Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1879

1879 Woensdag IS Juni N 2310 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De nitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDA6 In de Stad geschiedt de uitgare in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr g per drie maanden is 1 75 firanco per post 2 ADVEBTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen ieder regel meer 10 Centen GE 00 TE LETTERS worden berekend naar plantmmimte Afeonderlgke Nonuners VUF CENTEN De inzending van advertentiön kan geschieden tot óén nar des namiddags van den dag der uitgave J Als lid der Tweede Kamer voor het Hoofdkiesdistrlot Gouda wordt bJj de Herstemming op U Juni a s tusschcn 9 en 5 uren met aandrang aanbevolen het aftredend Lid Mr J G Patijn KE 1SGEV1 G De VOOHZITTEK au deu EAAD der Gemeente GOUDA Brengt ter opeabare iceiiuis dat uo de K IKZKK8 m dete gemeente cyn toegezonden de Oproepingsbnereii en Stembiljetten tot iet beuoeiaeu ran een LU van de TWKËDIC KAliJ BM 8TAXEN a£NSKAAL dM wanneer eenig Kieter tyn Stembriefje verloren of er geen mogt hebben ontvangen hy ii h tot bekomtng daarvan ter I Iaulwlijko Seoretarie lal kunnen vervoegen dnt de inlevering der Stembricfjea cal aanvangen op den 2i Jung aamtaaiSde dea morgena ten negen en eindigen dea namiddagi ten vyf ure dat bet Stembriefje acbnftelgk ingevuld door den Kieter in persoon in de Slembua moet gestoken orden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van he Oemceutcugel vooralen is mag worden gebruikt dat de in het briefje lu te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewoïen dat het briefje niet onderieekend mag ign en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelgk ig n vaslgeheoht Ooiuk den 17 Juni 1879 De Voórxiltcr voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOOEN 24 jrUl I van 9 S Uren Wanneer heden over 8 dagen ons blad verschgut is de stemming re s afgeloopen en de uitslag beslist al is zg dan nog niet bekend Wy hebben dus nog een week tyd Boe zullen we haar gebruiken Er zullen er zgn die zich geen oogenblik over den afloop der verkiezing het hoofd zullen breken die al naar het valt zullen gaan stemmen omdat toevallig het stembriefje hun in handen komt of een kennis hen meetroont of zullen weg bljjven omdat ze er niet aan gedacht hebben omdat ze opgehouden warden omdat ze van huis moeten Zoo zullen er zgn en de ondervinding heeflr het geleerd zoo zullen er waarsch jniyk velen z n Anderen zullen er weer z jn die wel aan de verkiezing denken maar met een gevoel van bitterheia of tegenzin omdat de personen tusschen welken herstemd moet worden niet naar hun smaak zjjn omdat zg geen sympathie gevoeleu voor mynheer A of wel omdat zg antipathie gevQelen voor mgnheer A enmgnheer B evenmin hun man is Doch er zullen er óók zjjn die ieder vrg oogenblik dat zg gedurende deze week zullen hebben besteden aan het werk dezer verkiezing Er zullen er zgn die vervuld van den ernst en het gewicht der te vallen beslissing rondgaan om hunne vrienden en bekenden op Té wekken tot deelneming Tot de onverschilligen zonden we willen zeggen moeilijk zal het vallen u in zoo korten tnd belangstelling te gev in de publieke zaak Maar gg zult toch wel dnen of genen kennen en vertrouwen die daatin wel belang stelt die hetzg door zgn ontwikkeling hetzjj door zgn omgeving tot oordeelen in staat is Welnu spreekt van te voren vooraf reeds met zoo iemand en neemt u voonl voor t na eens niet van het toeval te laten afhangen óf ge stemmen zuU maar stelt reeds van te voren even Müg alwf t vog ak w 4i ma nitapaiining was het uur vast waarop ge op bovengenoemden tgd naar de stembus zult gaan Den ontevredenen ontbreekt het niet aan belangstelling in de pnbheke zaak hun ontbreekt t aan belangstelling in de personen die het betreft In zekeren zin kunnen webg een eerste stemming dat wegblgven om persoonlgke redenen verklaren Hei valt moeilgk niet aan den persoon te denken wiens naam op het billet wordt geschreven en met de herinnering aan den persoon komt de antipathie op den voorgrond en blgft het billet oningevula Dit is verkeerd maar bet is te begrgpen Bg de herstemming echter althans gelgk die in dit district plaats heeft verdwgnen de personen en komen de beginselen op den voorgrond Niet omdat Patgn dit heelt gedaan of dat heeft gezegd of zoo heeft gestemd maar omdat de beginselen door hem beleden ook onze beginselen zgn omdat we overtuigd zgn dat van de toepassing dier beginselen het heil van den staat en het geluk zgner burgers afhangt daarom mogen we bjj de herstemming de kansen niet vermeerderen van den tegencandidaat wiens beginselen met de onze in strgd zgn Mochten er vele kiezers zgn Van de derde door ons genoemde soort kiezers die van ieder vrg oogenblik gebruik maken om de onverschilligen en de ontevredenen tot belangstelling te wekken Moge hun jjver niet verflaauwen en de streelende voldoening hun deel worden dat vooral door hun werkzaamheid de zegepraal bg vernieuwing aan de door hen als waar erkende beginselen is geschonken ÜIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1878 Slot De landbouw verkeerde in minder gnnstigen toestand dan in het vorige jaar Wel was er gedurende den zomer veel gras in de weiden en werd eene groote hoeveelheid hooi gewon nen maar de prgzen der landbonwvoortbrengseleu waren gedrukt Vooral de kaas was merkbaar lager Daarbg kwam dat de vele regens in het najaar den groei deden ophouden en het vroeg opstallen van het vee noodzakel k maakten De voortbrengselen nn den landbouw in deze Gemeent bestaan luiofdzakelgk in rnndvee boter en kaas Er werden in het afgeloopen jaar geene landerijen m het openbaar veikocbt De hnnrwaarde der landergen bedraagt van 60 tot 110 per hektare De alhier gevestigde afdeelmg Gond en Omstreken der Hollandsebe Maatschappg van Landbouw telt ± 250 leden 7 hield in het jaar 1878 geene tentoonstelling Voor zoover ons bekend is zgn geen nieuwe gpwaaaen vrarictoigen of veeitesen ingevoerd De gezondheidstoestand van het vee was gunstig Er zgn hier enkele warmoezerijen maar de opbrengst is van weinig belaag en ver van voldoende voor de behoeften der ingezetenen Er zjjn twee bloemkweekergea die zich in eejf niet onbelangrjjk vertier verheugen De alhier bestaande boomkweekerg heeft goeden aftrek De opbrengst der appelboomen was buitengewoon groot Andere boomvruchten waren schaarsch Hout wordt zoo goed als niet geteeld De veestapel bestond aan het einde van het jaar uit 141 werkpaarden 3 spnngstieren 921 melkkoeien en melkvaarzen 129 kalveren eu pinken 18 stuks mestvee en trekogsen 119 schapen 27 geiten en bokken en 99 varkens üet getal pluimvee was ongeveer als volgt 1200 hoenders 83 eenden en 4 zwanen De middelprjjzen bedroegen van paarden f 97 50 melkvee 190 slachtvee 255 kalreren 48 75 schapen 34 lammeren 15 varkens 77 50 biggen 8 50 boter per kilo 1 27 en kaas per 50 kilo 24 50 Er werden ter markt gebracht 43 paarden 2815 runderen 6441 Kalveren 2740 schapen 3622 Lammeren 4892 Varkens 13792 biggen 71288 kilo boter en 919955 kaas Njjverheid Handel en Scheepvaart Kamer van Koophandel en Fabrieken De heer T P Viruly nam wegens verandering van woonplaats zgn ontslag als voorzitter en lid der Kamer de heeren B van Galen P Goedewaagen W Hoogendgk Wz K Jonker en O A Schouten bedankten voor het lidmaatschap en de heer W D de Lange stelde zich na zgne aftreding met ultimo December niet meer verkiesbaar Ter voorziening in de vacaturen hadden den 25 November en 9 December verkiezingen plaats met den volgenden uitslag Tot leden werden benoemd de heeren C 6 van der Post dr H Ussel de Schepper G Langeraar C C H Prince C IJsselstgn H Jager en H C Kortenoever De heeren C G van der Post en C IJsselstgn lieten zich de benoeming met 3ftA to eis A