Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1879

Zondag 15 Juni 1879 K 2309 GOUDSCHE COURANT Nieoivs en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken Poldtrtafvwiiike ƒ 9 7S a 10 26 Mindere ƒ i tm Bogge puike 7 i ƒ J BO Mindere ƒ ƒ 6 76 Voet 4 80 i 5 60 Gerst pnike 7 4 7 50 Mindere i ƒ 75 Harer iware ƒ 4 Ï5 i ƒ 6 tigte S iSi Df reemarkt met weinig Mnroer de handel in aDes tiiag aohapea iets vlugger lamnteren den handel T0Omitgaan fe rarkena getchikt Tour Landen Tan 18 i 21 oeut per half kilo biggen rlug rerkocht Kaaa aangeroerd 83 partyen hooikaas van ƒ IB i ƒ 20 Graskaas van ƒ 20 a ƒ 4 Goeboter 1 20 4 ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 ü ƒ 1 15 Kantoogerecttt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 11 Juni 1879 Kantonrechter Ut J H tan MIëBOF Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN te Eotterdam VEEOOEDEELD A K huisTrou Tan J J tapsler wonende te Obnds tot twee boeten van 10 of gevang van twee dagen Toor iedere boete wegens in twee versohillende nachten na twaalf uur in hare tapperij ia de Keiiersiraat te Gouda aanwezig hebben Tan beioekers die niet tot baar huisgniu behoorden A V d W dienstbode wonende te Gouda tot eéne boete van ƒ 5 50 of gevang vun ééa dag wegens moedwillig met een mes verwonden van eeua anders hazewindhond die op de kliiikerstraat op dcu Kleiweg te Gouda voor hare woniiig liep S IJ slachter wonende te Gandn tot eene boete van 10 of gevang van twee dagen wegens op zgoe binnenplaats in de Doelesteeg te Gonda bewaren van dieriyk afval hetwelk stank verwekte zonder dat hij daarvoor vergunning had van Burgemeester eu Wethouders van Gouda S van der G landbouwer wonende te Reeuwyk tot e ne boete van 3 of gevang van éou dag w is rijden harder dan iu matigen draf met eeu wagen bespannen met twee paarden op deu Fluweelen Singel te Gouda W V landbouwer wonende te Moordrecht tot eene boete ran ƒ 3 of gevaDg van één dag wegens eeheel zonder toezicht op den openbaren weg op de Voogatraat te Gouda laten staan van een met eeu patid bespannen wagen VKIJGESPROKEN H J fabrikant en kammandeur by de brandweer te Waddinxveen van de aanklacht buiten z jn oventegelfabriek te Waddinxveen vier hoopen pos gebnnd hebbende turf en molm op den grond te hebben f doen plaatsen tusschea zyn drooglüoih en rietmatten BurgerlJJke Stand Oouda 61i KEN O Joni Arnold Aatooias ondfn T der Nsat n C Sluiter StepJuDDt CorDclins Joacpb d EnjptUna jCedewilH Hsria ooderiJ P vso Cau eo K i Ui zeouir 10 Aasa CitliariM Eliubcth ouders P vbu Straètea 6a C H ïaaij i Pietcr Johionss Headrieus ooden J P de GrMf D A 8 van den Berg OVMUJiDBS 10 Jui G Bos Sj 1 n 12 A ra Stal tw U Kool wed J Snel H j GEBUWD 11 Jaui O C van dÜrBergen J Janien P vu Bijet en D Dokter W e Bookkamp Mi Sprogt A AHasM J Sloos i Waunet e J IxMwerier H na Jhitta ea J Stresg Baigerl ke Stand van onderstaande gemeenten ran S Mei tot 4 Juni 187 Hoordreoht QTERLEDEN W de Sitef U j 1 Oiepegbonl 80 j r Adairaiietj Gouderftkt OTSKUDEK f Kloot 70 j Stolwljk ÖTKBUIUXK vaa Dam Ui W Frsirikn 10 w A Ut Urn ONDIRTROVWD H Blonk en A Oons Ueemriik GEBOREN AdriaoDi ouden L van dei Winden en 8 van RaAvefe OVBftLEDE J C van Holton iS j P W Booo Ooitna 4 ak L HlomMsteia It j Saastreoht GEBOMNr Gorrit Marie ouden G lu de Mark en B B vaa Sgll GEBDWD C van leedwen en C de Graaf I WaddinxTeen eBBORENi Dirk Hacdnk oden A Zwaacnborg en B Natiyl klaas ouden H laa Dam en H van Dan Antje oaders B Jookheid en i L C Hoogendeora OTEKIJIDEN J Slrav r Mj A J Vertlool 9 m H Iwter I d W A Raveuteia 18 d ADVERTENTIËNr V Voer KMdig bévtDeo T n e M Doehtor C H TA STRAATEN Faai e ud 10 Juni 1879 ♦ Bevallen van een Meisje F A M TA PM MEK LAMKENDSltFi CB 12 Jani 1879 Allen die nog iets I VORQBBEN VERSCHULDIGD zgn of GOEDEREN onder rich hebben van de Erten B STIGTER te J w ty gelieren zich gedarende de maand JUNI op WOENSDAG of ZATERDAG Ie vervoegen ba C 8TIGTER Raam O 303 alhier De bekende en onbekende schnldeischers van de onder het voorrecht van boedelbesobrgring aanvaarde nalateuachap van WILIrEMINA BOD KEN weduwe van AAET HOOGBNDIJK in leven zonder beroep gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den 13n FEBRUARI 1879 worden bg deze opgeroepen om op DONDERDAG den 19n JVNI 1879 des middag ten 12 ure te verschgnea in het Koffiehuis Harhonib op de Markt te Gouda alwaar namens de benificiaire erfgenamen door den Notoris J P MAHLSTEDE te Bergambaeht rekening en verantwoording zal worden gedaan van bet door hen gevoerd beheer om daarna over te gaan tot de voldoening det schnldvorderingen voor zoover het bedrag der nalatenschap toereikende is Een ongehuwd mensch zgne zaken buiten huis hebbende wensobte gaarne TWEE l binnen deze gemeente liefst op een der Sin ela tegen medio Juli of eerder Rellecteerenden gelieven zich te adresseeren onder No 285 aan bei Bureau dezer Courant Mejuffrouw BRAKEL op de Kamemelksloot vraagt met 1 Angostns eene Dienstbode TERSTOND GEVRAAGD eene zindelijke 70 Cent per dag Adres onder No 286 aan het Bureau dezer Courant Tc UUUR ol e KOOP een HUI8 en XUINTJJE op de Nieuwe Haven het huis bevattende VOOR en ACHTERKAMER ALKOOF KEUKEN POMP en verdere gemakken Te bevragen ouder No 284 aan het Bureau dezer Conrant THOMAS BIGG S beroemd wasehmiddel voor SCHAPEN en LAMMEREN tot onmiddelgke dooding van Tbbkbn en Luizix en bevordering van den groei en blankheid der Wol uitslniiend verkrgglNiar met gebmiksaanwgzing bg FBBSTON 6 C wynbriinitniat iVo Il te Sotterdam en de Hoofddepöthouders W H LAMPE Mijit Veearti te Pwrmermd W F STEIJGERWALT LeiiUn H G HOEF AMEB Apotheker u Gouda Waaraehuwing Veehouders wachten zich voor die middelen die als geen vergift bevattende aangeprezen worden deze kunnen het ongedierte ran zalk een taai leven niet vei pftigen of doqd$j BierbottelariK H J WAARD Molenwerf Wijk B 80 beveelt zich beleefd aan tot het leveren rab verschillend mimnm m mmm wl PRIISCOURANIEN gratis verkr gbaar Dagelgks VEBSCHE ZOUTBBOLLBN bö W N RAAÜMAAKERS Banketbakker Oosthaven ET S4VOIV D AIWEBS van AUG db MARBAIX Antwerptn verkrggbaar per kistjes en per stuk by LOOIS P WELTEB OoilEnir 193 Westhaven 193 Goud a Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven ea alom te bekomen BE QOpm MW of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te I er Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cortoutuekeuiiigcu euz waarbij is toegevoegd eeu afzonderlijk levensbericht der beroemdu Ulasscliilders de Gebroeders ülrk eo Wüutei Crabetb DOOK CHBISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Direfitenr der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Oen ten iSliJm en Maagpillen De7 e FUJLEN die sinds vele jaren met hei beste gevolg togen de sUjm n alt maagver Sterkend gebruikt worden door bare wcrditig de Bpljavertering zeer bevorderen bg uii ier goed tegen de gal en zeer sacbt lazerend ztjii Ijn tegen 32V cent het doorje urt bctifH van het gebinilc veikrggbaar b j de navolgeudt Heeren ter Aanterdam M Clébaufc C Droog Heilige weg Q 321 Bleiswijk 8 v d Kiaats Banmel Zalt v d Vcgte Delft K Wilschut Uelfiliaven A T Schilperoort Deventer Gebroed Timiin Dordrecht H J Cilt i Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Oraveuhnite J Visser Zoon in de Spulstraat Ooiinchein B 1 B Bosch drma I P Lasondsr Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terbur h Uaarleomarstraiit Lckkerkerk A den Oudsten Linsoboten B Kruithof fiotterdaa v Santen Kolff korte HooUatMg Stolwijk W d A Zyderlaan Schiedam Wed A H Bomlioati ïjel A J Faassen Utrecht Alteaa Kroon Steenweg over de Don kerstr 373 Zeveiiiisiien A Prins De SLUM eo MAAGPILLEN bereid vetgans het eobte recept z b door mü te Oouda aU m en vUtluittnd erkrygbaar gesteld bü den heer L SCHENK op de Hooj sti at LET WEL Om elk gootje der eeite en sints onKeagejüka jaren gebriiikle SLIJM en MAAÖPILLEJ is een biljet voorzien met de handteekening Tan J J SCHBEUDEB apotheker welko handleekeolngtioh ook bevindt on bet zegellak waaraeda bet doo e veizfgeld ii Men gelieve daar we attent op tt tüu en tich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht in omloo p te brengen GOVDA Pbok V4 4 BBUIKI14H BU deze Courant behoort een Bijvoegsel Al8 lid der Tweede Kamer voor het Hoofdkiesdistrict Qouda wordt bü de Herstemming op 24 Juni a s Uisschen 9 en 5 uren met aandrang aanbevolen het aftredend Iiid Mr J G Patijn KEl 1SGEVI G INKICHÏINOEN WELKB OEVAAH SCHADE OF HINDER KUNNEN VEKCMJUZAKEN BUKOEMEESÏEU en WETHOUDEES van Gouda Gelet op art 8 der Wet vau dcu 2u Juni 1875 StuatnbUd No 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebbeo verleend lo Aan den heer J van Heek en zgne recbtverkrygenden tot het oprichten eeuer Smedery iu het perceel gelegen aan de Nieuwe Haven geteekiud N No 94 kadaster Sectie B No 281 2o Aan den heer A de liek en zyuc rechtverkrijgenden tot het oprichten eener Smedery in het perceel gelegen in het Buurtje geteekend P No 21 kadaster Sectie E No 1082 S Aan den heer M J Oosterling en zijne rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een Distilleerketel in het perceel gelegen aan de Hoogsl sat geteekend A No lig kadaster Seolie C No 11 Oouda êsn 12 Juni 1879 Burgemeester en Wethondera voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KENNISGEVINQ OPENING VAK pï ZWEMSCHOOL BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis oat de Zn einschool lot nadere aankondiging kosteloos voor ledtr locgaukrlijk zal zyn eiken werkdag van des uamiddags 12 tot 2 uren en op Zou en feestdagen vun de toirmiddags 10 tot des namiddags 2 uren Burgemeester en Wethoudirs vertrouwen dat zij lip van deze vergunning gebruik maken zich ordelijk zullen gedragen en de waarschuwingen en bevelen door den Directeur der school of die hem verrangi gegeven stipt zullen opvolgen Die hieraan nici mogt voldoen zal het zich zelf te wy len hebbcnj aU hg tydelijl of voortdurend uit de Zwemschool wordt geweerd Oouda den 13u Jnni 1879 Burgemeester en Weihouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER EENNISaEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juljj 1860 Staatiblad No 37 afschriften van de Prooesseo vèrboal betreffende de benoeming van een Lid van de Tweede Kamer der Slaten Qeneraal bedoeld bij de artikelen 62 en 67 dier Wet zyn aaageplakt en zulks aan den ingang van de St Aathouie straat by den Kleiweg alsmede dat gelyke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn uedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure Gouda den 13 Juui 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER EENNISQÜVINO BURGEMEESTER en WB IOUDERS vaa Gouda brengen ter algemeene kenoilt dat op Woensdag den 18n Juny aanstaande aanvM ende des voorniidd igs ten 10 ure eene Algemeene Ooilecte met opeue scli ikii aan de huizen zal ge8chiede tot stijviug vau het fonds ter ondersteuning en annaedigiDg vlin den gewapeuden dienst in het Konilgrijk der Nederlanden Zij vertrouwen dat een ieder door het schenken van eene milde gift zal irSlen nie lcwerk6n tot bevordering van het goede doiS Gonda den 13u Juui lSf9 Burgemeester en Weikonders vodmoemd VAN BER0EN IJZENDOORN Da Secretaris BROUWER XiOa iiisra vooa ja IV SCHUTTERIJ AFKÓNOIGINO BURGEMEESTER eu WBTHOÜDEES van Gouda gezien Art 10 der Wet van Til April 1827 Siaattllad No 17 brengen ter binnis van de belanghebbenden dat de LOTING voorf de Schmterü zal plaats hebben in het RAADHUIS deier Gemeente op MAANDAG den 23 JUNIJ aanstaande des voormiddags ten tien ure voor de iugesobrevenen van dezen jare ol geboren iu 1864 en ten elf ure voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren in 1846 tot en met 1663 ingesloten wosdende zy in huu belang aangemaand om op de faiei yen gemelde plaats en op den bepaalden lyd in pennon tegenwoordig Ie s o of ingeval ij door tiAXeot eenig ander wettig beleiscl hienn verhinderd wurdeu een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne pliiats Ie doen verschijnen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de Mphabetuche Kaainltjit voor hen ter inzage ligt op de Plaatselijke Secretarie van DINSDAG den 17 tot en met ZAÏÜRDAO den 21 JUNIJ 1879 des voormiddags van tien lot iKtalf ure ten einde een ieder Iu staat zoude z jn om in geval dal hem op de gezegde lyst eeuige pertoHen of omstandigheden mogteu voorkomen die daarop nog zouden behooren te warden aangeleekend of daarvan moeten worden weggelaten zulks bij de IX T1NG keub iar te maken Gouda deu 14n Juni 1879 Burgemeester eu WetUbnders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MDËRLM6 OF TËLËdRSïËLLhG De Xicuwe Rotlerdameche Courant den uitslag der verkiezingen resumeerende schroef omtrent ons district Te Qouda is een nederlaag geleden Te midden der soms overstelpende drukte die op den dag van de opening der stembus nog meer dan gewooniyk in de d blad bareaax beerscht kan een dergelijk onjuist oordeel aan de pen outglyden zonder dat men er haar eeu verwijt van mag maken Niet gaarne zouden we evenwel willen dat de beperkte kring onzer lezers met dat oordeel instemde en daarom een enkel woord Een teleurstelling noemden we reeds in ons vorig nommer den uitslag der verkiezingen iu ons district We hadden verwacht en we stonden daarin niet alleen dat mr Patijn terstond zegevierend uit de stembus zou zijn gekomen We waarschuwden zelfs dat die verwachting b j velen zóó stellig zou z jn dat zy het niet eens de moeite waard zouden acht n naar de stembus te gaan We voegden er bij dat de tegenpartij een kracht ontwikkelde die onzerzijd s alle inspanning zou vorderen Doch men heeft te veel op elkander vertrouwd en zoo is het gebeurd dat velen zjjn t huis ge bleven en dat niet alle kracht werd gebruikt Het is jammer niet alleen omdat nu nog eens den strijd moet worden gesta eden maar £ en teleurstelling is het dat mr Patyn die in 1875 met 1216 stemmen in de minderheid bleef en in 1877 met 1132 stemmen werd gekozen thans slechts 1027 verkreeg De wijziging die het district onderging sedert 77 is op dit getal wellicht van eenigen maar dan toch geringen invloe In 1875 telde ons district 3615 in 1877 3714 en thans 3650 kiezers Men heeft de overwinning te gemakkelgk geoordeeld en de zegepraal zal nu bij de herstemming veel meer moeite kosten want de tegenpartij had niet op eene herstemming gerekend zij is verraste over den uitslag en zal haar uiterste best doen om de Boomscben voor haar candidaat te winnen Toch hebben we goeden moed Na de over winning in 1877 voor het eerat na jarenr j langen str d behaald zal men thans niet weer aan de tegejnarty het veld laten Bewnst van ouze wcht zullen we zorg dragen dat de teleursteUuig uiel in schaamte over een nederlaag maa in blijdschap over een zegepraal verkeere DE VÏEEIEZIlirGEF De stembiiBsen z jn geopend eu Itet JtuiMr volk heelt weder uitspraak gedaan jiei Belangstelling I werd de uitslag dezer verkiezing tegemoet gezien omdat men hoopte dat op de eene of andere wijze een einde zou gemaakt z jn aan de bestaande malaise Die hoop is niet verwezenlijkt de stand der partijen zal weinig veranderen toch een enkele opmerking Ernstige overweging veidient het krachtig optreden der kerkelijke partijen In getalsterkte bjj voortduring toenemende vormen zij reeds een aanzienlijke minderheid in districten waar vroeger niet eens door hen candidaten gesteld werden De anti revolutionairen komen va herstemming te Gouda Dordrecht Zwolle Delft Steenwijk Leiden en Goes Alleen in beide laatsten districten waren de aftredende leden vau die partij Te Tiel bleven zij slechts 20 te Zutfen 90 en te Sneek 100 stemmen in de minderheid Te Amersfoort handhaafde zij het aftretlend lid en te Gonuchem Wie zou gedacht hebben d it de stem van Begram die eens roepende in de woestijn zou geweest zi ii en een door hem aanbevolene het onderspit zou hebben moeten delven tegen den candidaat der anti revolutiouairen den hoogst bekwamen Keuchenius in wien die parlij in de kamer een waardig aanvoerder zal hebben en op wiens krachtigen steun ieder echt liberaal minister van koloniën z ilkunuen rekenen Een vreemd verschijnsel dut ijtu én de aanvoerder der ultramontat eu de heer a au der Hoeven én de aanvoerder dernuti revolutionairen de heer Keuchenius met hart en ziel de moderne beginselen op koloniaal gebied zijn toegedaan De ultramontanen behielden hun terrein in Noordbrabant Limburg en Nijmegen doch komen met het aftredend lid in Haarlemmermeer in herstemming In vele andere districten verkregen hunne candidaten een niet onbelangrijk getal stemmen Dat zjj te ilotterdam met de liberalen in herstemming komen is meer te wijten aan de treurige en kleingeestige verdeeldheid die sedert eenigen tijd onder de liberalen te Rotterdam hueischt