Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1879

1879 W 2311 dat ig het ontwerp beschouwden ala een wgtiging van de Grondwet waarvoor een meerderheid van twee derden noodig ia Uit Ëms bericht men thans dat Keizer Wilhelm Zondag a a daar verwacht wordt In den Belgischen Senaat werd gisteren de onderwijswet tegen verwachting bestreden door den prins De Ligne die o a hevig uitroer over de onderdrukking der minderheid I Icreen meende dat men vervolgens zou overgaan tot het behandelen der artikelen de reohterzyde hoopte echter dat een paar zieke liberalen den volgenden dag niet terug zonden kunnen komen en verdaagde de verdere behandeling een streek dien men van deze meerderheid kou verwachten De houding der Itsliaansche regeering in de zaak van den Khedive heeft nog al bevreemding gewekt vooral in Duitachland Het kan daarom zya nut hebben er de aandacht op te vestigen dat Italië eindelgk zich ook bij het protest heeft aangesloten Wat de redenen der vertraging zijn geweest is niet duidelyk De groote vraag is nu natnnrigk of de Onderkoning de middelen heeft om zijne nieuwste beloften te vervullen Daarover wordt zeer verschillend geoordeeld en er zullen er niet velen zyn die een juist oordeel kunnen vellen Hissohien echter heeft de man inderdaad welgevulde schatkelders gelgk een der berichten zegt Maar het zou oog al gewaagd weten daarop te bonwen Van de Spaansche Ministercrisis hoort men weinig meer het schijnt werkelijk dat men de oplossing voorloopig wil laten rusten In deii Senaat verklaarde de president Minister dat de bevelhebber der opstandelingen te Carthagena gratie bad gekregen omdat hg den eed van trpnw aan den Koning had a elegd Indien deze gunst niet aan Ruiz Zorilla werd beweieu dan moest dit daaraan worden toegeschreren dat deze steeds voorging plannen te smeden tegen de beslaande instellingen Martinez Campos voegde er by dat hg een verzoenende politiek zou volgen De Engelsche troepen zetten hun aftocht uit Afghanistan geregeld voort en Daar het schgnt zonder veel betwaren Over het geheel genomen ia de gezondheid beter De Emir komt getrouw lijue verplichtingen na en de regeling der nieuwe grenzen rordelgk voort Men b int nu ook te vertrouwen hg zijn eigen land tot rust zal brengen zonder dadelgke hulp van Engeland Beeds het Engelsche boodgenootschap op zichzelf schynt den Emir ia de oogen van zgn volk te verheffen en daartoe voldoende te zgu Ook met Perzië worden om deielfde redenen thans geene moeilijkheden gevreesd BINNENLAND GOUDA 19 Juni 1879 Men verzekert dat het Igk van den Prins van Oranje Maandagmorgen naar Brussel zal warden overgebraohi en des avonds van dien dag iu Den Ila ig zal aankomen terwgl de begrafenis op Donderdag daaraanvolgende blgft bepaald Gelgk indertyd werd medegedeeld bestond het voomittioht dat de onderscheidingen behaald ter Pargsche wereldtentoonslelliug deze zomer te Aruhem plechtig zouden worden uitgereikt Door het overlyden vau den Kroonprins ia van dit plan afgezien De i edaillea en getuigschriften tullen eerlang aan de bekroonden worden toegezonden Op de dezer dagen gehouden jaarvergadering der Bemonstrantsohe Broederschap is beslaten dat de predikantsracatnres ook mogen vervuld worden door niet Bemonstrantsche predikanten en proponenten De toepassing van dit beginsel is aan een tweetal voorwaarden gebonden Bg het ontstaan eener vacature moet dan het getal predikantsplaalseu bg de Broederschap het getamenigk cyfer der bjj haar beschikbare predikanten proponenten en candidaleo in de godgeleerdheid overtreffen eu de societeitscommissie kan zoo er ernstige redeuen vaa bettfjiar bestaan haar veto uitspreken De eerstgenoemde voorwaarde Is gegrond In de overweging dat men jegens de Beraoustrantsqhe Dp discussie over het ontwerp Perry is verdaagd tot morgeu Berlijn 16 iaai De Bijksdag heeft het verdrag met de Saiopa eilaadeu bg derde lezing aangenomen t Be Nordd Mig Zeitung verneemt dat thans ook Italië zich b j het protest tegen het fiuautieel besluit van den Khedtire heeft aangesloten Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Maandag 16 Juni 1879 Kantonrechter Mr J H van MIËROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C K SCHOLTEN te Sotterdam VBKOOEDEELD 1 Dongelmans slachter wonendj Doelesteeg wijk h No 169 te Gouda tot éenï boete van ƒ 10 of gevang van drie dagen vrcgep i in zgue slaohtplaats te Gouda uitgestald hebben van vleeach dat niet door een der keurmeesters van Gouda was goedgekeurd en schadelijk voor de gezondheid was H G huisvrouw van J B viachvorkoopster wonende te s Gravenhage tot eene boete van f 6 of gevang vnu twee dagen en eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens op den Kleiweg te Gouda verkoopen vau bot zander dat deze gekeurd was door den keurmeester te Gonda eu rydcn met een kruiwagen met visuh op de kliukerstrant in de Kuipersteeg te Goudoj L H melkverkooper wanende ttf Gouda tot twee boeten van ƒ 1 of gevang van één dag voor iedere boete wegens rijden over 4s klinkerstraat te Gouda eens in de Lange Groeneudaal met een haudkar beladen met kannen mdk eu eens iu de Keizerstraat met een haudkar be cn met een kan water H van der H bouwman wonende te Nienwerkerk a d IJsel tot eene boete van ƒ 8 of gevang van één dag wegens rijden iu draf op de beweegbare brug aan den Kleiweg te Gouda met een rijtuig bespannen met een aard G D arbeider wonende te Stolwgk lot eene boete van ƒ 1 of gevang vau één dag wegens op de Motkt te Goud als geleider van een kar bespannen met een hond dien houd niet voorzien hebben van een muilkorf f H van M koopman wonende te Oondn tot eene boete van ƒ 1 of gevang van éé i dag wegens op dea Kleiweg te Gouda als geleider vau een kar bespannen met drie honden ééu van die faondeu niet voorzien hebben van een muilkorf J den O rentenierster wonende ten Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van ééu dag wegens werpen van root uit een kachelpijp in het watrr van den Turfsingel te Gouda Burgerlijke Stand GEBOJtEN 15 Jaai Jolianiiei Adrianni ouden A Boot n J C HogeodoorD JobaoDa Gerarda ouders i G Veraoil au C D Boer OVEBLEDEN 18 Jani J Mgugaaid wad J Citton 69 j 14 6 taa Redeu 2 m 15 Q fau I eat 3 D H A tan der Kleg 12 w ADVERTENTIES V Op den 13 Juni 1879 is te ïteljt overleden Mejoffroaw ANNA ELIZABETH STEVENS Wed COENELIS MARTINüS MABIÜS 8CHREUÜER onder directrice van het Dame8 geBticht in de Fapenstraat aldaar P VAN RHIJN Executeur Tetlamentair Eenige en algemeene kennitgeving BIEBEOTWJ j van CDijngaar en Korte Tiendewer D 93 Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van HOLLANDSCHE EN BNGELSCHE BIEREN op VATEN en in FLESSCHEN bod T 20 it BoreWi Zeldjiaam Te koop een 6 oct aft P Te bevragen onder No dezer Coarani Een ongehuwd heer zijne zaken buiten huis hebbende wenachte gaarne zoo spoedig mogelgk binnen deze gemeente TWEE GEMEÜBBLEERDE of ONGBMEUBELEERDB met gewone bediening Refleoteerenden adresseeren zich onder nommer 291 aan het Bureau dezer Courant Et biedt zich aan tegen Augustus een KEIJKEI IilEID van de P ti ook is zj niet ongenegen om iueen klein gezin voor MEID ALLEEN in dienst te ti den Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 290 WORDT GEVRAAGD voor 5 a 10 weken liefst op een dorp nabg Gouda een GEMEUBELEERDE KAMER met KOST en INWONING voor iemand die zyn werk binnenshuis heeft Opgave van prgs enz onder No 292 aan het Bureau dezer Courant Prof l ergr er d Alion HAAE EZTEACT Hoeveel middelen zgn er ten allen t de niet aangewend om het haar te behouden te doen aanwassen en te verfraaien het haar hetwelk een belangrgk sieraad van den mensch uitmaakt en door jong en oud op hoogen pr s gesteld wordt Slaagde men somtgds door het eene middel min door een ander meer beter volmaakter en geschikter middel werd zeker nooit uitgevonden dan Pr Pergrerd Allonhaar extract Uit een onopgemerkte plant werd door een bekwamen plantenkenner dit heilrgke middel bereid Uit deze ant namelgk wordt dit extract vervaardigd dat tjjdig gebruikt het uitvallen van het h4ar tegengaat ea men voor vroegtgdige grgsheid niet bevreesd behoeft te z n zoodat het met recht een haarversterkend haarontwikkelend middel mag genoemd worden HetzeUe is a 40 ets per flacon verkrggbaar bij Mei de Wed BOSMAN Gouda E A G VAN DETH VM T UW HAAE ÏÏIT Weder 3 getuigschriften ontvangen met verlof ze te publiceeren dus zeven honderd zeven en veertig M om uw bekend HAAR GROEI MIDDEL aan te bevelen daarvoor schenk ik u dit attest ter publiceeriog Het heeft uitmuntend geholpen mgn hoofdhaar valt niet meer uit Oosterbeek bg Arnhem is get 25 Maart 1879 M v BÜDREN Uitval van Haar Roos of Scbilfers don Haa Eale Plekken Pijn in de Scbedelbuid Haar of Baardworm VroegtlJ dig OrijS worden aU deze onaangenaamheden worden verbannen door myu HAAR ONTWIK KBLINGSBALSEM Binnen korten tgd verkrjjgt de behaarde huid haar vonge groeikracht weder 2 de flacon Eau Ohromatique kleurt het witte haar in blond bruin of zwart ROOD haar wordt bruin of zwart naar gelang men verkiest Franco aanvraag 2 de flacon tegen postwissel postzegels als ook tegen rembours bg THEOPHILE Haarkundige lïederiksplein No 32 Amsterdam NB De bestellingsbrief wordt onvoorwaardeIqk terug gezonden 746 attesten liggen bj mfl voor een ieder ter lezing Bjj aanvraag melden groei of klenr pre araat Er bestaan geen Depots van noch Reizigers voor mgn artikelen Bierbottelarij H J WAARD Molenwerf Wijk B 80 beveelt zich beleefd aan tot het leveren van verschillend HOLLAISGH EN ENGELSGH BIER PRLISCOÜRANTEN gratis verkrögbaar D w Gouda OoBtbaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer FJn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE METAALVBIJK MmE WATEBEN BEREID volgens het SIJSTEEM BEINS op KOGELFLESSCHEN MINERAAL SODA en SELTZERWATEB GEMBERBIER LIMONADE GAZEU8E en CHAMPAGNE CIDER verkrijgbaar bfl J C ZELDENRIJK HEN VERLANGT EEN BETREKKIIVG liefst in een Winkel voor een MEISJE van buiten van de P G 14 jaar oud tegen nader overeen te komen conditiën Brieven franco onder No 289 aan het Bureau dezer Courant Op een der BESTE STANDEN te Gouda tegen den Isten OCTOBER a s te Huur EEN BENEDENHUIS bevattende t RIE KAMERS KEUKEN KELDBRTJE WELPOMP en verdere gemakken Te bevragen onder letter Z ter Boekdrukkerg van B A VERZIJL Gouda Tegen JICHT EK Rhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman j Alphen L Vabossiau Zn B0N ONSiOZtEP25Crj odegra en P Vbbsloot M M Boskoop J GODDKAOB P LOOMAN Harmeien W G Kujivkbs Hazerswoude J Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater J Libflabd J Schoonlioven Wed Woiïf J Waarder Bodthoobn AANDOENINCEN j jjjjjj jj Woerden Gebr Pmsning i Zegwaard A Hbkkbe Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépót bijf J C HAM te Utrecht 1 GOVDA DrDK VAM A BEISKFiW Vrüdag 20 Juol GOUDSCHE COtJRAWT en Advertentieblad voor Gonda en Omstreben Uitsluiting der katholieken tot het bekleeden van ambten en waardigheden placaat van 20 Juni en 20 JnU 1 64 Ziet wanneer de dagen van wglen Groen kotaen zal het weer iüd als iu de dagen van ondt toen de Dordtscbe vaderen besloten er zullen scholen niet alleen in de steden maar ook in de doifen worden opgericht de christelijke magistraten zullen vereocht worden de schoolmeesters met eerlijke gagiën te voorzien geen schoolmeester zal worden aangesteld dan zgnde lidmaat der gereformeerde kerk versierd met een getuigenis van eenoprechtgeloof en vroom leven eu in de catechetische leer wel geoefend Goodsche kiezers die katholiek zijt Gg kunteen dergelgke toekoqst voor uwe kinderen kleinkinderen en venfor nageslacht niet wenschen Gebruikt dan slecht het gezond verstand en maakt geen anti revolutionair voUctveriegenwoordiger in uw dittrict Rotterdam 18 Juni Ï879 lir G J A FABEB PS Het dagblad ék Tijd van heden 19 Juni Bchrgft De Heer de Savomin Lohman is antirevolutionair m r hij it als zoodahio ik ondarstreep jel as papitt Mr F Ala lid der Tweede Kamer voor het Hoofdkiesdistriot Gouda wordt bij de Herstemming op 24 Juoi a s tusscheo 9 en 5 uren met aandrang aanbevolen bet aftredend Lid Mr J G Patijn Aan de Kiezer die KathoUek zijn I in het diitriet Gouda EEN BEROEP OP BET GEZOND VERSTAND Nog een dag of wat en de stembus wordt heropend In uw district staat het liberaal en bet anti revolationair beginsel Ignrecht tegenover elkander Palijn of de Savomin Lohman Wanneer schröyar wel onderricht i en hjj meent het te zgn zat een kiesvereeniging welke uitsluitend uit katholieken bestaat aanstaanden Donderdag bgeen komen ten einde de vraag te stellen op urien moeten wij onzen ettm uitbrengen f BUITENLAND De CasMgnae de onfataoenlgkste oproermsker in de Franache Kamer heeft zich op den eersten dag der benadslagiog over d ooderwqswet van I rry soo dapper gewaerd dat hem eene eenmnr der kamer en v rwydering voor drie dagen ala straf ia opgelegd fiü deie gelegenheid hefaten er tooneelen plaats g ad die uAh io de mmoerige Franache kamer nooit voorkomen Afgevaardigden en miniiters wilden elkaoder te Igf gaan en eelfi na zyne beatraffing stond het waardige Bonapartiatische lid briesehend voor i miniaterbank om de geheele repnblikeinsche regeering voor eerlooien te schelden Voor deze butste houding wilde Gambetta hem voor den gewonen rechter brengen maar het reglement aohgut i ks niet toe te laten Het waa niet kwaad dat sommige deter wetgevers voor ket hooger ooderwgs eejst telf wat school gingen om wat fatsoen en goeden toon op te doen By de Kamer ia naar aanleiding van dit incident een voorstel ingekomen van de bureaux der vier groepen van de linkengde tot wgtiging van het reglement De oomaamite wgtiging betrefiai t 1S5 Zg bepaalt dat de oensnur uilgesproken over een lid met tgdelgke oitaluiting uit de Kamer hem het recht ontzegt in de eerste volgende dertig tittingen in de Kamer te versohgnen By het thans bestaande reglement ia de uitsluiting slechts beperkt tot drie tittingen Verder wordt voorgesteld dat een lid over wien in hetielfde tittiogjaar ten tweeden male de censuur met tydelyke uitsluiting wordt uitgesproken niet r dan in het volgende titlingjaar in de Kamer mag verachgnen De urgentie is voor deie wgiigingen gevraagd en door de Kamer aangenomen Ongeveer tonder debat heeft de Duitsohe Bgksdag in ign zitting van 16 deter aan het tractaat van 1 vriendschap met de hoofden der Samoa eilanden door de rgksregeering gesloten in derde lezing zgn goedkeuring gesehonken De Duitsohe Bgksdag begon Maandag weder aan het tarief ontwerp verschillende punten werden aangenomen overeeukomelig de regeeringsvoorstellen De bekende meerderheid bestaat dus nog altijd Het plan van Bismarck betreffende het goederenvervoer op de spoorwegen atnit op moeilgkheden de meerderheid van don Bondsraad heeft zich wel voor het ingediende ontwerp verklaard maar Beieren Saksen Wurtemberg en de Hanzesteden hebben gezrgd Het antwoord kan ongeveer 600 stemmen Ib de schaal leggen Wat is het liberaal beginsel 1 geen onbeperkte regeeringsmaeht noch volkssouvereiniteit maar een erfeljjk eonstitutioneel koningschap a ffom ewatooidwuig nukr nsheid van Godsmenst 3 4 6 2 8 geen monopolie vao onderwg dn overal voldoend lager onderwas van overheidswege met eerbiediging van ieders Godsdienstige begrippen geilheid van ieder boiger voor de wet geen stilstand maar geleidelijke vooroitgang Mowel op persoonlek en maatachappelgk als op stoffolgk en zedelijk Mbiêd Wat u het anti revolutionair beginsel 1 onbeperkte regeeringsmaeht als zg bevorderlijk wil zjjn aan de leer der aart hervormiug 4 vrijheid van Godsdienst om te komen tot de nare hervormde staatskerk rrgheid van onderwgs om te komen tot een monopolie van onderwgs voor de ware hervormden gelijkheid van ieder burger voor de wet mits tot de wart hervonUde staatskerk behoorende 6 omwenteling op omwenteling om te komen tot het ongestoorde doel van de ware hervormde kerk Kiezers verdenkt mg niet van overdrgving maar opent slechts de placaat boeken Alle exercitie van andere relive dan de 5 ereformeerde Evangelische reUgie is verboden ilacaat van 15 April 1576 14 Juni 1583 27 annari 1651 Verbod voor Katholieken om zamen te komen in kerken particuliere huizen of schuiten om mis te doen te prediken tedoopen te trouwen school te honden of kinderen te leeren placaat van 20 December 1581 Verbod aan geestelijken om in het land te komen en om hen in huis te ontvangen om kerkelgke diensten te doen of die bg te wonen placaat vau 27 Maart 1612 26 Febniaril622 8 September 1629 80 Augustus 1641 14 April 1649 enz Gebod aan de katholieken zich door predikanten te laten trouwen plaeaat 3 Februari 1648 29 April 1650 22 Augustus 1683