Goudsche Courant, zondag 15 juni 1879

U CMr JDenUste Botterdaml llzal de eerste én derde Donderdag vftn iedere maand van 9 tot 2 uren te conaUMeeren of te ontbieden zöD a 11 e wat tot de TANDHEELKUNDE behoort zoolookvoori het inzetten t Kunsttanden en C ébtttén in het Hotel € Db Paauw te Gouda Zondag 15 Juni 1879 KENNISGEVING DUKGBAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten dat de heer A VOORWINDEEN bö gelegenheid van de op 17 April 1 1 plaat gehad hebbende herstemming voor een Hoofdingeland en een Hoofdingeland Plaatsvervangef van Schieland voor beide betrekkingen gekozen zgnde schriftelgk heeft kennis gegeven dat hj de betrekking van Hooidingeland aanneemt maar voor die van Hoofdingeland Plaatsvervanger bedankt dat tengevolge hiervan krachtens Art 32 van het Reglement van Schieland eene nienws verkiezing voor een floofdingeland Plaatsvervanger moet geschieden dat die verkiezing bepaald is op Donderdag den 19 Juni 1879 te Overtchie in deUitspanning de VEBerLos Koeiswaoen vaa des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure DiJKOBAAF en HOOOHEEHBADKN Van SCHIELAND De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf W C WUNMALEN f J A VAILLANT mmmim m mm wura Alle soorten van BO RDE AUX en andere WIJNEN bij m PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUXWUN van f 26 per Anker met acoijps Steeds belegen voorradig Ook bu proefflessctien kwart en half ankers Pnjscauranten worden gratis en £ ranko verzonden Alles wordt franko t huis geleverd leiiiand inj de Wiskunde geëxamineerd ni eenige uren disponibel bobbende wenscht di te beèteden toi het GEVEN VAN LESéËM Brieven frljnco aan bet Bureau van djt Bjlad T onder No 288 tsgebrek OPRUIMING van EOI ri G MAmJBS U W VyA C3 E3STS BEjLONJE Spieringstaat l Door iiiliiiii met SLAAPKAMER of ALKOOF gevraagd jvoor een hier Brieveii onder de letters G K aan den tfoekbandelaar J W KNIPSCHEEB Jb Haven i BIEEBOTTELAEIJ OosthaTen B 72 beveelt zich beleefd aAn tot het leveren van OUD of WtJNBIER PRINSESSEN BIER DUBB GERSTE BIER uit de tOranjeböomt te Z o rfr A op FUSTEN en FLESSCHBN alsook van UOSCfl BIER op FUST en FLE8SCHEN Bekwame Groot en Kleinwerkers alsook L iilforniwei kers worden tersfond t fcn hoo loon voor tiut werk gevnuj bU I CAHEN Marcband taillenr 43 Spuistraat sHage Bierbottelarij H J WAARD Uolenwerf Wijii B 30 beveelt zich beleefd aan tot het leveren vanverschillend Miimm m mmm bier PRIJSCOURANTEN gratis verkr gbaar J iKIEBERT uitxT miA maakt bekend dat zgn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding Berlijn is Juni De mogistraat alhier heeft eenstemmig Forekenfieek gekozen nU huu vertegenwoordiger in het Heerenhuis Berlijn 13 Juni lu den Eijksdag werd een aanvang gemaakt met de eerste lezing van het wetsontwerp Mtnffende de vaststelling van het bestuur Over Elsaslitharingen Het debat werd tot morten verdaagd II 1 1 Weoben is Juni De Keizer heeft Wa hove een ron Ivan aoht dagen bevolen wegens tUt overladen a den Prins van Oraftj4 M Aan let Bureau van Polit ëj is gedeponeerd Een HËliKA k hetwelk gepasseerden Donderdag aan het Boterhins is bljjven staan r K 6 11 ij k e lis t i n ld l EN 11 Jaw TbcodorDi iJohinnn ouden T 1 t Hrr i Corotlia Fredcsnkt MiiMt oudert der H b ea F A JU UnluDdorlTl r Leendert no VlMl en C de J og Johaan ouders Mi W Kool P mek Cornell Wlltem ouders P i M Grwnendyk i l BDENt il Juni T M Verkuik 9 A d Li 13 A M Hecrkons ni AA Ko ti ÜV Ü 14 L vao Rooijien 8 m TB1 13 Julii S D Dam I nu Lceaireil 27 28 j ADVE ITENTI I I Geboren CORNBLIS WILLEM 1 zoon van P TAM DEE KAAIJ en M GROENENDIJK Oouda 12 Juni 1879 ♦ ♦ Op den ochtend va 11 Juni 1879 werden wfl allen diep getroffen door de droevige n lang gevreesde tyding die wfl uit GravenJkage hebben ontvangen daar na eensmartelök Igdeii in de hoop op een ander en beter leven jnehi eo kalm is ontslapenonze Nicht BehuwdAiciit en Vriendin Mejuffrouw BETSU PREAÖïlRj hartelök geüeWe diep betreurde en eenige Dochter van Mevrouw de Weduwe S E M PBBAQBR WttfcMAH te t Gravetdiage Alleen s die de overledene van nabg gekend hebben zullen beseffen wat haar bejaarde en diepbedroefde Moeder haar treurende Broeders Behnyvdzusters en verdere Betrekkingen alsook baar talrjjke Vrienden en Bekenden aan haar misam Namen de Familie en haar diepbedroefde Vriendin H J TOLLENS Mevr ae Wed J M S de GAÜ MONT WiUMANs Mr F J TOLLENS OudBur gemeester van Bleisw k Mejufvronw T SAUREL Gwda 11 Joni 1879 Algemeene kennisgeving aan Vrienden en Bekenden Allen die nog iets te VORDEREN VEESCHULDIQD zgn of GOEDEREN onder zich hebben ran de Erven B STIGTER te i2 um it gelieven zich gedurende de maand JUNI op WOENSDAG of ZATERDAG te vervoegen bg C STIGTER R m O 303 alhier l Uiiu umivuuuii Het Bestuur brengt ter kennis van hh Leden dat te gerolge van het overljjiten van Z K H den PRINS va ORANJE de Feestviering ter gelegenheid van het 25jarig bestaan der Sociëteit tl t nadere aankondiging is UITGESTELD Gouda 13 Juni 1879 11 Het Sutuur voommmd i Mr P J SNEL Irendent H JAGER Secretaria VQLESOITDEEWIJS nd i vijs in handenarbeid i Ipnde of Pot illei èSFËNING in Handenarbeid verlabgen injdëri geest van het in dé Goudsche urant TW Juni 11 opgenomen Rapport l fo rdAi verzocht daarv op ye doéi aan mn der oidewetêeken n die beriid z n it geven vanlbadere inlichtingen i I 1 GONÖA Jl f VA DER MEjtfLE If ROOZEBOOi Liberate Kiesvereenigini EEIMÜNEEWAASD ALGEMEENE VERGADERING op MAAN DAG 16 JUNI e k des TOormidda ften tal elf ure ten huize van den heer L vanISESSEN te Schoonhoven Er wordt op talrökeSopkonwfi aangedrongen liet Bettuut GRATAMA Voorz vin KETWICH Secr Men vraagt met 1 Augustus in een burgergezin een flinke DIEN STBODE P G Loon 80 a 90 Gulden Adres ouder No 287 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 16 JUNU 1879 des vóórmiddags ten Elf ure in het KoflSjhuis de HabuoNiE te Gouda van Een WOON en WINKELHUIS in de Dubbelebuurt nabjj de Markt Wnk B No 6 Een HUIS en ERF in de Kuipersteeg Wijk K No 87 Drie HUIZEN en ERVEN aan de westzpe van de Raam Wgk O Nos 465 466 en 467 Drie HUIZEN en ERVEN aan de Verioren Kost Wük O Nos 468 469 en 470 Een HUIS en ERF aan de Verloren Kost Wgk O No 479 Zes HUIZEN aan het watertje van de Verloren Kost O Nos 493 494 495 496 497 en 498 Zes HUIZEN in de Lazarussteeg W k O Nos 505 506 507 508 509 en 510 Een WOONHUIS iu de Vlamingstraat Wflk O No 852 Vier WOONHUIZEN in de Vlamingstraat Wflk O Nos 831 332 333 en 334 Zes WOONHUIZEN met ERVEN in de poort daarachter Wnk O Nos 335 336 337 338 339 en 340 Een WOONHUIS en ERF aan den Groenenweg Wgk L No 125 alles binnen Gouda Nadere inlichtingen z jn te bekomen ten kantore van de Notarissen MONTIJN en FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda GovDA Dkuk van A Bbinkv vu l Adverlentien In een klein gesdn wordt jierhuigd eene van de P G liefst die kan KOKEN Onnoodig zich aan te melden zonder goede getuigen Brieven franco onder letters U V aan het Advertentie Bureau van A KOK COMP Boek en Kantoorhandel t Gouda mmmu i § van tOtjngaard n Korte Tiendewef D 93 Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van HOLLMDSCHE M ÏMMm BIEREN op VATEN en in FLESSCHEN j Kom zien en overtuigt V M A TEUBITS Peperstraat No 66 PUBLIEKE UITVERKOOP van allerlei MANUFACTUREN tot BI=OT E R TCrZE jbT alles afkomstig van een soliede winkel voor beste Goederen wordt ingestaan Stalen worden gratis afgegeven Winkeliers genieten groot rabai Haagt II Doe U voordeH IET SAV01 DMIWERS van AUG de MARBAIX Antwerpen verkrggbaar per kistjes eii per stuk bjj LOOIS P WELTER Coiffeur 193 JWe8thaven 193 Gouda Aanbesteding De heer L van LOON te Dordrecht is voornemens om op WOENSDAG den 18 JUNI a 8 des namiddags ten 1 ure in het Koffiehuis van den Heer STERRENBURG te Oudewater pnbliek aan te bestedon Het maken der Geboawen voor eene Stoom Olieslagerij te Oudewater met aUe gevolgen van dien De copiën der teekeningen liggen ter inzage en bestekken zgn verkryghaar f 0 50 te Oudewater in het koffiehuis van den HeerSTERKENBURO te Gouda in het Koffiehuis tut Haekonie van den Heer H van SANTEN en te Dordrecht bij de Haeren Gebr EK alwaar tevens alle verlangde inlichtingen te bekomen zjjn Aanw zing zal plaats hebben op WOENSDAG den 11 JUNI a s des namiddags ten 1 ure op het terrein te Oudewater w i mummi Banketbakker en Kok Beveelt zich bjj voortduring aan zoowel voor buiten als binnen deze stad tot het leveren vnn DINERS en SOUPERS voor Trouwpartgen of andere feestelgke gelegenheden met bglevering van talelgoed service bediening enz enz Teveus verkrggbaar diverse SCHOTELS VLEESCH VI8CH en GEVOGELTE Pastegen TAARTEN NOUGAS IJZEN GELl IJEiN VLAA S CRÈMES enz VEEEE JAAE De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdel k aan tot de geheele UITROEIING van WANDGEDIERTÈ in alle Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van 4 stiptste geheimhouding kan men verzekerd zgn terwgl voor belanghebbenden verscheidene getuigschrifl n ter inzage voorhanden zgn Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is terwgl eene garantie van 3 jaren wordt verzekerd Adres J de JONG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE BOnSSCHE SLM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Carton teekeningen enz waarbg is toegevoegd een a onderlgk levensbericht der beroemde Glasachilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth oooa CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bonwkunde te Utrecht NüTIONALE BELOONIHG Van fr 16 600 Gmt GOUDEN MÉDAILLE r DE Prijs 80 Centen WUNELIXER Versterkend spijsverterend koortsverdrijvend Dit wtjnhnudeud ehhster bevat alle hoe danigheden der 3 verst hillonde kinasoorten vereenigd het is zeer aangenaam en wordt zeer door de goneesbeeren aanbevolen tegen Ulneilsgebrek gebrek aan krachten ziekelijkebleekheid aandoeningen van de maa g blo edarmoedegeaolgen van het kraambed aanhou v dende koortsen lan yC CK yC QtamehersleUing ent fT i t yl QbDEPONEEIlD TI fARIJl UI DKOUOr IN U QWIMI WTHIIHIl Te Ooada bij Zeldenrijk drogist Gouda Dsdk van A Bunkhan