Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1879

e i welgeTallen Bg het eiude van het jaar vrareu de nieuwe leden nog niet geïnstalleerd Nyverheid De toestand der alhier bestaande fabrieken was over het algemeen minder gunstig dan het vorige jaar Sommige fabrieken behieMen echter haar debiet De heer J Coster richtte eene boterklenrselfabriek op in hetperceelopdeüoawewBkC 76 Stoomwerktuigen werden geplaatst in de aardetreik fabriek van de heereu K en C Jonker in de magazgn van de gebr A en P de Raadt en in de aardewerk fabriek ran de heeren 6 Prince Zonen De Nederlandsche Maatschappjj ter bevordering van Nflverheid hield in Jali te Gouda hare algemeene vergadering met congres bfl welke gSegenheid eene wedstrijd plaats haid van voorwerpen van kunstngverheid Binneolandsche Handel Die handel wordt hoofdzakelijk gedreven in de hier gefabriceerd wordende artikelen en in granen boter kaas n vee Dé handel was niet onbelangrijk hoewel minder levendig dan in de laatste voorgaande jaren Vele winkelneringen verkeeren in bloeienden toestand Er worden hier de volgende markten gehouden a Vier kaasmarkten nl op den 2n Woensdagin Maart den 3n Woensdag in Aug den 4nWoensdag in Sept en den In Woensdag in Nov b De paardenmarkt op Vrijdag na de Ameidsche markt e De St Jacobsmarkt of kermis die eene week duurt en aanvangt op Maandag na St Jacob d De veemarkten die iederen Donderdag worden gehouden Boiteiilandsche Handel Naar buitenslands werden voornamelflk verzonden kaas boter püpen garens en stearine kaarsen Scheepvaart De scheepvaart van en langs de gemeente is wederom zeer toegenomen Kr kwamen hier aan of passeerden 42349 vaartuigen waaronder 8959 stoombooten metende ie zamen 2 597 051 tonnen dus 1836 vaar tnigen en 119 756 tonnen meerdau in het jaar 1877 Het zachte weder gedurende de wintermaanden was oorzaak dat de scheepvaartbeweIpng geregeld kon plaats hebben Werven en Scheepsbouw Zeeschepen worden hier niet gebouwd Er zgn vjjf werven voor vaartuigen bestemd TOor de binnenlandsche vaart De scheepma kerjjen hadden evenals in het vorige jaar veel werk door reparatiën van vaartuigen Er znn 77 schepen van tien tonnen en meer die in deze gemeente te hnis behoorea metende te zamen 2250 tonnen Middelen van vervoer te water De stoomboot d Usel vaart dageljjks heen en terug naar Rotterdam en de Stad Gouda driemalen per week De stoomboot van Utrecht op Rotterdam die dagelnks behalve Zondag heen en weer vaart legt Mke reis hier aan De stoombooten de Volharding varen in den 2omer dagelgks driemalen en des winters tweemalen tusscneu Leiden en Gouda heen en terug lederen Donderdag varen van Alphen Oudshoorn en Rh nsaterwoude stoombooten op deze Gemeente Bovendien leggen hier bg het icantoor op deVest aan de van Amsterdam en daarheen terogvarende stoombooten op Rotterdam Arnhem Delft Dordrecht Middelburg Nijmegen Helmond sHertogenbosch Waalwijk Eindhovenen Maastricht de van Rotterdam ea daarheenterug varende stoombooten op Alkmaar Purmerend Nieuwediep Woerden Oudewetering Hoorn Medemblik Enkhnizen Zwolle Groningen en Deventer de booten van Zaandamen Leiden op s Hertogenbosch en Breda endie van Schiedam op Leeuwarden Dagelgks met mtzondering van Zaterdag vaart eene barge van hier naar Amsterdam tweemalen s weeks varen schuiten naar sGra venhage viermalen naar Leiden Verder varen op deze stad verscheidene markt en Teerschuiten De heeren van der Garden Co alhier oefenen eenen stoomsleepdienst uit op den IJsel en op de Gonwe Middelen van vervoer te lande De vervoermiddelen te lande zgn de NederL RgnspoorwegMaatechappij benevens een postwagendienst op Schoonhoveu en een op Bodegraven BUITENLAND UuUenlandscli Overzicht In Fraukrgk leeft men in gespannen verwachting van de onderwgsdiscussiea die gisteren in de kamer aanvingen De republikeinen zullen moeite doen om bedaard te bigven tegenover de aanvallen waaraan zg van de hartstochtelgke leden van de reohterzgde zullen blootstaan De lastige vraag of de Frauache kamers uaar Fargs zullen terugkeeren nadert gelukkig bare oplossing De Senaat heeft toegestemd ie de vereenigde zitting waarin het daartoe betrekkelijk artikel van de Grondwet zal worden veranderd Deze zitting zal nu Donderdag plaats hebben Namens den Duiischen Keizer en de Keizerin ia eeu dankbetuiging gepubliceerd aan het Duitsche volk voor de bewgzen van gehechtheid bg gelegenheid van de gouden bruiloft de Keizer bevestigt nader dat als herinnering aau dit feest een reeks van weldadigheidsinstellingen zullen worden iu het leven geroepen De Duitsche Rijksdag heeft deze week weinig kunnen doen aan zgn hoofdtaak de tariefquaestie de afgevaiirdigden beginnen dan ook in te zien dat het zoo niet gaat en er iets op gevonden moet worden om sneller tot eeu eind te komen wil de zomer niet heengaan met de beraadslaging de bureels van de verschillende fractiea zgn in overleg getreden om het met elkander eens te worden Heel gemakki Igk z4 het echter niet gaan omdat de toestand weder minder zeker is geworden Er ia namel k een zekere weifeling opgemerkt in de houding van het centrum de een beweert dat de ultramoutanen weigeren verder met Bismarck te gaan zoolang hg geen bevel heeft gegeven tot staking van den gCuUurkampf de ander gelooft dat de mindere welwilleudbeid van het centrum slechts schijn is en het overgebleven gedeelte van het tariefontwerp even gaarne zal worden aangenomen als het vorige De graties door den keizer van Duitsohland bg zijn gouden huwelijksfeest verleend zouden niet zoo de algemeene aandacht trekken indien men thans niet achter iedere handeling van de Duitsche regeering de oplossing zocht van het raadsel der verzoening vau het olericale centrum met prins von Bismarck Ditmaal bigven de zoekers echter onvoldaan De regel welke bg bet toekennen dezer gunsten door de kroon heeft gegolden is thans bekend Alle verleden jaar wegens majesteitsschenuis veroordeelden hebben gratie verkregen indien zü We daartoe aanvrage hebl en gedaan mits zij berouvr hebbeu betoond geene vroegere straffen ten hunnen laste hadden en hun gedrag iu de gevangenis behoorlgk was geweest Er is dus volstrekt geen sprake van een algemeeuen maatregel die een zekere categorie van vervolgingen ongedaan zou maken maar enkel van op zich zelf staande gunsten aan personea Aan de katholieke bladen die hadden aangedrongen op amnestie voor de katholieke priesters die volgens de Meiwetten veroordeeld zijn antwoordde gisteren de ofiicieuse NorddeuUche jiUgmeiM Zeitung De katholieke bladen zouden voorzeker met verontwaardiging de voorwaarde afwijzen die aan een amnestie voor de bedoelde priesters zou verbonden zgn die namelgk van eene betuiging van berouw over hun delict Overigens gold het bg de katholieke priesters geen persooulgke zaak maar eene vraag van beginselen Het is niet te doen om hun berouw maar om de houding der kerk als zoodanig dus kan er geen sprake zgn van eene amnestie maar alleen van eene eventueele regeling hunner straf in verband met eene redelgke oplossing van de twistpunten tusschen kerk eu staat Bij het voortgezet commissoriaal onderzoek van het ontwerp der labaksbelasting is net 1 8 tegen 10 stemmen eene wgziging gemaakt Het ontwerp bepaalde dat aau iulandsche tabaks fabrikanten bg uitvoer van hun bbrikaat eene vergoeding wegens vroeger betaald invoerrecht kon worden verleend Deze bepaling heeft de Commissie aldus veranderd dat de vergoeding niet alleen aan fabrikanten maar ook aan handelaars eo niet enkel zal kunnen maar steeds zal moeten worden verleend De Khedive heeft thans laten weten dat het bekende decreet van 22 April waartegen door Duitsohland werd geprotesteerd ia ingetrokken en de vlottende schuld onmiddellgk en geheel zal worden gekweten Hoe dit in zgn werk gaan zal moet nu blijken en natuurlijk is ook daarmede deze Egyptische geschiedenis nog niet uit BINNENIiA NP GOUDA 17 Juni 1879 Per telegraaf deelt men ons mede dat in de buitengewone vergadering der Provinoiale Staten van ZuidHolland heden tot lid der Eerste Kamer is gekozen Jhr F 6 E Merkes van Gendt met 41 st J e beer W C M Begram verkreeg 22 stemmen De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen Donderdag 19 dezer tot vaststelling van een adres van rouwbeklag aan Z M den Koning Gisterenavond is de bliksem geslagen in een bouwmanswoning onder Gouderak toebehoorende aan P van Vliet die haar in den laatsten t jd niet zelf bewoonde maar verhuurde met het gevolg dat de woning een prooi der vlammen werd Een gedeelte der meubelen is nog gered Z M de Koning wordt Woensdag 28 Juni te s Uage verwacht Volgens berichten nit Parijs zal het stoffelijk overschot van Z K H den Prins van Oranje den 2t n dezer naar Nederland worden vervoerd ten einde den volgenden dag op plechtige wyze te Delft in den Koninklijken grafkelder te worden bijgezet Verscheidene van de zich te Parijs bevindende Nederlander z n in de groote geheel met zwart behangen zaal van het gezactaohap toegelaten waar het lijk van den Vorst is tentoongesteld wiens verlies door hen gelyk door tal Van vreemdelingen zoo diep wordt betreurd Naar het DagUad verneemt zou Z M de Koning ten slotte geweigerd hebben het ontslag door het Ministerie aangeboden aan te nemen Een bg het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van NederlandsohIndiè bevat het bericht dat op den 9den dezer Olieiig de verblijfplaats van Panglima Polim in de XXII Moekira door onze troepen genomen en even als de omliggende kampongs getuchtigd is Meu vermeesterde te Gliëng 25 stukken gesohnt eu veel auomunitie en ook de woning van Panglima Polim werd er gevonden Volgens de provinciale rekening over 1877 aan de staten vau Zuid Hollund ter goedkeuring in hunne a instaande zomervergadering aangeboden was het bedrag der ontvangen inkomsten ƒ 814 932 49 eu het bc drag der gemandateerde uitgaven 274 422 28 zoodat het dienstjaar 1877 eeu voordcelig slot oplevert van ƒ 40 640 21 Uit Parfjs schrijft men aan de N Sotl Cl De feiten die voor den lezer van belang koudeii ziju betreffende het droevig afsterven van Z K H den Prins van Oranje waren zoo veelvuldig dat een ruim gebruik van de telegraaf iu de laatste dagen beter scheen dan het schrijven van brieven Onwillekeurig krijgen daardoor de berichten echter eeu dorren vorm die tnssoheubeide blootstelt aaa het gevaar van do feiten een anderen sebgu t geven dan hun in waarheid toekomt Woensdag ochtend hadden de genoesheeren ten aoht ure consult gehouden en toen hadden cU ingezien dat de toestand zeer slecht was evenwel waren zg het tevens eens dat de dood niet oogenblikkelyk dreigde maar eerst over vier en twintig uren of nog iets later te wachtiin was Bij dat consult waren tevens de heeren fransen van de Putte Groveatins en Beotinck tegenwoordig Op hun bepaalde vraag aan de geiiAesheeren of er oogenblikkelgk gevaar was kregen zy een even be psald ontkennend antwoord Eu de geneesheerea waren daarvan zóó overtuigd dat zg lelven die uren achtereen in de vorige dagen bg den Igder badden doorgebracht er na geen bezwaar in zagm zich tgdelgk te verwgdereu Daarin ligt de verklaring van het oogensohgnigfc onverklaarbare feit dat de prins die zoo trouw werd opgepast eu door de geneesheeren zoowel als door zgn omgeving zoo voorbeeldig was terzgde gestaan overleden is juist op het oogenblik dat alleen zgn kamerdienaar dien reeds zes en twinlig jaar in zg a dienst was voor bet ziekbed zat Hoe gevaarlgk men den toestand ook achtte de dood heeft zelb hen die dien het zwaarste tilden nog verrast eo toen eeuige oogenblikken later de geneesheeren binnentraden waren zg ontsteld dat hun vrees van s morgens zoo spoedig tot waarheid was geworden Een dergelijke plotselinge ramp was wel geschikt om ieder in de omgeving van den overledene de beradenheid te doen verliezen En tooh is er slechts één stem van lof over da veerkracht en de vastberadenheid waarvan de Nederlandsche gezant eu mevrouw Van Znylen vsn Ngevelt hebbeu blijk gegeven tegenover deze nog geheel onvoorziene werkelijkheid Onmiddellgk werd al het noodige gedaan om de geheele benedenverdieping van het hotel der ambassade welke voor het oogenblik ongebruikt was ojp passende en deftige wgza in te richten tot tgdelgk verblgf voor het stoffelgk overschot van den Prins Daarbg waren naluurlgk In de eerste plaats de bevelen van Z M den Koning te vragen Ingevolge die bevelen werd het noodige gedaan om hel vorstelgk lp niet in het openbaar tentoon te stellen maar op patsends w jze een rouir kamer in te riehten dleea voor genoodigden foegankelgk Er was toch geen aanleiding voor bgzonder uiterlijk vertoon zooals onder anderen verleden jaar het geval was geweest met den Koning van Hannover met wiens uitvaart men een bepaalde staatkundige manifestatie ten doel had om blijk te geven van ziju koninklijk recht Hiertoe bestond ia deze geen aanleiding De Prins had te Pargs verblgf gehouden incognilo en het was dus alleen als het stoffeijk overschot op vaderlandscheu bodem zich bevond dat van werkelijk ceremonieel kon sprake zgn Getrouw aan dit beginsel werd de inrichting der ronwzalen met vocrbeeldigen spoed en voortreffelijken goeden smaak gereed gemaakt zoodal reeds Donderdag avond de plechtigheid kon plaats hebbeu waarvan te harer tgd bericht erd gegeven De heer Fransen van de Putte die sedert jaren de vertrdüwde vriend en raadsman is geweest van den Prins van Oranje en die dezer dagen toevallig te Pargs verblijf houdt om door den kncstsohilder Bounat de laatste hand te laten leggen aan zgn portret is door zgn goeden raad van onberekenbaar nut geweest gedurende de ziekte en na bet overlgden van den Prins Meermalen genoot hij de eer van Z K H Prins Alexander ter maaltijd te worden geiioodigd Alle Fransche bladen brengen om strijd hulde aan de goede hoedanigheden van den overleden Prins aan zgn goedhartigeu gullen omgang aan de uitstekende hoedanigheden vau zijn hoofd en hart En al vindt de aangeboren Inchthartigbeid der Fransche jonraalitteu in bet leven yan den Prins aauleiding om tal vaa verhalen te borduren zooals met het intieme leven van alle hooggeplaatste personen steeds het geval is niet éco is er die niet uitweidt in lof over hem die zich zoovele vrienden wixt Ie verwerven in het vreemde land Zg alleen echter oordeelen alleen naar den schijn Hun sludie gaat niet dieper dan deu uiterlgkeu vorm Mg is van goederhaud verzekerd dat de laatste dagen opnieuw ruim het bewijs geleverd hebben dat het gulle goedhartige karakter van den Prins die zoo gaarne verstrooiiug zocht een veel ernstiger kern verborg dan te Pargs lueetendeels vermoed werd en dat al hield de Prins van Oranje voortdurend in bet buitenland verblgf geen bgzouderheid van de Nederlandsche toestanden hem vreemd bleef en hg zich steeds zeer nauwkeurig op de hoogte hield vau liet binnenlandsch staatkundig leven van de behoeften eu van het wedervaien vau zgn vaderland Het verzoek van het Nederl Proteatanleubond om in de Pieterskerk Ie Leiden zgne eerstvolgende algemeene vergadering te houden is door de Commissie belast met het toezicht en beheer der kerkelijke goederen te Leiden welwillend toegestaan doch door den kerkeraad geweigerd op grond dat door het Ned Pr Bond een beginsel vertegenwoordigd wordt geheel iu atrgd met de begiDselen der Ned Hcrv kerk Het XVIIe Noord en Zuid Nederlandsch laaien letterkundig congres zal dit jaar te Mechelen wordeu gehouden van 24 27 Aug a s Deze week begint de verzending der nieuwe aardappelen uit het Westland nanr Engeland De Zigeuners die ons land reeds sedert eenigen tg l afreizen hebbeu Zaterdag hun tenten opgeslagen op een terrein achter de Veemarkt te Ratteidom Te VIgmen ia men druk bezig met het plukken der kruisbesscn die nog in onrgpen staat met geheele vrachten naar Engeland worden verzonden en een oede bron van inkomsten voor de gemeente zgn ar zelfs lot 12 60 per hectoliter wordt besteed Dertien gamelan spelers met twee Javaansohe danseressen zgn op 3 Mei jl per stoomschip Celeiti van Java vertrokken om op de Arnhemsche tentoonstelling de gamelan van Prins Mangko Negero te bespelen In een hoffelgk telegram gericht aan het bestuurder tentoonstelling wordt door den prins van het vertrek der muzikanten kennis gegeven tevens met bericht dat zijn zoon met hetzelfde stoomschip eene reis naar Europa gaat onde nemen om ook Nederland en de tentoonstelling la Arnhem Ie bezoeken De prins gaat te Napels aau val en vertrekt direct naar Arnhem om bg de aankomst van het muziekcorps tegenwoordig te zgn Jrnh Cf De Igst van de pooltochten in dezen zoraer is de volgende 1 Handelstochlen naar SiBeriê Baron Knoop te Bremen zendt een schip naar de Jenissei Alex Sibiriakoif zendt er twee heen van Hamburg gaat weder een stoomboot naar de Ob 2 De f illem Barenh ia reeds op reis 8 Via de Stille Zuidzee gaan naar de Behringstraat de Norimtl öid eu de Jeanetto van Brunett Dit laatste schip zou pp 16 Juni e k San Francisco verlaten Weldra verwacht men uit Japan het bericht dat de Nordetut old aldaar ia aangekomen en z66 de Noordoostraart voor het eerst heeft tot stand gebrach D voorspelling van onweders gepasseerde week te verwachten is op vele plaatsen vervuld Vooral uit Frankrijk en Engeland zijn de berichten dienaangaande lalrgk In de omstreken van America en op verschillende plaatsen van Seine Inférieure heeft de hagel de graanakkers en vmchtboomen geweldig geteisterd In verscheidene graafschappen in Engeland is ook aanzienigke schade veroorzaakt Te Wrexham raakte een kerk in brand een man en zes kindereu kwamen daarbij om het leven De Trent en Avon zgn buiten hare oevers getreden en hebben een aanzienlijke oppervlakte land overstroomd Ook uit het graafschap Warwick vooral nit de omstreken van Coventry worden overstroomingen gemeld die groote uadeelen toegebracht hebben In het Correipondfntie ilad n 4 van het Nederl Onderwgzersgenootschap komt voor dat de 84ste algemeene vergadering te Bolterdam zal plaats hebben in het gebouw van de Kon Ned Yachtcinb Woensdag 30 en Donderdag 31 Juli zullen besteed worden aan de gewone werkzaamheden en aan de punten van beschrgviug zooals die vroeger zijn medegedeeld Het komt aan de afdeeling Botterdam voor dat de tgd is gekomen dat onderwijzers of een onderwij zersgenootschap bg gelegenheid eener vergadering zich niet meer moeten wenden tot provinciaal of gemeentebestuur of tot vermogende particulieren om subsidie voorde te maken onkosten De afdeeling zal dus den derden dsg niet geheel geven maar dan ook gedeeltelijk regelen Op dien dog 1 Augustus zal een tocht op de Maas gehoudeu wordeu langs Rotterdam door de Koningshaven en verder naar Dordrecht waar aan de deelnemers door de afdeeling Rotterdam een collation zal worden aangeboden De voorzitter van de 26 algemeene vergadering van bet Aardrijkskundig Genootschap Zaterdag te Amsterdam gehouden in het gebouw der Maatsohappg tot Nut van t Algemeen kol Versteeg bracht bg de opening der vergagering in gevoelvolle bewoordingen den nieuwen slag in herinnering die ons vorstenhuis heeft getroffen Hg deelde een eo ander mede omtrent de de medewerking vao de Nederlansche afgevaardigden bg het te Parijs gehouden kongres over bet iuteroceuiisoli kanaal dsw MiddeD Ainerika dat later uitvoerig door den hoofdingenieur Conrad zal wordeu besproken Daarna hield prof Kan een voordracht over het onderzoek der Karazee en den Nederl IJszeetocht In deze vergadering werden de hier te lande aanwezig zijnde leden der Samalraexpe ditie de heeren van Hasselt Veth en Snelleman hartelijk ontvangen Ouder herinnering aan de groote diensten door den te vroeg overleden Schouw Santvoort en den in Indie achtergebleven heer Cornelissen aan de expeditie bewezen werd den aanwezigen deelnemers hulde en dank gebracht voor hetgeen zg met zoo uitstekend gevolg hadden verricht Het Htl noemt eene grondwetsherziening in dengeest der Belgische grondwet zoonis de Arnk Cl wensoht zeker mogelgk Art 23 der grondwet voorziet reeds in het geval dat bijzondere omstandigheden eenige veranderingen ia de opvolging vanden troon noodzakelgk maken De Koning isdan bevoegd daaromtrent een voordracht te doen te behandelen op de wijze ten aanzien van verandering in de grondwet voorgeschreven Is zulk een voordracht echter thans ndodzakelgt Het B61 betwgfelt dit zulk een drangreden bestaat eerst wanneer het ontbreken van een rechtstreekschen troonopvolger nagenoeg zeker althans woaraohgnlgk is en dit isthans niet het geval Maar is in het algemeeng proken een verandering wenschelijk Ook dit isaan gegronden twgfel onderhevig De uitvoerige tegeling der troonsopvolging in de grondwet heefthare goede redenen die thans nog bestaan Watruim flO jaren toen de troonsopvolging werd vastgesteld voor politieke wijsheid gold kan 60 jarenlater het tegenovergestelde zgn geworden zegt de jirni Cl Zeer juist merkt bet üil op Het kanthans geen politieke wgsheid meer wezen maar hetkan dit ook gebleven z O En wg gelooven datdit inderdaad het geval isl Werd de opvolgingaan de vrge keus der Staten Generaal overgelaten hoe wenschelgk dit ook zg in algemeeuen zin danis het nog zoo zeker niet dat de keus door hetbuitenland zod worden geëerbiedigd Men herinoere zich slechts wat iu 1870 het gevolg is geweest vun het verschil over de troonsopvolging inSpanje Veel raadzamer is het daarom naar ons altaus voorkomt dat de regeling door de grondwet bepaald word gehandhaafd De mogelgkheid van een Nederlandsohen suicoetsieoorlog wordt zoodoende het bcsf afgesnedjip ïttf i D zaak van H Kerdg k is Zaterdag te Brussel behandeld voor het Hof Van appèl De uitlevering is gevraagd op grond van lo valschheid in geschrifte van koophandel en bet gebruik maken daarvan in zaken der Afrikamiche Èandeltvereeniging 2o bedriegelijke bankbreuk De uitlevering werd geéischt door mr Staets substituut procureur generaal Zij werd bestreden door de advocaten Leoa Defuisseaux en Paul Janson die betoogden dat in bet arrest van renvooi slechts eene qualificatie van misdrijf maar geen misdrijf geformuleerd is en dat betrekkelijk de bankbreuk de drie feiten in het tweede arrest nitgedrukl alle feiten van eenvoudige bankbreuk zijn waarvoor geen uitlevering is toegelaten De beslissing is uitgesteld tot Donderdag a s Op grond van de gepleite middelen van verdediging heeft Kerdijk reeds dadelijk zich bij request gewend lot de rechtbank van Antwerpen ten einde rijne invrijheidstelling te bekomen Mocht het vonnis van die rechtbank voor Kerdijk nadeellg zijn dan komt de zaak v in zelf terug voor het Hof te Brussel dat dan contradictoir arrest moet wijzen waarop steeds cassatie mogelijk is Ongeveer bonderdvijftig Scheveningsche matrozen die zich niet aan de niiuwe bepalingen door de reedera gesteld hebbeu willen onderwerpen ziju naar Vlaardiugen gegaan om op de loggers dienst te nemen daardoor zullen eeuige schuiten voorloopig moeten blijven staan misschien dat er nog Egmondsche of Katwgksche visschers Ie krijgen zijn Dat de matrozen zich eindelgk naar d n zin derreeders zullen moeten schikken is zeker het is ma een quaestie van tgd Met Januari a s toch moeten de matrozen voor een geheel jaar een plaats nemen enop dat tijdschip zgn er te VlaarJingen voor de bengvisscherij veel minder handen noodig dan op dit oogenblik voor de hariogvisscherg In Phibidelphia is iemand overleden die op zevenlienjarigen leeftijd de wereld inging met geen andere middelen om aan den kost Ie komen dan een paar sterke armen en een helder hoofd Thans bg zijn dood op drie en zeventigjarigen ouderdom laat hg een vermogen na Van 40 a 50 millioen gulden Voor korten lijd herdacht hij met zijn vrouw den dag waarop hij voor vgflig jaar in het hnwelgk trad en het eenige eigen huisraad waarmede de jongelui indertgd hun huisgezin hadden opgericht twee koperen keukenpannen kreeg bij die gelegenheid een eereplaats op den thans ruim voorzienen feestdisch STAAT TAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maan Mei uit Gouda verzonden en door tusschenkomeut van het Postkantoor aldaar terug te bekomen B Flink Koudekerk Verhoef Berkeuwoude J Bessen Bodegraven Dirk van Wgk Niewediep L Kaateign Botterdam G van Vreeswijk Uithoorn Van het Hulpkanloor Waddingsveen Mulder Leiden BRIEFKAART J C F Beker Rotterdam Gouda den 16n Juni 1S79 De Directeur v h Postkantoor te Gcnda VAN KRUIJNB Laatste Berichten VersaUIeS I6 Juni De Kamers zullen Donderdag zoo niet Zaterdag in congres vergaderen Bg de algemeene beschouwingen in de Kamer van afgevaordigdeu over het wetsontwerp op de vrijheid van hooger onderwgs heeft Cassagnac den heer Ferry beschuldigd van stelselmatige laster en vervalsching van stukken Gambetia verzocht den spreker zijne taal Ie matigen Cassagnac legde evenwel nogmaals klem op het voord ffVerMlsehing Daartegen werd levendig geprotesteerd onder het geroep censuur Gambetta deed daatsp een voorstel cm de censuur over Cassagnac uit te spreken en hem tgdelgk van de Kamer uit li duiten Dit verwekte van de eene zgde toejuiching van de andere agitatie met het gevolg dat er een groot rumoer ontstond te midden waarvan Gambetta den hoed opzette Cassagnac bleef op de tribune staan Daar de zitting feitelgk was gesloten liet de heer Marcère de tribune ontruimen terwgl Gambetta heenging De onstuimige scènes duren op dit oogenUik voort v Tictede telegram De kamer van afgevaardigden heeft voor Cassac nac de censuur uitgesproken met uitbuiting voarden t jd van drie dagen Toen h fj r Gambetta werd uitgeuoodigd de tribune te verlaten noemde hij het geheele Gouvernement iufmlu waarop Gambetta verklaarde dat dit woord bg den proqurenrder Republiek to een puut van aanklacht zal worden gemaakt