engeland en Erunkrgk onilersleunen Po Khedive b giot toch lu het nauw te r iken het protest van de Fiansohe Kegeeriiig is gelgkiuulend met dnt van de Puilsohe Hegiering wut rgcr is Je sohuldeisolicra hebben beslag gelegd op vier staalsstooinbooten Pe laatste berichten uit Spanje over de miiiiaterieele crisis luiden iels gunstiger lu zoover lat de zaken vooreerst iu statu ijua zullen blijven eu er gedurende dezen zomer geen oplossing z l worden beproefd of dit uitstel juist zoo wensolielgk is kau betwgfeld worden want wanneer men den feitehjken toestand nagaat dan is deze geheel onhoudbaar Het heette dat het Minislerie Martiuez Oampoa de voortzetting zou zijn van het K ibinel üauuvas en het laatste zioh alleen tijdelgk bad verwijderd om Martinez Campos gelegenheid te geven de regeling van de Cuba zaken in orde te brengen Nu is het nienne Ministerie opgetreden met een uietsbeteekeuemie troonrede die in do conservatieve kringen een slechteu indruk maakte Naast Martinez Ciinp is Silvila de eerste man in het Kabinet maar deze is meer geschikt om de conservatieve meerderheid te doen uiteenslaan dan de geestverwanten bijeen te houden zqn optreden is te willekeurig dan dat hg anderen aan zich zou binden bij telt dan ook onder de conser atieven slechts enkele persoonlijke aanhungera Zijn grootste tegenstander is Boinero Bobledo cu in plaats van dezen door welwillendheid te winnen deed Silrela weinig anders dau hem voor het hoofd slooten Iu de commissie op de partijverg ub ring aangeweieu om de geloofsbrieven der nieuwverkozen afgevaardigden te onderzoeken wist Sdvela zgn vrieoden te doen benoemen met dat gevolg dat Romero Robledo de vergadering verliet Peze heeft xnlk een invloed onder de conservatieve parlij dat sonvnigeu voor de eeiiig mogelijke oplossing houden de vervanging van Silvcla door Komero Robleda Kan Sijrela dit van zijn eigeidiefde niet verkrggen dan zai er niet veel anders overblijven dan de Kamer opnieuw te ontbinden en te trachten meer zulke conservatieves te verkrijgen die minder de slem van Bomero Sobledo volgen Pit redmiddel wordt in Spanje dikwgls aangewend want de ervaring heeft a te T l geleerd dat men in Spanje de verkiezingen maakt zoodat de meerderheid altijd de weerspiegeling is an den Minister met de leiding van de verkiezingen belast Pe zoogenaamde constitutioneelen pf liberalen zijn met den loop der zaken erg in hun aohik zij nemen een afwachtende houding aan ia dje vaste overtuiging dat de verdeeldheid der oon ervatieren hnp tot z gen moet zgn Voor bet oogenblik staat het er echter niet naar dat de verwarring onder de conservatieven hun veel zal baten want daargelaten de afkeer van bet Hof van de liberalen zullen de conservatieven nog liever Canoras lerugroepeu dan het veld ruimen roor hun tegenstanders et nieuws uit Zuid Afrika loopt tot 20 Mei ca i van vrg ovzekeren aard Cetewayo sohgnt boo ifliappers naar de Engelschen gezonden te hebben om te rragen op welke voorwaarden hij een vrede zou kunnen sluiten Het antwoord daarop sehgnt vsp dien aard te zgn geweest dat de Kafferkoniiig niet in zulke strenge voorwaarden wil treden Ouder meer schgut men te eisohen dut hg zijn eigen persoon in handen der Eugelscheu zal stellen en daarin heeft hg allerminst lust Aan die zaak is dus nog geen dadelijk einde te roonien en men rust zich dan ook nog dapper toe on te zorgen dat generaal Wolseley bij zg ne komst alles gereed lal vinden om krachtig te werk te gaan Pie naam alleen wekt in Engeland bij alle partijen groot vertrouwen en is reeds van gelgke beteekenia met eene zeer spoedige overwinning van alle Kaffers die zoo brutaal zgn zich tegen het Eugelscbe gezag te verzetten Ata het mklr niet tegenvalt Metde Transvaulsche boeren is men weder op goeden voet allhana uit Maritzbulrg wordt aan de fKettern Uanung Nam betiofat dat da boenn een contingent troepen te paard tot bgstand der Engelschen hebben gezonden ND Ook uit Hngelsrii Iiidië lijn verschc berichtengekomèt Pe emir heeft een brief aan lord Lytton den gouverneur der kolonie geschreven waarin hijZegt zeer in zijn schik te zijn m t de ontviii gst hem door de Eugelscbe otBpieren bereid Hij steltden ondei koning voor om nis het wat warmei zil zijn eene prettige samenkomst met hem te hebben teneinde den rondsLtg der vriendschap vaster temaken en de bandeu van genegenheid hechter aante halen op eene pas8eiide eu geschikte manier Lord Lyttoii antwoordde dat het hem zeer aangenaam zou zijn delf emir iu een meer geschiktseizoen te ontmoete Alles i koek èti ei dus weder alsof er niet gevocl tSn was H OOUiIa 12 Juni 18 Nog is de oijde niet geh iejd die hNederlniidscbe hart werd toegebracht doihe t overlgden vao Z K H Prins Heipdrii in het beain van ditjaar of weierom wordt het pijnlyk aangedaan dior het verlies vai yZ K ti den Prios vai Oranje Had déjeerste reeds en loopbaan achteï zich die heni ia de gelegenheid had gesteld vele eii kracfiti é bewijzen te gev n van liefde voor zjjn land van den PHus van Oranje werd veel voor de toe k inst verwacht Hjj beloofde veel In d jaren zgner voorbereiding voor de edele tifak die hem wachtte bleek het op verséjiillende wjjzen duideiyk dat hg edele hoedanigheden en uitstekende gaven bezat Aan Leiden s hoogeschool wödde hy zich aan de wetenschap en zj n góéd oordeel ziju helder verstand zyn juist inzicht werden om stryd geroemd doch niet minder zyn minzame omgang zyn aangename voriuen zgn jovinjt hart H j beloofde vcat en eenmaal zou hg naar veler verwachting toonen als hg den troon beklommen had die hem uit krachte zgner geboorte wachtte een waardig vorst te zjjn in het beroemde huis van Oranje Het heeft echter niet zoo mogen zgn De onverbiddelgke dood heeft die verwachtingen den bodem ingeslagen In de kracht vw den voUen maunelgken leeftgd is hg bezweken De Koninkigke Familie is plotseling in rouw gedompeld en het Nederlnndsche volk treurt mede bg den dood van zgn Prins Pe Staalêcourant maakt met de volgende woorden het overlijden van den Prins van Oranje bekend Het heeft den Almachtige bihaagd Z K H den Prins van Oranje tot zich te nemen Z K n ontsliep heden omstreeks 11 ure te Purgs Het Koninklgk Huis en het gansche Vaderland zgn door dit treffend verlies in diepen rouw gedompeld Pe Parijsche correspondent van de Ji Jf l Cl seinde gisteren avond Heden ochtend ongeveer elf uur is de Prins van Oranje zucht ontslapen Het aangezicht van het Igk is kalm want de zieke heeft wel vele sliipelooze nachten doorgebracht maar niet vul geledru Bij zijn sterven was alleen de kamerdienaar Ponker aanwezig Pes morgens ten acht ure hadden de geneesheeren eenstemmig de hoop opgegeven Z K H heeft in de laatste dagen behalve zijne gcneesheeren alleen prins Alexander diens adjudant de Grovestins en den heer Fransen van de Putte gezien Prins Alexander heeft diep ontroerd in uitstekende termen de geneesheeien bedankt voor hunne goede zorgen Het appartement van den overleden prins is verzegeld Pe legatieruud Pe Stners en de adjudant Bentinck houden de wacht bij het Igk Morgen ochtend ten 8 nur begint de inbalseming Paarnu zgl men het lijk overbrengen naar ambassade waarvan met zwart behangen dien t verrichten eondoleantiebekoek is Alexander ift per telegraaf ene het Igk Pe doctor dngelgks den Engel k bericht zenden van ontvangst van het na van Oranje was jrraad buitengewoon het hotel der Nederlandscl de benedenverdieping gehi is Ps Bersier zal den Prinses Mathilde keeft gebracht aan Z K H Pe prins van Wallis photographie gevraagd vi van den overledene m schcn kroonprins schriftijil den zieke M 4ht Uit s Hage wordt Gisteren middag Itort y offioieel bericht dat de overleden is de luioti ver iaderd geweest Wt JBStra n miMr Hvtezingeh m ma Nij l et afdrpkken ivat gisteren den uitslag der pnifinaen ve nOg de vol Jffmaadam Herkozen Inef 691 stemmen Pe 4js GravUËUe wensehte bttit Jn anti rkiug Ie blg n Heiitei4ikj tuaach4 Mr Ml m van dec Ifo van Sidchifrcii mtt Mi en llr P J Gj vanWii gelen mdt 89 t iMr A J Pg kmeeat4r M 222 sieMii ffl 11 Lw 1 S M mj i Tko en Uk jtWer Ogftlyk verkifeg 1 f i Het aïtr lUd gelen m tj S 222 siei Uofim iMt 19 0 st Pg kmeeet lÖn t 1 i4 7li rt zrniMr j4 dfls Amorfe van de Hkeiillrd de st DoktéJ Mr W JL Biftl t ierlo verkreeg 644 s £ Tm lend te lerkozril met 997 stemmen Hr A J i h it Th mu der Houp vun Sloohteren verkreeg 9U5 atemincn Middellurg J L dc Jonge Herkozen met I02S stemmen Pe beer H J Bool terkreeg 951 st Goe Mr P H Sa iyinans V nlir die buiteu a inmerking weusobt te blijven Hirslrmniing intsch n Jhr Mr A F de Savornin Lohinnu iml 727 rn Mr W A vnn Hoik met 58 J stemmen Pr P J F Vermeulefl verkreeg 67 t Te Alkmtuir worden de billctten eerst morgen geopend Overzicht der nitgc jrachte stemmen in bet Hoofd kiesdistrict Gouda gcilnl opKckujiitu weggstlttei kirBen itifxrrs kie n Gouda 518 821 197 Oudewater 97 73 24 Hekendorp 16 21 14 Langeraigeweide 4S 26 19 Bodegraven 191 116 75 Papekop 26 16 10 Woerden 179 108 71 Rietveld 7 29 g Wunrder 61 38 18 Barwoutswaarder Ï7 20 7 Boskoop 105 85 20 Zwuiuinerdain 79 45 34 Aarbiuder een iS8 83 65 Alphen 168 133 3S Waddiuxveen 1K2 103 49 Zevenhuizen en Morr oaptllo 113 90 28 Bleiswijk 64 63 11 Bergsohenboek 69 83 26 Ueeuwgk 129 68 61 Moordrecht 85 tl 4 Nieuwerkerk a d IJsel 7 M 34 Capella a d IJsel Lekkerkerk 65 86 30 120 66 64 Krimpen a d Lek 66 89 17 Ouderkerk en Krimpen a d IJsel 117 66 61 Berkenwoude 3S 22 11 Gouderak 64 21 33 Schoonhoven 171 126 46 Stolwgk 116 46 70 Bergambacht 128 71 62 Ammerslol 28 28 6 Hjastrecht 78 63 15 Vlist 31 28 8 Zegveld 69 26 88 Liusohöten en Snelre waard 111 68 48 Montfoort Willeskop en Veldhuizen 120 66 45 8650 2303 1847 Tot leeraar aan de ioogere Bi L Pemmèi irgerschool teBriella is benoemd de heer t S alhier In de zitting der Arr Beohtbank te Botterdam van Pinsdag stond terecht J C V P oud 29 j wonende te Gouda bekl van het ab britrelibrsteiler bef riaf4i der het toevertrouwde blieven Eiïfch er 8 dagen nitspraïk 4 Vy kunnen zegt het Faderlani met zekerheid mededeelen dat de ministers Kappeijne en Tak van Poortvliet onvoorwaardelijk hun ontslag aan Z M den Koning hebben gevraagd de otecjge leden van het Khbinet voorwaardelijk Pe beslissing des Konings wordt nog tegemoet gezien Pe 2e luitenant B van bet 2e regiment huzaren te t Bosch is wegens beleediging van een bedienend magistraataperaoQU voor een krggsraad geroepen Pe Vrijmelselaart Sc enrkaleuder gaf op 9 Juni te lezen Wie zijn burgerplicht verwaarloost is der vrgheid onwaardig en op 10 Juni i Vul uw aldmbiljet in en a na r de stembus Van béide bliadjm tgB gisteren op verMheideuplaateen te IatUngen op maren schtttiageu exemplaren aangepUtt v Het Turksche centrale comjté vajh bet oqde rais daar ié Soqd Halve Manu fehe en fa tft deieaultatrn van ijii werkzaailtahedeu bedarende den oorlg op bet Balkan chiereiland in fdrie lijvigj dcelen gepal lic erd J iL i Pe tam ttvorrigB medededtogen f ehelderddool kaarten die de bewegingét der ambnianeeasinnaideu rloopen over het tgdsvfrloop 1 Juni 1877 tot 30 Juni 1878 i Ei i o langrijkc historische toelichting gaut voorfif waarinl bigkt aet welke moeilijfheden voond adn iiu ratieve men in Tnrkge te woiMaleil had eer i ogelgk Uas de afdeeling in te riohtea op den Ifdaa vMt kl besehMfiie hwkHl p verzoek if an het hoofdbestuur der Confessionetle Verceniging is door den kerkeraad te Amstcnlambesloten tot het zenden van twee afgeva trdigdenuaar een vergadering te Leiden 18 Juni e k oni met afgevaardigden van teven aanxienigke gemeenten over de oprichting van een kerkeradenbond te spreken ten etude zieh te verzetten tcfcen art 38 eu de andere synodale verordiringen die de belijdenis der Nederd Herv gemeente aantasten en hen te beschermen die om dit vanet door de synode wordengestraft Koningin Vietoria van Engeland heeft een nieuweorde ingesteld die li Woensdag voor het eerst is uitgereikt Het is een eeieteekeu roor ziekeiioppasten waaraan tevens een pensioen voor drie jaren van 600 gulden verbonden is Te Vollenhove kwamen Zaterdag drie lawlbouwers uit die plaata van de markt Qenemuiden waar tg een kalf gekocht hadden dat aan een touw gebonden op de wagen itond Op ongeveer een half unr van Vollenhove ontviel den voerman de teugel en bg zjjne pogingen om dien terug te krggen viel hg van den wogen waardoor het paard schrikte eu op hol ging I e beide andere pcrsoucu sprongen of vielen van den wagen waarbg de een vry ernstig aoii hnoM en handen gewond werd Onder hei hallen gleed bet kalf van den wagen maar bleef aan het touw hangen zoodat toen de wagen in de stud kwam het kalf gedeeltelijk over den grond sleepte en deerlgk gewond was Paard en wagen hadden geen schade bekomen Misbruik van sterken drank moet de oorzaak van het ongeval tgn Het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond heeft Zondag iu een openbare meeting te Amsterdam gehouden de volgende motie aangenomen Pe vergadering waardeerende de pogingen van het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond in zgn streven uaar algemeen stemrecht verklaart daarm de in te stemmen Zg acht dsn censns onrechtvaardig en is overtuigd dat algemeen stemrecht zoo spoedig mogelgk moet worden ingevoerd en neemt zich voor alle mogelgke doch wettige middelen om dat te bewerken te steunen Te Napels is het volgende bgua ongehoorde feit gepleegd Onder de bediening der mis in de kerk Santa Brigida heeft een jong mensch Luigi Buoci drie schoten uit een revolver gelost op eene jeugdige vrouw Vinoenza Calncehio Zg is gelukkig slechts ligt gewond Eene vrouw in hare nabgheid is door een der andere kogels getroffen Pe opschudding die deze gruweldaad veroonaakte was onbesohrgfelgk Het volk wilde de heiligschennis der Kerk onmiddcUgk op den dader wreken Hg werd door de gardes besobermd en aan de justitie PTargeleverd Pe dagbladen melden aangaande Vincenta Galuoohio de opmerkelyke bijzonderheid dat tg die bgna net slaphtoffer van een moordenaar wird de echtgenoot is van een man die wegens moord in de gevangenis zit I In bet jongste jaarversl van Kora iaw erd breedIroerig de aandacht geveatigd op het belang dat de pinkweeking van lonnebloemen voor de openoare ge uudheid heeft Pr de Vrij loofde het vorig jaar voor die aankwecking medailles uit en de resultaten waren Werkelijk kolossaal Wg veatigec er daarom de aandacht op dat alsnog voor diegeenen die van Floralia jonge planten bekwamen zaad van die Ccozeii zonnenbloemtn kunnen verkrijgen Uit een hygiënisch oogpunt vestigen wg tevens ook d aandacht van anderen op die bloem Het tentoonstellingsgebouw te Arnhem is kolostaal het doet aan de gebouwen van de Pargschc tentoonstelling deukea Bene doorgtaode Uutaarn loopt vêr de geheele tebpphq en geeft ecis doelmatig doch niet overdreven licht zoadat al het geëxposeerde op iedere plaats hetzelfde lichteffect heeft Ook de hooge ramen der zijwanden brengen bet hunne daartoe bg waarbg het dichte gebUderte der hooge hoornen aan weerszijden de noodige tempering vobi de felle zon geeft Het oog langs de zgwandeo aUande wordt Oen daar getroffen door bet siejilgk decoratief van den heer Grootveld ledere provincie toch ja zelfs elke stad die exposeert vindt hier haar wapenschild met vlaggen en tropeeeu Pe geheele laal is belegd met een eenvoudig kleed van stevig Amerikaansoh leerdoek bruinachtig grijs vSn kleur dat behoorlijk algeborsteld en met water gereinigd kan warden Pe ttitgebaawde zgvlengels beuevens opstaande ZHwai den die naar gelang der behoeften in grootere oj feiuere ktimers zijn V frleeld zijn voor het grootste gedeelte in overeenstemming met het vloerkleed licht grijs behangen met nittondering van enkele waarvoor in verband met hunne etalage eene andere kleur wenschelgk werd geacht de schuin afloopepde plafonds igu natuurlgk alle wit en de verhoogde bevloeriugen met eenvonaige Brussefsche tapgteu bekleed Keunge draperiëu van grgs rips smaakvol geplooid hangen in sierlgke vormen neder eu maken elke afdeeliug tot een waar salon Elke pilaar draagt een bord waarop het nummer der groep loodat een enkele blik iu deu catalogus voldoende is om inlichtingen te erlangen omtrent den exposant of het gt exposcrde Btn heerigken aanblik levert de helder springende fontein in ket midden der taal die tevens eene gewanaohte verkoeliug aanbnhgl en het vallende water in een ruim met UaoMwn omgeven bassin opvangt Op een kunstig gemetselde rots van Uvasteen verheft tioh daar een prachtig vronwenoeeld gedragen door twee knapen dfe elk gezeten op een doU ii baar in eene sehelp omhoog honden een waai knuataluk van wit geëoaiUcerd gedreven liuk Dl tgfMê klfmMOM nfufaring der Vereeniging vnn leerami ann inrichtingen van middelbaar onderwys zal worden gehouden op 28 29 en 30 Angoatas te Apeldoorn Pe volgende punten zullen worden behandtdd Het Kiddelbaar oi er 9s fo r wisjeii Vervolg vafl de behandeling in ne I$e algemeeuevergadering Het departement N ard Hollaud overtuigdvan du noodziikelgkheid dat ook van rgkswegeworde voorzien in de opteidit van leeraren invreemde talen aan de schalen voor middelbaaronder ga stelt aan de algemeeue vergadering voor het boafdbesluur nit te noodigen zich met een adres tot de regeering te wenden waarin baar veisocht wordt aan een of meer rgks uuiversiteiten leetitoeleu te vestigen voor het ouderwgs in die vreemde tulen die op de rgks hoogere burgerscholen worden onderwezen en tevens de stichting van eenige rgksbeurzen te vragen voor die studenten die met vrucht de lessen in een of meer vreemde tul aan de rgka naiversiteitcn IwUwu gevolgjl ten einde hen n staat te stellen door het bezoeken van vreemde landen hunne studiën voort te zetten Iu te leiden door dr H F B Hubreoht 8 Pe tucht op de hoogire burgerscholen Pe jaarwedden der leeraren aan de hoogere burgerscholen Is het wenschelgk en uitvoerbaar meer eenheid te brengen in de programma a der hoogere bnrgersoholen f In te leiden door den heer L B Fikkert Onlangs wandelde op Bozenthalwiese bg Leipzig een gezelsohsp van twaalf personen toen er een hevig onweder losbarstte Pe tegen werd hoe langer hoe heviger en allen haastten rich zoo spoedig mogelgk het beschermende dak dtr huizen te bereiken Op eena stond het geheele gezelschap in een vuurzee terwgl de donoer dien men terstond daarop hoorde getuigde dnt de bliksem iu de oumiddellgke nabgheid moest zijn ingeslagen drie daqes en een heer van het gezelschap die een weinig van de anderen afliepen waren verdweurn Toen de overigen eenigazins van den schrik bekomen waren vonden zij bun vier bekenden op den grond liggen en spoedig bleik het dat de bliksem juist in het regenscherm van een jonge dame was geslagen Pe dame die evenals de drie andere personen niet wist wat er met baar gebeurd was kwam spoedig weer tot zichzelve maar had verscheidene brandwonden bekomen aan de linkerzijde van het vooir hoofd waar het haar verzengd was aan het bovenlijf en ook ajn den voet zg mistte den ring uit het linkeroor en ook haar kleederen waren zwaar gehavend vooral haar laarsjes die van de voeten waren gescheurd terwgl de stok van het regenscherm was gespleten en een paar baleinen gebroken waren Ook de kleederen van de andere petaonea waren deerlijk gescheurd maar bun liguhaam had van den bliksem leen letsel bekomen Re jonge dome die in een rijtuig naar haar woning werd vervoerd moest eenige dagen het bed houden maar beeft merkwaardig genoeg verder geen onaangename gevolgen van dit oiigLval ondervonden Mtn meldt viit Boskoop van 2 Juni Het koude schrale voorjaar heeft den groei der aardbetien veel vertraagd Pe bollen hebben echter van deu winterweinig geleden en kumen thana iu vollen bloei loodat de pluk wel 4 iter zal beginnen dan gewoonlgkjp Baar toch overvloedig belooft te zullen wezen Te Arlesbeim Zwitserland vond de cipier van een der gevangeniesea op zekeren nacht de cel van een g evangene ledig Hg maakte dadelgk alarm maare vogel was nergens te vinden s Morgens echtervond de cipier hem rustig te bed liggen Had hqzich vergist Neen de gevangene tau werkelgk afwezig geest en niet V Oor de eerste maal Beeds verscheidene malen was bg tegen den Dacht een bezoekgaan breugen aan zgn vrouw die op een unrafatands van de stad woont Hoe Zeer eenvoudig door met een oud mes het slot uit de deur te nemeneu het later weder even neljes in te schuiven Even trouw echtgenoot als trouw gevangene keerde hg elktB margen naar tg n cel terug Vrijdagavond U is de tentoonstelling van schom kunsten iu bet Paleis de l Iudastrie te Pargs voor de eerste maal verlicht met electrisch licht Slechts enkele genoodigden woonden deze proefneming bg Zg ia zoo bevredigend geweest dat de tentoonstelUng u voortaan van 8 lot 11 uur s avonds voor het publiek geopend zal zijn tot denzclfden toegang prijs als s morgens Naar aanleiding der verheffing in den riddersiatidvan sir Henrg Bessemer uitvinder van de veteen voudigde en economische wy ze van staalbereidii naar hem genoemd deelt een der dagbladen p a het volgende mede Talrijk waren de bewijzen van onderscheiding die buitenlandaeke regeeriuKen reeda aan air Henry Bessemer gegeven badden vdór dat Engelands Koningin harertgda daartoe besloot Napoleon III had hem het grootkmia van het Legioenvan Eer toegekend onder voorwaarde dat de Engelache regeering hem vergunde het te dragen Bg herhaling werd dit gevraagd maar altgd hardnekkig gewggerd Sir Henrg heeft intnsschen meer positieveeu voordeeliger resultaten op zgn arbeid behaald Pe Verkoop zgner brevetten en de opbrengst der verschillende uitkeeringen daarmede verbonden hebben hem 1 037 748 vat opgeleverd Na tien jaar aanwerken en proeueming besteed te hebben heeft hijniet alleen het doel waarnaar hg streefde bereikt fjikten gouden vruchten voor zich zclven geoogst maaieen geheele en heilzame omwenteling in de nijverheid te weeg gebracht gruotendeela ten voordeele van zgn vaderland Vóór zijne ontdekking leverde GrootBrittanniê niet meer dan 50 000 ton ataal kostende 50 a 60 p St thana is de productie tot 760 000 ton gestegen tot den prgs van 10 p st toodst de nijverheid door vermeerdering van materiaal en goadkooperen prijs hem een tweeledig voordeel te dankenheeft I I II i Laatste Berichten Berlijn 11 Juni Naar men verneemt is beden aan een aantal personen niet aan bepaalde categoriën amnestie verieend Rome 11 Juni In de Kamer van afgevaardigden heeft de minister Pepretis in antwoord op eene vraag betreffende de onlnsten te Calatabiano verklaard dat een 400tal boeren ontevreden over de belastingen de belastingkohieren op het kantoor vernield hebben Iu bet oproer zgn vgf boeren gedopdeu vg f soldaten gcwoud De orde ia hrtateld eseen oaderzgek is bevolen MARKTBERICHTEN Gouda 12 Juni 1879 Tot ongeveer vorige prgzen wat de omiet nj