Goudsche Courant, zondag 15 juni 1879

Eveneens is de herstemming te Dordrecht bet gevolg van verdeeldheid onder de hberaleu Wel is het getal stemmen door de liberalen uitgebracht veel grooter en bestaat volstrekt geen twjjfel omtrent den uitskg indien de liberalen bij de herstemming hün burgerplicht vervullen met het oog op de kracht door de tegenpartij ontwikkeld is aaneensluiting dringeniinoodig gebleken het is te hopen dat meu de ontvangen les niet in den wind jfal slaan De liberale meerderheid zal behouden bljjven toch is de uitslag der stemming niet zoo om ministers die heen willen op te wekken om het gevraagde ontslag in te trekken in schitterende overwinningen kan de liberale partjj lich niet verheugen nu de houding dier partij in de laatste maanden had haar ook geen recht gegeven die te verwachten Aan den koning thans de beslissing Hebben velen het ministerie met vreugde bij zijn optreden begroet omdat men een krachtig handelen verwachtte velen zijn waarom het te ontveinzen teleurgesteld zal een volgend ministerie beter aan de verwachting voldoen Een liink optreden is ook thans weder gebleken dringend noodig te zijn Was de dag van Woensdag met het oog op de uitslag der verkiezingen minder gelukkig de uitelag wekte veel minder belangstelling door de treurige tijding tijdens de opening der bussen uit Parijs ontvangen en door de telegraaf ter kennis des volks gebracht De prins van Oranje de waarschjjnljjke troonsopvo ger is op 38 J8rigen leeftgd overleden Betreurde men het dat hij dan laatsten tijd buiten de grenzen vertoefde keurde men het af dat hij zich j niet met de staatszaken bemoeide had men het gaarne anders gewenscht thans nu hij vooraltijd san zijn land aan zijn familie ontnomen is zijn die klachten verstomd en gevoelt men eerst recht het verlies dat het Nederlandsche volk heeft eleden Treurige verhezen heeft de koninklijke amilie de laatste twee jaren geleden Na debeminde koningin onze goede prins Hendrik en nu de troonsopvolger Geen wonder datdie tgding allen trof al was men door de laatste berichten eeuigszius voorbereid dat het ergste te wachten was Moore dat trenriee flterfgpval zoowel voor de koninklijke familie als voor de regeering des lands een ernstige waarschuwing zijn om zich door de gebeurtenissen niet te laten overvallen De gezondheidstoestand van Prins Alexander laat tech bij voortduring te wenschen over en de koning zelf hij moge nog gezond en krachtig zijn zjju jaren wgzen reeds op een leeftyd waarop men op treurige omstandigheden moet bedacht zjjn Ernstig is daarom de toestand mogen wjj spoedig weder in het bezit zjjn eener krachtige regeering die gesteund door de vertegenwoordigers des volks maatregelen beraamt om het welzijn des lands te bevorderen Alle partjjbedoelingen en partijbelangenmoeten wjjken waar het da bevordering vanhet algemeen belang geldt eigen wil en eigen rast moeten opgeofferd worden waar het dat belang betreft JSdoge dat door allen ingeïien worden mogen allen daarvan diep doordrongen ziJn L Oranje alle looneclvoorstellingen en openbare vermakelykhedec tot nader order te verbieden Donderdag is het lijk van den Prins van Oranje iugebalaemd door doctor Canval er ia eene phota graphie van het lijk genomen De akte van s prinsen overlgden is ingeschreven in het register der mairie van het negende arrondiksement De akte is onderteekend door den Nederlandschen gezant door baron Beulinck adjudant des Konidgs en door den adjunct maire Alle gekroonde Hoofden hebben Prius Alexander per telegraaf hunne deelneming betuigd Des avonds werd het lijk overgebracht uaar het gezantschapshdtel Het werd oiet neergelegd in eeue chapelle ardente die steeds publiek is maar volgens order des Konings in eene cbambre mortuaire die alleeu toegankelijk is bg uitnoodiging De Parijsche correspondent der N Boll Ct seinde gisteren avond jistereu avond ia het Igk van den Prins van Oranje overgebracht naar de Nederlandsche ambassade Daarbg waren tegenwoordig het geheele personeel der legatie de heeren van Zuylen van Capelle de Stuers en Rnyssenaers benevens de heeren Coster consul generaal de Koek adjudant van I wglen den prins en Bentiuck Adjudant des konings Het Igk werd in een transportwagen overgebracht gevolgd door cavalerie Z K H prins Alexander met ziju adjudant de Grovestins dr Vinkhuizen uit den Haag ds Bersier mevrouw en freule van Zuylen allen in zwaren rouw wachtlen het lijk aau het hotel der ambassade af De predikant Bersier las de liturgie en hield een kort zeer welsprekend gebed Prius Alexander bedankte den heer Bersier zeer harlelyk De vestibule de voorzaal die als rouwkamer is ingericht en de groote zaal daarnaast beneveus de geheele beneden verdieping van het hotel zijn geheel met zwart behangen met zilveren franjes nfgezeti het plafond is zwart met zilveren sterren In de rouwkamer werd de kist met een zwart fluweeleu kleed bedekt onder een verhtmelte van zwarte draperieën met zilveren randen en hoeken palmtakken eu laurierbladen geplaatst Eenige stoelen en bidsloelen mede met zwart omhangen zijn aan weerszijden van het Iglt geplaatst dat voorts omringd is door groote zilveren candelabres met waskaatsen Aau de wanden zgn Nederlandsche wapenschilden iu kleureu aangebracht De kist is bedekt met vele witte en violette bloemkransen door prius Alexander mevrouw van Zuylen prinses Mathilde prinses d Hénin de jockeydub ea anderen daar neergelegd De lijkdienst alhier is op 23 eo de begrafenis te Delft cp 26 dezer bepaald De opper cereraoniemeester maakt bekend dat ingevolge de bevelen des Konings het Hof den rouw zal aauuemeu wegens het overiijden van Zijne Kouiiik lijke Hoogheid deu Prins van Oranje voor den lijd van twaalf weken te weten 4 weken grooteu rouw 4 jveken halven rouw 4 weken lichten rouw ingaande den 12den Juni zoover men nu leeds oordeelea kan ia de verhouding der partgen zoo goed als i et veranderd Veel belangrgks leverde de verkiezing niet op Wg kunnen het in korte trekken aldus samenvatten de liberalen hebben huu terrein behouden De conservatieven hebbeu van huu schamel deel n fg één plaats verloren Gorinchep eu moesten te Almelo en te Delft om een z4ei te behouden dienst doen als zuiver eu uitsluitend ultramootaansehe caodidaten Van het bestaan van conservatieven werd alleen in Den Haag nog iets bespeurd De ultramontanen deden zich overal duchtig gelden en deantirevolutionaire party ontifikkelde een kracht dieniet nalaten zal indruk te ijaaken Jjf Gorinchemkreeg zij self liareu hoofdman KeueSlnius gekozen fOok dit jaar teekende zich de strijd die ons politieke leven beheerschl al weder scherper Wij hebben tegenover ons niet meer een staatkundig stelsel maar partgeo wier ste l bestaat in de Boon sohe en de Calvinistische geldofsbelijdenia en andere niet Dat ia de treurige z jde ook van deze ver kiezing i s Iiands middelao over d vgf eerste maanden dezes jaars hebben opgebracht ƒ 38 864 074 23 zgni ƒ 807 857 36Vl meer dan in hetzelfde tgdvak va 1878 B ia der raming w s ƒ 41 2U 90 60 i I Uit s Hage meldt men a a de Uiddelb Cour Ken der bladen heeft de aanvraag van den heerKappeyne om ontslag in verband gebracht met de verhouding tusscheu kroon eu ministers Dat dit verband werktlyk bestaat is niet onmogelijk Beeds geruimen tgd geleden werd u vau hier geschreven dat geheime invloeden werkzaam waren om de miiiistcis in hunne taak te bemoeilijken eu tuascben de kroon en hare verantwoordelgke raadslieden eene minder gunstige verstandhouding in het aanzgn te roepen De heer Kappeyne heeft thans in de verwerping van art 1 der kaualenwet een motief gevonden om t jn ontslag iu te dienen Maar of dit het eenige motief is mag betwijfeld worden Nuis de betrekking tusschen krom eu ministers eeue zaak die naar den eisoh van het oonatitntiooeele stelsel buiten bet terrein vau de publieke critiek valt Haar die betrekking kaï wanneer zich derde tu sschea de kroon en hare verantwoordelgke raadslieden dringen van zoodanigen aard zyn dat het voor deze laatsten zeer moeielj k wordt hunne taak voort te zetten En waaneer jan een kamervotumde vraag doet ryzen of de uinislera bij het voortletten vau die taak wel op genoezameo steun by de vertegenwoordiging kunnen rekenen dan is betniet zoo geheel onbegrgpelgk dat de ministers ernstig aan aftreden deuken Nog in den loop van dit jaar wordt Amsterdam met eeu particulier museum terrykt Jhr J H S ran de Poll heeft deu architect Lelimao belast met de verbouwing van een viertal zalen in zyn woning aau de Heerengraoht by de Spiegelstraat waar zyu kostbare sohildergenverzameliug op waardige wyze gpherbergd kan worden De verzameling bestaat behalve uit tairgke doeken van de nieuwere school uit ongeveer tweehonderd stukken hran oude meesters tWiiarouder JKembrandt van D ck Panlna Potter Buysdael en Cuyp Daarenboven moet de eigenaar het voornemen hebben om zijn verzameling by voortduring aan te lullen Men zal niet alleen gelegenheid kuunen erUngen om deze kunstschatten te bezichtigen maar ook om op de aangenaamste wgze ko liëu te nemen BU De National Zlg van den 11 dezer meldt dat tot op dien datum reeds bgna 16 000 brieven en adressen te Berlgn aan den Keizer eu de Keizerin ter gelegenheid van hun gouden bruiloftsfeest waren ontvangen De algemeenc Vereeniging voor blperobollenkultuur heeft iu eeu te Arnhem gehoudfn algemeene vergadering besloten in den winter Of het vooijaar van 1380 Eoo mogelijk een groote tentoonstelling van bloembolgewassen enz te houden i te Haarlem Door den heet C J X bai t schoelnmaker te Vlissingen zegt dp J irfrf Cïj is een modelschoen uitgedacht en vervaardigd hoofdzakelyk ten dienste vau het leger die vele der bezwaren aan het militaire schoeisel verbonden belooft weg te nemen De grootste verdienste van dit Aieuwe schoeisel is dat ieder soldaat zgn eigen schoenen zal kunneu herstellen in minder tyd dan hij noodig heeft om zyn geweer schoon te makel Bovendien z n de kosten van herstelling de helft goedkooper dan die tegenwoordig betaald worden waardoor de voor den soldaat zeer bezwarende lastpost schoenen reparatie aaff rkelyk verlicht zal worden De bewerking van ezen schoen geschiedt maohiuaal Hy is zeer net afgewerkt en zal minder slijten dan de tegenwoordig gebruikt wordende schoeuen Dp vervaardiging is gemakkelijk zoodat een vlug werkman in het open veld van weinige werktuigen voorzien in ééa uur een geheelen schoen kan maken Be aitvmder beeft eene audiëntie bg den Minister van Oorlog aangevraagd om zijne methode aan dezen bekend te maken De Memorie ran Antwoord op bet wetsontwerp tot regeling der financieele verhouding tusschen Nederland en Ned Indié is dpor den Minister van Koloniën aan de Kamer ingezonden Heeft de Minister zich met de hoofdstrekking van het ontwerp kunnen vereenigen uitvoerig zet hij uiteen dat een regeling in den geest van het ontwerp een gebiedende noodzakelykheid is geworden Geen theoretische bespiegelingen gelijk men ten onrechte meent maar alleeu dringende practische moeilykhedeu hebben aanleiding gegeven tot de aanbieding van het ontwerp hetgeen de Miuister door een uiteenzetting der feiteu aautoont De conclusie ia dat het moeite genoegVal kosten om het financieel evenwicht te bewaren en dat het vermetel zou zg u in de toekomst op eeuigszius beteekenende overschotten van Indische dienstee te rekenen De feitelijke toestand is derhalve dete dat geen bydiagea tea behoeve van het Bijk meer op de Indische begrootingen kunnen wordeu aangewezen wanneer aan het stelsel vau den bydrage sluitpon wordt vastgehouden Is het nu biUik het Bgk van elke bgdrage nit ludië verstoken te laleuP Wellicht ja wanneer de uitgaven die ter wille van Indié op de Staatsbegrooting drukken vilHidig vergoed werden door de reatitutieposten die reeds op de Indische begrootiog voorkomen Maar dit is niet het geval in eeu aantal posten der ataatsbegrootiug zijn uitgaven verscholen vau Inditeh belang die bezwaariyk alle gespecificeerd eu iu restitutiepoaten op de lodisohe begroeting kunnen gebracht worden maar die niettemin door een bijdrage nit de Indische middelen behouren te worden opgewogen om de belastiugsofanldigea hier niet onr noodig te drukken Vandaar dit outwerp hoofdzakelyk een maatregel van ordelgk beheer sirekkeude om uit de moeilijkheden te geraken waarin men zich thans geplaatst vindt zoowel wanneer een Stoatsbegrooting als wanneer een Indische begrooting moet opgemaakt worden Maar bovendien worden daarbg stellige regelen aangegeven voorde toekomst Hel ontwerp Uut de slaatsreohtelyke en financieele eenheid van Nederland en Indié geheel onaangeroerd Het strekt geenszins am een stap te zetten op den weg om Indie me eenigen v nn van lelfregeering te begiftigen De Minister loil integendeel in t welbegrepen belaag van Nederland eO Indie steeds met kracht elke poging bestrijden om dien weg op t gaan of om het begrootiugsreeht derwaarts over te brengen Bij gewyzigd ontwerp wordt thans de Indisehe bgdrage van zes tot vier millioeü verminderd maar met bestendiging van de bijzondere leatitutieposten die tot dusver op de Indische begrooting werden uitgetrokken en voor t loopende jaar te amen f 1763140 Indragen Het gebouw voor de wereldtentoonstelling in Meiiko s hoofdstad in 1880 teboudeo lal 80U 000 dolkrs kosten Hel prov Kerkbestuur van Overgsel beeft beslaten dan beroepsbrief belreffeude het beroep van den heer P J Muller candidaat by hel Prov Kerkbestuur van Groningen tot predikant bg de Herv gem te Willemsoord prov Overysel niet vaa zgn visum te voorzien en het gedane beroep als afgewezen te beschouwen Verschillende onregelmatigheden by het beroepingswcrk hebbeu tot het nemen vnu dit besluit aanleiding gegeven o a niet opvolging van de artt 61 eu 63 van het reglement op de vacatures Door het klassikaal bestuur is den kerkeroad te Willemsoord alsnu de last opgedragen de beroeping ten spoedigste te hervatten met inachtneming van het in de reglementen en bepaaldelijk vSn het iu art 63 van het nulement op de vacatures voorgeechrevene De pleidooien in het geding tegen de heeren Ledeboer en Dudok de Wit voor het gerechtshof te Amsterdam zijn teo einde gebtacht De procu reurgeneraal mr H J Kist begon zijn repliek niet de opmerking dat de verdediger hem ten onreehte verweten heeft dat hg geen acht geslagen heeft op de gunstige getuigenissen door geachte personen ten behoeve van de beklaagden afgelegd Met het oog op de gunstige antecedenten van debeklaagden heeft hg eeu celstraf van twee jaren voldbende geoordeeld maar verder kon h niet gaan Want hy aoht het misdrijf bewezen waarvan zij worden aangeklaagd en t kan niet worden ontkend dat dit een ernstig misdr f is De kwalificatie werd door bet O H gehandhaafd Het gebruik maken van de onvervalsohte monsters het opmaken toezenden der rekeningen enz zgn de bedriegelgke middelen van art 405 C P Dè verdediger mr Tydenmn stond iu zijne dupliek 1 nog byzonder stil by de titrageverschillen die volgens Bij onderzoek is gebleken dat het kindje wiens Igkje onlangs in bet Hater alhier werd gevonden reeds voordat het daarin werd geworpen was vcrworgd De Minister van binnenlandsche zaken Overwegende dat voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten Genernal in de hoofdkiesdistrioten Rotterdam Gouda Dordrecht Sleeuwgk Zwolle Haariemmermeer Delft Leiden Utrecht en Qoes herstemming moet plaats hebben Gelet op art 110 der wet van 3 Juli 1860 SlaatMad uo 37 j Heeft goedgevonden te bepalen dat die hcrslemming in gemelde hoofdkiesdistricten zal plaats hebben op Dinsdag 24 Juni e k BUITENLAND Bultenlandsch Overziclit Jrl r f teeft de heer Peyrat gevraagd dat in eeue poedig te houden uitiing de Terugkeer der kamer te Pargs aan de orde zou f it hl = y Oie tijdend eerste behandeling het rapport uitbracht her nnerde dat de regeering beloofd had zekere VoorwM den n welvoegelykheid en veiligheid te onderzX en hg voegde e bij dat het minstens genomen gë vonden had cm aan den senaat voor te stellen De minister van justitie antwoordde den vreesachtieen lmker ntrua enalor dat de regeering vooTn mfas waa aan de commissie een ontwerp van een zooiê n mde lo de g rantU mede te deelen doch dat dit ontwerp met kon worden ingediend alvoren nol 1 ie eene bestkg tad genomen over de vraag of de senaat zou tcite men in het bgeenkomen van het congr df vTr eenigile zUf g beide kamen waa a het t De uitslag der verkiezing te Alkmaar is dat her kozen werd de heer mr I L de Brugn Kops met 1167 stemmen Mr J Heemskerk Azn verkreeg 769 en H W van Marie 79 stemmen Bij kon besluit zgn benoemd i met ingang van 12 Juni 1879 tot burgemeester van Berkenwoude M Bron secretaris dier gemeqate en tot burgemeester van Stolwgk J O Kroon secretaris dier gemeente Vrgdag jl werd te Berg Ambacht aanbesteed Het verbeteren van de aanvoerkanalen in de boezems van den polder achter Haastrecht Van de 3 peroeelen werden aannemers Barend Schilt te BergAmbacht ƒ 200 dezelfde ƒ 370 C Zaanen Hz te Ammerstol ƒ 440 Zooals vrij algemeen werd verwacht zegt de N R Ct zal door de verkiezingen de Tweede Kamer geen noemenswaardige verandering ondergaan Het overzicht ksu nog niet volledig zgn Doob voor m dtr constitutie moet veranderd worden dat VerSHÜles aanwgst als den zetel van beide kamers Dit antwoord bevestigt reeds vroeger gekoesterde vermoedens dat namelijk de regeering eerst de hoofdzaak wil beslist zien eu die dus niet afhankelijk maken van de wet welke den seuuat waarborgen moet scheuken tegen gevreesde overrompelingen door het volk van Parijs Deze wijze van behandeling is zeker de waardigste doch aan de andere zgdo het minst berekend om het linkerceutrum te winnen Wellicht echter is dit reeds gebeurd zoodat men geen buiteugewone egard meer ia aclit te nemen heeft tegenover deze heeren die in den senaat nog eene sterke posilie hebben daar tegen hen de republikeinen geen meerderheid kunnen vormen In alle gevallen zal nu ook deze quaestie die vele gemoederen heeft warm gemaakt tot eeue beslissing komen He opruimen vau questions irritautcs geeft echter niet veel in Praukrijk er komen telkens weder nieuwe op Blauqui is Dinsdag iu vrijheid gesteld en te Parijs aangekomen Zoodra zijne gratie was geteekecd werd den gevangene daarvan kenn gegeven door den prefect van de Aube Sommige dagbladen hebben beweerd dat Blauqui in het eerst de iuvnjheidstelliag weigerde terwijl hij integendeel met groote vreugde die tijding vernam Behalve zgne familie was slechts eeu klein aautal personen in het geheim eu te Clairraux zelf hoorde men er eerst van bij de aankomst van den prefect die den directeur moet verwittigen De regeering heeft alleo ophef willen voorkomen eu het is haar gelukt Uct gerucht had geloopen dat eenige werklieden van Troyes den gevangene iu triomf zouden komen afhalen en zulk eene manifestatie kon slechts aan de reaclionnaire dagbladen nieuwe stof geven tot opruiende artikelen Blanqui verliet Clairvaui Woeusdag te drie uren in den ochtend en begaf zich oumiddelijk uaar het station Voor hem en zgne zuster waren plaatsen geiiomeu eu bij de aankomst te Fargs om tien uren waren slechts vijf of zes personen op het pi rron bm hem op te wachten Blauqui ging dadelijk naar de woning zgner zuster waar hg zg n intrek zal nemeu Uit Italia komen slechte tgdingen De omstreken van Mantua worden geteisterd door eene verschrikkelijke overstrooming en op Sicilië zgn ongeregeldheden uitgebroken Te Calatabiaiio bij Calanin schijnt de bevolking aau het muiten te zgu gesl igen wegens de gemeentebelastingen eu de duurte ran het graan De menigte dwong den burgemeester de sleutels af te geve i fan het raadhuis sleepte de registers naar buiten ea stak ze in brand Troepou geiondcn om de ruil te herstellen werden met steenen ontvangen Het eind was een geveoht waarbg vgf Soldaten werdeu gewond en vgf boeren gedood In üe Kamer werd door het mininterie verzekerd dal de orde was hersteld en de zaak behoorlijk zou worden onderzocht De overstrooming van de Po is erger dan de vorige maal Men dacht bet gevaar reeds geweken maar nu brak de dijk door op een plaats waar men het niet verwachtte Twaalf bipeiende gemeeDteu zgn geheel onder water gezet en slechts te nauwernood konden de inwoners zich bergen Men vreest ook voor doorbraak van de Mincio De schade is te grooter omdat de doorbraak zoo laat in bet seizoen komt Het zal bijna onmogelgk wezen opnieuw te zaaien De verwarring onder de Spaansche conservatieven duurt ook voort Komero Robledo heeft geen lust voor Silvela den Minister van Binnenlandsche Zaken men heeft hem echter bang gemaakt en gezegd dat wanneer hij voortgaat oppositie te maken en het Ministerie den voet dwara te zetten de Cortes zal worden ontbonden en niet een conservatief kabinet maar een constitutioneel onder leiding van Sagasta met de leiding der verkiezingen zou wordeu belast Na eeuig nadenken zou Eomero Bobledo daarop tot het besluit zg u gekorajen het Ministerie Martincz Campos voorloopig te oybrsteunen en na afloop van de zomerzitting te zienf wat hem verder te doen staat t Het gouden bruiloftsfeest van den Duitschen Keizer is eergisteren besloten met een gala diner van 760 persouen BINNENLAND GOUDA 14 Juni 1879 Men verneemt dat de pleohtige begrafenis van Z K H den Prins van Oranje op Donderdag 26 Juni te Delft zal plaats hebben op dezelfde wgze als de teraardebestelling van dea dit jaar overleden prins Hendrik Het vorstelijk lijk zal rechtstreeks van Parijs naar Delft worden overgebracht Op last van den Minister van Binnenlandsche zaken zijn de gemeentebesturen aangeschreven om wegen het overlgdfa van Z K H den Prins van hem niet als aanwgzing tegen beklaagden kunnen worden gebezigd Hy beschouwde de beklaagden als dupes van Vos evenals de commissarissen der Afrikaansche Haadelsvereeniging gedurende verscheidene jaren de dupes van Pincoffs zijn geweest Nader drong pleiter nog aan op hetgeen hg vroeger reeds had opgemerkt omtrent de kwalificatie vau het ten laste gelegde door het O M Hg wees nogmsals op den heiligen schroom die den rechter moet bevangen als hg vonnis heeft te wgzen in een strafzaak waar bet bewys sleohU op vermoedens rust en bleef dan ook de vrijspraak te gemoet zien De uitspraak is bepaald op Woensdag 18 Juni om half elf s voormiddags Op de beroemde wandelplaats te Weeuen het Prater is Dinsdag eene ongehoorde baldadigheid gepleegd Tegen vier uur des namiddags raakte door een kwaadwillige hand aangestoken een prachtige boom geheel in brand Hel duurde anderhalf nar eer men het vuur geheel meester was en geen vrees meer behoefde le koestereo dat het zich weder ia andere boomen openbaren zou Uit Bucharest wordt gemeld dat de BnmaanSdie regeering het voornemen heeft spoedig een eigen munt op te richten een plan dat reeds lang bestaan heeft Tot dusverre werd de munt voor Bumeuié gesbigen te Brussel in het établissemeut van AlUrd De winsten die uit het verwerken der groote hoeveelheden zilver welke met de Russen in bet laud kwamen behaald werden hebbeu uu den stoot gegeven tot de onverwyide uitvoering van het lang gekoesterd denkbeeld Men zal aanvangen met bet munten tot een bedrag van 26 millioen francs Het blyft echter de vraag of Bumeoie zich wel op den duur en ondanks de bedoelde voordeelen de weelde van een eigen munt kan veroorloven eu of het goede rekening kan geren eene zoo kostbare inrichting tot stand te brengen ais men in aanmerking neemt dat zy slechts zelden werk zzl hebben eb dikwyis zal moeten stilstaan De proefneming met de halte Zoetetwoude vaK den spoorweg Leiden Woerden zal worden voort 3 gezet Tydig voor het vaalstellcc der volgend Wvinterdienstregeling verwacht de Miuister vau waterstaat van den raad van toezicht op de spoorwegdiensten een voorstel omtrent het al of niet voorgoed vestigen dier balt Dat iemand die ign geld verteerd en zgn borlog te gelde gemaakt beeft een aanraudingsverhaal maakt om t verdwgoeu vau zyu geld en horloge te rechtvaardigen is meer gebeurd Maar een nieuw staaltje van viadingrgkheid op dit gebied geefti een bakkersknecht uit Ooatendam die zyn jas verscheurde en zgn portemonnaie en horloge in een sloot wierp om aan een verhaal van een aanranding wasrsohgnlgkheid by te zetten Op 2 Juni 11 deed hy aangifte bg den burgemeester van Barendrecht en Ridderkerk dat hg den vorigen avond om half 9 ure was aangerand op den publieken straatweg onder Ridderkerk door 2 hem onbekende manspersonen die na eerst om sigaren gevraagd te hebben hem aangrepen en tgn zilveren horloge met ketting uit deu zak rukten beueveu zgn portemonnaie met geld waarna tij op de vlucht gingen Toen nu bleek dat het verhaal van de aanranding verzonnen was verklaarde de man dit voorwendsel gebruikt te hebben om uit zgu dienst te komen Naar wg vernemen heeft het Bestuur van het Kou Zool Bol Genootschap besloten ook in öitjaar in de maand September op ziju terreinen een tentoonstelling van pluimgedierte te houden en is daarvoor reeds een oommissie van beheer benoemd Laatste Berichten Parys 13 Juni De minister Le Royer deelde heden aan de Commissie nit deu Senaat het nieuwe ontwerp mede houdende waarborgen voor den terugkeer der Kamers te Parys Pe Commissie handhaafde met 6 tegen 2 stemmen ha ir ongunstige conclusies Berlijn 13 Juni Op de door katholieke bladen behandelde vraag of de amuestie zich ook over kalho lieke geeslelyken uitstrekt sohrgft de A orrfrf Jt Zt0 dat die katholieke bladen zeker met veroiitwaar diging zulk een amnestie zouden afwgzeo als daaraan onderwerping der geestelijken aan i staotagoiag als voorwaarde werd vastgeknoopt Voor de katholieke geestelgken is trouwens hier geen sprake van een individueele quaestie maar van een oegiusel Er kan geen sprake ook zgu van berouw maar de houding ier kerk als koodanig is in t spel Er kon dus niet von een amnestie maar alleen vau een eventueele regeling in verband met een mogelijke oplossing sprake zgn